Bitne izmjene i dopune

Vrjednovanje bitnih izmjena i dopuna studijskih programa

Bitne izmjene i dopune studijskoga programa su one koje mijenjaju studijski program za više od 40% studijskoga programa.

Zahtjev za vrednovanje bitnih izmjena i dopuna studijskog programa podnose znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilištu u Zagrebu najkasnije 12 mjeseci prije početka akademske godine u kojoj se planira početak izvođenja izmijenjenog studijskog programa. Prethodnu procjenu i vrjednovanje studijskoga programa provodi Odbor za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu.

Sveučilište provodi postupak internog vrjednovanja tj. dijela postupka inicijalne akreditacije prije upućivanja u proceduru prema Agenciji koja provodi taj postupak.

Zahtjev (potpunu dokumentaciju) za vrjednovanje bitnih izmjena i dopuna studijskog programa potrebno je dostaviti Sveučilištu najkasnije 8 dana, a tražene dorade i očitovanja najkasnije 10 prije sjednice Radne skupine za studijske programe (kalendar sjednica).

A) Vrjednovanje bitnih izmjena i dopuna (više od 40%) studijskog programa provodi se jednako kao vrjednovanje NOVOG studijskog programa, tzv. interna inicijalna akreditacija u sljedećim slučajevima prema članku 9. st. 3. ZOK-a:

  • izmjena sunositelja združenog studija
  • izmjena mjesta izvođenja studijai
  • izmjena jezika izvođenja studija
  • izmjena stručnog ili akademskog naziva ili akademskog stupnja koji se stječe završetkom studija
  • izmjena načina izvođenja studija,
  • izmjene veće od jedne trećine ishoda učenja koji se stječu završetkom modula studija ili studija.

B) Vrjednovanje bitnih izmjena i dopuna (više od 40%) studijskog programa u svim ostalim slučajevima provodi se kroz postupak interne akreditacije za koju je potrebno dostaviti dolje navedene obrasce i dokumentaciju u skladu s točkom 3 i 4 Zaključka Odbora od 16. 3. 2023.

Obrasci i popis dokumentacije – bitne izmjene i dopune (iznad 40%):

Dokumentacija

 • odluka fakultetskoga/akademijskoga vijeća sastavnica ili drugih odgovarajućih tijela o izmjenama i dopunama studijskoga programa većim 40 % (izrijekom navesti što obuhvaćaju izmjene i dopune studijskoga programa, odnosno potvrditi da takve izmjene ne rezultiraju izmjenama iz članka 9. st. 3. ZOK-a odnosno članka 3. st. 3. toč. 9. Pravilnika Sveučilišta)
 • izjava dekana da je Tablica 3 Obrasca 7 ispunjena prema dobivenoj dopusnici/upisniku ili potvrdi Ministarstva znanosti i obrazovanja nakon provedene reakreditacije ili prema dopisu Odbora za upravljanje kvalitetom
 • preslika dopusnice studijskoga programa koji se mijenja (uključujući Zaključak o izmjeni dopusnice, ako postoji) i potvrdu Ministarstva znanosti i obrazovanja nakon provedene reakreditacije
 • preslika odluka Sveučilišta na temelju kojih su izmjene i dopune provedene (u slučaju da se studijski program već mijenjao) 

Upute

 • uskladiti i ispravno popuniti Tablicu 3 i Tablicu 4 iz Obrasca 7
 • popis predmeta prema dobivenoj dopusnici/upisniku ili potvrdi Ministarstva znanosti i obrazovanja nakon provedene reakreditacije ili potvrdi Odbora za upravljanje kvalitetom unosi se u Tablicu 3 Obrasca 7 
 • šifre za svaki predmet obvezno je unijeti u Tablice 3 i 4 Obrasca 7
 • naziv studijskoga programa mora biti istovjetan nazivu u dopusnici/upisniku
 • u odluci fakultetskoga/akademijskoga vijeća potrebno je navesti naziv studijskoga programa koji se mijenja prema dopusnici/ upisniku 
 • dostaviti životopise za nositelje predmeta i suradnika koji sudjeluju u izvedbi studijskoga programa; priloženi životopisi dostavljaju se objedinjeno u Obrascu 3
 • ako nastavnik nije zaposlen na sastavnici koja predlaže studijski program, prilažu se sljedeće pisane izjave:
  • izjava nastavnika da je spreman izvoditi nastavu
  • dopuštenje čelnika sastavnice na kojoj je nastavnik zaposlen, uz navođenje predmeta i razdoblja za koje se izdaje
 • zahtjev se podnosi na hrvatskom i engleskom jeziku

Zaključak Odbora za upravljanje kvalitetom o dostavljanju Studije opravdanosti za izmjene veće od 40%.

Materijali za postupak vrjednovanja studijskih programa šalju se isključivo u elektroničkom obliku na: pisarnica@unizg.hr 

***

Gore navedene upute za dostavljanje zahtjeva za vrjednovanje bitnih izmjena i dopuna u prijelaznom razdoblju (do donošenja akata Agencije za znanost i visoko obrazovanje) u skladu su sa:

 • Zaključkom Odbora za upravljanje kvalitetom, 16. 3. 2023.
 • Odlukom Senata o provođenju postupaka akreditacije studijskih programa u prijelaznom razdoblju do donošenja podzakonskih propisa i općih akata Agencije za znanost i visoko obrazovanje - 17. 1. 2022. 
 • Uputama o postupku vrjednovanja studijskih programa u prijelaznom razdoblju. - 14. 2. 2023.
 • Pravilnikom o postupku vrjednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu 2016. (HR) (EN) 


Top