SFZG logo

Sažetci i obrazloženja mentora valjano prijavljenih radova u akademskoj godini 2018./19.

Ukupan broj radova: 288


(a) Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora)

Biomedicina i zdravstvo

Farmaceutsko - biokemijski fakultet

Autori Naslov
1. Ida Žrvnar Uloga protein-kinaza aktiviranih mitogenom i proteina toplinskog šoka u oksidacijskom stresu izazvanom ekstraktom dima cigareta kod A549 alveolarnih epitelnih stanica
Sažetak Dim cigareta sadrži različite štetne komponente koje pridonose oštećenju tkiva i razvoju upale. Bitni regulatori stanične homeostaze, proteini toplinskog šoka (HSP), u stanici djeluju antiapoptotski, ali izlaskom iz stanice uslijed njenog oštećenja mogu potaknuti sintezu upalnih medijatora. Protein-kinaze aktivirane mitogenom (MAPK), aktivirane različitim izvanstaničnim podražajima, također doprinose razvoju upale i preživljenju.Cilj ovog istraživanja bio je ispitati uzrokuje li dim cigareta oksidacijski stres i djeluje li citotoksično na alveolarne epitelne stanice A549 putem promjena u aktivaciji MAPK i ekspresiji HSP-a.A549 stanice su bile tretirane 20 % ekstraktom dima cigareta (CSE) tijekom 24 h uz i bez prisustva specifičnih inhibitora ERK-a (PD98059), p38 (SB202190) i HSP-a (KNK437). Koncentracija slobodnih tiolnih skupina proteina u stanicama te aktivnost laktat dehidrogenaze (LDH) u mediju iznad stanica određene su spektrofotometrijski, dok su aktivacija MAPK (ERK i p38) i ekspresija HSP-a (HSP27, HSP32 i HSP70) ispitane Western blot analizom.Izlaganjem A549 stanica CSE-u došlo je do smanjenja koncentracije slobodnih tiolnih skupina proteina u stanicama (P < 0,001) te povećane aktivnosti LDH (P < 0,05) što je upućivalo na oksidacijsko oštećenje staničnih proteina i staničnu nekrozu. U prisustvu inhibitora p38 i HSP-a, aktivnost LDH se značajno smanjila u odnosu na 20 % CSE (P ≤ 0,001), ukazujući na ulogu p38 i HSP proteina u staničnoj smrti izazvanoj CSE-om. Nadalje, sami CSE doveo je do povećane aktivacije ERK-a, p38 i HSP32. Uz korištenje inhibitora HSP-a došlo je do aktivacije ERK-a i p38. Inhibicija ERK-a u kombinaciji s CSE-om dovela je do slabe aktivacije p38 i jakog porasta HSP32. Upotrebom inhibitora p38 u kombinaciji s CSE-om došlo je do snažne aktivacije ERK-a i porasta ekspresije HSP32.Možemo zaključiti da bi MAPK i HSP proteini mogli sudjelovati u upalnom odgovoru i apoptozi primijećenima kod bolesnika koji boluju od različitih bolesti povezanih s pušenjem, kao što je kronična opstrukcijska plućna bolest. 
Summary Cigarette smoke contains multiple harmful components that could cause tissue damage and inflammation progression. Important regulators of cellular homeostasis, heat shock proteins (HSP), have an anti-apoptotic role inside the cell, but once they are introduced to an extracellular environment due to cell damage they can trigger the synthesis of pro-inflammatory mediators. Mitogen activated protein kinases (MAPKs), activated by different extracellular stimuli, also contribute to inflammation progression and cell survival.The aim of this study was to test whether cigarette smoke causes oxidative stress and cytotoxicity in A549 alveolar epithelial cells by causing the changes in activation of MAPKs and expression of HSPs.A549 cells were treated with 20% cigarette smoke extract (CSE) during 24 h period with and without specific inhibitors of ERK (PD98059), p38 (SB202190) and HSPs (KNK437). The concentration of total thiol protein groups and the activity of lactate dehydrogenase (LDH) were determined by spectrofotometry. The activation of MAPKs (ERK and p38) and the expression of HSPs (HSP27, HSP32 and HSP70) were determined by Western blot analysis.After the exposure of A549 cells to CSE we found a decrease in the concentration of total thiol protein groups in cells (P < 0.001) as well as an increase in LDH activity (P < 0.05), indicating the oxidative damage of cellular proteins and cellular necrosis. In the presence of p38 and HSP inhibitors, the activity of LDH was significantly decreased compared to 20% CSE (P ≤ 0.001), which indicates at a possible role of p38 and HSPs in CSE-induced cellular death. Furthermore, CSE alone caused an increase in the activation of ERK, p38 and HSP32. With the use of HSP inhibitors, there was an increase in the activation of ERK and p38. Inhibition of ERK in the combination with CSE caused a slight activation of p38 and a significant increase of HSP32. Inhibition of p38 in combination with CSE caused a strong activation of ERK and an increase in the expression of HSP32.We can thus conclude that both MAPKs and HSPs play a potential role in the inflammatory response and apoptosis that was detected in patients with different smoking-related diseases, such as chronic obstructive pulmonary disease. 
Obrazloženje mentora Anita Somborac Bačura (asomborac@pharma.hr)
Poštovani,
Ida Žrvnar, studentica 5. godine studija Farmacije na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, pod mojim vodstvom izradila je na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu znanstveni rad pod naslovom ''Uloga protein-kinaza aktiviranih mitogenom i proteina toplinskog šoka u oksidacijskom stresu izazvanom ekstraktom dima cigareta kod A549 alveolarnih epitelnih stanica''. Rad je izrađen u okviru znanstvenog projekta ''Uloga stresnog proteina Hsp70 u imunosno-upalnom odgovoru kod kronične opstrukcijske plućne bolesti'' (IP-2014-09-1247) kojeg financira Hrvatska zaklada za znanost.
Tema ovog rada je vrlo zanimljiva i aktualna, a obrađuje problematiku vezanu uz bolesti uzrokovane pušenjem, kao što je kronična opstrukcijska plućna bolest (KOPB) za koju se pretpostavlja da će do 2020. godine biti treći vodeći uzrok smrti u svijetu. Glavni čimbenik rizika za razvoj KOPB-a je dim cigareta. Cilj ovog rada bio je ispitati uzrokuje li dim cigareta oksidacijski stres i djeluje li citotoksično na alveolarne epitelne stanice A549 putem promjena u aktivaciji protein-kinaza aktiviranih mitogenom (MAPK) i ekspresiji proteina toplinskog šoka (HSP), molekula uključenih u regulaciju stanične homeostaze. Sami mehanizam djelovanja dima cigareta utvrđen je upotrebom specifičnih inhibitora MAPK i HSP proteina. Određivanjem koncentracije slobodnih tiolnih skupina proteina u stanicama dokazano je da dim cigareta oštećuje stanične proteine, a mjerenjem aktivnosti laktat dehidrogenaze u mediju iznad stanica dokazano je da dim cigareta vodi stanice u nekrozu u čemu važnu ulogu igraju p38 MAPK i HSP proteini. Pojedinačnom inhibicijom MAPK signalnih puteva i HSP proteina utvrđena je njihova međusobna regulacija u A549 stanicama izloženima djelovanju dima cigareta. Stoga je predloženo da HSP i MAPK signalni putevi imaju značajnu ulogu u bolestima izazvanim pušenjem. Bolje poznavanje mehanizama koji dovode do razvoja KOPB-a važno je za otkrivanje potencijalnih biomarkera za ranu dijagnozu i praćenje bolesti, ali i za pronalaženje novih terapeutskih meta i razvoj novih lijekova.
Tijekom izrade ovog rada, studentica Ida Žrvnar pokazala je izniman interes za usvajanjem novih znanja i vještina. Studentica je ozbiljno pristupila istraživanju temeljitim pretraživanjem literature te je u eksperimentalnoj fazi rada pokazala veliku radoznalost, snalažljivost i marljivost te samostalnost i preciznost u korištenju suvremenih biokemijskih i imunokemijskih tehnika. U završnoj fazi, studentica je pokazala ozbiljnost i kritičnost u obradi rezultata i pisanju rada. Sami rad napisan je u skladu sa svim zahtjevima suvremenog prikaza znanstvenog istraživanja.
Na temelju svega navedenog, smatram da ovaj rad zadovoljava sve kriterije izvrsnosti te predlažem rad ''Uloga protein-kinaza aktiviranih mitogenom i proteina toplinskog šoka u oksidacijskom stresu izazvanom ekstraktom dima cigareta kod A549 alveolarnih epitelnih stanica'' za dodjelu Rektorove nagrade u akademskoj godini 2018./2019.
S poštovanjem,
dr. sc. Anita Somborac Bačura
2. Denis Pleše, Ivan Ciganek Sirt3 djeluje antagonistički na estrogen-induciranu tumorigeničnost MCF-7 stanične linije putem p53-ovisnog zastoja proliferacije
Sažetak MCF-7 stanice raka dojke osjetljive na estrogen (E2) karakterizira slaba genska te izostanak proteinske ekspresije sirtuina 3 (Sirt3), NAD+ ovisne deacetilaze dominantno smještene u mitohondrijima. Sirt3 kontrolira acetilacijski status proteina i tako regulira obranu stanice od stresa, produkciju reaktivnih kisikovih vrsta, metabolizam, ATP sintezu, stanični ciklus, apoptozu i proliferaciju zbog čega se naglašava njegova važna uloga u karcinogenezi. U ovom istraživanju utvrđivao se utjecaj E2 na proliferaciju, metabolizam i tumorigenična svojstva estrogen receptor α (ER-α) pozitivne MCF-7 stanične linije koje nemaju Sirt3 (MCF-7C) i sa stabilno transficiranim nadeksprimiranim Sirt3 (MCF-7S3). Da bi se došlo do traženih odgovora, stanice su tretirane s E2 i s inhibitorom estrogenskog receptora (ICI) te su korišteni testovi za analizu proliferacije, metabolizma stanica, interakcije proteina kandidata, mitohondrijske funkcije i učinka na morfologiju stanica. Također se određivao i utjecaj E2 na lokalizaciju signala Sirt3 i ER-α kako bi se utvrdilo postoji li razlika u nuklearnoj i citosolnoj distribuciji ER-α obzirom na Sirt3 i ovisnost ovih tumorskih stanica o dostupnosti E2. Dobiveni rezultati su pokazali da Sirt3 smanjuje sposobnost MCF-7 stanica raka dojke da formiraju kolonije te djeluje antagonistički na E2-induciranu proliferaciju. To se objašnjava povišenim razinama transkripcijskih faktora p53 i FOXO3a u Sirt3 klonovima koji mogu koordinirano potaknuti tumor-supresorske stanične procese u stanicama raka. Nadalje, Sirt3 povećava metaboličku aktivnost i količinu mitohondrijskih kompleksa uključenih u oksidativnu fosforilaciju, za tumorske stanice energetski nepovoljniji metabolički put. Također, Sirt3 smanjuje interakciju ER-α i p53 čime stabilizira p53 i aktivira njegovu tumor-supresorsku funkciju te tako djelomično smanjuje proliferativni učinak E2. E2 u prisutnosti Sirt3 povećava količinu DNA oštećenja, što posljedično inhibira progresiju kroz S fazu, smanjuje proliferaciju te u konačnici uzrokuje manji broj novonastalih kolonija (CFA). Na kraju treba istaknuti kako svi dobiveni rezultati zajedno upućuju na antagonističku ulogu Sirt3 na E2-potaknutu proliferaciju MCF-7 stanica, zbog čega se može hipotetizirati o Sirt3 kao potencijalnoj terapeutskoj meti u E2-osjetljivom raku dojke. Osim toga, vraćanje funkcije p53 proteinu jedna je od glavnih terapeutskih meta u liječenju tumora dojke, a obzirom da s vremenom mnogi terapeutici gube djelotvornost, reaktivacija Sirt3 trebala bi se razmotriti kao potencijalan način tretiranja E2-ovisnih tumora dojke.
Summary MCF-7 is estrogen (E2) sensitive breast cancer cell line characterized by low gene and lack of protein expression of Sirtuin 3 (Sirt3), NAD+ dependent deacetylase dominantly located in mitochondria. Sirt3 controls protein-acetylation status in cells, regulates cellular stress response, reactive oxygen species (ROS) production, cell metabolism, ATP synthesis, cell cycle, apoptosis and proliferation, thus having a very important role in tumorigenesis. This research was conducted to elucidate differences in effects of E2 on proliferation, metabolism, and tumorigenic characteristics in estrogen receptor α (ER-α) positive MCF-7 cell line stably transfected with overexpressed Sirt3 (MCF-7S3), or with absent expression of Sirt3 (MCF-7C). To determine the differences cells where treated with E2 and ER inhibitor (ICI) followed by proliferation, metabolism, candidate-protein interaction, mitochondrial function and cell morphology experiments. Furthermore, due to the dependence of these cells on the E2 availability, the E2 effect on Sirt3 and ER-α localization was examined to determine any possible difference in nuclear and cytoplasmic distribution of ER-α considering the Sirt3 presence. Collected results indicate that Sirt3 diminishes colony forming ability and antagonises E2-induced proliferation of MCF-7 breast cancer cell line. This effect of Sirt3 is explained by the fact that MCF-7S3 cell line has higher expression levels of FOXO3a and p53 transcriptional factors, which can in coordinated fashion initiate tumor suppression cell programs. Additionaly, Sirt3 increases metabolic activity and elevates mitochondrial oxidative phosphorylation complexes levels, thus switching cells to oxidative pshosphorylation, a less favourable metabolic pathway for tumor cells. Moreover, Sirt3 diminishes interaction between ER-α and p53 resulting in functional p53 stabilization and activation of its tumor suppressive activity and eventually lessening E2-induced cell proliferation. In the presence of Sirt3, E2 elevates DNA damage and inhibits progression of the cells through the S phase of a cell cycle, thus reducing proliferation and diminishing the ability of MCF-7 cell line to form new colonies. Overall, all the obtained results indicate the antagonising effects of Sirt3 on E2-induced proliferation of MCF-7 breast cancer cells, therefore we can hypothesize about Sirt3 as a potential therapeutic target in E2-sensitive breast cancer. Besides, restoring p53 function is one of the main therapeutic targets in breast cancer treatment and, since many therapeutics lose efficiency with time, reactivation of Sirt3 should be considered as a potential way of treating E2-sensitive breast cancers.
Obrazloženje mentora Jerka Dumić (jdumic@pharma.hr)
Poštovani,
Iznimna mi je čast i zadovoljstvo podržati prijavu rada studenata Denisa Pleše i Ivana Ciganeka na Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2018./2019.
Studenti Pleše i Ciganek su rad pod naslovom Sirt3 djeluje antagonistički na estrogen-induciranu tumorigeničnost MCF-7 stanične linije putem p53-ovisnog zastoja proliferacije, koji prijavljuju na Naječaj, izradili na Zavodu za biokemiju i molekularnu biologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pod mojim voditeljstvom i neposrednim voditeljstvom dr. sc. Ive Škrinjar u Laboratoriju za mitohondrijsku bioenergetiku i dijabetes Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, u sklopu znanstvene suradnje ovih dviju istraživačkih sktupina.
Student Denis Pleše iznimno je uspješan student 3. godine studija Farmacija na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, o čemu svjedoče prosječna ocjena 4,952, pohvalnica za najbolji prosjek u ak. god. 2017./2018. (5.000) te STEM stipendija koju u kontinuitetu prima od 2017. god. Još kao srednjoškolac Denis je pokazao izniman interes za prirodne znanosti te je osvojio 2. nagradu na Državnom natjecanju iz biologije (2014.). Svoj je istraživački interes u području molekularnih znanosti o životu iskazao uključivši se, zajedno s kolegom Ivanom Ciganekom, u znanstvena istraživanja sirtuina i njihove uloge u tumorigenezi. Uz sve navedeno, Denis Pleše je aktivni sportaš, član Hrvatske triatlon reprezentacije s 15 osvojenih naslova državnog prvaka u triatlonu.
Student Ivan Ciganek, također je iznimno uspješan student 3. godine preddiplomskog studija Molekularna biologija na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, o čemu svjedoče prosječna ocjena 5,00, Dekanova nagrada za izniman uspjeh (prosjek ocjena 5.000) 2019. god te STEM stipendija koju u kontinuitetu prima od 2017. god. Interes za prirodne znanosti Ivan je pokazao još u srednjoj školi sudjelujući na državnim natjecanjima iz biologije u 2., 3. i 4. razredu srednje škole (2014.-2016.) uz osvojenu 2. nagradu na Državnom natjecanju iz biologije (2014.). Uz to, bio je i stipendist Goethe instituta (2014.) Zajedno s kolegom Pleše uključio se u znanstvena istraživanja koja su rezultirala izradom ovog studenstkog rada.
Rad koji kolege Pleše i Ciganek prijavljuju na ovaj natječaj vrhunsko je znanstveno istraživanje koji nadilaze kriterije studentskog rada i koji će uskoro biti publicirani kao dio originalnog znanstvenog članka u nekom od prestižnih međunarodnih časopisa. U svom su radu autori ispitali utjecaj estrogena (E2) na proliferaciju, metabolizam i tumorigenična svojstva MCF-7 stanične linije pozitivne estrogen receptor α (ER-α) koje nemaju Sirt3 (MCF-7C) i koje su nadeksprimiraju Sirt3 (MCF-7S3). Utvrdili su da Sirt3 smanjuje sposobnost MCF-7 stanica raka dojke da formiraju kolonije te da djeluje antagonistički na E2-induciranu proliferaciju. Uz to su pokazali da Sirt3 povećava metaboličku aktivnost i količinu mitohondrijskih kompleksa uključenih u oksidativnu fosforilaciju, za tumorske stanice energetski nepovoljniji metabolički put te da smanjuje interakciju ER-α i p53 čime stabilizira p53 i aktivira njegovu tumor-supresorsku funkciju te tako djelomično smanjuje proliferativni učinak E2. Zaključili su da Sirt3 djeluje antagonistički na E2-potaknutu proliferaciju MCF-7 stanica, te da je kao takav potencijalna terapijska meti u E2-osjetljivom raku dojke. Istraživanje je provedeno na komercijalno pribavljenim staničnim linijama, u sklopu projekta HRZZ #4533 Sirtuin3 kao posrednik mitohondrijske funkcije u estrogen-ovisnoj otpornosti na oksidativni stres i prehranu s visokim udjelom masti te je dio stoga nije bilo potrebno ishoditi mišljenje Povjerenstva za etičnost eksperimentalnog rada.
Tijekom izrade svog rada kolege Pleše i Ciganek pokazali su iznimnu predanost, interes, talent kao i znanje u području biokemije i molekularne biologije, usprkos činjenici da su tek studenti 3. godine studija. Uz to, pokazali su se iznimno vještima i talentiranima za rad u laboratoriju. Stekli su vještinu pretraživanja znanstvene literature te kritičkog čitanja iste. Posebice treba istaknuti njihovu sposobnost uočavanja znanstvenih problema, kritičkog diskutiranja i izvođenja zaključaka kao i planiranja pokusa. Posebno mi je zadovoljstvo istaknuti njihovu vještinu usmenog i pisanog izražavanja te prezentacije znanstvenih rezultata.
Interes kolega Pleše i Ciganeka za znanstveni rad dubok je i iskren, pun entuzijazma i potkrijepljen marljivošću te stoga srdačno preporučam prijavu njihovog rada na Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za ak god. 2018./2019. Smatram da bi dodjela Rektorove nagrade studentima Pleše i Ciganek bila ne samo potvrda njihovog dosadašnjeg uspjeha već dodatni poticaj da se nastave baviti znanstvenim istraživanjima i u budućnosti.
3. Ida Ćurtović Genotoksično djelovanje sterigmatocistina i 5-metoksisterigmatocistina u plućima štakora soja Wistar
Sažetak Sterigmatocistin (STC) je poliketidni mikotoksin kojeg proizvode neke vrste plijesni iz roda Aspergillus. Strukturno je sličan aflatoksinu B1 (AFB1) te se unsen hranom u jetri, kao i AFB1, pomoću enzima iz porodice citokroma P450 metabolizira u epoksid koji stvara adukte s DNA djelujući hepatotoksično i hepatokancerogeno. Međutim, na temelju istraživanja na mužjacima štakora zaključeno je da STC zbog slabije bioraspoloživosti ima za tri reda veličine manji hepatokancerogeni potencijal od AFB1. Plijesni iz roda Aspergillus sekcije Versicolores primarni su kolonizatori vlažnih zidova gdje mogu proizvoditi STC i njegove derivate, primjerice 5-metoksisterigmatocistin (5-MET-STC) te se u organizam mogu unijeti inhalacijom. Istraživanja na poksunim životinjama pokazuju da mikotoksini uneseni inahlacijom imaju do deset puta jači toksični učinak nego pri unosu ingestijom. Naša istraživanja u poplavljenom području općine Gunja pokazuju da je dvije godine nakon poplave (2014.) u obnovljenim kućama vidljiva kolonizacija zidova plijesnima, a u zraku i kućnoj prašini dominirale su aspergile iz sekcije Versicolores. U kućnoj prašini Gunje i u kontrolnom selu Gornji Stupnik dominirali su STC i 5-MET-STC; STC je u detektiran u 70% uzoraka prašine u Gunji i 50% uzoraka prašine u Gornjem Stupniku, dok je 5-MET-STC bio podjednako zastupljen (50%) na obje lokacije. Maksimalne koncentracije ovih toksina su bile 1,3 do 8 puta veće u Gunji negoli u Gornjem Stupniku (maksimum STC 0.59 µg/g, 5-MET-STC, 7,70 µg/g). Prema podacima iz literature dnevno inhaliramo 10-12 m3 zraka u kojem je prosječna maksimalna koncentracija respirabilnih čestica 54 μg/m3 Uzimajući u obzri maksimalne koncentracije STC i 5-MET-STC detektirane u kućnoj prašini u Gunji možemo pretpostaviti da čovjek dnevno udisanjem može unijeti 0.4 μg STC, odnosno 5 μg 5-MET-STC. Na temelju spomenute procjene izloženosti i naših dosadašnjih istraživanja mehanizma djelovanja STC in vitro postavili smo hipotezu: a) STC i 5-MET-STC uzrokuju genotoksičan učinak u plućima štakora nakon jednokratnog tretiranja intartrahealnom instilacijom u dozama koje su detektirane u kućnoj prašini vlažnih zatvorenih prostora; b) STC ima jači genotoksični potencijal od 5-metoksi-STC; c) uzimajući u obzir sličnost u kemijskoj strukturi istodobno aplicirani toksini imat će antagonistički učinak.U pokusu intratrahealne instilacije korišteni su 3 mjeseca stari mužjaci štakora soja Wistar. Životinje raspoređene u 4 skupine (po 6 životinja) jednokratno su tretirane s STC (0,4 ug/mL), 5-MET-STC (5 ug/mL), STC+5-MET-STC (0,4+5 ug/mL), 0,3% dimetilsulfoksidom (DMSO) (kontrola) te su 24 sata nakon tretmana žrtvovane. Genotoksično djelovanje u homogenatu pluća ispitano je primjenom alkalnog i neutralnog kometnog testa. Kao parametri kometnog testa koji pokazuju oštećenje DNA uzeti su duljina repa (TL) i intenzitet repa (TI). Statistička analiza mjerenih parametara je napravljena primjenom programskog jezika R; razlike između svih parova tretmana testirane su Tukeyevim testom za razinu značajnosti p<0,05.Rezultati istraživanja genotoksičnog učinka STC i 5-MET-STC 24 sata nakon jednokratne intratrahealne instilacije mužjaka štakora soja Wistar izmjereni alkalnim i neutralnim kometnim testom pokazuju da STC i 5-MET-STC imaju genotoksičan učinak na pluća štakora u koncentracijama koje se prirodno mogu naći u prašini vlažnih zatvorenih prostora. Oba toksina, pojedinačno i u kombinaciji, značajno povećavaju (p<0,05) razinu jednolonačanih lomova DNA (alkalni komet test); pri tom STC ima jači genotoksični učinak jer primijenjen u 10 puta manjoj koncentraciji izaziva nešto veću razinu jednolančanih lomova DNA od 5-MET-STC. 5-MET-STC primijenjen u 10 puta većoj koncentraciji od STC-a izaziva dvolančane lomove DNA značajnog intenziteta (p<0,05) (neutralni komet test). Kombinacija STC+5-MET-STC izaziva jednolonačane i dvolančane lomove DNA koji su manjeg intenziteta u odnosu na DNA oštećenja izazavana pojedinačnim toksinima što upućuje na moguće antagonističko djelovanje tih strukturno sličnih mikotoksina koji nastaju tijekom sekundarnog metabolizma plijesni iz sekcije Versicolores. Prema našim saznanjima ovaj rad je prvo izvješće o genotoksičnom učinku 5-MET-STC kao i kombinacije STC i 5-MET-STC in vivo.
Summary Sterigmatocystin (STC) is a polyketide mycotoxin produced by some Aspergillus species. It is structurally similar to aflatoxin B1 (AFB1) and also metabolised in liver by the cytochrome P450 enzymes into epoxide that forms DNA adducts resulting in hepatotoxic and hepatocancerogenic effects. Research on male rats showed that STC has three times lower carcinogenic potential than AFB1 due to lower bioavailability. Aspergilli section Versicolores are the primary colonizers of damp dwellings where can produce STC and its derivatives, e.g. 5-methoxysterigmatocystin (5-MET-STC). These mycotoxins could be inhaled. Studies have shown that mycotoxin inhalation may be at least 10 times more toxic than oral intake. Our research in the flooded area of the Gunja municipality shows that Two years after the flood majority of the houses have been repaired but fungal indoor colonisation is still present and may represent health risk. Aspergilli section Versicolores dominated in the air and the house dust samples. STC and 5-MET-STC were dominant mycotoxins in house dust in Gunja as well as in control village Gornji Stupnik; STC was detected in 70% of dust samples in Gunja and 50% dust samples in Gornji Stupnik, while 5-MET-STC was equally present (50%) at both locations. The maximum concentrations of these toxins were 1.3 to 8 times higher in Gunja than in Gornji Stupnik (maximum STC 0.59 μg/g, 5-MET-STC, 7.70 μg/g). According to the data from the literature, humans inhaled 10-12 m3 of air per day, with an average maximum concentration of respirable particles 54 μg/m3. Taking into account the maximum STC and 5-MET-STC concentrations detected in house dust in Gunja we can assume that daily intake of STC and 5-MET-STC could be 0.4 μg and 5 μg, respectivelly. Based on exposure estimation and our recent research on the mechanism of action of STC in vitro, we have put forward a hypothesis: a) STC and 5-MET-STC induce genotoxic effect in rat lungs after intratraheal instillation of single mycotoxin dose that correspond to concentrations detected in house dust; b) STC has a higher genotoxic potential than 5-methoxy-STC; c) taking into account the similarity in the chemical structure of STC and 5-MET-STC the combined treatment will have antagonistic effect.Three months old male Wistar rats were treated with mycotoxins by intratracheal instillation. Animals divided into 4 groups (6 animals) were treated with STC (0.4 μg/mL), 5-MET-STC (5 μg/mL), STC + 5-MET-STC (0.4 ± 5 μg/mL), 0.3% dimethylsulfoxide (DMSO) (control) and 24 hours after the treatment was sacrificed. Genotoxic activity in lung homogenates was tested by using alkaline and neutral comet test. The parameters of DNA damage in a comet test were the tail length (TL) and the tail intensity (TI). The statistical analysis of the measured parameters was made using the programming language R; the differences between all treatment pairs were tested by Tukey's test (p <0.05).Results of the present study shows that both STC and 5-MET-STC and their combination induce DNA damage in lungs of male Wistar rats in concentrations that are naturally present in house dust of damp indoors. Both toxins, individually and in combination, significantly increase (p<0.05) the level of single-stranded DNA damage (alkaline comet assay); STC has a greater genotoxic potential than 5-MET-STC, since applied at 10 times lower concentration causes a slightly higher level of single-stranded DNA breaks. 5-MET-STC applied at ten times higher concentration than STC causes significant double-stranded DNA brakes (neutral comet assay). The combination of STC + 5-MET-STC induces single-stranded and double-stranded DNA damage that are less intense than DNA damage caused by individual toxins. The results of combined treatment suggest the possible antagonistic interactions of those structurally similar mycotoxins that co-occur in indoor environment as secondary metabolites of Aspergilli section Versicolores. To our knowledge this is first report on genotoxic effects of 5-MET-STC as well as combination of STC and 5-MET-STC in vivo.
Obrazloženje mentora Maja Šegvić Klarić (msegvic@pharma.hr)
Ida Ćurtović je studentica 3. godine studija farmacije na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu. Tijekom izrade svog studentskog rada pod naslovom „Genotoksično djelovanje sterigmatocistina i 5-metoksisterigmatocistina u plućima štakora soja Wistar“ kandidatkinja je pokazala iznimnu spretnost i samostalnost u laboratorijskom radu, izvrsno snalaženje u tumačenju znanstvene literature i obradi i interperatciji vlastitih rezultata te kreativnost i samostalnost u pisanju rada.
Istraživanje ovog studentskog rada koncipirano je na temelju rezultata naših prethodnih projektnih istraživanja vezanih za zastupljenost aspergila i njihovih toksina u zraku i prašini kuća u Gunji koje su obnovljene nakon poplave 2014. godine, u usporedbi s kontrolnim selom Gornji Stupnik. U tim istraživanjima je pokazano da u zraku i kućnoj prašini dominiraju aspergile iz sekcije Versicolores, odnosno STC i 5-MET-STC; STC je u detektiran u 70% uzoraka prašine u Gunji i 50% uzoraka prašine u Gornjem Stupniku, dok je 5-MET-STC bio podjednako zastupljen (50%) na obje lokacije. Maksimalne koncentracije ovih toksina su bile 1,3 do 8 puta veće u Gunji negoli u Gornjem Stupniku (maksimum STC 0.59 µg/g, 5-MET-STC, 7,70 µg/g). Prema podacima iz literature dnevno inhaliramo 10-12 m3 zraka u kojem je prosječna maksimalna koncentracija respirabilnih čestica 54 μg/m3 Uzimajući u obzri maksimalne koncentracije STC i 5-MET-STC detektirane u kućnoj prašini u Gunji možemo pretpostaviti da čovjek dnevno udisanjem može unijeti 0,4 μg STC, odnosno 5 μg 5-MET-STC.
Na temelju spomenute procjene izloženosti i naših dosadašnjih istraživanja mehanizma djelovanja STC in vitro postavili smo hipotezu: a) STC i 5-metoksi-STC uzrokuju genotoksičan učinak u plućima štakora nakon jednokratnog tretiranja intartrahealnom instilacijom u dozama koje su detektirane u kućnoj prašini vlažnih zatvorenih prostora; b) STC ima jači genotoksični potencijal od 5-metoksi-STC; c) uzimajući u obzir sličnost u kemijskoj strukturi istodobno aplicirani toksini imat će antagonistički učinak. Postavljena hipoteza je testirana na eksperimentalnom modelu odraslih mužjaka štakora soja Wistar koji su jednokratno tretirani intratrahelnom instilacijom s STC (0,4 ug/mL), 5-MET-STC (5 ug/mL), STC+5-MET-STC (0,4+5 ug/mL), 0,3% dimetilsulfoksidom (DMSO) (kontrola) te su 24 sata nakon tretmana žrtvovani. Istraživanje je odobreno Odlukom Povjerenstva za etičnost eksperimentalnog rada Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Klasa: 643-03/l4-0I/ 04; Ur.broj: 251-62-03-I4-76) i Rješenjem Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Uprava za veterinarstvo pod brojem: Klasa: UP/I-322-01/15-01/64, Ur.broj: 525-10/0255-15-10. Genotoksično djelovanje pojedinačnih toksina i njihove kombinacije u odnosu na kontrolu ispitivano je suvremenom metodom DNA horizontalne mikrogel elektroforeze u alkalnim i neutralnim uvjetima (alkalni i neutralni kometni test) kako bi se spoznala priroda i intenzitet oštećenja DNA. Kao parametri kometnog testa koji pokazuju oštećenje DNA uzeti su duljina repa (TL) i intenzitet repa (TI). Statistička analiza mjerenih parametara je napravljena primjenom programskog jezika R pri čemu su razlike između svih parova tretmana testirane Tukeyevim testom za razinu značajnosti p<0,05.
U obradi rezultata navadenim programskim jezikom kandidatkinja je pokazala samostalnost i spretnost. Također, u interpretaciji rezultata Ida Ćurtović je pokazala iznimnu snalažljivost i kreativnost te multidisciplinarni pristup i znanje iz područja mikologije, toksikologije i statistike. Rezultati istraživanja potvrdili su postavljenu hipotezu te su izneseni sljedeći zaljučci: a) STC i 5-MET-STC imaju genotoksičan učinak na pluća štakora u koncentracijama koje se prirodno mogu naći u prašini vlažnih zatvorenih prostora; b) oba toksina, pojedinačno i u kombinaciji, značajno povećavaju (p<0,05) razinu jednolonačanih lomova DNA (alkalni komet test); pri tom STC ima jači genotoksični učinak jer primijenjen u 10 puta manjoj koncentraciji izaziva nešto veću razinu jednolančanih lomova DNA od 5-MET-STC; c) 5-MET-STC primijenjen u 10 puta većoj koncentraciji od STC-a izaziva dvolančane lomove DNA značajnog intenziteta (p<0,05) (neutralni komet test); d) kombinacija STC+5-MET-STC izaziva jednolonačane i dvolančane lomove DNA koji su manjeg intenziteta u odnosu na DNA oštećenja izazavana pojedinačnim toksinima što upućuje na moguće antagonističko djelovanje.
Ovaj rad je originalni znanstveni rad koji prema našim saznanjima predstavlja prvo izvješće o genotoksičnom učinku 5-MET-STC kao i kombinacije STC i 5-MET-STC in vivo. Ujedno, rad predstavlja značajan doprinos u području toksikologije, javnog zdravstva i biomedicine općenito jer pokazuje genotoksični potencijal mikotoksina koji se prirodno mogu naći u kućnoj prašini vlažnih zatvorenih prostora.
Uz izraze poštovanja,
prof. dr. sc. Maja Šegvić Klarić
4. Barbara Rubinić, Luca Udovičić Sinteza i karakterizacijanovih derivata cimetne kiseline i harmina
Sažetak Malarija je zarazna bolest koja se javlja u tropskim i subtropskim krajevima svijeta. Uzročnik malarije je parazit  roda Plasmodium, a prijenosnici parazita ženke su komarca roda Anopheles. Prema podatcima Svjetske zdravstvene organizacije, broj oboljelih od malarije u 2017. godini procjenjuje se na 219 milijuna ljudi. Jedan od novijih pristupa u istraživanju novih potencijalnih antimalarika temelji se na dizajniraju hibridnih spojeva, odnosno na kovalentnom povezivanju dva farmakofora u jednu molekulu, s ciljem  sinergističkog djelovanja te smanjenja rezistencije. Harmin je β-karbolinski alkaloid dokazanog in vitro i in vivo antimalarijskog djelovanja, dok su cimetna kiselina i njeni derivati prirodni spojevi širokog spektra aktivnosti, uključujući antimalarijsko djelovanje. U ovom radu dizajnirani su i sintetizirani hibridni derivati cimetne kiseline i harmina amidnog tipa.Strukture svih sintetiziranih spojeva potvrđene su uobičajenim metodama (1H i 13C NMR, IR, MS). U daljnjim istraživanjima, koja prelaze okvire ovog rada, ispitat će se njihovo antimalarijsko djelovanje na eritrocitnu i hepatocitnu fazu plazmodija. 
Summary Malaria is an infectious disease prevalent in tropical and subtropical regions. The disease is caused by the protozoan of the genus Plasmodium, which is transmitted by the female mosquito Anopheles. According to the World Health Organisation, the number of people affected by malaria in 2017 was around 219 million. One of the methods for finding new drug entities is to covalently combine two pharmacophores in one molecule, i.e. to prepare hybrid drugs, with the aim of synergistic action and to overcome the resistance issues. Harmine is a naturally occurring β-carboline alkaloid which possesses in vitro and in vivo antimalarial activity. On the othe hand,  cinnamic acid and its derivatives are natural products with various pharmacological activities, including antimlarial activity. Here we report design, synthesis and characterisation of novel hybrids, comprised of harmine and cinnamic acid derivatives linked via amide bond.Newly synthesized compounds were characterized using classical analytical and spectroscopic methods (IR, MS, 1H and 13C NMR). In further investigations, their antimalarial activity will be evaluated in vitro on both erythrocytic and hepatic stages of the Plasmodium. 
Obrazloženje mentora Zrinka Rajić Džolić (zrajic@pharma.hr)
Barbara Rubinić je izvrsna studentica četvrte godine Medicinskog fakulteta i treće godine Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, smjer kemija, Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom prošle akademske godine, zbog želje za stjecanjem novih znanja, uključila se u istraživački rad u Zavodu za farmaceutku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta. Luca Udovičić je izvrsna studentica 2. godine Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta. Nalazi se već drugu godinu u kategoriji 10% najuspješnijih studenata na studiju. Obje studentice su tijekom srednjoškolskog obrazovanja sudjelovale na Kemijskoj olimpijadi (Barbara Rubinić 2015. godine, a Luca Udovičić 2017. godine, te je osvojila brončanu medalju). Slično kao Barbara Rubinić, Luca Udovičić se priključila istraživačkoj skupinu u Zavodu za farmaceutsku kemiju zbog mogućnosti stjecanja novih znanja na području razvoja novih lijekova.
Prema WHO, godišnje oko 200 milijuna ljudi oboli od malarije, dok ih 500 000 umre. Malariju uzrokuju 4 vrste roda Plasmodium, P. falciparum, P. vivax, P. ovale i P. malariae, a njihov životni ciklus je vrlo složen: obuhvaća dva domaćina, čovjeka i komarca. U čovjeku plazmodij primarno inficira hepatocite i eritrocite. Zbog javljanja rezistencije na postojeće lijekove, konstantno je potrebno razvijati nove antimalarike.
-karbolini su velika skupina prirodnih i sintetskih indolnih alkaloida, koji pokazuju širok spektar farmakoloških učinaka: antimikrobni (antiparazitski, antibakterijski i antivirusni) i citostatski učinak, kao i učinke na središnji živčani sustav (anksiolitički, hipnotički, antikonvulzivni i antikolinergični). Osim toga, -karbolini su prisutni u ljekovitim biljkama Peganum harmala i Eurycoma longifolia koje se koriste u tradicionalnoj orijentalnoj medicini za liječenje različitih bolesti, među kojima su malarija i rak. Djelatne supstancije identificirane su kao harmin, harmalin, harmalol i harman. Antimalarijski učinak i mehanizam djelovanja harmina ispitan je in vitro i in vivo. In vivo istraživanja pokazala su umjereno antimalarijsko djelovanje harmina kao monoterapije. Međutim, harmin pojačava djelovanje poznatih antimalarika klorokina i artemisinina in vitro i u in vivo mišjem modelu malarije uzrokovane Plasmodium bergei.
Jedna od strategija u otkrivanju novih lijekova je povezivanje dva različita farmakofora kovalentnom vezom u jednu molekulu, odnosno priprava hidridnih lijekova. Hibridni lijekovi građeni od poznatih antimalarika već su pripravljeni te su pokazali poboljšano djelovanje u odnosu na ishodne lijekove.
Cimetna kiselina (trans-3-fenilakrilna kielina, trans-3-fenil-2-propenska kiselina) i njezini derivati prisutni su u različitim biljkama, te pokazuju brojne farmakološke učinke. Osim toga, struktura cimetne kiseline nalazi se u nekoliko registriranih lijekova: citostatika panobinostata i belinostata, antialergijskih lijekova cinarizina, cinaserina, tranilasta i antitrombotika ozagrela. N-cinamoil klorokin, primakin, aminoakridini i 4-aminokinolinski derivati opisani su u literaturi kao antimalarici dvojnog djelovanja. Ova saznanja potaknula su nas na dizajniranje konjugata harmina i cimetne kiseline.
U ovom radu sintetizirano je 8 novih spojeva, hibridnih derivata harmina i derivata cimetne kiseline amidnog tipa Svi reakcijski koraci su optimirani kako bi se dobili što čišći produkti i što bolja iskorištenja reakcija. Pripravljenim spojevima dokazana je struktura uobičajenim tehnikama u sintetskoj organskoj kemiji (1H i 13C NMR, MS, IR). Prema pregledanim literaturnim podatcima, vidljivo je da je provedeno istraživanje aktualno te da omogućava sintezu novih spojeva koji imaju potencijalno antimalarijsko djelovanje.
Ispitivanje antimalarijskog djelovanja pripravljenih spojeva je u tijeku (djelovanje na eritrocitnu fazu plazmodija ispitat će suradnici na Sveučilištu u Tübingenu, Njemačka, a na hepatocitnu fazu suradnici sa Sveučilišta u Lisabonu, Portugal).
Barbara Rubinić i Luca Udovičić pokazale je iznimno snažan interes i motiviranost, te su uložile puno vremena i truda u izvođenje svih eksperimenata opisanih u ovome radu. Studentice su pokazale veliku volju, upornost, samostalnost, znatiželju i želju za novim znanjima te sposobnost uspješnog savladavanja prepreka tijekom eksperimentalnog rada, kao i kod pisanja samoga rada. Bez obzira na dodatne obaveze, Barbara Rubinić vrlo uspješno istovremeno studira na Medicinskom fakultetu i Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, dok je Luca Udovičić u prvih 10% najboljih studenata na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu. Mišljenja sam da bi ih priznanje, kakvo je Rektorova nagrada, dodatno motiviralo za nastavak znanstveno-istraživačkog rada tijekom studija, a i kasnije.
Na temelju svega navedenog, smatram da rad studentica Barbare Rubinić i Luce Udovičić odgovara svim kriterijima izvrsnosti te ga toplo preporučam za dodjelu Rektorove nagrade u akademskoj godini 2018./2019.
5. Ivana Golubović Uloga oksidacijskog stresa u mehanizmu toksičnosti imatinib mesilata na netumorskim humanim stanicama
Sažetak Globalni trend rasta upotrebe lijekova dovodi i do povećanja pojavnosti lijekova u okolišu što predstavlja prijetnju ekosustavima, osobito vodenim. Upravo putem vode i čovjek može biti izložen lijekovima te stoga prisustvo lijekova u okolišu predstavlja opasnost javnom zdravlju. Obzirom da je rak drugi vodeći uzročnik smrtnosti u svijetu, za očekivati je i prisustvo citostatika u okolišu. Jedan od najkorištenijih citostatika današnjice je imatinib mesilat (IM). Cilj ovog istraživanja bio je ispitati oksidacijski stres kao potencijalni mehanizam toksičnosti IM na humanim, netumorskim stanicama in vitro. Istraživanje je provedeno na primarnim stanicama periferne ljudske krvi kao dobrom modelu za ispitivanja učinka ksenobiotika na ljudsko zdravlje. Uzorci krvi tretirani su IM u koncentracijskom rasponu od 0,0001 µg/mL do 10 µg/mL tijekom 4 ili 24 sata. Nakon tretmana IM u uzorcima krvi praćeni su biomarkeri oksidacijskog stresa: glutation (GSH) kao endogeni antioksidans i biomarker antioksidativnog statusa te malondialdehid i oksidirani proteini kao biomarkeri oksidacijskog oštećenja lipida i proteina. Tretman nižim koncentracijama IM uzrokovao je porast GSH, a tretman višim koncentracijama IM doveo je do pada GSH. Pri višim koncentracijama IM i duljem trajanju tretmana (24 h) zabilježen je i značajniji pad GSH. Prvotni porast koncentracije GSH može se objasniti kao stanični pokušaj obrane od nastalog oksidacijskog stresa povećanom ekspresijom GSH, a pad koncentracije GSH nastaje kad razina oksidacijskog stresa premaši obrambeni antioksidativni potencijal stanice te se troše zalihe GSH. Tretman IM uzrokovao je porast malondialdehida i oksidiranih proteina, a taj porast bio je statistički značajniji pri višim koncentracijama IM i duljem trajanju tretmana IM. Dobiveni rezultati nedvojbeno potvrđuju da IM inducira oksidacijski stres u perifernim stanicama ljudske krvi. Stoga se može i pretpostaviti da je oksidacijski stres mogući mehanizam toksičnosti IM na humanim netumorskim stanicama.
Summary There is a rise in the consumption of the pharmaceuticals on global level, leading to the rise of their occurrence in the environment and posing a threat to the ecosystems, especially aquatic one. Through presence in the environment and in the water pharmaceutical can reach to the humans thus presenting public health issue. Cancer is the second cause of death in the world, and anticancer drugs can also occur in the environment. One of the most commonly used anticancer drugs nowadays is imatinibe mesylate (IM). The aim of this study was to investigate oxidative stress as underlying mechanism of toxicity of IM on human non-cancer cells in vitro. For that purpose human primary peripheral blood cells were used. Human blood samples were treated with IM in concentration range 0,0001 – 10 µg/mL for 4 or 24 hours. After the treatment several biomarkers of oxidative stress were assessed in blood samples. Glutathione (GSH), as endogenic antioxidant and biomarker of antioxidative status, and malondialdehyde and oxidized proteins as biomarkers of oxidative damage of lipids and proteins. Treatment with lower concentrations of IM induced increase of GSH level while higher concentrations of IM induced decrease of GSH level. Significant decrease of GSH level was observed when blood samples were treated with higher concentrations of IM and for a longer period of time (24 h). Initial increase of the GSH level can be explained as cell's effort to fight oxidative stress by enhancing expression of GSH, and decrease of GSH level happens when level of oxidative stress overgrows cell's defensive antioxidative potential and GSH is used as an antioxidant. Treatment of blood samples with IM induced increase of malondialdehyde and oxidized proteins level and which that increase was concentration and time dependent. In conclusion, IM undoubtly induces oxidative stress on healthy noncancerous human cells, which is very likely underlying mechanism of toxicity of IM on human noncancer cells.
Obrazloženje mentora Ana-Marija Domijan (adomijan@pharma.hr)
Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za ak. god. 2018/2019.
Prosudbenom povjerenstvu

