Strategije i elaborat 2014.

Senat pokrenuo javnu raspravu o strateškim dokumentima Sveučilišta u Zagrebu

Na izvanrednoj sjednici održanoj 1. travnja 2014. Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je odluku o pokretanju javne rasprave o strateškom dokumentu Sveučilišta u Zagrebu - Strategiji inernacionalizacije Sveučilišta u Zagrebu - koja traje od 2. travnja do 18. travnja 2014.

Odluka Senata o Strategiji internacionalizacije Sveučilišta u Zagrebu(.pdf)
Strategija internacionalizacije Sveučilišta u Zagrebu (.pdf)
Prilozi javnoj raspravi šalju se na e-adresu: dora.gelo@remove-this.unizg.hr


Na sjednici održanoj 11. veljače 2014. Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je odluku o pokretanju javne rasprave o strateškim dokumentima Sveučilišta u Zagrebu, koja traje od 12. veljače do 18. travnja 2014.

Na istoj sjednici donesena je Odluka da su radne skupine za izradu svih strateških dokumenata o kojima je otvorena javna rasprava dužne po završetku javne rasprave izvijestiti Senat Sveučilišta u Zagrebu o rezultatima rasprave i o svom radu na sjednici Senata koja će se održati 13. svibnja 2014.

Odluke Senata i prijedlozi strategija:

Odluka Senata o Strategiji istraživanja, transfera tehnologija i inovacija (.pdf)
Strategija istraživanja, transfera tehnologija i inovacija Sveučilišta u Zagrebu (.pdf)
Prilozi javnoj raspravi šalju se na e-adresu: arijana.mihalic@remove-this.unizg.hr

Odluka Senata o Strategiji prostornog i funkcionalnog razvoja Sveučilišta u Zagrebu 2013. - 2025. (.pdf)
Strategija prostornog i funkcionalnog razvoja Sveučilišta u Zagrebu 2013. - 2025. (.pdf)
Prilozi javnoj raspravi šalju se na e-adresu: anita.bocak@remove-this.unizg.hr

Odluka Senata o Elaboratu o ustroju i upravljanju Sveučilištem u Zagrebu (.pdf)
Izvještaj o radu Radne skupine za izradu Elaborata o ustroju i upravljanju Sveučilištem u Zagrebu (.pdf)
Elaborat o ustroju i upravljanju Sveučilištem u Zagrebu (.pdf)
Primjedbe članova Radne skupine na pojedine dijelove Elaborata (.pdf)
Prilozi javnoj raspravi šalju se na e-adresu: jelena.djuran@remove-this.unizg.hrNa sjednici održanoj 21. siječnja 2014. Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je odluku o pokretanju javne rasprave o pet strateških dokumenata Sveučilišta u Zagrebu.
Javna sveučilišna rasprava o spomenutih pet strategija traje od 22. siječnja do 24. veljače 2014.


Odluke Senata i prijedlozi pet strategija:


Odluka Senata o strategiji studija i studiranja
Strategija studija i studiranja Sveučilišta u Zagrebu (2014. - 2025.)
Prilozi javnoj raspravi šalju se na e-adresu: zvonimira.brasic@remove-this.unizg.hr

Odluka Senata o strategiji podrške studentima
Strategija razvoja sustava podrške studentima Sveučilišta u Zagrebu (2013. - 2025.)
Prilozi javnoj raspravi šalju se na e-adresu: deniza.drusany@remove-this.unizg.hr

Odluka Senata o sustavu osiguravanja kvalitete
Strategija sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Zagrebu
Prilozi javnoj raspravi šalju se na e-adresu: marija.badovinac@remove-this.unizg.hr

Odluka Senata o strategiji umjetnosti i umjetničkog stvaralaštva
Strategija razvoja edukacije u umjetnosti, umjetničkog stvaralaštva i istraživanja Sveučilišta u Zagrebu 2014. - 2020., s projekcijom na 2025.
Prilozi javnoj raspravi šalju se na e-adresu: sandra.kramar@remove-this.unizg.hr

Odluka Senata o strategiji sporta
Strategija sporta na Sveučilištu u Zagrebu
Prilozi javnoj raspravi šalju se na e-adresu: zivko.ivanda@remove-this.unizg.hrTop