Doktorski studiji SuZ

Doktorski studiji Sveučilišta u Zagrebu

Na Sveučilištu u Zagrebu provode se strukturirani doktorski programi iz osam znanstvenih i umjetničkih područja. Strukturirani doktorski programi imaju jasno definiran plan studija, kojim je propisano sudjelovanje na seminarima i ispunjavanje studijskih obveza u određenom vremenu i koji doktorandima osigurava intenzivnu potporu u obliku redovitoga savjetovanja, radionica i seminara, a periodičnom evaluacijom prati se doktorandov napredak, mentorov rad s doktorandom te se provjerava kvaliteta doktorskoga programa općenito.

Akreditirani programi

 

Fakultet / akademijaDoktorski studij
Agronomski fakultet Poljoprivredne znanosti
Akademija likovnih umjetnosti Likovne umjetnosti
Arhitektonski fakultet Arhitektura i urbanizam
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Poremećaji jezika, govora i slušanja

Prevencijska znanost i studij invaliditeta

Ekonomski fakultet Ekonomija i globalna sigurnost
Ekonomija i poslovna ekonomija
Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju
(združeni doktorski studij sa Sveučilištem u Dubrovniku)
Fakultet elektrotehnike i računarstva Elektrotehnika i računarstvo / Electrical Engineering and Computing
Fakultet filozofije i religijskih znanosti Filozofija i religijske znanosti
Fakultet hrvatskih studija   Filozofija
Kroatologija
Povijest
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije  Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija
Fakultet organizacije i informatike   Informacijske znanosti
Upravljanje digitalnim inovacijama
(združeni doktorski studij s Ekonomskim fakultetom)
Fakultet političkih znanosti Politologija
Fakultet prometnih znanosti Promet
Fakultet strojarstva i brodogradnje Strojarstvo i brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija / Mechanical Engineering, Naval Architecture, Aeronautical Engineering, Metallurgical Engineering
(združeni doktorski studij s Metalurškim fakultetom)
Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Šumarstvo i drvna tehnologija
Farmaceutsko-biokemijski fakultet Farmaceutsko-biokemijske znanosti
Filozofski fakultet

Arheologija

Etnologija i kulturna antropologija

Filozofija
Glotodidaktika
Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu
Hrvatska kultura
Informacijske i komunikacijske znanosti
Lingvistika / Linguistics
Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu
Povijest umjetnosti, kulturna baština i vizualna kultura
Predmoderna povijest
Psihologija
Znanost o književnosti, teatrologija i dramatologija, filmologija, muzikologija i studij kulture
Geodetski fakultet Geodezija i geoinformatika
Geotehnički fakultet Inženjerstvo okoliša
Građevinski fakultet Građevinarstvo
Grafički fakultet Grafičko inženjerstvo i oblikovanje grafičkih proizvoda
Katolički bogoslovni fakultet Licencijatski i doktorski studij teologije
Kineziološki fakultet Kineziologija / Kinesiology
Medicinski fakultet Biomedicina i zdravstvo
Neuroznanost
Biomedicine and Health
Metalurški fakultet Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija / Mechanical Engineering, Naval Architecture, Aeronautical Engineering, Metallurgical Engineering
(združeni doktorski studij s Fakultetom strojarstva i brodogradnje)
Pravni fakultet Ljudska prava, društvo i višerazinska vladavina / Human Rights, Society and Multi-level Governance
(združeni doktorski studij)
Pravne znanosti
Socijalni rad i socijalna politika
Prehrambeno-biotehnološki fakultet  Biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo, prehrambena tehnologija i nutricionizam
Prirodoslovno-matematički fakultet Biologija
Kemija
Matematika
Fizika
Geologija
Doktorski studij geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž
Oceanologija
Rudarsko-geološko-naftni fakultet Primijenjene geoznanosti, rudarsko i naftno inženjerstvo
Stomatološki fakultet Dentalna medicina
Tekstilno-tehnološki fakultet Tekstilna znanost i tehnologija
Učiteljski fakultet  Cjeloživotno obrazovanje i obrazovne znanosti
Jezični, književni i kulturni kontekst ranoga, predškolskoga i primarnoga obrazovanja
Veterinarski fakultet Veterinarske znanosti


Top