PREDMET: Obrazloženje mentora o udovoljavanju kriterijima izvrsnosti i preporuka

Ivana Golubović studentica je 4. godine studija Farmacije na Sveučilištu u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet. Pod mojim vodstvom izradila je rad pod naslovom „Uloga oksidacijskog stresa u mehanizmu toksičnosti imatinib mesilata na netumorskim humanim stanicama“ te ga prijavila na natječaj za Rektorovu nagradu u akademskoj godini 2018/2019.
Tema rada je zanimljiva i aktualna ne samo s farmaceutskog već i s javno-zdravstvenog gledišta. Naime, sve veća upotreba lijekova dovela je i do njihove pojave u okolišu. To potvrđuju brojna istraživanja koja su utvrdila prisustvo lijekova, pa tako i citostatika, u okolišu. Otvara se pitanje učinka lijekova u koncentracijama prisutnim u okolišu na eko-sustav, ali i na zdravlje čovjeka. Stoga je u ovome radu ispitan učinak niskih koncentracija citostatika imatinib mesilata na humane netumorske stanice (periferne limfocite ljudske krvi) te je ispitan oksidacijski stres kao mogući mehanizam toksičnosti imatinib mesilata. Predloženi rad sastoji se od 50 stranica, 19 slika i 71 literaturni navod. Ovo istraživanje dio je znanstvenog projekta „Genotoksični i oksidativni status imatinib mesilata u ne-ciljnim ljudskim stanicama“ (voditelj projekta: Goran Gajski, IMI) kojega financira Zaklada Hrvatske akademije za znanost i umjetnost (Razvijanje znanstveno-istraživačkog i umjetničkog rada). Istraživanje je provedeno na Zavodu za farmaceutsku botaniku Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, a financirano je potporom Sveučilišta u Zagrebu za 2018. godinu.
Ivana Golubović pokazala je veliki interes za usvajanje novih znanja i vještina. Aktivno je sudjelovala u svakoj fazi ovog istraživanja, od prikupljanja literature, planiranja eksperimentalnog dijela, do njegovog izvođenja te obrade rezultata. Prilikom izvođenja eksperimentalnog rada pokazala je sklonost timskom radu. Samostalno je napisala rad i donijela zaključke te pokazala iznimni interes za znanstveni rad.
Smatram da ovaj rad zadovoljava sve kriterije izvrsnosti istaknutog Natječaja te predlažem rad studentice Ivane Golubović za dodjelu Rektorove nagrade u akademskoj godini 2018/2019.

prof. dr. sc. Ana-Marija Domijan
Zavod za farmaceutsku botaniku
Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet
e-mail: adomijan@pharma.hr

U Zagrebu, 3. 5. 2019.
6. Marija Fabijanec Uloga inflamasoma, nekroptoze i piroptoze u kroničnoj opstrukcijskoj plućnoj bolesti
Sažetak ULOGA INFLAMASOMA, NEKROPTOZE I PIROPTOZE U KRONIČNOJ OPSTRUKCIJSKOJ PLUĆNOJ BOLESTI Kronična opstrukcijska plućna bolest (KOPB) jedan je od vodećih uzroka smrti u svijetu. U ovoj bolesti dolazi do progresivnog ograničenja protoka zraka povezanog s pojačanim kroničnim upalnim odgovorom u dišnim putovima i plućima na štetne čestice ili plinove, a osim plućnih manifestacija, postoji i sistemska komponenta KOPB-a koja je karakterizirana kroničnom upalom, oksidacijskim stresom, aktivacijom imunosnih stanica i povišenom koncentracijom upalnih citokina u krvi. S patogenezom KOPB-a povezuju se različiti oblici stanične smrti kao što su nekroptoza i piroptoza, a od štetnih čestica značajnu ulogu imaju DAMP i PAMP molekule koje vezanjem na receptore potiču upalni odgovor.U provedenom istraživanju na NCI-H292 bronhijalnim epitelnim stanicama i THP-1 monocitima, od kojih prve predstavljaju plućnu, a druge sistemsku komponentu KOPB-a, ispitivano je djelovanje rhHsp70 (0,3, 1 i 3 μg/mL), bakterijskih komponenti LPS-a (0,1 µg/mL) i LTA (1 µg/mL) te njihovih kombinacija tijekom 24-satnog tretiranja, s ciljem utvrđivanja dolazi li, i u kojim koncentracijama ovih agenasa, do aktivacije NLRP3 inflamasoma, nekroptoze i piroptoze.Aktivacija NLRP3 inflamasoma i upalni odgovor ispitani su određivanjem ekspresije mRNA za NLRP3, kaspazu-1 i upalni citokin IL-1β kvantitativnim PCR-om. Vijabilnost stanica ispitana je određivanjem aktivnosti LDH izlučene u medij iznad stanica, a njihov način umiranja ispitan je određivanjem ekspresije mRNA za kaspazu-1, aktivacije proteina RIPK1 i MLKL te ekspresije proteina gasdermina D Western blot analizom.Dokazano je da do pojačane ekspresije mRNA za NLRP3, kaspazu-1 i IL-1ß u NCI-H292 i THP-1 stanicama dovode pojedinačna tretiranja s rhHsp70, LPS-om i LTA-om što ukazuje na aktivaciju NLRP3 inflamasoma i upalu.Katalitičku aktivnost LDH u mediju iznad THP-1 stanica povećavaju sva primijenjena tretiranja, pojedinačna i kombinirana, a u mediju iznad NCI-H292 stanica samo pojedinačna tretiranja s rhHsp70, LPS-om i LTA-om što znači da je narušen integritet stanične membrane i da je aktiviran neki oblik stanične smrti.Povećana ekspresija mRNA za IL-1ß i kaspazu-1 te povećana ekspresija proteina gasdermina D u NCI-H292 i THP-1 stanicama ukazuju na aktivnost piroptoze, dok nekroptoza u ovim stanicama nije aktivna jer niti jedno upotrijebljeno tretiranje nije dovelo do aktivacije RIPK1 i MLKL-a, iako su ove molekule eksprimirane u tim stanicama.Određene kombinacije rhHsp70 s LPS-om i LTA-om pokazuju zaštitno djelovanje na NCI-H292  i THP-1 stanice (povećavaju vijabilnost).Možemo zaključiti da sam eHsp70 potiče razvoj upale putem NLRP3 inflamasoma i stanično umiranje, ali potiskuje te procese u kombinacijama s bakterijskim produktima. Tijekom akutnih egzacerbacija u bolesnika s kroničnom opstrukcijskom plućnom bolesti izazvanim bakterijskim infekcijama, eHsp70 bi mogao imati povoljan učinak.
Summary ROLE OF INFLAMMASOME, NECROPTOSIS AND PYROPTOSIS IN CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASEChronic obstructive pulmonary disease (COPD) is one of the leading causes of death in the world. In this disease there is a progressive limitation of airflow associated with an increased chronic inflammatory response in the airways and lungs to the harmful particles or gases, and apart from lung manifestations, there is also a systemic component of COPD that is characterized by chronic inflammation, oxidative stress, activation of immune cells and an elevated concentration of inflammatory cytokines in the blood. COPD pathogenesis is associated with various forms of cell death such as necroptosis and pyroptosis, and DAMP and PAMP molecules have a significant role in an induction of inflammatory response.In this study on NCI-H292 and THP-1 cells, the first of which represent a pulmonary and the other a systemic model of COPD, the effects of rhHsp70 (0.3, 1 and 3 μg/mL), bacterial components LPS (0.1 μg/mL) and LTA (1 μg/mL) and their combinations were assessed during 24-hour treatment to determine whether, and in what concentrations of these substances, NLRP3 inflammasome, necroptosis and pyroptosis are activated under these conditions.Activation of NLRP3 inflammasome and inflammatory response were assessed by determining the level of expression for NLRP3, caspase-1, and inflammatory cytokine IL-1β mRNA by quantitative PCR. Cell viability was determinated by LDH activity in the media above the cells and their mode of dying was explored by determining the expression of mRNA for caspase-1, as well as activation of RIPK1 and MLKL proteins and expression of the protein gasdermin D by Western blot analysis.The results show that individual treatments with rhHsp70, LPS and LTA enhanced the expression of mRNA for NLRP3, caspase-1 and IL-1ß in NCI-H292 and THP-1 cells which could suggest the activation of NLRP3 inflammasome and inflammation.The catalytic activity of LDH in the media above the THP-1 cells is increased by all the treatments applied (individual and combined) and in the media above the NCI-H292 cells it is increased by individual treatments only, which means that the cell membrane integrity is disrupted and that some form of cell death is activated.Increased expression of mRNA for IL-1β and caspase-1 and increased expression of protein gasdermin D in NCI-H292 and THP-1 cells indicates to pyroptosis activity, whereas necroptosis in these cells is not activated because none of the treatment used has led to the activation of RIPK1 and MLKL although they are expressed in these cells.Certain combinations of rhHsp70 with LPS or LTA show a protective effect on NCI-H292 and THP-1 cells (increase their viability).We can conclude that eHsp70 induces inflammation by activation of NLRP3 inflammasome and cell death, but suppresses these processes in combination with bacterial products. During acute exacerbations in patients with chronic obstructive pulmonary disease caused by bacterial infections, eHsp70 could have a beneficial effect.
Obrazloženje mentora Lada Rumora (lrumora@pharma.hr)
Preporučujem Mariju Fabijanec, studenticu medicinske biokemije Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, i njen istraživački rad pod naslovom „Uloga inflamasoma, nekroptoze i piroptoze u kroničnoj opstrukcijskoj plućnoj bolesti“ za rektorovu nagradu u akademskoj godini 2018./2019.

Kronična opstrukcijska plućna bolest (KOPB) karakterizirana je progresivnom opstrukcijom dišnih putova koja nastaje kao rezultat abnormalnog upalnog odgovora na inhalirane čestice i plinove te vodi do trajnih morfoloških i funkcionalnih promjena u plućnom parenhimu. Istraživanja pokazuju da je KOPB povezan i sa značajnim ekstrapulmonalnim poremećajima nazvanim ˝sistemski učinak KOPB-a“, pa KOPB predstavlja i sistemsku složenu bolest.
Uloga Hsp70 u KOPB-u nije dovoljno razjašnjena. Dosadašnja istraživanja uglavnom su izučavala šaperonska djelovanja Hsp70 u stanici i smatralo se da se Hsp70 otpušta iz stanice samo uslijed jakih oštećenja koja uzrokuju stanično liziranje (nekrozu). Ipak, najnovija istraživanja ukazuju da se Hsp70 može djelomice izlučiti i iz vijabilnih stanica egzocitozom, a da pritom nije prisutno tkivno oštećenje ili stanično umiranje. U oba slučaja dolazi do povećanja koncentracije izvanstaničnog Hsp70 (eHsp70), koji može modulirati imunosne odgovore na način da se veže na različite membranske receptore prisutne na specifičnim imunosnim stanicama.
Upala i stanična smrt značajni su stanični procesi koji kontroliraju homeostazu organizma i njegovu vijabilnost. Poremećaj bilo kojeg od ova dva procesa može dovesti do razvoja bolesti. Za razumijevanje mehanizama bolesti važno je razjasniti na koji način se procesi upale i stanične smrti mogu kontrolirati te također koje je njihovo međusobno djelovanje.
Stoga su izučavanja djelovanja eHsp70 na aktivaciju imunosnog odgovora (NLRP3 inflamasom) i na stanično umiranje (nekroptoza i piroptoza) od iznimnog značenja za razumijevanje patofiziološke podloge KOPB-a.
Istraživački rad je studentica Fabijanec provela na NCI-H292 stanicama, koje predstavljaju model plućne komponente bolesti, te na THP-1 stanicama, koje predstavljaju model sistemske komponente bolesti.
U radu je, uz tretiranja pomoću eHsp70, koristila i tretiranja bakterijskim komponentama lipopolisaharidom (LPS) i lipoteikoičnom kiselinom (LTA), te je na taj način oponašala akutna pogoršanja bolesti (egzacerbacije) izazvana bakterijskim infekcijama.
U radu su se koristile različite molekularno-biološke metode i tehnike, kojima je studentica Fabijanec u kratkom vremenu samostalno ovladala.
Aktivacija NLRP3 inflamasoma i upalni odgovor ispitani su određivanjem ekspresije mRNA za NLRP3, kaspazu-1 i upalni citokin interleukin-1β (IL-1β) kvantitativnom lančanom reakcijom polimeraze u stvarnom vremenu (qPCR). Vijabilnost stanica ispitana je određivanjem aktivnosti laktat-dehidrogenaze (LDH) izlučene u medij iznad stanica, a njihov način umiranja ispitan je određivanjem aktivacije i ekspresije proteina RIPK1 i MLKL (nekroptoza) te ekspresije proteina gasdermina D (piroptoza) Western blot analizom, kao i već spomenutim qPCR analizama za kaspazu-1 i IL-1β (piroptoza).
Zaključak rada je da sam eHsp70 potiče razvoj upale putem NLRP3 inflamasoma i stanično umiranje, ali da potiskuje te procese u kombinacijama s bakterijskim produktima. Tijekom akutnih egzacerbacija u bolesnika s kroničnom opstrukcijskom plućnom bolesti izazvanim bakterijskim infekcijama eHsp70 bi mogao imati povoljan učinak.

Na temelju svega navedenoga smatram da Marija Fabijanec i njen istraživački rad pod naslovom „Uloga inflamasoma, nekroptoze i piroptoze u kroničnoj opstrukcijskoj plućnoj bolesti“ zadovoljavaju sve kriterije izvrsnosti te studenticu Fabijanec i njen rad preporučujem za rektorovu nagradu u akademskoj godini 2018./2019.


S poštovanjem,prof. dr. sc. Lada Rumora
7. Jelena Buben Ispitivanje i usporedba učinka komercijalne doac-stop tablete i in house optimirane metode s medicinskim aktivnim ugljenom na uklanjanje interferencije direktnih oralnih antikoagulantnih lijekova u određivanju pretrage lupus antikoagulans
Sažetak Liječenje bolesnika izravnim oralnim antikoagulansima (DOAC) ima značajan utjecaj na rezultate brojnih specijalističkih koagulacijskih pretraga među kojima posebno značenje imaju pretrage probira na trombofiliju koje se izvode u svrhu utvrđivanja nasljednih i/ili stečenih čimbenika rizika tromboze. Određivanje gotovo svih pretraga probira na trombofiliju koagulacijskim testovima u bolesnika liječenih DOAC lijekovima, rezultira lažno negativnim (LN) ili lažno pozitivnim (LP) rezultatima zbog interferirajućeg utjecaja ovih lijekova na pojedine pretrage. Stoga određivanje pretraga na trombofiliju u bolesnika liječenih DOAC lijekovima nije moguće te je njihovo izvođenje u pravilu potrebno odgoditi do završetka terapije kako bi se sprječilo pogrešno tumačenje dobivenih rezultata i posljedično postavljanje pogrešne dijagnoze. Jedna od neizostavnih pretraga u sklopu probira na trombofiliju je dokazivanje antifosfolipidnih protutijela lupus antikoagulansa (LA) u cirkulaciji. Ključne pretrage u dokazivanju LA uključuju primjenu zmijskog venoma u tzv. dRVVT (engl. diluted Russell´s viper venom time) probirnom i potvrdnom testu, na koje DOAC lijekovi značajno utječu rezultirajući LP rezultatom kod većine bolesnika. Stoga su najnovija istraživanja usmjerena na osmišljavanje potencijalnih mehanizama uklanjanja interferencije DOAC lijekova u određivanju pretraga na trombofiliju rezultirala prvim komercijalnim pripravkom, tzv. DOAC-StopTM tabletom (DOAC-StopTM, Haematex Research, Hornsby, Australia), koja ima sposobnost uklanjanja DOAC lijeka iz plazme bolesnika.Cilj ovog rada bio je ispitati učinak komercijalne DOAC-StopTM tablete, kao i vlastite optimirane metode uz primjenu medicinskog aktivnog ugljena u prahu (CARBOMED granule, Jadran Galenski Laboratorij, Hrvatska) na uklanjanje interferencije u dijagnostici LA protutijela. U uzorcima bolesnika liječenih DOAC lijekovima, dabigatranom (n=57), rivaroksabanom (n=58) i apiksabanom (n=28), određene su probirna i potvrdna dRVVT pretraga za dokazivanje LA. U drugom, ključnom dijelu našeg ispitivanja, u svim uzorcima s LP rezultatom pretrage LA, ispitana je djelotvornost DOAC-StopTM tablete i medicinskog aktivnog ugljena na uklanjanje interferencije u dokazivanju LA. Rezultati našeg istraživanja pokazali su da i DOAC-StopTM tableta i vlastiti optimirani postupak uz primjenu medicinskog aktivnog ugljena (0,5 ml plazme, 100 µg aktivnog ugljena, centrifugiranje na 2000 g tijekom 20 minuta) učinkovito uklanjaju interferenciju u određivanju pretrage LA u svim analiziranim uzorcima s LP rezultatom za sva tri ispitana DOAC lijeka. Provedeno ispitivanje smatramo iznimno važnim u smislu značajnog doprinosa poboljšanju laboratorijske dijagnostike pretraga na trombofiliju koagulacijskim testovima u bolesnika liječenih DOAC lijekovima.  
Summary Treatment of patients with direct oral anticoagulants (DOACs) has a significant impact on the results of many specialized coagulation tests, among which assays for thrombophilia testing are of special significance. They are performed with the purpose of determining hereditary and/or acquired thrombotic risk factors. Determination of almost all assays included in thrombophilia testing in patients treated with DOACs, results in false negative (FN) or false positive (FP) results due to the interfering effectsof these drugs on individual assays.Therefore, determination of these assays is not possible in patients treated with DOACs, and their performance should be postponed until the therapy is over in order to prevent misinterpretation of the test results obtained and the consequent misdiagnosis. One of the indisputable assays included in thrombophilia testing is detectionof lupus anticoagulant (LA) antiphospholipid antibodies in circulation. The key assays aimed at LA detection include the use of a snake venom in so-called dRVVT (diluted Russell´s viper venom time) screening and confirmatory tests, at which DOAC drugs significantly affect ofFP results in most patients. Therefore, recent research aimed at designing potential mechanisms for removing the interference of DOAC drugs in determination of thrombophilia tests resulted in the preparation of the first commercial DOAC-StopTM tablet (DOAC-StopTM, Haematex Research, Hornsby, Australia). The tablet has the ability of removing DOAC drugs from the patient´s plasma.The aim of this study was to investigate the effect of commercial DOAC-stop tablet as well as the efficiency our own optimized method of using the activated charcoal powder (CARBOMED granules, Jadran-GalenskiLaboratorij, Croatia) in removing interference in the detection of LA antibodies. In samples of patients treated with DOAC drugs, i.e. dabigatran (n = 57), rivaroxaban (n = 58) and apixaban (n = 28), both screening and confirmatory dRVVT assaysfor LA detection were determined. In the second, crucial part of our study, the effectiveness of bothDOAC-stop tablet and medical activated charcoalwere investigated in removing LA interference in all samples with FP results of LA testing. The results of our study have clearly shown that both DOAC-StopTM tablet and our own optimized procedure of using the medical activated charcoal (0.5 ml of plasma, 100 μg of activated charcoal, centrifugation 20 minutes at 2000 g), effectively eliminate the interference in determining of LA antibodies in all samples with LP results of LA testing for all three DOAC drugs evaluated. The conducted study is considered to be of great importance in terms of contribution to the significant improvement in the laboratory diagnostics of thrombophilia using coagulation assays in patients treated with DOAC drugs.
Obrazloženje mentora Sandra Šupraha Goreta (ssupraha@pharma.hr)
Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora)
Biomedicina i zdravstvo

Sandra Šupraha Goreta (ssupraha@pharma.hr) Zagreb, 2. svibnja 2019.
Povjerenstvu za Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu
Povjerenstvu za studentske i diplomske radove Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

OBRAZLOŽENJE MENTORA

o kriterijima izvrsnosti za studentski rad za Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za najbolje studentske radove i umjetnička ostvarenja u akademskoj godini 2018./2019.

Jelena Buben: Ispitivanje i usporedba učinka komercijalne doac-stop tablete i in house optimirane metode s medicinskim aktivnim ugljenom na uklanjanje interferencije direktnih oralnih antikoagulantnih lijekova u određivanju pretrage lupus antikoagulans

Jelena Buben, studentica paralelnog studija: V. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Medicinske biokemije i IV. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Farmacije na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, pokazala je interes za znanstvenim radom na Kliničkom zavodu za kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice. Jelena se uključila u istraživački rad u Kliničkom zavodu za kemiju tijekom svog Stručnog osposobljavanja. Eksperimentalni dio ovog rada financijski je podržan od Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) u sklopu istraživačkog projekta HRZZ-IP-2016-06-8208 pod nazivom „Novi oralni antikoagulansi: povezanost koncentracije lijeka i antikoagulantnog učinka (LAB-NOAC IP-2016-06-8208) kojeg financira Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ), čija je voditeljica dr. sc. Sandra Margetić, znanstvena suradnica. Tijekom izrade svoga studentskog rada pod naslovom „Ispitivanje i usporedba učinka komercijalne doac-stop tablete i in house optimirane metode s medicinskim aktivnim ugljenom na uklanjanje interferencije direktnih oralnih antikoagulantnih lijekova u određivanju pretrage lupus antikoagulans“, Jelena Buben uspješno je primijenila teorijska i praktična znanja koja je stekla tijekom dosadašnjeg studija iz oba studijska programa FBF-a te ih upotpunila novim znanjima i vještinama specifičnim u medicinsko-biokemijskom laboratoriju, posebice u području koagulacije.
Rad studentice Jelene Buben predstavlja originalni znanstveni rad koji je imao za cilj ispitati i usporediti učinak komercijalne DOAC-StopTM tablete i optimirati in house metodu uklanjanja interferencije DOAC lijekova u određivanju pretrage lupus antikoagulans.
Istraživanje je dizajnirano u skladu sa znanstvenim, a također i etičkim načelima. Rad je napisan prema zahtjevima jasnog i nedvojbenog prikaza i rasprave o rezultatima znanstvenog istraživanja, ukupno na 62 stranice uz 10 slika, 9 tablica i 53 literaturna navoda. Opseg rada, primjerene analitičke metode i statistička obrada rezultata interpretirana s razumijevanjem i znanjem svrstava rad u red izvrsnosti. Valja naglasiti da je u ovom istraživanju ostvarena suradnja Sveučilišta s ustanovom Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, njezinim jedinicama Kliničkim zavodom za kemiju i Klinikom bolesti srca i krvnih žila koja je međunarodno prepoznatljiva na području kardiologije. Jelena Buben istakla se vrijednim i ozbiljnim pristupom studiranju, pokazala jedinstvenu radoznalost i samostalnost. Držim da metodološki pristup, rezultati istraživanja, izvrstan stručnoznanstveni prikaz, pa i znanstveno opredjeljenje studentice kroz cjelokupno školovanje koje želimo podržati, opravdava da se rad kandidira za Rektorovu nagradu za akademsku godinu 2018./2019.

S poštovanjem,
doc. dr. sc. Sandra Šupraha Goreta, mentor
Zavod za biokemiju i molekularnu biologiju
Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
8. Maja Brozović, Ante Mrše Nazalna depozicija in situ gelirajućih suspenzija flutikazonpropionata pri dvosmjernoj dostavi in vitro
Sažetak Unatoč brojnim prednostima nazalne primjene lijekova u odnosu na oralnu i parenteralnu primjenu, taj potencijal još uvijek nije u potpunosti iskorišten. Otežavajući čimbenici obuhvaćaju geometriju nosne valvule koja otežava dostavu lijeka u ciljno područje te mukocilijarni mehanizam čišćenja koji skraćuje vrijeme zadržavanja lijeka na nosnoj sluznici. Iz navedenog proizlazi potreba za istraživanjima koja će objediniti razvoj naprednih terapijskih sustava za nazalnu primjenu lijekova s inovativnim načinima/uređajima za njihovu učinkovitiju dostavu u ciljno područje nosne šupljine.       Cilj ovog istraživanja je pripraviti in situ gelirajuće sustave flutikazonpropionata te, nakon detaljne karakterizacije, ispitati mogućnosti njihove dvosmjerne dostave, kao i ovisnost profila depozicije o odabranim formulacijskim parametrima i parametrima primjene. In situ gelirajući sustavi mogu produljiti vrijeme zadržavanja lijeka u nosnoj šupljini te prilagoditi profil oslobađanja lijeka. Dvosmjerno strujanje zraka predstavlja jednu od glavnih razlika u odnosu na konvencionalnu nazalnu primjenu lijekova, te pridonosi depoziciji primijenjenog lijeka dublje u nosnoj šupljini.       U ovom radu uspješno su pripravljene in situ gelirajuće suspenzije flutikazonpropionata (0,06%, m/m) korištenjem Tween-a 80 (0,03%, m/m) kao tvari za suspendiranje, te pektina (0,8%, m/m), gelan gume (0 i 0,1%, m/m) i natrijevog hijaluronata (0, 0,03 i 0,05%, m/m) kao konstitutivnih polimera. Viskoznost u mirovanju in situ gelirajućih suspenzija rasla je s porastom sadržaja polimera u sustavu. Raspodjela veličina kapljica i kut raspršenja odgovarali su zahtjevima vezanim uz nazalnu primjenu raspršenih sustava. Svi pripravljeni in situ gelirajući sustavi trenutno su gelirali u kontaktu s kalcijevim ionima iz simuliranog nosnog fluida (SNF). Sustavi prije i nakon miješanja s SNF-om pokazali su pseudoplastično ponašanje. Gelovi koji sadrže gelan gumu karakterizirani su značajno većom viskoznošću i čvrstoćom u odnosu na gelove koji ne sadrže gelan gumu. Dvosmjerna dostava in situ gelirajućih suspenzija flutikazonpropionata osigurala je depoziciju u turbinatnom području modela nosne šupljine. Kut primjene u odnosu na horizontalnu ravninu imao je najizraženiji učinak na raspodjelu raspršene doze između gornjeg i donjeg dijela turbinatne regije. Kada je sprej primijenjen pri kutu od 0° u odnosu na septum, postignuta je turbinatna depozicija distalnije od nosne valvule nego pri kutu od 20°. Dodatkom natrijevog hijaluronata postignuta je opsežnija depozicija u turbinatnoj regiji. S porastom viskoznosti uzoraka i smanjenjem kuta raspršenja smanjena i površina prekrivena raspršenim uzorkom unutar turbinatne regije. Pri dvosmjernoj dostavi sustava sa sva tri polimera postignuta je depozicija u znatno dubljim dijelovima turbinatnog područja nego u slučaju jednosmjerne dostave. Ostvareni rezultati mogu poslužiti kao temelj za daljnja istraživanja u području.
Summary Despite numerous advantages of nasal drug delivery in relation to oral and parenteral drug delivery, the potential of nasal drug delivery is still not fully used. The complex geometry of the nasal valve poses a serious challenge for the drug deposition in the targeted area within the nasal cavity. Another challenge is the mucociliary clearance which shortens the residence time of the drug at the nasal mucosa. Hence,There is a need for scientific research which will provide a way to explore and develop nasal drug delivery systems in conjunction with innovative delivery devices to achieve a satisfying nasal deposition.       The aim of this study was to prepare in situ gelling fluticasone propionate systems and, after thorough characterization, explore the possibility of bidirectional nasal delivery and correlation between the deposition profile and formulation and administration parameters investigated. In situ gelling systems can prolong the contact time between the nasal mucosa and the drug, and modify the drug release profile. Bidirectional air flow represents one of the main differences in relation to the conventional nasal drug administration and contributes to the deposition of the administrated drug deeper in the nasal cavity.       In this study, in situ gelling fluticasone propionate (0.06%, w/w) systems were successfully prepared by using Tween 80 (0.03%, w/w) as a suspending agent and pectin (0.8%, w/w), gellan gum (0 and 0.1%, w/w) and sodium hyaluronate (0, 0.03 and 0.05%, w/w) as constitutive polymers. Zero shear viscosity of the in situ gelling systems increased with the increase of polymer concentration in the formulation. Droplet size distribution and spray cone angle met the needs for nasal drug delivery. All of the in situ gelling systems prepared formed gel instantly in contact with calcium ions in simulated nasal fluid (SNF). The systems showed pseudoplastic properties before and after mixing with SNF. The viscosity and strength of the gels containing gellan gum were substantially higher than in gels without gellan gum.       Bidirectional delivery of in situ gelling suspensions provided drug deposition in the turbinate region of the nasal cavity model. The angle of administration from the horizontal plain mostly influenced the distribution of the suspension between the upper and lower part of the turbinate region. At the administration angle of 0° from the septum, a more distal turbinate deposition was achieved than at the angle of 20°. With the addition of sodium hyaluronate, more extensive deposition in the turbinate region was achieved. With the increase in viscosity and the decrease of spray cone angle, the surface of the deposition area in the turbinate region decreased. Bidirectional delivery of system containing all three polymers ensured deposition more distally beyond the nasal valve in relation to conventional spray delivery. The obtained results can serve as a starting point for further research in this scientific area.
Obrazloženje mentora Anita Hafner (ahafner@pharma.hr)
Maja Brozović studentica je pete, a Ante Mrše četvrte godine studija Farmacije na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Interes za znanstveni rad u području farmaceutske tehnologije pokazali su nakon upoznavanja nastavnih sadržaja farmaceutsko-tehnoloških kolegija. Njihov veliki interes i angažiranost rezultirali su studentskim radom pod naslovom “ Nazalna depozicija in situ gelirajućih suspenzija flutikazonpropionata pri dvosmjernoj dostavi in vitro“. Rad je izrađen u sklopu uspostavnog istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost, naziva „Optimiranje depozicije in situ gelirajućih i praškastih terapijskih sustava za nazalnu primjenu“ voditeljice izv. prof. dr. sc. Anite Hafner, u Zavodu za farmaceutsku tehnologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta. Maja i Ante pokazali su veliku odgovornost i inicijativu u cjelokupnom istraživačkom radu, od planiranja i izvođenja eksperimenata do obrade rezultata i pisanja studentskog rada. Pokazali su samostalnost i okretnost u laboratorijskom radu, izvrsno snalaženje u pretraživanju znanstvene literature i interpretaciji vlastitih rezultata u skladu s literaturnim podacima. Iskazali su kreativnost i samostalnost u pisanju rada i donošenju zaključaka.

U uvodnom dijelu ovog studentskog rada dan je pregled anatomije nosa, prednosti i problema nazalne primjene lijekova, te osnovnih značajki i potencijala in situ gelirajućeg sustava kao napredne platforme za nazalnu primjenu lijekova. Uvršten je i kratki pregled reoloških razmatranja viskoelastičnih sustava te uloga reološke karakterizacije i profila depozicije u razvoju in situ gelirajućeg terapijskog sustava.

Hipoteza rada postavljena je kako slijedi:
Nazalni in situ gelirajući sustavi s flutikazonpropionatom pripravljeni iz pektina (0,8%, m/m), gelan gume (0 ili 0,1%, m/m) i natrijevog hijaluronata (0, 0,03 ili 0,05%, m/m) prikladnih su reoloških svojstava s obzirom na put primjene. Dvosmjerna dostava in situ gelirajućih suspenzija flutikazona osigurava depoziciju u ciljnom području modela nosne šupljine. Profil depozicije pri dvosmjernoj dostavi ovisi o koncentraciji gelan gume i natrijevog hijaluronata te kutu primjene prema horizontalnoj i vertikalnoj ravnini.

Nazalna primjena lijekova karakterizirana je brojnim prednostima u odnosu na oralnu i parenteralnu primjenu, no taj potencijal još uvijek nije u potpunosti iskorišten. Kao ograničavajući čimbenici posebno su istaknuti složena geometrija nosne šupljine koja otežava dostavu nazalno primijenjenog lijeka u ciljno područje nosne šupljine, te mukocilijarni mehanizam čišćenja koji ograničava vrijeme zadržavanja lijeka na nosnoj sluznici. Stoga istovremeno razmatranje inovativnih (i) terapijskih sustava i (ii) načina dostave lijeka u nosnu šupljinu predstavlja obećavajuću i racionalnu strategiju unaprjeđenja terapijske učinkovitosti nazalno primijenjenog lijeka. Sukladno tome, u ovom radu cilj je bio pripraviti in situ gelirajuće suspenzije flutikazonpropionata prikladnih reoloških svojstava s obzirom na put primjene, te ispitati mogućnosti njihove dvosmjerne dostave in vitro. In situ gelirajući sustavi raspršuju se kao otopina/suspenzija, a na mjestu primjene u kontaktu s ionima na sluznici stvaraju gel omogućavajući dulje zadržavanje i bolju bioraspoloživost lijeka. Dvosmjerno strujanje zraka pri dvosmjernoj primjeni pridonosi učinkovitijoj dostavi lijeka u ciljno područje nosne šupljine.

Za dokazivanje postavljene hipoteze korištene su raznovrsne laboratorijske tehnike poput priprave stabilnih in situ gelirajućih suspenzija lijeka, određivanja veličine suspendiranih čestica lijeka, određivanja raspodjele veličina raspršenih kapljica i kuta raspršenja pri korištenju nazalnog raspršivača, reološke karakterizacije te određivanja profila depozicije raspršenog in situ gelirajućeg sustava u silikonskom modelu nosne šupljine povezanim s respiratornom pumpom.

Rezultati ovog studentskog rada predstavljaju vrijedan znanstveni doprinos u području optimiranja nazalne primjene lijekova. Pripravljeni in situ gelirajući sustavi s flutikazonpropionatom bili su prikladnih reoloških svojstava s obzirom na put primjene. Korištenje modela nosne šupljine i respiratorne pumpe omogućilo je simuliranje protoka zraka pri dvosmjernoj dostavi lijeka. Dvosmjerna dostava in situ gelirajućih suspenzija flutikazonpropionata osigurala je depoziciju u turbinatnom području modela nosne šupljine. Profil depozicije pri dvosmjernoj dostavi ovisio je o koncentraciji gelan gume i natrijevog hijaluronata u in situ gelirajućem sustavu te kutu primjene prema horizontalnoj i vertikalnoj ravnini. Pri dvosmjernoj dostavi sustava sa sva tri polimera postignuta je depozicija u znatno dubljim dijelovima turbinatnog područja nego u slučaju jednosmjerne dostave .Ostvareni rezultati mogu poslužiti kao temelj za daljnja istraživanja u području.
9. Melissa Kuralić, Ivan Kenfelj Usporedba učinka epiduralne primjene deksmedetomidina i deksametazona kao adjuvans ropivakainu na oksido-reduktivnu ravnotežu u torakalnoj kirurgiji 
Sažetak Selektivni agonist alfa-2 receptora deksmedetomidin i glukokortikoid deksametazon koriste se kao adjuvansi pri anesteziji u kirurgiji. Cilj je bio usporediti razinu oksido-reduktivne ravnoteže uz deksmedetomidin odnosno deksametazon kao adjuvans ropivakainu pri anesteziji.Uzorci plazme sakupljeni su od pacijenata podvrgnutih torakalnoj kirurgiji te podijeljeni u dvije skupine: A (n=18) - pacijenti koji su kao adjuvans ropivakainu primili deksmedetomidin, B (n= 23) - pacijenti koji su uz ropivakain primili deksametazonom. Uzorci plazme sakupljeni su prije operativnog zahvata (T0), odmah nakon zahvata (T1) te 2 sata nakon zahvata (T2). Praćeni parametri su: superoksid dizmutaza (SOD), glutation (GSH), malondialdehid (MDA) i oksidirani proteini (OXP). Katalitička aktivnost SOD određena je pomoću komercijalnog kita, GSH i OXP spektrofotometrijski, a MDA pomoću HPLC-a s UV-Vis detektorom. Dobiveni rezultati obrađeni su pomoću programskog paketa R (R Core Team, 2018).U obje skupine u razdoblju od T0 do T2 zabilježen je pad aktivnosti SOD. Iako razlika nije bila značajna, u skupini B aktivnost SOD pala je više nego u skupini A. U promatranom razdoblju koncentracija GSH se snizila u obje skupine te je u T2 bila značajno niža nego u T0. I koncentracija MDA u promatranom razdoblju se snizila u obje skupine. U skupini A koncentracije MDA je bila statistički značajno niža u vremenu T1 (odmah nakon zahvata) u odnosu na T0 (prije operacije). Kod obje skupine u promatranom razdoblju došlo je do smanjenja koncentracije OXP, međutim statistička razlika između vremena nije zabilježena.Pad aktivnosti SOD i koncentracije GSH u obje skupine potvrđuje da je u promatranom razdoblju došlo do aktivacije antioksidacijske obrane organizma. Aktivacija antioksidacijskog sustava (SOD i GSH) dovela je do smanjenja razine oksidacijskog oštećenja (MDA i OXP). U skupini A pad koncentracije MDA u T1 je bio značajan u odnosu na skupinu B što potvrđuje da deksmedetomidin doprinosi antioksidacijskoj obrani organizma. 
Summary A selective alpha-2 receptor agonist dexmedetomidine and glucocorticoid dexamethasone are used as adjuvants for anesthesia in surgery. The objective of this research was to compare the level of oxido-reductive balance when dexmedetomidine or dexamethasone is applied as adjuvant to ropivakain for anesthesia in thoracic surgery.Samples of plasma were collected from patients subdued to thoracic surgery that were divided into two groups: group A (n=18) – patients who received dexmedetomidine as adjuvant to ropivakain; group B (n=23) – patients who received dexamethasone as adjuvant to ropivakain. The plasma samples were collected before operative procedure (T0), right after the procedure (T1) and two hours after the procedure (T2). In collected plasma samples parameters of oxidative stress, superoxide dismutase (SOD), glutathione (GSH), malondialdehide (MDA) and protein carbonyls (OXP) were followed. Catalytic activity of SOD was assessed by commercial kit, GSH and OXP spectrophotometrically and MDA by HPLC with UV-Vis detector. The statistical analysis of results was performed using program package R (R Core Team, 2018).In observed period (T0-T2) in both groups a decrease of SOD activity was noticed. Although the difference wasn't significant, in group B SOD activity has dropped more than in group A. In both groups concentration of GSH decreased and the decrease was significantly lower in T2 comparing to T0. The MDA concentration in both groups also decreased. However, in group A decrease of MDA concentration in T1was significant comparing to T0. In observed period (T0- T2) OXP concentration in both groups decreased, but no statistically significant difference among time points was observed.Decrease in SOD activity and GSH concentration in both groups in observed period confirmed the activation of antioxidant defense of the organism. Obtained results indicate that activation of antioxidant defense system (SOD and GSH) has led to decrease of oxidative damage (MDA and OXP). The decrease of MDA concentration was significant in T1 compared to the group A, which confirms the contribution of dexmedetomidine to the antioxidant defense of the organism. 
Obrazloženje mentora Petra Turčić (pturcic@pharma.hr)
Studenti Melissa Kuralić (treća godina) i Ivan Kenfelj (četvrta godina) studija Farmacije na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, izradili su rad pod naslovom „Usporedba učinka epiduralne primjene deksmedetomidina i deksametazona kao adjuvansa ropivakainu na oksido-reduktivnu ravnotežu u torakalnoj kirurgiji“ pod mojim mentorstvom, te komentorstvom doc. dr. sc. Jasminke Peršec, dr. med. (Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu, Klinička bolnica Dubrava; Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet). Ovaj originalni znanstveni rad prijavili su na natječaj za Rektorovu nagradu u akademskoj godini 2018/2019.

Rad obrađuje izuzetno zanimljivu i aktualnu problematiku, te je dizajniran u skladu sa znanstvenim, a također i etičkim načelima. Povezanost između povećanog oksidativnog stresa i loših ishoda kritično bolesnih, ukazuje na potencijalnu ulogu antioksidacijskih strategija u jedinicama intenzivne medicine. Zbog toga, u novije se vrijeme intenzivno istražuju antioksidativna svojstva mnogih sedativnih lijekova koji se koriste u anesteziologiji i intenzivnoj medicini. Dosadašnja istraživanja na bolesnicima podvrgnutim operacijskom zahvatu raka jednjaka, laparoskopskoj kirurgiji, te kod operacije karcinoma pluća pokazala su da primjena deksmedetomidina dovodi do nižih razina oksidativnog stresa i poželjnih učinaka na antioksidativni sustav nakon operacije. Obzirom na to, za pretpostaviti je da će epiduralna primjena deksmedetomidina kao adjuvansa lokalnom anestetiku ropivakainu u torakalnoj kirurgiji smanjiti razinu oksidacijskog stresa u usporedbi s epiduralnom primjenom deksametazona i ropivakaina. Snižavanje razine oksidativnog stresa od iznimne je važnosti jer može spriječiti staničnu smrt, smanjiti upalu i smanjiti stope morbiditeta i mortaliteta u bolesnika.

Predloženi rad sastoji se od 44 stranice, 19 slika, 12 tablica i 46 literaturnih navoda. Istraživanje je provedeno na Zavodu za farmakologiju i Zavodu za farmaceutsku botaniku Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a financirano je potporom Sveučilišta u Zagrebu za 2018. godinu.

Studenti Melissa Kuralić i Ivan Kenfelj pokazali su veliki interes za usvajanje novih znanja i vještina. Aktivno su sudjelovali u svakoj fazi ovoga istraživanja, od prikupljanja literature, planiranja eksperimentalnog dijela, do njegovog izvođenja te obrade rezultata. Samostalno su napisali rad i donijeli zaključke te sugerirali moguća daljnja istraživanja potvrđujući tako svoj interes za znanstvenim radom.

Smatram da ovaj rad zadovoljava svim kriterijima izvrsnosti istaknutim Natječajem te predlažem rad studenata Melisse Kuralić i Ivana Kenfelj za Rektorovu nagradu u akademskoj godini 2018/2019.
10. Zrinka Duvnjak i Ivan Džajić Kinetika i mehanizam ciklopaladacije 4-dimetilazobenzena
Sažetak Klasičnom UV-vidljivom spektrofotometrijom detaljno je ispitana kinetika i mehanizam reakcija mono- i/ili diciklopaladacije 4-dimetilaminoazobenzena kao i nekih monopaladiranih 4-dimetilaminoazobenzena. Kinetika ovih reakcija proučavana je u N,N-dimetilformamidu pri temperaturi u rasponu od 15 do 35 °C. Mjerenja su izvršena pri uvjetima pseudo-prvog reda tj. u velikom molarnom suvišku PdCl2(DMF)2 u odnosu na 4-dimetilaminoazobenzene i monopaladirane komplekse. Rezultati kinetičkih istraživanja potvrdili su da se pri ovim uvjetima reakcije ciklopaladacije odvijaju elektrofilnim napadom metala na orto ugljik fenilnog prstena što rezultira pucanjem veze C–H i odvlačenjem protona od strane bazičnog DMF liganda koordiniranog na atom paladija. Transfer protona, koji se odvija istovremeno s formiranjem Pd–C veze, je korak koji određuje brzinu mono- i diciklopaladacije. Po prvi put su određene vrijednosti aktivacijskih parametara ΔH¹ i ΔS¹ za ove reakcije i njihove vrijednosti su u skladu s literaturnim podacima za slične procese. Slične vrijednosti ΔH¹  i ΔS¹ za reakcije prve i druge paladacije potvrđuju da se ova dva procesa odvijaju istim mehanizmom.
Summary In this work the kinetics and mechanism of reactions of PdCl2(DMF)2 with 4-dimethylaminoazobenzenes and monopalladated complexes in N,N-dimethylformamide was examined. The measurements were conducted under pseudo-first order conditions with PdCl2(DMF)2 in large molar excess. It was found that the both mono- and dicyclopalladation reactions of azobenzenes precede in two consecutive processes adduct formation and palladation steps. The rate-determining step in both palladations is the breaking of the ortho C-H bond.
Obrazloženje mentora Ana Budimir (abudimir@pharma.hr)
Dr.sc. Ana Budimir
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
A. Kovačića 1
10000 Zagreb
REKTOROVA NAGRADA
Povjerenstvu za znanstveni i umjetnički rad
Sveučilišta u Zagrebu

Zrinka Duvnjak i Ivan Džajić, studenti diplomskog studija farmacije na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, odabrali su temu „Kinetika i mehanizam ciklopaladacije 4-dimetilaminoazobenzena“ za rad kojeg prijavljuju na Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2018/2019.
Osim što su nezamjenjivi u organskoj sintezi gdje se koriste kao katalizatori, organopaladijevi spojevi su među najpopularnijim i najistraživanijim organometalnim spojevima zbog njihove primjene u dizajnu tekućih kristala, aktivnih jedinica u antitumorskim lijekovima, te u dizajnu biomolekulskih obilježivača i svjetloemitirajućih dioda (OLED). Azobenzen i njegovi derivati lako reagiraju s Pd(II) tvoreći mono- i/ili diciklopaladirane komeplekse. Unatoč mnogim objavljenim studijama o nastajanju ciklopaladiranih azobenzena, još uvijek nedostaju pouzdani podatci o kinetici i mehanizmu ovih reakcija posebice kinetici i mehanizmu nastajanja diciklopaladiranih kompleksa.
Studenti su u ovom radu proveli opsežno istraživanje kinetike i mehanizma reakcija ciklopaladacije 4-dimetilaminoazobenzena i njihovih monopaladiranih kompleksa s bis(acetonitril)dikloropaladijem(II) u N,N-dimetilformamidu. Rezultati kinetičkih eksperimenata omogućili su bolji uvid u mehanizam ovih reakcija kao i u reaktivnost spojeva obuhvaćenih ovim reakcijama.
Područje istraživanja u ovom radu je vrlo široko i zahtjevno. Potreban je iscrpan literaturni pregled i razumijevanje složenih mehanizama organometalnih reakcija, spretnost u eksperimentalnom radu te korištenje sofisticiranih računalnih programa u obradi eksperimentalnih podataka. Stoga je za ovakvu vrstu istražvanja uputno da ih provodi dvoje ili više studenata.
Studenti farmacije Zrinka Duvnjak i Ivan Džajić su uspješno uskladili svoje nastavne obaveze na studiju farmacije i redovito uključivanje u jedan opsežan znanstveno-istraživački projekt. Njihov doprinos je od iznimne važnosti za daljnja slična istraživanja u Zavodu za opći i anorgansku kemiju Fakulteta.
Stoga preporučam Povjerenstvu da rad studenta Zrinke Duvnjak i Ivana Džajića ″Kinetika i mehanizam ciklopaladacije 4-dimetilaminoazobenzena″ razmotri u natječaju za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2018/2019.

U Zagrebu, 02. svibnja 2019.


Dr. sc. Ana Budimir

Medicinski fakultet

Autori Naslov
11. Tomislav Taboršak EASIX bodovni sustav u predviđanju ishoda alogenične transplantacije krvotvornih matičnih stanica- retrospektivna analiza
Sažetak Disfunkcija endotela glavni je patofiziološki proces ozbiljnih komplikacija alogenične transplantacije krvotvornih matičnih stanica (TKMS), kao što je bolest presatka protiv primatelja (GvHD), veno-okluzivna bolest, trombotska mikroangiopatija i sepsa. EASIX skor jednostavan je sustav bodovanja sastavljen od standardnih laboratorijskih parametara koji su markeri endotelnog oštećenja (kreatinin, LDH i broj trombocita), a razvijen je kao potencijalno prognostičko sredstvo mortaliteta povezanog s transplantacijom (TRM).Cilj našeg istraživanja bio je validirati pretransplantacijski EASIX skor u našoj populaciji od 313 bolesnika transplantiranih u KBC-u Zagreb.Pokazali smo da je ukupno 2-godišnje preživljenje bolesnika s niskim EASIX skorom značajno bolje od preživljenja bolesnika s visokim EASIX skorom (60% vs. 43%, p=0.004). Ova razlika se u najvećoj mjeri pripisuje značajno većem TRM-u u grupi s visokim EASIX skorom u usporedbi s grupom s niskim EASIX skorom (32 vs. 18%, p=0.009). U multivarijantnoj analizi koja je uključila EASIX skor, dob bolesnika, kondicioniranje, status bolesti i vrstu donora, lošije ukupno preživljenje bilo je povezano samo sa starijom dobi te visokim EASIX skorom.Naši podaci podupiru prethodne podatke te sugeriraju da bi EASIX mogao poslužiti u predviđanju ishoda TKMS. Također, EASIX bi se mogao jednostavno implementirati u kliničku praksu u području alogenične TKMS.
Summary Endothelial dysfunction is a common pathophysiology of major complications after allo-SCT, such as graft-versus-host disease, veno-occlusive disease, thrombotic microangiopathy and sepsis. Endothelial Activation and Stress Index (EASIX) is a simple score comprised of standard laboratory parameters, markers of endothelial damage (creatinine, LDH and thrombocytes) and was developed as a potential tool to predict allo-SCT mortality.The aim of our study was to retrospectively validate pre-transplant EASIX in 313 consecutive patients who underwent allo-SCT in the UHC Zagreb.We found significantly better 2-year OS in the group of patients with low EASIX score compared to the group of patients with high EASIX score (60% vs. 43%, p=0.004). This difference was mainly attributed to higher TRM in the group with high EASIX score compared to the group with low EASIX score (32 vs. 18%, p=0.009). In the multivariate analysis which included EASIX, patients’ age, intensity of conditioning, diagnosis, status of the disease and type of the donor, worse OS was independently associated only with older age and high EASIX score.Our data support previous data and suggest that EASIX could serve as a valid tool for prediction of allo-SCT outcomes. As a simple biomarker panel, EASIX could easily be implemented in clinical decision making in the field of allo-SCT.
Obrazloženje mentora Zinaida Perić (zperic@mef.hr)
Predmet: Obrazloženje mentora rada za Rektorovu nagradu
Potvrđujem da je Tomislav Taboršak, student 5. godine Medicinskog fakulteta, napravio istraživanje pod nazivom „EASIX bodovni sustav u predviđanju ishoda alogenične transplantacije krvotvornih matičnih stanica-retrospektivna analiza“, u Zavodu za hematologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb.


U razdoblju od 1.11.2018. - 1.4.2019., Tomislav je istraživao mogućnost korištenja EASIX bodovnog sustava, sastavljenog od jednostavnih laboratorijskih parametara, u predviđanju ishoda alogenične transplantacije krvotvornih matičnih stanica. U tom je razdoblju Tomislav učinio pripremu za istraživanje, upoznao komplikacije alogenične transplantacije, proučio relevantnu literaturu, te osmislio hipotezu i ciljeve rada. Potom je detaljno prikupio veliku količinu kliničkih podataka o karakteristikama bolesnika i transplantacije, te svim ranim i kasnim komplikacijama i ishodu transplantacije za 313 bolesnika transplantiranih u KBC-u Zagreb. Zatim je za svakog bolesnika prikupio relevantne laboratorijske nalaze prije transplantacije te izračunao EASIX skor. Potom je sve podatke sistematično unio u tablice i, uz moju pomoć, učinio jednostavnije statističke testove. Naposljetku je, gotovo u potpunosti samostalno, napisao navedeni rad te vrlo zrelo iz dobivenih podataka osmislio raspravu i izveo zaključke.


Budući da su rezultati ovog istraživanja u cijelosti proizašli iz podataka i analiza dobivenih prilikom Tomislavovog samostalnog rada, te da je rad napisao u potpunosti samostalno, smatram da ovaj rad zadovoljava sve kriterije izvrsnosti postavljene od strane Medicinskog fakulteta i Sveučilišta u Zagrebu, te predlažem Povjerenstvu da ovaj rad prihvati na Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade.


S poštovanjem,

doc.dr.sc.Zinaida Perić
12. Petar Brlek Razina izraženosti E-kadherina i njegova transkripcijskog represora TWIST1 u moždanim metastazama iz primarnih karcinoma dojke i pluća
Sažetak E-kadherin je kalcij-ovisan glikoprotein čija je glavna uloga međustanična adhezija epitelnih stanica zbog čega je i nazvan "čuvarom epitelnog fenotipa". TWIST1 je transkripcijski faktor s motivom heliks-petlja-heliks koji tijekom embriogeneze sudjeluje u procesima gastrulacije i formacije mezodermalnih tkiva. Tijekom karcinogeneze pojačana ekspresija TWIST1 smanjuje transkripciju E-kadherina i dovodi do epitelno-mezenshimske tranzicije – procesa u kojem nastaju stanice sklone invaziji i hematogenom rasapu. U našem istraživanju napravljena je analiza 28 uzoraka moždanih metastaza i 10 pridruženih uzoraka primarnog karcinoma dojke i pluća dobivenih od istih pacijenata. Lokalizacija i razina izražaja E-kadherina i njegova transkripcijskog represora TWIST1 određena je imunohistokemijski pomoću enzimske reakcije između DAB-a i kompleksa streptavidina s peroksidazom te specifičnih monoklonskih protutijela za TWIST1 i E-kadherin. Rezultati su pokazali da je u 85.4% moždanih metastaza povišen izražaj TWIST1 dok je E-kadherin smanjen u 87.8% uzoraka. Izražaj TWIST1 u primarnim novotvorinama istih bolesnika bio je niži u odnosu na pripadajuće metastaze u svih uzoraka. Statistička analiza pokazala je značajnu negativnu korelaciju između izražaja TWIST1 i  E-kadherina. Ovo istraživanje daje nam vrijedne podatke o molekularnoj osnovi metastatskog procesa tumora dojke i pluća u mozak. Buduća istraživanja u ovom smjeru mogu ponuditi nove terapijske pravce i mogućnosti u liječenju sekundarnih presadnica u SŽS-u.
Summary E-cadherin is a calcium-dependent glycoprotein whose main role is cell-cell adhesion of the epithelial cells and is thus known as „the guardian of the epithelial phenotype“. TWIST1 is a basic helix-loop-helix (bHLH) transcription factor that participates in gastrulation and formation of mesodermal tissues during embryogenesis. During carcinogenesis, high expression of TWIST1 represses the transcription of E-cadherin and induces the epithelial-mesenchymal transition – a process where cells become motile, therefore able to metastasize. In our research, we performed the analysis of 28 brain metastases samples and 10 primary breast and lung cancer from corresponding patients. The localization and expression of E-cadherin and its transcriptional repressor TWIST1 were identified using DAB-labeled immunohistochemical reaction by the activity of streptavidin-horseradish peroxidase and specific monoclonal antibodies TWIST1 and E-cadherin. Immunohistochemistry showed that 85.4% of brain metastases have upregulated TWIST1 while the expression of E-cadherin was low in 87.8% samples. TWIST1 was downregulated in all samples of primary tumors in comparison to corresponding patients' metastases. Statistical analysis showed significant negative correlations between the expression of TWIST1 and E-cadherin. This research provides us with valuable data regarding molecular events in metastatic processes of breast and lung cancer to the brain. This data could give us an opportunity for new therapeutic directions and possibilities in the therapy of secondary tumors of the central nervous system (CNS).
Obrazloženje mentora Nives Pećina-Šlaus (nina@mef.hr)
Poštovani Rektore,
rad autora Petra Brleka, studenta Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu bavi se vrlo interesantnim i značajnim područjem u medicini, molekularnim obilježjima epitelno-mezenhimske tranzicije – procesa u kojem nastaju stanice sklone invaziji i metastaziranju. U ovom izvornom znanstvenom radu pod naslovom "Razina izraženosti E-kadherina i njegova transkripcijskog represora TWIST1 u moždanim metastazama iz primarnih karcinoma dojke i pluća" kolega je pod mojim mentorstvom istražio ulogu dvaju proteina, E-kadherina i TWIST1 u metastazama mozga poteklih iz dva različita primarna sijela. Također je napravio usporedbu s uzorcima primarnih karcinoma pridruženih bolesnika. Rezultati ovoga istraživanja, s kojim se kolega Petar Brlek natječe za cijenjenu Rektorovu nagradu 2018./2019., pokazali su da tijekom karcinogeneze dolazi do pojačane ekspresije TWIST1 što smanjuje izraženost E-kadherina i dovodi do epitelno-mezenhimske tranzicije. Petar je također dokazao značajnu negativnu korelaciju između izražaja dva odabrana proteina. Treba reći da je rad izrađen je u Laboratoriju za neuroonkologiju Hrvatskog instituta za istraživanje mozga u sklopu znanstvenog projekt HRZZ6625 „Uloga signalnog puta Wnt u epitelno-mezenhimskoj tranziciji“ (WNT4EMT) i Znanstvenog centra izvrsnosti Neuro. Kolega Brlek je samostalno prikupio uzorke, izveo sve pokuse i napisao znanstveni rad. Po mom mišljenju opisano istraživanje daje nam vrijedne podatke o molekularnoj osnovi metastatskog procesa tumora dojke i pluća u mozak, te udovoljava kriterijima izvrsnosti i predstavlja izvorni doprinos znanosti. Tema i rezultati su neistraženi i novi, ovo je prvi takav nalaz o odnosu TWIST1 i E-kadherina u moždanim metastazama, istraživanja su vršena u skladu sa etičkim standardima i imaju dozvolu etičkih povjerenstava, metodologija je adekvatna i moderna, a rezultati su originalni. I za kraj bih željela spomenuti i znanstveni interes kolege Brleka koji već niz godina sudjeluje na projektu HRZZ 6625 gdje je pokazao izuzetnu motivaciju za problematiku procesa tumorske invazije i metastaza. Osim toga kolega je inteligentan i radišan, a krase ga i lijepe ljudske vrline etičnost i komunikativnost.
Na temelju svega navedenog suglasna sam prijavi i preporučujem kolegu Petra Brleka i njegov rad za dodjelu Rektorove nagrade.
S poštovanjem
Prof. dr. sc. Nives Pećina-Šlaus

Zavod za biologiju
Laboratorij za neuroonkologiju HIIM
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Šalata 3/12, 10000 Zagreb, Hrvatska
mob. 098 753 850; e-mail: nina@mef.hr
13. Nives Pap Utjecaj pratećih kožnih alergijskih bolesti na težinu respiratornih simptoma i intenzitet psihološkog stresa kod osoba s kroničnim rinopatijama i kroničnim rinosinuitisom
Sažetak UVOD: Kronične rinopatije (KR) i kronični rinosinuitisi (KRS) su bolesti sluznice gornjeg dišnog sustava koje mogu imati alergijsku etiologiju, često u multimorbiditetu s kožnim alergijskim bolestima što može utjecati na težinu respiratornih simptoma i intenzitet psihološkog stresa. CILJ: Cilj ovog istraživanja bio je ispitati prirodu utjecaja navedenog multimorbiditeta KR/KRS pacijenata. MATERIJALI I METODE: Prikupljeni su podaci o težini respiratornih simptoma (SNOT-22 i VAS upitnicima) i intenzitetu psihološkog stresa (PSS upitnikom) u 73 ispitanika na Klinici za kožne i spolne bolesti i Klinici za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata KBC-a Sestre Milosrdnice te su podijeljeni u dijagnostičke skupine (KR/KRS). Rezultati SNOT-22, VAS i PSS upitnika uspoređivani su između skupina koje imaju prateću kožnu alergijsku bolest i one koje nemaju. REZULTATI: Bolesnici s  pratećom kožnom alergijskom bolesti  imali su prosječno za 7.1 bod veći ukupni rezultat SNOT-22 upitnika u odnosu na skupinu bez, a isto vrijedi i za PSS upitnik s razlikom od 2.3 boda. ZAKLJUČCI: Ovo multidisciplinarno istraživanje ukazuje kako je multimorbiditet respiratornih i kožnih alergijskih promjena povezan s nešto težim respiratornim simptomima i višom razinom psihološkog stresa. Rad ima značaj zbog podržavanja interdisciplinarnog dijagnostičko-terapijskog pristupa pacijentu te je osnova za daljnja istraživanja na većem uzorku s opsežnijim dijagnostičkim postupcima.
Summary INTRODUCTION: Chronic rhinopathy (CR) and chronic rhinosinusitis (CRS) are upper respiratory diseases that can have an allergic etiology, often in multimorbidity with skin allergies, which may affect respiratory symptoms' severity and psychological stress intensity. AIM: The aim of this study was to determine the nature of aforementioned multimorbidity in CR/CRS patients. MATERIALS AND METHODS: Data on respiratory symptoms (SNOT-22 and VAS questionnaires) and psychological stress intensity (PSS questionnaire) were collected in 73 subjects at the Department of Dermatovenereology and the Department for Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery, Sestre milosrdnice University Hospital Center. Subjects were divided into groups according to the accompanying skin allergic disease presence with SNOT-22, VAS and PSS results being compared. RESULTS: Patients with accompanying skin disease averaged a SNOT-22 score of 7.1 points higher than the group without, and the same for PSS results with the difference of 2.3 points. CONCLUSIONS: This multidisciplinary study indicate that multimorbidity of respiratory and skin allergic diseases is associated with more severe respiratory symptoms and higher level of psychological stress. This study is important for supporting interdisciplinary diagnostic and therapeutic approach to the patient and is the basis for further research on a larger sample with more extensive diagnostic procedures.
Obrazloženje mentora Livije Kalogjera (kalogjera@mef.hr)
Prof.dr.sc. Livije Kalogjera (kalogjera@sfzg.hr)
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 23.4.2019.

Povjerenstvu za dodjelu Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu
Povjerenstvu za znanstveni rad studenata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Predmet: Preporuka i obrazloženje mentora o radu „Utjecaj pratećih kožnih alergijskih bolesti na težinu respiratornih simptoma i intenzitet psihološkog stresa kod osoba s kroničnim rinopatijama i kroničnim rinosinuitisom“
Nives Pap, studentica 6. godine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu provela je istraživanje pod nazivom „Utjecaj pratećih kožnih alergijskih bolesti na težinu respiratornih simptoma i intenzitet psihološkog stresa kod osoba s kroničnim rinopatijama i kroničnim rinosinuitisom“ pod mojim mentorstvom i komentorstvom prof. Liborije Lugović Mihić sa Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Istraživanje je provedeno kao paralelna kohortna studija usporedbe otorinolaringoloških bolesnika koji su upućeni na alergološko testiranje na inhalacijske alergene zbog nosnih simptoma, te bolesnika s kožnim bolestima sumnjivim na alergijski rinitis ili rinosinuitis zbog nosnih simptoma. Istraživanje je provedeno na Klinike odjelima za ORL i kirurgiju glave i vrata i Klinike za dermatovenerologiju KBC „Sestre milosrdnice“ uz suglasnost Etičkog povjerenstva KBC i Medicinskog fakulteta.
Komorbiditet alergijske ili hiperreaktivne bolesti gornjih dišnih putova i kožnih promjena koje sugeriraju alergijsku ili fokusnu etiologiju u središtu je interesa respiratorne medicine. Nova istraživanja sugeriraju kako komorbiditet ima interakciju sa težinom obje bolesti, kao i sa kroničnim psihološkim stresom. Istraživanje je kandidatkinja provela samostalno uz pomoć mentora, provodeći anketiranje bolesnika validiranim upitnicima, pregledavajući bolesnike iz oba aspekta, te analizirajući rezultate dobivene multiplim paralelnim testiranjem. Ovo istraživanje je prvo u svjetskoj literaturi koje istodobno uspoređuje interakciju hiperreaktivne bolesti gornjih dišnih putova, kožne bolesti i izloženosti stresu, mjereći ishode u intenzitetu simptoma i redukciji kvalitete života. Zbog originalnosti istraživanja, načinu provođenja mjerena i obrade rezultata, te njenog značaja za medicinske discipline koje ispituje, rad se upućuje na natječaj za Rektorovu nagradu.
Kandidatkinja je tijekom istraživanja usvojila nove spoznaje iz svjetske literature i primijenila ih u modifikacijama metoda ispitivanja. Nove spoznaje iz svjetske medicinske literature uključila je u rad i kritički usporedila rezultate pojedinih segmenata istraživanja sa rezultatima iz literature. Rezultati istraživanja obrađeni su adekvatnom statističkom metodologijom, koja je omogućila da se adekvatno usporede rezultati ishoda težine bolesti između bolesnika sa i bez komorbiditeta, kao i procijeni utjecaj psihološkog stresa na simptome i kvalitetu života u validiranom upitniku.
Jedna od najvećih vrijednosti ovog istraživanja, a time i samog rada je interdisciplinarnost. Svaki sudionik u studiji obrađen je i sa otorinolaringološkog i dermatološkog aspekta i procijenjena je važnost interakcije komorbiditeta oba aspekta bolesti. S obzirom na kompleksnost obrade pojedinog bolesnika, broj ispitanika koji je uključen u studiju je relativno velik, a rezultati istraživanja ukazuju na mogućnosti nastavka istraživanja u pravcu gdje je nađen najveći utjecaj komorbiditeta.
Po primijenjenoj metodologiji i doprinosu dobivenih rezultata rad zadovoljava sve kriterije izvrsnosti i mišljenja sam da zaslužuje Rektorovu nagradu.
S poštovanjem, prof. dr. sc. Livije Kalogjera
Katedra za ORL Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Liborija Lugović Mihić (llugovic@sfzg.hr)
Prof.dr.sc.Liborija Lugović-Mihić
liborija@gmail.com
23.4.2019. Zagreb

Povjerenstvo za znanstveni rad studenata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Povjerenstvu za dodjelu Rektorove nagrade Sveučilišta u ZagrebuPredmet: Preporuka i obrazloženje mentora o radu „Utjecaj pratećih kožnih alergijskih bolesti na težinu respiratornih simptoma i intenzitet psihološkog stresa kod osoba s kroničnim rinopatijama i kroničnim rinosinuitisom“

Nives Pap, studentica 6. godine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu provela je istraživanje pod nazivom „Utjecaj pratećih kožnih alergijskih bolesti na težinu respiratornih simptoma i intenzitet psihološkog stresa kod osoba s kroničnim rinopatijama i kroničnim rinosinuitisom“.
Ovaj rad predstavlja značajno istraživanje u kojem je po prvi puta specifično ispitivan utjecaj prateće kožne alergijske bolesti na intenzitet respiratornih simptoma i psihološkog stresa kod pacijenata koji boluju od kroničnih rinopatija ili kroničnog rinosinuitisa, te ga stoga upućujem na natječaj za Rektorovu nagradu.
Ujedno ističem interdisciplinarnu narav rada kao njegovu veliku vrijednost, obzirom da ujedinjuje nekoliko medicinskih struka (dermatovenerologiju, alergologiju i kliničku imunologiju, otorinolaringologiju i psihijatriju), što je zahtijevalo iznimnu angažiranost autorice rada koja je pritom sudjelovala u svim fazama istraživanja (od osmišljavanja i provođenja istraživanja do obrade prikupljenih podataka).
Također naglašavam da je u ovom istraživanju ispitivan niz faktora o kojima još uvijek nema dovoljno znanstvenih i kliničkih iskustava niti uniformnih stavova u znanstveno-istraživačkom svijetu.
Sam rad i prikaz problematike je u skladu s istraživanjima iz najnovije svjetske literature i odgovara studijama o ovoj temi. U radu je, uz vlastite rezultate, ujedno prikazan osvrt na svjetske trendove koji uključuju referenciranje najnovijih istraživanja i navođenje njihovih znanstvenih iskustava i spoznaja (osobito onih objavljenih tijekom zadnjih 5 godina) . Uvidom u navedene ispitanike, metode i rezultate uočava se da je studija u skladu sa svjetskim trendovima i radovima objavljenim u vodećim svjetskim časopisima.
Uz to, navedeno istraživanje je uključilo zavidan broj ispitanika, imajući u vidu složenost provedene metodologije i brojnih ispitanih parametara, te činjenicu da je sam proces istraživanja proveden u kliničkim i ambulantim uvjetima (Klinika za kožne i spolne bolesti i Klinika za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata KBCSM,), pri čemu je za svaku od navedenih klinika dobivena suglasnost nadležnih voditelja i Etičkog povjerenstva navedene KBCSM i Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Stoga smatram da ovaj rad zadovoljava sve kriterije izvrsnosti i da zaslužuje Rektorovu nagradu.
S poštovanjem, prof. dr. sc. Liborija Lugović Mihić,
Klinika za kožne i spolne bolesti KBCSM, Zagreb
14. Zrinka Šakić, Armin Atić Tko opterećuje našu hitnu službu? Iskustvo iz hrvatske nacionalne bolnice
Sažetak Preopterećenost OHBP-a uzrokuje pogoršanje kvalitete skrbi, produljeno vrijeme čekanja, zakašnjelu dijagnozu i liječenje, povećano financijsko opterećenje i sveukupno nezadovoljstvo pacijenata. Na taj problem utječe više čimbenika te ovim istraživanjem želimo prikazati glavne uzroke i kvantificirati preopterećenost OHBP-a i ponuditi neka održiva rješenja.Metode: Pacijenti prezentirani u OHBP od 01.03.2018. do 30.04.2018. su retrospektivno kategorizirani na urgentne i neurgentne od strane liječnika u OHBP-u. Pacijenti kategorizirani kao neurgentni su podvrgnuti strukturiranom intervjuu. Prikupili smo osnovne statističke podatke i informacije o tome jesu li pacijenti već konzultirali liječnika za isti problem, jesu li upućeni u OHBP, ocijenili njihovo zadovoljstvo skrbi i vremenom čekanja. Retrospektivno smo prikupili podatke iz bolničkih evidencija o ukupnim posjetama pacijenata i udjelu upućenih pacijenata u istom vremenu u kojem je studija provedena.Rezultati: Tijekom uzorkovanja, ukupno 705 pacijenata posjetilo je OHBP. Ukupno 91 pacijent (13% od ukupnog broja posjeta) je određen kao neurgentan. Izrazito značajan podatak je 48.3% neurgentnih pacijenata službeno upućenih od drugih liječnika.Zaključak: Na visoke stope neurgentnih posjeta OHBP-u se može uticati na više razina. Olakšavanjem zakazivanja termina može se uticati na subpopulaciju koja je došla na OHBP radi nepodudarajućih termina. Stvaranjem sustava recenziranja koji bi služio za edukacijske i istraživačke svrhe bi se mogao iscrtati problem i stvoriti plan preciznih i efikasnih intervencija.
Summary Overcrowding in the ED causes deterioration in the quality of care, including: increased waiting time, delays in diagnosis and management, increased financial burden and overall patient dissatisfaction. It is a multi-factorial problem and this study aims to outline the major causes and magnitude of ED overcrowding and to present some viable solutions.Methods: Patients presenting to the ED in the period from 01.03.2018. to 30.04.2018. were retrospectively analyzed and designated as urgent or non-urgent by the attending physicians in the ED. Non-urgent patients underwent a structured interview. We collected basic statistical data and information on whether the patients received health care for the same issue elsewhere, were they referred to the ED, rated their satisfaction with the level of care and waiting time. Retrospectively we collected the data from the hospital records about total patient visits and the proportion of referred patients for the same time periods during which the study was conducted.Results: During the sampled periods, a total of 705 patients visited the ED. A total sample of 91 patients (13% of total visits) were designated as non-urgent and all of them were interviewed. An especially concerning figure is that 48.3% of non-urgent patients were officially referred by another physician.Conclusion: High rates of non-urgent ED visits can possibly be influenced on different levels. Enabling easier scheduling of same day appointments would affect the subpopulation who came to the ED due to incongruous working hours. Setting a peer-reviewed referral system for educational and research purposes would enable full mapping of the problem and creation of precise and effective interventions.
Obrazloženje mentora Ivan Gornik (igornik@mef.hr)
Zrinka Šakić i Armin Atić studenti su Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Oboje su se znanjem, zalaganjem i interesom istakli kao izvrsni studenti tijekom dodiplomske nastave u kojoj sam sudjelovao. Na moje veliko zadovoljstvo, oboje su pokazali interes za znanstveno-istraživačkim radom, čime je počela suradnja koja je rezultirala radom koji je sada prijavljen za Rektorovu nagradu.
Rad analizira uzroke preopterećenosti bolničkih hitnih prijema neopravdanim dolascima. Ova je tema zanimljiva iz mnogih aspekata, medicinskih (logističkih i organizacijskih), ali i socioloških i kulturoloških. Opterećenje hitnih prijema neopravdanim i nepotrebnim hitnim pregledima opterećuje službu i onemogućava ovaj važan element zdravstvenog sustava u njegovoj glavnoj ulozi - zbrinjavanju bolesnika koji su neposredno ugroženi.
Metodološki je rad dobro zamišljen i proveden, jer su u obzir uzete varijacije u ukupnom broju pregleda i broju neopravdanih pregleda tijekom dana i tijekom tjedna, pa je uzorkovano nekoliko različitih vremenskih perioda. Metoda strukturiranog intervjua prikladna je za ovakvo istraživanje te su dobiveni podaci kvalitetni i svrhoviti. Uključen je dovoljan broj pacijenata za analizu koja je adekvatno provedena.
Rezultati pokazuju da je oko 13% pacijenata neopravdano pregledana u hitnom bolničkom prijemu, a više od polovice njih upućeno je u hitni prijem po preporuci liječnika. Veliki udio pacijenata odabrao je dolazak u hitni prijem zbog nemogućnosti da ostvare pregleg kod obiteljskog liječnika.
Ovaj je rad prvenstveno važan jer je prvi rad koji na sustavan i analitički način pristupa problemu neopravdanog korištenja hitnih službi. Zbog toga je njegov znanstveni doprinos nedvojben jer otvara novo područje istraživanja dajući prve kvalitetne rezultate. Velik je i stručni značaj ovog rada jer omogućuje kreatorima zravstvene politike na nacionalnoj i na lokalnoj razini uvid u stanje i razloge preoterećenja hitnih prijema pa stoga ukazuje i na elemente koje je moguće promijeniti sa svrhom poboljšanja stanja.
15. Tomislav Šklebar Preživljenje bolesnika s transplantiranim plućima u Hrvatskoj
Sažetak Uvod i cilj: Danas je transplantacija pluća prihvaćen modalitet liječenja pomno odabranih bolesnika koji boluju od terminalne, nemaligne plućne bolesti. Cilj ovoga istraživanje bio je odrediti poslijetransplantacijsko preživljenje te pružiti cjelokupni pregled bolesnika s transplantiranim plućima u Hrvatskoj. Bolesnicima uključenima u ovo istraživanje, pluća su transplantirana kroz program transplantacije pluća u Klinici za plućne bolesti Jordanovac.Metode: Istraživanje je retrospektivna analiza prospektivno prikupljanih podataka za 71 bolesnika od 2001. godine do veljače 2019. Podaci su analizirani metodama deskriptivne statistike, a ishodi preživljenja su analizirani Kaplan-Meier metodom.Rezultati: Ukupan broj transplantiranih bolesnika bio je 71 (33 muških (46,48%) i 38 ženskih (53,52%)) s medijanom starosti od 52 godine. Preživljenje nakon 1. posttransplantacijske godine bilo je 79,1%, nakon 3. 69,8% i nakon 5. 63,0% s prosječnim preživljenjem od 78,96 mjeseci. Vrijeme na listi čekanja organa produljilo se s medijana od 61,5 dana (u periodu 2010.-2015.) na 138,5 dana (u periodu 2015.-2018.). Klinički značajno odbacivanje presatka zabilježeno je u 39,4% bolesnika nakon medijana od 61,56 mjeseci.Zaključak: Preživljenje bolesnika s transplantiranim plućima u Hrvatskoj usporedivo je s preživljenjem u drugim Europskim zemljama. Analiziranje i praćenje ovih podataka od neizmjernog je značaja za daljnje poboljšanje ishoda liječenja te širenje općeg znanja na ovom polju medicine.
Summary Introduction and objective: Nowadays, lung transplantation is accepted modality of treatment for well-selected patients suffering from terminal, non-malignant respiratory disease. The aim of this study was to determine post-transplant survival rate and to give general overview of lung transplant patients in Croatia. Patients studied in this research were transplanted through the lung transplantation programme at Clinical Centre for Pulmonary Diseases Jordanovac.Methods: The research is retrospective analysis of prospectively collected data on 71 patients from year 2001 until February 2019. Descriptive statistics were calculated and survival outcomes were analysed by the Kaplan-Meier method.Results: Total number of transplanted patients was 71 (33 male (46,48%) and 38 female (53,52%)) with median of age 52. Survival rate after the 1st post-transplant year was 79,1%, after 3rd year 69,8% and after 5th year 63,0% with mean survival rate of 78,96 months. The time on the waiting list increased from median of 61,5 days (in years 2010-2015) to 138,5 days (in years 2015-2018). Clinically significant graft rejection experienced 39,4% of patients after median of 61,56 months.Conclusion: Survival rate of lung transplant patients in Croatia is comparable to other European countries. Analysing such a type of data is crucial in addressing improvement measures and broadening general knowledge in the field.
Obrazloženje mentora Miroslav Samaržija (msamarzi@mef.hr)
Povjerenstvu za znanstveni i umjetnički rad Sveučilišta u Zagrebu

Povjerenstvu za znanstveni rad studenata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Predmet: Obrazloženje mentora znanstvenog rada studenta Tomislava Šklebara pod nazivom „Preživljenje bolesnika s transplantiranim plućima u Hrvatskoj “ kojega prijavljuje za natječaj za Rektorovu nagradu u Akademskoj godini 2018./2019.

Poštovani članovi povjerenstva,

Ponosni smo na činjenicu da je hrvatska transplantacijska medicina po kvaliteti i uspješnosti godinama u samome svjetskom vrhu i kontinuirano se razvija. Do sada pluća su bila jedini organ koji se u Hrvatskoj ne presađuje, nakon intenzivnih priprema kirurški postupak transplantacije pluća na Jordanovcu trebao bi započeti u drugoj polovici ove godine. Time ćemo zaokružiti hrvatski transplantacijski program svih organa i svrstati se u društvo malog broja zemalja koje se time mogu pohvaliti. Ovako složeni postupci zahtijevaju stalno detaljno praćenje ishoda s ciljem kontrole kvalitete i unaprjeđenja zdravlja naših bolesnika. Kolega Tomislav Šklebar, student 5. godine krajem prošle akademske godine uključio se u znanstveni rad na Klinici za plućne bolesti Jordanovac, s posebnim interesom za tematiku transplantacije pluća. Na njegov zahtjev povjeren mu je pristup arhivskoj dokumentaciji naših pacijenata s transplantiranim plućima iz čega je proizašla do sada najdetaljnija i najsveobuhvatnija analiza karakteristika i preživljenja pacijenata s transplantiranim plućima u Hrvatskoj. Zahvaljujući njegovu radu stvorena je temeljna lista pacijenata za potrebe vođenja Nacionalnog registra transplantiranih pacijenata. Osim analize preživljenja pacijenata, kolega je dao i pregled zastupljenosti pojedinih indikacija za transplantaciju u Hrvatskoj, vrste i vremena do odbacivanja presatka, uzroka eventualne smrti te je analizirao dinamiku vremena na listi čekanja organa. Rezultati ovog istraživanja imaju neizmjernu kliničku važnost jer nam ukazuju na uspješnost našega rada, svrstavaju nas uz bok drugih europski centara koji se problematikom transplantacije pluća bave dulje od nas, pokazuju nam u čemu smo uspješniji od drugih, ali i gdje postoji prostora za napredak s ciljem pružanja najbolje skrbi našim bolesnicima. Kolega Šklebar je preliminarne rezultate istraživanja već uspješno predočio na „15th Croatian Student Summit CROSS15 “ i na 9. Kongresu Hrvatskog torakalnog društva „TORAKS 2019“ u travnju ove godine. Kolega je potpuno samostalno proveo prikupljanje podataka njihovu statističku analizu i donosio zaključke, a znanstveni rad koji je napisao zadovoljava najviše kriterije izvrsnosti u području istraživanja. Na osnovi svega navedenog preporučujem ovaj rad za dodjelu Rektorove nagrade.

S poštovanjem,

Akademik prof. dr. sc. Miroslav Samaržija, dr. med., specijalist internist, pulmolog,
Katedra za internu medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Klinika za plućne bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb
16. Tijana Petek i Lucija Palatinuš Pretilost i poremećeni obrasci prehrane u oboljelih od šećerne bolesti tipa 2
Sažetak Šećerna bolest tipa 2 bolest je pandemijska bolest koja nosi značajan teret za pojedinca i društvenu zajednicu. Pretilost i povećana tjelesna masa bitne su odrednice inzulinske rezistencije te često prethode nastanku dijabetesa tipa 2. U nastanku pretilosti važnu ulogu imaju poremećaji prehrane poput prejedanja, a jedna od metoda kvantifikacije ovih obrazaca hranjenja je upitnik BITE koji je korišten u ispitivanju 61 pacijenta Kliničkoga bolničkog centra „Sestre milosrdnice“ u Zagrebu. Ustanovljeno je da je udio bolesnika s prisutnim hipoglikemijama statistički značajno češće na ljestvici simptoma imao rezultat 4 i više, u usporedbi s pacijentima bez učestalih hipoglikemija. Kada se skupina ispitanika s rezultatom 0 na ljestvici ozbiljnosti usporedila sa skupinom ispitanika koji su imali veći zbroj na ljestvici ozbiljnosti ustanovljeno je da je skupina ispitanika bez poremećaja na ljestvici ozbiljnosti imala manji BMI od onih s utvrđenim (blagim) poremećajem. Kendallovom korelacijom rangova utvrđena je povezanost između rezultata na ljestvici ozbiljnosti i BMI-ja (viši rezultat, viši BMI).
Summary Diabetes mellitus type 2 is a pandemic disease carrying a substantial burden for both patients and their community . Obesity and increased body weight are important determinants of insulin resistance and often preceding DM 2. Eating disorders, such as binge eating, often play an important role in the occurrence of obesity. One of the methods of quantification of these eating patterns is the BITE questionnaire that was used in the study of 61 patients of the Sestre milosrdnice Clinical Hospital Center in Zagreb. Results have shown that the proportion of patients with hypoglycemic episodes more frequently had a result of 4 and above on the scale of symptoms in compare to patients without hypoglycemic episodes. When the group of respondents with a score of 0 on the severity scale was compared to the group of subjects who had a greater sum on the severity scale, it was established that the group of subjects with no disorder on the severity score had a lower BMI than those with a mild disorder. Kendall's correlation of rankings showed a correlation between scores on the severity score and BMI (higher score, higher BMI).
Obrazloženje mentora Velimir Altabas (valtabas@mef.hr)
Potvrđujem da su kolegice Tijana Petek i Lucija Palatinuš, studentice 6. godine Medicinskog fakulteta, samostalno napravile istraživanje pod nazivom „PRETILOST I POREMEĆENI OBRASCI PREHRANE U OBOLJELIH OD ŠEĆERNE BOLESTI TIPA 2 “ u Zavodu za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Interne klinike KBC „Sestre milosrdnice“, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uz pomoć mentora isplanirale su i provele istraživanje kojim su željele ispitati prehrambene navike dijabetičara, s posebnim naglaskom na patološke obrasce prejedanja. Naime, prema svim relevantnim smjernicama za liječenje bilo kojeg oblika šećerne bolesti, promjena životnih navika uz usvajanje primjerenog načina ishrane ( tzv. dijabetičke dijete ) čine dio temeljnih mjera liječenja šećerene bolesti. Tek je manjina bolesnika u stanju prilagoditi način prehrane svojoj bolesti, što za posljedicu nosi lošije ishode liječenja, uz čestu eskalaciju terapije. Eskalacija terapije sa sobom nosi rizik od učestalih hipoglikemija koje za posljedicu mogu imati pojačan osjećaj gladi, te prejedanje i debljanje. Zbog navedenog razloga, Tijana i Lucija logično su zaključile da treba ispitati povezanost prisustva simptoma hipoglikemije i ozbiljnosti simptoma prejedanja te tjelesne težine. Pri istraživanju je korišten validirani upitnik BITE ( engl. Bulimia Inventory Test of Edinburgh ), čiji rezultati su korelirani s anamnestičkim navodima bolesnika, te s njihovim antropometrijskim karakteristikama. Rezultati rada daju novi uvid u metabolički aspekt prejedanja, odnosno naglog unošenja velikih količina hrane u organizma kod dijabetičara te povezanost ovog problema s tjelesnom težinom.
Tijana i Lucija su na Zavodu za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KBC „Sestre milosrdnice“ pod nadzorom mentora razgovarale s bolesnicima, pregledale ih, prikupile antropometrijske karakteristike, organizirale i nadgledale ispunjavanje upitnika, prikupile podatke, te ih na kraju statistički analizirale, detaljno proanalizirale relevantnu literaturu i napisale tekst rada.
Cjelokupni praktični dio istraživanja odvijao se tijekom akademske godine 2018./2019. Budući da su rezultati ovog istraživanja u cijelosti proizašli iz podataka i analiza dobivenih radom studentica, smatram da ovaj rad zadovoljava sve kriterije izvrsnosti postavljene od strane Medicinskog fakulteta i Sveučilišta u Zagrebu te predlažem Povjerenstvu da studentski rad Tijane Petek i Lucije Palatinuš razmotri na natječaju za dodjelu Rektorove nagrade u akademskoj godini 2018/2019.
U Zagrebu, 29. 04. 2019.
17. Lucija Zlopaša Utjecaj izbora empirijske antibiotske terapije za liječenje neutropenijske vrućice nakon alogenične transplatacije koštane srži na pojavu i stupanj bolesti presatka protiv primatelja
Sažetak Neutropenijska vrućica  (NF) nakon alogenične transplantacije krvotvornih matičnih stanica (alo-TKS) je česta pojava i liječi se klinički ekvivalentnim empirijskim antibioticima. Međutim, liječenje antibioticima rezultira gubitkom bakterijske raznolikosti; pokazalo se da taj gubitak utječe na klinički ishod bolesti presatka protiv primatelja (GVHD) nakon alo-TKS. Naša je hipoteza bila da razlike u spektru djelovanja antibiotika za liječenje NF-a mogu različito utjecati na mikrobiotu crijeva i modulirati incidenciju i težinu GVHD-a.Retrospektivno smo analizirali 340 odraslih primatelja alo-TKS transplantiranih u našem centru i procijenili povezanost između pojedinih antibiotika i smrtnosti povezane s GVHD-om.Najčešće korišteni antibiotici bili su vankomicin, piperacilin-tazobaktam, meropenem i cefepim. Otkrili smo da je liječenje NF-a piperacilin-tazobaktamom i vankomicinom, za razliku od ostalih antibiotika, povezano s povećanom smrtnošću povezanom s GVHD-om. Primjena vankomicina također je bila povezana s povećanom učestalošću GVHD-a kliničkog stupnja II-IV. U multivarijatnoj analizi, uporaba vankomicina ostala je značajno povezana s mortalitetom povezanim s GVHD-om, nakon prilagodbe za druge  čimbenike rizika (dob, rizik bolesti, periferne matične stanice, nesrodni davatelj).Povreda mikrobiote kod bolesnika s alo-TKS-om je potvrđena na nekoliko načina, uključujući smanjenje komenzalnih anaeroba, ekspanziju komenzalnih vrsta Enterococcus i gubitak ukupne raznolikosti. U skladu s tim, pokazali smo da uporaba antibiotika širokog spektra, kao što su piperacilin-tazobaktam i vankomicin, dovodi do povećane težine GVHD-a, odnosno povećane smrtnosti povezane uz GVHD. Naši rezultati postavljaju pitanje koji je idealan izbor antibiotika za NF, odnosno dovode u pitanje dosadašnju  empirijsku uporabu antibiotika u alo-TKS.  
Summary Neutropenic fever (NF) after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (allo-HSCT) is common and treated with a choice of clinically equivalent empirical antibiotics. However, treatment with antibiotics results in loss of bacterial diversity; this loss has been shown to affect graft-versus-host disease (GVHD)-related outcomes after allo-HSCT. We hypothesized that the differences in the spectrum of activity of given antibiotics for the treatment of NF can differently affect intestinal microbiota and modulate subsequent frequency and severity of GVHD and related outcomes.We retrospectively examined 340 consecutive adult recipients of allo-HSCT transplanted at our center and evaluated the associations among individual antibiotic treatments and GVHD-related mortality. Most frequently administered antibiotics were vancomycin, piperacillin-tazobactam, meropenem and cefepime. We found that treatment of NF with piperacillin-tazobactam and vancomycin was associated with increased GVHD-related mortality at 5 years. The use of vancomycin was also associated with an increased incidence of grade 2-4 clinical GVHD. In the multivariate analysis, the use of vancomycin remained significantly correlated with GVHD-related mortality, after adjusting for other GVHD risk factors (age, disease risk, peripheral blood stem cells, unrelated donor).Microbiota injury in allo-HSCT patients has been observed in several ways, including reduction in commensal anaerobes, expansion of commensal Enterococcus species and loss of overall diversity. Consistent with these reports, we demonstrate that the use of broad-spectrum antibiotics such as piperacillin-tazobactam and vancomycin leads to increased GVHD severity. Our findings raise the question of the ideal choices of antibiotics for NF, causing a reappraisal of the empiric use of antibiotics in allo-HSCT. 
Obrazloženje mentora Zinaida Perić (zperic@mef.hr)
Potvrđujem da je Lucija Zlopaša, studentica 6. godine Medicinskog fakulteta, napravila istraživanje pod nazivom „Utjecaj izbora empirijske antibiotske terapije za liječenje neutropenijske vrućice nakon alogenične transplantacije koštane srži na pojavu i stupanj bolesti presatka protiv primatelja“ u Zavodu za hematologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb.


U razdoblju od 1.9.2018. - 1.3.2019., Lucija je istraživala utjecaj izbora antibiotske terapiju u liječenju neutropenijske vrućice na smrtnost bolesnika od reakcije transplantata protiv primatelja (GVHD-a) nakon alogenične transplantacije koštane srži. U tom je razdoblju Lucija pripremila svoje istraživanje, osmislila hipotezu i ciljeve rada, te prikupila podatke o karakteristikama bolesnika i transplantacije, komplikacijama i ishodu transplantacije za 340 bolesnika transplantiranih između 2011.i 2017.godine. Potom je prikupila podatke o GVHD-u, smrtnosti bolesnika te svim antibioticima koje su primali za vrijeme hospitalizacije. Nakon toga je sve podatke sistematično unijela u tablice i pripremila za statističku analizu, u kojoj je sudjelovala za jednostavnije statističke testove. Naposljetku je u velikoj mjeri samostalno napisala navedeni rad te smisleno izvela zaključke.


Budući da su rezultati ovog istraživanja u cijelosti proizašli iz podataka i analiza dobivenih prilikom njezinog samostalnog rada, smatram da ovaj rad zadovoljava sve kriterije izvrsnosti postavljene od strane Medicinskog fakulteta i Sveučilišta u Zagrebu, te predlažem Povjerenstvu da ovaj rad prihvati na Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade.
18. Fran Rašić Evaluacija učinkovitosti stereotaktičke tjelesne radioterapije kod pacijenata s lokalno uznapredovalim karcinomom gušterače
Sažetak Karcinom gušterače je četvrti vodeći uzročnik smrtnosti kod pacijenata oboljelih od maligne bolesti s petogodišnjim preživljenjem od oko samo 5-6 %. Jedino potencijalno kurabilno liječenje predstavlja radikalna kirurška resekcija. Stopa operabilnosti prilikom otkrivanja bolesti je samo 25 %. Za pacijente s inoperabilnim karcinom gušterače kao mogućnost liječenja nude se kemoterapija i radioterapija sa relativno skromnim ukupnim preživljenjem. Rezultati sve većeg broja studija dovode u pitanje učinkovitost klasične radioterapije (CFTR).  U posljednjih desetak godina se sve više spominje i koristi stereotaktička tjelesna radioterapija (SBRT) kao nova, obećavajuća terapija pacijenata s uznapredovalim karcinomom gušterače. Cilj naše studije je bio istražiti učinkovitost SBRT terapije. Retrospektivno smo analizirali pacijente koji su zbog lokalno uznapredovanog karcinoma gušterače liječeni SBRT terapijom. Analizirano je ukupno 26 pacijenata. Središnje ukupno preživljenje je bilo 15 mjeseci (raspon 5 - 22, IQR 11,00  - 17,25) uz 1 – godišnje preživljenje od 73.07% (19/26). Izračunati 6- i 12- mjesečni FFLP je bio 95,8% i 84,2%, a FFP za isto razdoblje je bio 73,1% i 53,8%. Pacijenti s tumorom lociranim u glavi gušterače imali su statistički značajno dulje preživljenje od pacijenata s tumorom lociranim u trupu ili repu gušterače. SBRT je učinkovita metoda s izvrsnom lokalnom kontrolom bolesti uz prihvatljivu stopu komplikacija.
Summary Pancreatic carcinoma is the fourth leading cause of mortality in patients with malignant disease with a 5 – year survival rate of only 5-6 %. Radical surgical resection represents the only chance for a cure, but only 25 % of patients are considered operable at the time of diagnosis. Chemotherapy and radiotherapy are offered as treatment modalities for patients with locally advanced pancreatic cancer with modest overall survival. In the last ten years stereotactic body radiation therapy (SBRT) has become a new, promising treatment modality. The aim of our study was to evaluate the effectiveness of SBRT. Retrospectively we analyzed 26 patients  treated with SBRT due to diagnosed locally advanced pancreatic cancer. The median overall survival was 15 months (range 5 - 22, IQR 11,00  - 17,25) with a 1 – year overall survival of 73,07%. Six and twelve – months FFLP was 95,8% and 84,2% respectively. FFP for the same period was 73,1% and 53,8%. We also found that patients with a tumor located in the head of the pancreas had a statistically significant longer overall survival. SBRT is an effective method of treatment with great local tumor control and an acceptable rate of complications.
Obrazloženje mentora Leonardo Patrlj (lpatrlj@kbsd.hr)
Karcinom gušterače karakterizira visoka smrtnost te niska stopa petogodišnjeg preživljena. Samo 20% pacijenata prilikom dijagnosticiranja bolesti ima operabilan tumor. Prema tome 80% bolesnika smatra se inoperabilnima zbog lokalno uznapredovanog tumora ili postojanja udaljenih metastaza. Za pacijente s inoperabilnim karcinom gušterače kao mogućnost liječenja nude se kemoterapija i radioterapija sa relativno skromnim ukupnim preživljenjem od oko 5-15 mjeseci. Do sada primjenjivana radiološko liječenje „Conventional fractionated radiation therapy“ – „CFRT“ ima svoje jasne nedostatke, radi širokog snopa djelovanja zračenja doze korištene za tretman samog tumora ograničene su tolerabilnošću na zračenje okolnih zdravih organa (primarno dvanaesterac, želudac, crijeva).
Cilj rada studenta Frana Rašića je bilo istražiti učinkovitost SBRT-a kod kontrole lokalnog rasta primarnog tumora gušterače, odrediti stopu nuspojava liječenja SBRT metodom, procijeniti korist indukcijske kemoterapije na ukupno preživljenje te procijeniti utjecaj lokalizacije tumora gušterače.
Analizom rezultata studije pokazala se učinkovitost SBRT terapije za bolesnike s inoperabilnim karcinom gušterače, gdje je došlo do značajne redukcije volumena tumora gušterače u promatranom vremenskom periodu, a također je ukazana i važnost lokalizacije samog tumora u gušterači, uz manje komplikacija i bolju kvalitetu života.
Predloženi rad udovoljava kriterijima izvrsnosti i predstavlja izvorni doprinos znanosti, gdje je dokazana učinkovitost terapije SBRT tehnikom kod bolesnika s inoperabilnim karcinomom gušterače, te predstavljao u ovom trenutku metodu izbora kod takovih bolesnika, gdje je dokazano smanjenje volumena tumora gušterače i ukupno duže preživljenje, uz bolju kvalitetu života radi manje komplikacija nakon terapije zračenjem.
19. Nika Filipović, Pavao Mioč Zagrebački pristup standardizirane manualne segmentacije ishemijske ozljede mišjeg mozga snimljenog magnetskom rezonancijom 
Sažetak Moždani udar je treći najčešći uzrok smrti i najčešći uzrok invalidnosti u razvijenim zemljama. U pretkliničkim istraživanjima, uz sve suvremene modalitete oslikavanja, histologija se i dalje koristi kao zlatni standard određivanja veličine ishemijske lezije. Međutim, histološke metode zahtijevaju žrtvovanje životinja u pojedinim vremenskim točkama, po prirodi su dvodimenzionalne i zahtijevaju dugotrajnu pripremu tkiva. Opći cilj ovog rada bio je uspostaviti standardiziranu metodu segmentacije događaja koji slijede nakon ishemijske ozljede mozga miševa, snimljenih magnetskom rezonancijom, kojom bi se razlikovala testna skupina miševa s onemogućenim Tlr2 genom (Tlr2-/-) od kontrolne skupine miševa divljeg tipa (WT). Ukupno 24 miša podvrgnuta su operaciji okluzije srednje moždane arterije. Promjene na mozgu su longitudinalno snimane magnetskom rezonancijom. Mozgovi su segmentirani tehnikom ručnog ocrtavanja ipsilateralne i kontralateralne hemisfere te ishemijske lezije. Volumetrijska analiza u zadnjoj vremenskoj točki uspoređena je s histološkim preparatima bojenima prema Nisslu. Zagrebačkim pristupom manualne segmentacije pokazano je da Trl2-/- skupina ima veći volumen lezije u akutnoj fazi te izraženiji gubitak tkiva ipsilateralne hemisfere u kroničnoj fazi. Pokazana je razlika u volumetrijskom mjerenju MR-om i Nisslom. Reproducibilnost metode potvrđena je razlikom u mjerenim vrijednostima oba istraživača oko 1%. Ovim radom uspostavljen je Zagrebački pristup standardizirane manualne segmentacije ishemijske ozljede mišjeg mozga. 
Summary Stroke is the third leading cause of death and the most common cause of disability in Western world. In preclinical studies, despite all modern imaging methods, histology is still the golden standard for determining the size of ischemic lesion. However, histological methods are two-dimensional, require animal sacrifice at predefined time points and long-lasting tissue preparation. The aim of this study was to establish a standardized segmentation method for the events following ischemic brain injury in mice, using magnetic resonance imaging, which would allow differentiation of Tlr2 knockout (Trl2-/-) test group from the wild type (WT) control group. In total, 24 mice underwent middle cerebral artery occlusion. Changes in the brain were monitored longitudinally with magnetic resonance imaging. Brain segmentation was performed by manual delineation of the ischemic lesion, ipsilateral and contralateral hemisphere. Volumetric analysis was compared to Nissl-stained histological sections. With the standardized Zagreb approach, we showed bigger lesion volume in the acute phase and more prominent ipsilateral tissue loss in the chronic phase for Tlr2-/- group, a difference between volumetric measurement using MRI and histology, and about 1% interobserver measurement difference. With this study we established the standardized Zagreb approach for segmentation of ischemic mouse brain injury.
Obrazloženje mentora Marina Radmilović (mdobrivojevic@mef.hr)
Doc. dr. sc. Marina Radmilović
Zavod za histologiju i embriologiju
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Šalata 3b, 10000 Zagreb
marina.radmilovic@mef.hr

Zagreb, 26. travnja 2019.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
Povjerenstvo za znanstveni i umjetnički rad studenata
MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
Povjerenstvo za znanstveni rad studenata

Predmet: Prijedlog znanstvenog rada studenata Nike Filipović i Pavla Mioča za Rektorovu nagradu u akademskoj godini 2018/2019.

Poštovani,
potvrđujem da su kolege Nika Filipović i Pavao Mioč, studenti 6. godine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, samostalno napravili znanstveni rad naslova „Zagrebački pristup standardizirane manualne segmentacije ishemijske ozljede mišjeg mozga snimljenog magnetskom rezonancijom“ na Zavodu za histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Rad je, pod mojim mentorstvom, izrađen u sklopu znanstvenog projekta Hrvatske zaklade za znanost RepairStroke (IP-06-2016-1892) "Multimodalni prikaz molekularnih zbivanja tijekom oporavka mišjeg mozga nakon ishemijskog oštećenja", voditelja prof. dr. sc. Srećka Gajovića.
Studenti Nika i Pavao su, kao dio našeg tima, odigrali vrlo važnu ulogu u rješavanju problema longitudinalnog praćenja evolucije ishemijske lezije mišjeg mozga. Danas, osim histološke analize, ne postoje standardizirane volumetrijske metode koje bi rezultirale prihvatljivom razlikom u mjerenju između istraživača. Radeći histološke preparate Nika i Pavao su sami uvidjeli važnost uspostavljanja standardizirane metode koja bi omogućila praćenje promjena u mozgu nakon moždanog udara bez žrtvovanja velikog broja životinja. Njihov trud rezultirao je ovim radom kojim smo uspjeli uspostaviti standardiziranu metodu manualne segmentacije ishemijske lezije i hemisfera mišjih mozgova koju smo nazvali Zagrebački pristup. S obzirom da su trenutne automatske metode u uporabi nedostatne za analizu svih promjena koje se događaju nakon moždanog udara u mišjem mozgu, još uvijek se oslanjamo na manualne metode koje iziskuju iskusnog promatrača, ali i unatoč iskustvu često su prisutne visoke razlike u izmjerenim vrijednostima između istraživača. Stoga razlike od oko 1% prikazane u ovom radu predstavljaju značajan doprinos standardizaciji analize pretkliničkog mišjeg modela moždanog udara. Moram naglasiti kako studenti zbog nemogućnosti polaganja tečaja za osposobljavanje osoba koje rade s pokusnim životinjama nisu samostalno mogli izvesti postupke izazivanja ishemijskog oštećenja mozga i snimanja magnetskom rezonancijom. Međutim, omogućeno im je promatranje postupaka te pristup gotovo svim podacima dobivenima tijekom pokusa. Nadalje, uspjeh ovog rada počiva upravo na činjenici da su Pavao i Nika kao dva neovisna istraživača sudjelovali u njemu, čime je testiranje Zagrebačkog pristupa poprimilo karakteristike dvostruko slijepog pokusa.
Nika i Pavao su iznimnim trudom, upornošću i predanošću poslu kao ravnopravni članovi našeg tima sudjelovali u uspostavi metode koja će značajno unaprijediti sva buduća istraživanja našeg laboratorija. Uspostava metoda koje omogućuju standardizaciju analize omogućava brži i veći napredak u području istraživanja moždanog udara, zbog čega je i vrijednost ovog rada iznimna.
Smatram kako su svi uvjeti za pisanje studentskog rada zadovoljeni te mi je iznimna čast predložiti Niku Filipović i Pavla Mioča za Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu 2019. godine.


S poštovanjem,
Doc.dr. sc. Marina Radmilović
20. Ivana Milošević, Fran Stjepan Naranđa Prediktori akutnih egzacerbacija kronične opstruktivne plućne bolesti- rezultati studije provedene u Klinici za plućne bolesti "Jordanovac"
Sažetak Kronična opstruktivna plućna bolest (KOPB) česta je bolest koja se može spriječiti i liječiti, a sve je veća učestalost oboljelih mlađe životne dobi. Unatoč sve većem napretku u dijagnostici i liječenju, prevalencija i mortalitet zbog KOPB-a i dalje rastu, a predviđa se da će do 2030. godine ova bolest biti treći vodeći uzrok smrti u svijetu.Akutne egzacerbacije KOPB-a definiraju se kao akutno pogoršanje respiratornih simptoma koje često zahtjeva promjenu dosadašnje terapije. Upravo zbog velikog javnozdrastvenog značenja akutnih egzacerbacija, postoji velik broj istraživanja koja pokušavaju odrediti mogućebiomarkere i prediktore akutnih egzacerbacija, u cilju pravovremenog otkrivanja i liječenja.U Republici Hrvatskoj dosad nije provedeno sistematično i kompleksno istraživanje akutnih egzacerbacija KOPB-a na velikom broju bolesnika te smo ovim  istraživanjem željeli ukazati na težinu KOPB-a, učestalost, fenotipove i moguće prediktore egzacerbacija. Ova studija pokazala je statistički značajnu povezanost među nekim od komorbiditeta, simptomima, primjeni određenih lijekova te vrijednosti laboratorijskih parametara s brojem akutnih egzacerbacija u godini dana, infektivnom etiologijom akutnih egzacerbacija te procjenom vjerojatnosti nastanka težih egzacerbacija i potrebe njihovog zbrinjavanja na odjelu pulmologije odnosno u jedinici intenzivnog liječenja.
Summary Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a preventable and treatable disease, becoming more prevalent among young people. Although there is great progress in diagnostics and treatment, the prevalence and mortality of COPD are still increasing, and predictions are this disease will be the third leading cause of death worldwide by 2030. Acute exacerbations of COPD are defined as acute worsenings of  respiratory symptoms which often require change of current therapy.  Due to the great public health significance, many studies are trying to deterrmine possible biomarkers and predictors of acute exacerbations, with the aim of timely detection and treatment. So far, there has not been a systematic and complex  investigation of acute exacerbations of COPD on a large number of patients. With this study we wanted to point at COPD weight, frequency, phenotypes and possible predictors of exacerbation. This study showed a statistically significant association between some comorbidities, symptoms, use of certain drugs and value of laboratory parameters with the number of acute exacerbations in one year, the infectious etiology of exacerbations and the estimation of probability of occurrence of severe exacerbations as well as te need for their admission to the department of pulmonology or intensive care unit.
Obrazloženje mentora Andrea Vukić Dugac (adugac@mef.hr)
Potvrđujem da je rad studenata Fran Stjepana Naranđe i Ivane Milošević, pod naslovom Prediktori akutnih egzacerbacija kronične opstruktivne plućne bolesti- rezultati studije provedene u Klinici za plućne bolesti "Jordanovac" napravljen pod mojim mentorstvom.

Kolege Fran Stjepan Naranđa i Ivana Milošević, studenti 6. godine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, obratili su mi se sa željom da samostalno izrade istraživanje iz područja pulmologije s obzirom da su smatrali da je to odlična prilika za razvijanje istraživačkog načina razmišljanja i stjecanje vještina potrebnih za istraživanje i pisanje znanstvenog rada. Željeli su se upoznati s cijelim postupkom provedbe istraživanja od početka do kraja, što su smatrali vrijednim iskustvom za budući rad na području znanosti. Samostalno su pronašli i proučili literaturu, analizirali podatke te sudjelovali u statističkoj obradi podataka. Također, ishodili su sva potrebna odobrenja Etičkih povjerenstava KBC Zagreb i Medicinskog fakulteta. Pokazali su samostalnost u prikupljanju i obradi podataka te povezivanju proučene literature i svojih rezultata. Također, ostvarili su suradnju s ostalim djelatnicima Klinike za plućne bolesti Jordanovac. Istraživanje je trajalo više od godinu i pol dana te su kolege pokazale izuzetnu angažiranost i marljivost te uložili veliki trud.
Znanstveni značaj ovog istraživanja je u tome što su po prvi put cjelovito i sveobuhvatno proučavane akutne egzacerbacije kronične opstruktivne plućne bolesti na velikom broju ispitanika u Hrvatskoj. Akutne egzacerbacije KOPB jedan su od vodećih uzroka hospitalizacije ali i povećanog mortaliteta u ovoj skupini bolesnika. Pronalaženje prediktora i biomarkera specifičnih za akutne egzacerbacije KOPB-a omogućilo bi raniju i ciljanu terapijsku intervenciju a samim time i povoljniji ishod. Rezultati našeg istraživanja predstavlajju temelj za daljna sveobuhvatnija i kompleksnija istraživanja.
Sukladno navedenom te da ovaj znanstveni rad zadovoljava sve kriterije izvrsnosti preporučam rad studenata Naranđe i Milošević za Rektorovu nagradu u akademskoj godini 2018./2019.
21. Marina Alaber, Lucija Brkić Kolika je učestalost incidentalnog karcinoma žučnog mjehura? Retrospektivna, single-center studija
Sažetak Uvod. Karcinom žučnog mjehura je rijedak. Incidentalni karcinom žučnog mjehura (IGBC) je potvrđen tek patohistološkim pregledom nakon kolecistektomije indicirane zbog benigne patologije, bez preoperativne ili intraoperativne sumnje. Debata o selektivnom patohistološkom pregledu žučnog mjehura još je aktivna. Koliko nam je poznato, u Hrvatskoj dosada nije objavljen rad o IGBC.Cilj. Utvrditi učestalost incidentalnog karcinoma žučnog mjehura u tercijarnom centru, TNM stadij, karakteristike oboljelih pacijenata i njihov ishod.Metode. Retrospektivna analiza svih kolecistektomija u tercijarnom centru (KBC Zagreb), u razdoblju od 1. siječnja 2014. do 1. siječnja 2019. godine, odnosno 5 godina. Traženi parametri podijeljeni su u više skupina (opći, anamnestički, simptomi, radiologija, preoperativni podaci, laboratorij, operacija, postoperativni). Nalazi svakog pacijenta pretraženi su za zadanim parametrima.Rezultati. Ukupno je učinjena 3651 kolecistektomija. Primjenom kriterija isključenja, identificirano je 3445 žučnjaka s potencijalnim incidentalnim karcinomom. Samo su 3 PHD nalaza utvrdila IGBC. Učestalost u navedenom centru iznosi 0.087%, jedna od najnižih zabilježenih u dostupnoj literaturi.Zaključak. Učestalost IGBC u ovoj studiji je niska. Uzorak je premalen da bi se donio zaključak o prediktivnim faktorima. Pacijenti s IGBC nemaju mnogo zajedničkih karakteristika u našoj studiji. Potrebne su daljnje studije o selektivnom pregledu žučnjaka u Hrvatskoj.
Summary Introduction. Gallbladder carcinoma is rare. Incidental gallbladder carcinoma (IGBC) is diagnosed on pathohistological examination after cholecystectomy for presumed benign disease without suspicion preoperatively, or intraoperatively. Debate on selective pathohistological gallbladder examination is still active. To our knowledge, no papers on IGBC were published in Croatia.Aim. To determine frequency of IGBC in a single tertiary center, TNM stage, shared patient characteristics and their outcome.Methods. Retrospective analysis of all cholecystectomies performed between January 1st, 2014 and January 1st, 2019 (5 years) in a tertiary center (Clinical University Hospital Zagreb). Defined parameters were grouped (basic, medical history, symptoms, radiology, preoperative, laboratory, surgery, postoperative); each patient's hospital records were reviewed and data retrieved.Results. Total of 3651 cholecystectomies was performed. Applying exclusion criteria, 3445 gallbladders were identified as eligible. Only 3 cases of IGBC were found, making incidence in our centre only 0.087%, among the lowest rates reported.Conclusion. IGBC incidence at our center is very low. Three cases reported are too small of a sample to determine predictive factors. Our patients do not seem to have a lot of shared characteristics. Further investigation should be done on selective gallbladder examination in Croatia.
Obrazloženje mentora Goran Augustin (gaugustin@mef.hr)
Studenti su boraveći na turnusu kirurgije pokazali dodatno zanimanje za abdominalnu kirurgiju. Tijekom boravaka nadšli su na ideju o pitanju slanja svih preparata žučnjaka na patohistološku dijagnozu jer im se učinilo da je mali broj slučajno nađeih karcinoma žučnjaka. Tako se razvila ideja o pitanju potrebe slanja svih preparata žučnjaka na patohistološku analizu. Studentice su razvile dobru metodologiju pretraživanja i analiziranja podataka bolničkog informacijskog sustava. Obradom velike količine podataka uvidjelo se da je incidencija incidentalnih (slučajno nađenih) karcinoma žučnjaka 0.09%. S obzirom na taj podatak, istu problematiku bi trebalo analizirati i u drugim kliničkim centrima kako bi se utvrdilo stanje na razini grada odnosno države. U slučaju sličnih nalaza mogao bi se razviti postupnik kojim bi se smanjio broj poslanih preparata žučnjaka na patohistološku analizu bez da se previdi prisutnost karcinoma žučnjaka. Time bi se uštedilo vrijeme patologu koje bi se usmjerilo na patohistološku analizu potrebnih preparata, a također bi se učinila znatna ušteda bolničkom i zdravstvenom sustavu bez utjecaja na zdravlje građana i bolesnika.
22. Stjepan Budiša AKUTNI UČINAK INTRANAZALNOG INZULINA U MOZGU ŠTAKORSKOGA MODELA SPORADIČNE ALZHEIMEROVE BOLESTI
Sažetak Sporadična Alzheimerova bolest (sAD) najčešći je uzrok demencije u ljudi. Patofiziološki, karakteriziraju je centralna inzulinska rezistencija i hipometabolizam glukoze, depoziti amiloidnih plakova i neurofibrilarnih nakupina tau proteina unutar neurona što nepovratno vodi neurodegeneraciji i atrofiji mozga. Centralna primjena streptozotocina u lateralne ventrikule mozga štakora (STZ-icv) dovodi do sličnih promjena kao u sAD-u, te se STZ-icv štakorski model u zadnje vrijeme koristi kao životinjski ne-transgenični model sAD-a. Intranazalna primjena inzulina trenutno se istražuje u svrhu poboljšanja moždanog poremećaja inzulinske signalizacije, no mehanizam djelovanja još uvijek nije u potpunosti razjašnjen. U ovom istraživanju, mjerena je ekspresija aktivacijskog markera c-fos i određivane su biokemijske promjene u mozgu STZ-icv štakorskog modela sAD-a 2 sata nakon intranazalne primjene inzulina (2 IU). Provedena je imunohistokemijska analiza ekspresije c-fos i kolokalizacija s neuronskim, astrocitnim i mikroglijalnim markerima te western blot analiza sinaptičkih i metaboličkih markera u temporalnom režnju (TC) i hipotalamusu (HPT) 2 sata nakon intranazalne primjene u STZ-icv modelu sAD-a. Spektrofotometrijska metoda korištena je za mjerenje glukoze u plazmi i likvoru te za određivanje koncentracije β amiloida u plazmi. Naši rezultati pokazuju da STZ i inzulin uzrokuju različite pa čak i suprotne metaboličke i sinaptičke promjene u HPT-u u usporedbi s TC-om u STZ-icv modelu sAD-a.
Summary Sporadic Alzheimer’s disease (sAD) is the most common form of dementia and is associated with central insulin resistance and glucose hypometabolism, amyloid plaques and intraneuronal abnormal neurofibrillary tangles, which all lead to neurodegeneration and subsequently, to brain atrophy. Central administration of streptozotocin (STZ-icv) has been shown to induce these Alzheimer-like changes and STZ-icv rat model has been recently proposed as a non-transgenic sAD animal model. Intranasal insulin administration is being investigated in order to reverse and ameliorate brain insulin dysfunction, but exact mechanism is not yet clear. In this research, we aimed to measure c-fos activation and biochemical changes 2 hours after intranasal administration of insulin in the brain of STZ-icv rat model of sAD. Immunofluorescent analysis of c-fos activity with neuronal, astrocytic and microglial markers and western blot analysis of synaptic and metabolic markers were analyzed in hypothalamus (HPT) and temporal cortex (TC) 2 hours after intranasal insulin administration (2 IU) in STZ-icv rat model. Spectrophotometric analysis was used to measure glucose in plasma and CSF and β-amyloid concentration in plasma samples. Our results show that STZ and insulin have different and opposite effects on metabolic and synaptic changes in HPT compared to TC in rat model of sAD.
Obrazloženje mentora Ana Knezović (aknezovic@mef.hr)
PREDMET: Obrazloženje mentora znanstvenog rada studenta Stjepana Budiše "Akutni učinak intranazalnog inzulina u mozgu štakorskoga modela sporadične Alzheimerove bolesti" kojeg prijavljuje za natječaj za Rektorovu nagradu u Akademskoj godini 2018./2019.

Stjepan Budiša, student 5. godine Medicinskog fakulteta, samostalno je napravio istraživanje pod nazivom "Akutni učinak intranazalnog inzulina u mozgu štakorskoga modela sporadične Alzheimerove bolesti " u Laboratoriju za molekularnu neurofarmakologiju, Zavoda za farmakologiju Medicinskog fakulteta, Sveučilište u Zagrebu u sklopu projekta prof.dr.sc. Melite Šalković-Petrišić pod naslovom „Mehanizmi nutrijentom posredovanih učinaka endogenog glukagonu-sličnog peptida-1 na kognitivne i metaboličke promjene u eksperimentalnim modelima neurodegenerativnih poremećaja; HRZZ-IP-2018-01-8938“ i podprojekta „Akutni učinak intranazalnog inzulina na metaboličke promjene u eksperimentalnom štakorskom modelu sporadične Alzheimerove bolest“. Uz pomoć mentora je isplanirao i proveo istraživanje kojim se željelo ispitati akutni učinak intranazalnog inzulina na biokemijske promjene u mozgu štakorskoga modela sporadične Alzheimerove bolesti. Sve više dokaza ukazuje na to da poremećena inzulinska signalizacija u mozgu potiče razvoj i progresiju Alzheimerove bolesti. Kliničke studije upućuju na blagotvorno djelovanje intranazalnog inzulina u bolesnika s Alzheimerovom bolesti i blagim kognitivnim oštećenjem. Istraživanje akutnog učinka intranazalnog inzulina doprinosi ne samo boljem razumijevanju njegovog blagotvornog učinka već i razumijevanju razvoja Alzheimerove bolesti i povezanosti s inzulinskom rezistencijom. Rukovanje s eksperimentalnim životinjama su izveli djelatnici Zavoda s dozvolom za rad s laboratorijskim životinjama dok imunoflorescencijske, Western blot i spektrofotometrijske analize Stjepan Budiša je sam proveo i izanalizirao. Stjepan Budiša je sam proučio literaturu i dao originalnu sintezu prilikom pisanja rada. Cjelokupni eksperimentalni dio je napravio tijekom 1 godine (4. mjesec 2018 - 4. mjesec 2019), te je u tom vremenu prezentirao dio svojih rezultata u obliku poster prezentacije na sastanku Hrvatskog društva farmakologa, 23.11.2018. Smatram da ovaj rad zadovoljava sve kriterije izvrsnosti te da će samo istraživanje uvelike doprinijeti razmijevanju metaboličkih procesa uključenih u razvoj sporadične Alzheimerove bolesti i povezanosti s inzulinskom rezistencijom.
Stoga predlažem da se studentski rad Stjepana Budiše razmotri za natječaj za dodjelu Rektorove nagrade 2018./2019.

S poštovanjem,


Dr.sc. Ana Knezović,
znanstveni novak-viši asistent
Laboratorij za molekularnu neurofarmakologiju
Zavod za farmakologiju, Šalata 11
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
23. Tomislav Smoljo, Ivan Stanić Odnos kardiovaskularne autonomne funkcije i udjela masnog i mišićnog tkiva 
Sažetak Autonomna regulacija kardiovaskularnog sustava je važna za akutne poremećaje poput sinkope, a posebno za brojne kronične bolesti poput ateroskleroze, cerebrovaskularne, kardiovaskularne, neurodegenerativne i bubrežne bolesti. Prepoznavanje i razumijevanje njihove povezanosti s određenim antropometrijskim parametrima omogućava efikasnije liječenje ali i prevenciju navedenih bolesti od početka njihova razvoja u ranoj životnoj dobi. Ovim istraživanjem smo utvrdili povezanost pokazatelja funkcije autonomnog živčanog sustava i sastava tijela.
Summary Autonomic regulation of cardiovascular system is important for many acute disorders such as syncope, and especially for the numerous chronic diseases such as atherosclerosis, cerebrovascular, neurodegenerative and kidney diseases. Recognition and understanding of their connection with specific anthropometric parameters enables more efficient treatment so as prevention starting from their very beginning in the early age. With this research we have established the connection between autonomic nervous system parameters and body composition.
Obrazloženje mentora Mario Habek (mhabek@mef.hr)
Poštovani,

Studente Ivana Stanića i Tomislava Smolju sam upoznao za vrijeme kolegija „Neurologija“ na četvrtoj godini studija medicine 2017. godine. Kolege su u to vrijeme bili ispitanici na istraživanju na Kineziološkom fakultetu te su mi se javili s idejom za vlastiti znanstveni rad. Obojica su pokazali veliki interes za rad u području neurologije posebno autonomnog živčanog sustav i multiple skleroze te su već tokom kolegija „Neurologija“ počeli raditi na projektima koje vodim.
Jedan takav projekt bilo je praćenje umora kod bolesnika s multiplom sksklerozom čiji rezultati su objavljeni kao članak “Autonomic symptom burden is an independent contributor to multiple sclerosis related fatigue” u časopisu “Clinical Autonomic Research”.
Surađivali smo s kolegama na Kineziološkom fakultetu te smo rezultate naših istraživanja o utjecaju treninga s otporom na autonomni živčani sustav predstavili posterima “Influence of two different resistance exercise regimens on autonomic function in healthy athletes” i “Anaerobic exercise regimens with different frequency and duration do not have influence on sleep in healthy athletes” na međunarodnom kongresu European Federation of Autonomic Nervous System Societies 2018. u Beču.
Naš članak “Influence of resistance exercise on autonomic nervous system and sleep” je objavljen u časopisu “Medical youth”.
Tomislav i Ivan su tijekom rada na projektima naučili izvoditi testove i koristiti uređaje u laboratoriju za testiranje autonomnog živčanog sustava. U sklopu istraživanja su provodili i antropometrijska mjerenja u Bolnici za dječje bolesti u Klaićevoj. Smatram da zbog složenosti provođenja navedenih testova i velikog obima posla jedan student nebi uspio sam napraviti ovo istraživanje pa su bila potrebna najmanje dva studenta uz pomoć ostalih zaposlenika našeg fakulteta i klinike. U svom radu pokazali su da su samostalni u pretraživanju i analizi literature kao i povezivanju podataka iz literature s rezultatima istraživanja. Ovo istraživanje koje je napravljeno u sklopu projekta Utjecaj autonomne disfunkcije na komorbiditete povezane s multiplom sklerozom je doprinos znanosti jer do sada nisu poznata istraživanja koja su ispitala korelaciju parametara koje smo mi ispitali a rezultati bi mogli biti korisni za kliničku primjenu.
Budući da su Ivan i Tomislav pokazali izuzetnu samostalnost u znanstvenom istraživanju, želju za usvajanjem novih znanja i vještina te kreativnost, bez zadrške ih preporučam za Rektorovu nagradu u ovoj akademskoj godini.

S poštovanjem,

Mario Habek

prof.dr.sc. Mario Habek, dr.med.
Katedra za neurologiju, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
24. Helena Penić-Grgaš, Antonio Hanžek Dijagnostika anemije u mijelodisplastičnom sindromu – neinvazivni dijagnostički model
Sažetak Aspiracija koštane srži zlatni je standard za postavljanje dijagnoze mijelodisplastičnog sindroma (MDS). U svrhu izbjegavanja spomenutog invazivnog dijagnostičkog postupka, razvili smo neinvazivni dijagnostički model temeljem lako dostupnih laboratorijskih parametara. Skupinu pacijenata s MDS-om (n=53) usporedili smo s kontrolnom skupinom (n=121). Od ukupno analiziranih 15 parametara, u sklopu multivarijatne logističke regresije, njih 3 pokazalo se statistički značajnima u razlikovanju MDS skupine od kontrolne skupine: prosječni volumen eritrocita (p <.0001), apsolutni broj neutrofila (p<.0001) i prosječni volumen trombocita (p=.0036). Površina ispod krivulje (AUC) iznosi 0,9567. Pomoću dobivenog modela izračunali smo vjerojatnost (P) postojanja MDS-a u svakog pojedinog pacijenta. Vrijednost 0,3 odabrana je kao granična vrijednost s osjetljivošću (86,79%), specifičnošću (86,78%), pozitivnom prediktivnom vrijednošću (74,19%) i negativnom prediktivnom vrijednošću (93,75%).
Summary Bone marrow aspiration is a gold standard for the diagnosis of myelodysplastic syndrome (MDS). For the purpose of avoiding this invasive diagnostic procedure, we developed a new diagnostic model based on easily available laboratory parameters. Group of patients with MDS (n=53) was compared with the control group (n=121). Using multivariate logistic regression, of 15 parameters analyzed in total, 3 of them significantly different between groups: mean corpuscular volume (p <.0001), absolute neutrophil count (p<.0001) and mean platelet volume (p=.0036). The area under the curve (AUC) was 0,9567. By using a developed model, probability (P) of having an MDS was calculated for each patient. Probability of 0,3 was chosen as a cut-off value with a sensitivity (86,79%), specificity (86,78%), positive predictive value (74,19%) and negative predictive value (93,75%).
Obrazloženje mentora Slobodanka Ostojić Kolonić (skolonic@mef.hr)
Prof.dr.sc. Slobodanka Ostojić-Kolonić
Klinika za unutarnje bolesti Merkur
Zajčeva 19
10 000 Zagreb

2. svibnja 2019.

Povjerenstvu za znanstveni i umjetnički rad studenata Sveučilišta u Zagrebu
Povjerenstvu za znanstveni rad studenata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

PREDMET: Obrazloženje mentora za studentski rad studenata Antonia Hanžeka i Helene Penić-Grgaš pod nazivom „Dijagnostika anemije u mijelodisplastičnom sindromu – neinvazivni dijagnostički model“ kojeg prijavljuju na Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade u akademskoj godini 2018./2019.
Poštovani,
kolege Antonio Hanžek i Helena Penić-Grgaš, studenti 6. godine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izrazili su samostalno želju za pisanjem istraživačkog rada iz područja hematologije, a već su i na ranijim godinama studija pokazali izraziti interes za ovo područje. S obzirom da je tema njihovog rada novina u svijetu hematologije, smatram da svojim radom mogu doista doprinijeti daljnjem razvoju neinvazivne dijagnostike mijelodisplastičnog sindroma. Studenti su pokazali velik angažman tijekom cjelokupnog procesa pisanja rada, od prikupljanja i analize podataka pa do statističke obrade istih. Vlastitim idejama i kreativnošću dodatno su podigli kvalitetu rada. Također, ostvarili su kvalitetnu suradnju s ostalim djelatnicima odjela hematologije KB Merkur i ishodili potrebno odobrenje Etičkog povjerenstva KB Merkur.
Znanstveni značaj ovog rada je u tome što je po prvi puta na razini Republike Hrvatske napravljen neinvazivni dijagnostički model za MDS. Navedeni test postigao je relativno visoku osjetljivost i specifičnost te smatram kako će kombinacijom rezultata dobivenih iz ovog i sličnih radova, u konačnici dovesti do stvaranja kvalitetnog neinvazivnog dijagnostičkog testa. Dobiveni statistički značajni rezultati ovog rada temelj su za daljnja istraživanja u ovom području u svrhu otkrivanja što većeg broja novih prediktorskih varijabli spomenutog dijagnostičkog modela.
Sukladno navedenom te da ovaj znanstveni zadovoljava sve kriterije izvrsnosti preporučam rad studenata Hanžeka i Penić-Grgaš za Rektorovu nagradu u akademskoj godini 2018./2019.


S poštovanjem, prof.dr.sc. Slobodanka Ostojić-Kolonić
25. Lucija Pukec, Stella Mlinarić Povezanost stresne hiperglikemije, veličine i lokalizacije embolusa i PESI zbroja u pacijenata s akutnom plućnom embolijom 
Sažetak Akutna plućna embolija (PE) životno je ugrožavajuća bolest koju često prati stresna hiperglikemija (SH). Dosad nije istražena povezanost SH i lokalizacije embolusa u pacijenata s akutnom PE niti je povezanost SH i PESI (Pulmonary Embolism Severity Index) zbroja dovoljno istražena. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati korelacije i prognostički značaj SH, PESI zbroja i lokalizacije embolusa u akutnoj PE.Ovo retrospektivno opservacijsko istraživanje uključilo je 238 pacijenata u dobi 25-96 godina, hospitaliziranih u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice u Zagrebu od  2014. do 2016. godine zbog PE. Medicinska dokumentacija preuzeta je iz arhive klinike te bolničkog informacijskog sustava. Podaci su analizirani za sve ispitanike zajedno te posebno za ispitanike bez šećerne bolesti (DM) koristeći Fisherov egzaktni test, Mann-Whitneyjev test te logističku regresiju.Rezultati nisu pokazali razliku pojavnosti SH ovisno o lokalizaciji embolusa niti je potvrđena korelacija lokalizacije embolusa i PESI kategorije. SH se pokazala nezavisno povezana s višim PESI kategorijama (p=0,0294) u skupini svih ispitanika te s intrahospitalnom smrtnošću (p=0,0282) u pacijenata bez DM. Nepokretnost je značajna za razvoj SH, lokalizaciju embolusa i intrahospitalnu smrtnost u svih ispitanika (p=0,0279,p=0,0215,p=0,0021), te ispitanika bez DM (p=0,0071,p=0,0281,p=0,0378). Kod ispitanika bez DM sistemska hipertenzija nezavisni je čimbenik rizika za veći embolus, a u skupini svih ispitanika, to je povijest tromboembolije. Pušenje i povijest tromboembolije nezavisno su povezani s višom PESI kategorijom, u svih ispitanika i ispitanika bez DM. 
Summary Acute pulmonary embolism (PE) is a life-threatening form of venous thromboembolism often causing stress hyperglycemia (SH). So far, correlation between SH and embolus localization has not been described, whereas only few studies examined correlation between SH and PESI (PulmonaryEmbolismSeverityIndex). The aim of this study was to determine the interrelations and prognostic value of SH, PESI and embolus localization in acute PE.This retrospective observational study included 238 patients with acute PE aged 25-96, hospitalized in Sestre milosrdnice University Hospital Centre in Zagreb between 2014. and 2016. Patient informations were collected from the hospital’s archive and electronic records. Data were analyzed for all the patients (238) as well as separately for patients without diabetes (197), using Fisher exact test, Mann-Whitney test and logistic regression.Neither SH and embolus localization nor PESI and embolus localization showed significant correlation. Results showed independent association between SH and PESI (p=0,0294) in all patients as well as between SH and in-hospital mortality (p=0,0282) in patients without diabetes. Immobility showed significant role in SH, embolus localization and in-hospital mortality in all the patients (p=0,0279,p=0,0215,p=0,0021) and in patients without diabetes (p=0,0071,p=0,0281,p=0,0378). Additionally, in patients without DM, systemic hypertension was shown to be an independent risk factor for bigger embolus, while in all patients risk factor was history of thromboembolism. Lastly, smoking and history of thromboembolism were independently associated with PESI in all patients and in patients without diabetes. 
Obrazloženje mentora Velimir Altabas (valtabas@mef.hr)
Velimir Altabas (velimir.altabas@gmail.com)
Povjerenstvu za znanstveni i umjetnički rad Sveučilišta u Zagrebu
Povjerenstvu za znanstveni rad studenata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Predmet: Obrazloženje mentora znanstvenog rada studenata Lucije Pukec I Stelle Mlinarić pod nazivom „Povezanost stresne hiperglikemije, veličine i lokalizacije embolusa i PESI zbroja kod pacijenata s akutnom plućnom embolijom“ kojeg prijavljuju za natječaj za Rektorovu nagradu u akademskoj godini 2018./2019.
Potvrđujem da su kolegice Lucija Pukec I Stella Mlinarić, studentice šeste godine Medicinskog fakulteta, samostalno napravile istraživanje pod nazivom „Povezanost stresne hiperglikemije, veličine i lokalizacije embolusa i PESI zbroja kod pacijenata s akutnom plućnom embolijom“ u Objedinjenom hitnom prijemu i na Klinici za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Zagreb. Obje studentice su dobro funkcionirale u timskom radu koji je bio potreban zbog opsega ispitivanja.
Lucija i Stella su istražile korelacije stresne hiperglikemije pri prijemu u hitnu internističku ambulantu zbog plućne embolije s veličinom, tj. lokalizacijom embolusa utvrđenog MSCT angiografijom. Također, studentice su se pretraživanjem literature o plućnoj emboliji zainteresirale za PESI zbroj, u našem zdravstvenom sustavu slabo prepoznat kao prognostički model. S ciljem retrospektivnog utvrđivanja PESI zbroja, sve podatke potrebne za izračunavanje su prikupljale u arhivi KBC Sestre milosrdnice, dok su manji dio nedostajućih podataka prikupile preko BIS-a. Nadalje, uz moju pomoć oko odabira statističkih testova, same su u MedCalcu obradile sve podatke te ih odlučile prikazati na zanimljiv način, uspoređujući razlike rezultata kada se u analizu uključeni ili isključeni ispitanici sa šećernom bolešću. Istraživanje su radile više od godinu dana (prosinac 2018-veljača 2019). Samostanlno su proanalizirale relevantnu dostupnu znanstvenu literaturu, te napisale rad. Ovim istraživanjem dale su važan doprinos razumijevanju međusobnih korelacija stresne hiperglikemije, lokalizacije embolusa i PESI zbroja, utvrdile moguće prognostičke značaje te dale polazište za daljnja istraživanja. Budući da su rezultati ovog istraživanja u cijelosti proizašli iz podataka i analiza dobivenih prilikom njihova samostalnog rada, smatram da ovaj rad zadovoljava sve kriterije izvrsnosti postavljene od strane Medicinskog fakulteta i Sveučilišta u Zagrebu, te predlažem Povjerenstvu da studentski rad Lucije Pukec i Stelle Mlinarić razmotri na natječaju za dodjelu Rektorove nagrade u akademskoj godini 2018./2019.
S poštovanjem,
prim.dr.sc. Velimir Altabas, dr.med
specijalist interne medicine, supspecijalist endokrinologije i dijabetologije
Klinika za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Zagreb
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
10 000 Zagreb, Vinogradska cesta 29
26. Lucija Šimunić, Dejana Jezernik Anhedonija u depresivnoj epizodi: Obilježja anhedonije u osoba s depresijom te usporedba anhedonije s nikotinskom ovisnošću u depresiji, shizofreniji i kontrolnoj skupini
Sažetak Anhedonija je transdijagnostičko obilježje shizofrenije i velikog depresivnog poremećaja (MDD). Istražena je poveznica anhedonije i psihopatologije velikog depresivnog poremećaja, te uspoređena anhedonija i nikotinska ovisnost u oboljelih od depresije i shizofrenije te kontrolne skupine.Ukupno 178 pacijenata s MDD ocijenjeno je Montgomery-Asberg ocjenskom ljestvicom za depresiju (MADRS), revidiranom ljestvicom fizičke anhedonije (RPAS), revidiranom ljestvicom socijalne anhedonije (RSAS) i Fagerstrom testom nikotinske ovisnosti (FTND). Podaci fizičke i socijalne anhedonije te FTND uspoređeni su sa podacima 207 istanika sa shizofrenijom i 199 iz kontrolne skupine.Obje anhedonije povezane su sa težinom depresivne epizode, ranijim pokušajima suicida i aktualnom suicidalnosti. Ispitanici s MDD imali su najviši stupanj FA i SA, slijede pacijenti sa shizofrenijom, dok je kontrolna skupina imala najniži stupanj.U ukupnom uzorku pušača (N=262), FTND je pozitivno korelirao sa težinom anhedonije, što ostaje i nakon kontrole za dijagnozu. Uključivanje nepušača rezultiralo je još značajnijim rezultatima.Moguće je da pacijenti puše da bi ublažili anhedoniju. Depresivni pacijenti s anhedonijom iziskuju posebnu pažnju s obzirom na povezanost anhedonije i trenutačne i ranije suicidalnosti.
Summary Anhedonia is a trans-diagnostic feature in schizophrenia and major depressive disorder (MDD). We explored the associations between anhedonia and psychopathology in MDD, and compared anhedonia with nicotine dependence in MDD, schizophrenia and control group (CG).Overall 178 patients with MDD completed the Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS), the revised Physical Anhedonia Scale, revised Social Anhedonia scale and the Fagerström Test for Nicotine Dependence (FTND). The data on physical and social anhedonia, and FNTD were compared with 207 schizophrenia patients and 199 respondents from CG.Both anhedonias were  associated with depression severity, prior suicide attempts and  current suicidality. The highest levels of anhedonia were observed in MDD group, followed by schizophrenia, while CG had the lowest both anhedonia scores. Within sample of smokers (N=262), FTND score positively correlated with the anhedonia severity, which persisted after controlling for diagnosis. The inclusion of non-smokers yielded even more pronounced findings.Individuals might smoke to alleviate anhedonia. Depressed patients with anhedonia require particular attention given its relation with present and previous suicidality.
Obrazloženje mentora Marina Šagud (msagud@mef.hr)
Studentice Lucija Šimunić i Dejana Jezernik provele su istraživanje: „Obilježja anhednije u osoba s depresijom te usporedba anhedonije s nikotinskom ovisnošću u depresiji, shizofreniji i kontrolnoj skupini“. Obzirom na prisutnost anhedonije u osoba sa depresijom i shizofrenijom, te visokim udjelom pušača u ovim poremećajima, željeli smo istražiti povezanost anhedonije i nikotinske ovisnosti u ovim poremećajima, te ih usporediti sa nekliničkom populacijom. Nadalje, željeli smo detaljnije istražiti povezanost anhedonije sa kliničkim obilježjima u osoba sa depresijom.
Pri tome su studentice napravile klinički intervju sa 178 pacijenata koji su liječeni radi depresije u Klinici za psihijatriju, KBC Zagreb, objasnile im vrstu i svrhu istraživanja, prikupile sociodemografske podatke, ocijenile težinu psihopatologije pomoću MADRS ljestvice, te pomogle pacijentima u ispunjavanju samoocjenskih upitnika za procjenu dvije vrste anhedonije (fizičku i socijalnu), te za procjenu nikotinske ovisnosti. Zbog velikog obima istraživanja bilo je neophodno da ga provedu najmanje dvije osobe. Istraživanje je provedeno u sklopu projekta “Utjecaj religioznosti na ishod liječenja depresije: klinički i biokemijski pokazatelji”, Sveučilišta u Zagrebu, BM126, čiji sam voditelj. Zatim su studentice usporedile ove rezultate sa rezultatima koji su im ustupljeni o nikotinskoj ovisnosti te anhedoniji kod shizofrenije, iz projekta: “Pokazatelji terapijskog odgovora u shizofreniji”, Sveučilišta u Zagrebu, BM106, čiji sam također voditelj, te kod nekliničke populacije. Kao jednu od prednosti navedenog rada bitno je navesti i dovoljno veliku snagu uzorka.
Dobiveni su važni klinički rezultati. Prije svega je utvrđena povezanost anhedonije kako sa aktualnom, tako i ranijom suicidalnošću, te težinom depresivne epizode. Iz njih proizlazi da depresivni pacijenti s anhedonijom zahtjevaju posebnu pažnju, ali i oprez radi mogućeg višeg suicidalnog rizika. Nadalje, osobe s anhedonijom, bez obzira imaju li psihijatrijski poremećaj, imaju sklonost razvoju nikotinske ovisnosti, vjerojatno kao pokušaj samoliječenja anhedonije. Sve navedeno ukazuje da je neophodno što ranije prepoznavanje anhedonije kao i pronalaženje njezinog učinkovitog liječenja.
27. Matija Mateljak, Goran Međimurec POVEZANOST SLAVE I OČEKIVANOG TRAJANJA ŽIVOTA
Sažetak Matija Mateljak i Goran Međimurec POVEZANOST SLAVE I OČEKIVANOG TRAJANJA ŽIVOTA UVOD: Slava je apstraktan koncept kojega je teško kvantificirati. Trajanje života slavnih suma je pozitivnih i negativnih učinaka slave koji određuju njihovu kvalitetu života i zdravlja.CILJ: Utvrditi povezanost između razine slave i trajanja života slavnih.ISPITANICI I METODE: U ovu presječnu studiju uključili smo slavne Amerikance preminule između 1. kolovoza 2015. i 31. prosinca 2017. S internetskih su izvora prikupljeni podaci o dobi prilikom smrti, zanimanju, uzroku smrti, obrazovanju, izloženosti rizičnim čimbenicima, dobi početka karijere te internetskim kvantifikatorima slave. Uzorak je prema razini slave podijeljen u kvartile.REZULTATI: Razina slave negativno je  povezana s  trajanjem života. Najmanje slavni u uzorku  žive 4,67 godina dulje (p=0,008), a najslavniji 5,52 godine kraće (p=0,004) od opće populacije. Razlike u trajanju života utvrđene su  obzirom na zanimanje, uzrok smrti i broj rizičnih čimbenika. Najkraće žive glazbenici, a najdulje znanstvenici i liječnici.ZAKLJUČAK: U ovom istraživanju najniža razina slave ima protektivan, a najviša rizičan učinak na trajanje života. U procesu globalizacije u kojem američka kultura predstavlja ishodište trendova, ova spoznaja osnova je za kreiranje nacionalnih preventivnih javnozdravstvenih politika.
Summary Matija Mateljak and Goran MeđimurecTHE RELATIONSHIP OF FAME AND LIFE EXPECTANCYINTRODUCTION: Fame is an abstract concept difficult to quantify. Life duration of famous people is the sum of positive and negative effects of fame determining their quality of life and health.AIM: To determine the relationship between fame level and life duration.SUBJECTS AND METHODS: In this cross-sectional study we included famous Americans deceased between August 1, 2015 and December 31, 2017. Data on the age at death, occupation, cause of death, education, exposure to risk factors, career-start age and Internet-based fame quantifiers were gathered from the Internet. The sample was divided into quartiles based on fame level.RESULTS: Fame level correlates negatively with life duration. The least famous live 4.67 years longer (p=0.008), whereas the most famous live 5.52 years shorter (p=0.004) than the general population. Differences in life duration were determined regarding occupation, cause of death and number of risk factors. Musicians live the shortest, while scientists and physicians live the longest.CONCLUSION: The lowest level of fame had protective, while the highest level of fame had detrimental effect on life duration. Considering globalization where American culture generates worldwide trends, this finding is the basis for creating national preventative public health policies. 
Obrazloženje mentora Sanja Musić Milanović (smusicmilanovic@mef.hr)
doc. dr. sc. Sanja Musić Milanović, dr. med., spec. epidemiolog
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“
Katedra za medicinsku statistiku, epidemiologiju i medicinsku informatiku

U Zagrebu 30. travnja 2019.

Povjerenstvu za Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu
Povjerenstvu za znanstveni rad studenata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


Predmet: Preporuka i obrazloženje mentora o kriterijima izvrsnosti za studentski rad studenata Matije Mateljak i Gorana Međimurca prijavljen na Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za individualni znanstveni i umjetnički rad u akademskoj godini 2018./2019. pod naslovom „Povezanost slave i očekivanog trajanja života“.

Cijenjeni,

Matija Mateljak i Goran Međimurec studenti su šeste godine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji su pokazali veliku zainteresiranost za znanstvenu metodologiju i znanstveno-istraživački rad tijekom nastave iz epidemiologije na kojoj sam nastavnik. Želeći proširiti znanja stečena tijekom studija, odlučili su provesti znanstveno istraživanje i prikazati rezultate u obliku znanstvenog rada.

Originalnost/izvrsnost rada
Niz je istraživanja proučavalo slavu kao rizični čimbenik za raniju smrtnost. Međutim, ovo je prvo istraživanje koje je promatralo slavu kao kontinuiranu varijablu te usporedilo razinu slave s trajanjem života koristeći parametre slave dobivene s interneta. Time je, iz perspektive preventivnog javnozdravstvenog djelovanja ovo istraživanje dalo novi uvid u vrijednost slave kao zaštitničkog, ali i rizičnog čimbenika u odnosu na očekivano trajanje života.
Izvrsnost ovog znanstvenog rada ogleda se u činjenici da su studenti, upoznati s trendovima i svjesni neprestanih promjena unutar modernog društva, kao i kretanja trendova sa zapada prema ostatku svijeta, uspješno generalizirali znanja stečena tijekom studija medicine i uočili javnozdravstvenu prijetnju ili mogućnost zaštite populacije od prijevremene smrtnosti unutar modernog društva. Uz to, ovo istraživanje je, nakon istraživanja koja ukazuju da je debljina rizik koji može dovesti od skraćenja očekivanog trajanja života u budućnosti, prvo koje ukazuje na rizik od skraćivanja očekivanog trajanja života ljudi uslijed najviših razina slave.

Opseg postignutih rezultata/trajanje istraživanja/samostalnost
Matija Mateljak i Goran Međimurec izradili su predloženo znanstveno istraživanje na Katedri za medicinsku statistiku i epidemiologiju. Studenti su samostalno postavili ciljeve istraživanja, kreirali detaljan protokol za prikupljanje podataka koji je omogućio metodološku ujednačenost i ponovljivost istraživanja te vjerno slijedili pripremljeni protokol za prikupljanje podataka. Istražili su samostalno postojeću literaturu iz ovog područja te su dobivena saznanja vrlo dobro primijenili u tumačenju dobivenih rezultata, gdje su pokazali zavidnu širinu, kreativnost i mogućnost povezivanja do sada stečenih medicinskih znanja.
Metodologija ovog istraživanja uključivala je opsežno pretraživanje podataka dostupnih na internetu o 1088 ispitanika u vrlo kratkom vremenskom periodu od osam dana, da bi se smanjila mogućnost greške zbog neprestanih izmjena i dopuna postojećih elektroničkih izvora. Iz tog razloga ovo istraživanje nije mogao odraditi samo jedan student samostalno već je za ovoliki broj ispitanika bio potreban rad dvoje studenata, oba autora ovog rada.

Značaj rada u okviru struke
Uz znanstvenu metodologiju rada, predloženi rad iznimno je značajan i iz perspektive epidemiologije i javnog zdravstva uopće. Promatranjem trendova u Sjedinjenim Američkim Državama, kao prijestolnici pop kulture i kolijevci trendova koje se uslijed procesa vesternizacije neminovno preslikavaju i na društvo u Republici Hrvatskoj, ovakvim pristupom proučavanja posljedica trendova možemo promatrati uzorke prije negativnih posljedica na naše društvo, a pri dolasku istih trendova na naše područje i javnozdravstveno djelovati.

Budući da su rezultati ovog istraživanja u cijelosti proizašli iz podataka dobivenih prilikom samostalnog rada, a pristupnici su istraživanje proveli prema svim pravilima medicinske znanosti, smatram da ovaj rad zadovoljava sve kriterije izvrsnosti postavljene od strane Medicinskog fakulteta i Sveučilišta u Zagrebu te predlažem Povjerenstvu da studentski rad studenata Matije Mateljak i Gorana Međimurca razmotri u Natječaju za dodjelu Rektorove nagrade u akademskoj godini 2018./2019.


S poštovanjem,


Sanja Musić Milanović
mentorica
28. Petra Bistrović Trebamo mobilne timove stručnjaka u zajednici za liječenje osoba s teškim duševnim bolestima? Ispitivanje stavova stručnjaka za mentalno zdravlje i bolesnika
Sažetak Rad je izrađen kao dio projekta RECOVER-E, koji se provodi na Klinici za psihijatriju KBC Zagreb, s ciljem implementacije multidisciplinarnih mobilnih timova u zajednici za liječenje pacijenata oboljelih od teških duševnih bolesti.Cilj rada je analizirati postojeće stanje i potrebe članova tima i bolesnika radi identifikacije pretpostavki za uspješnu implementaciju mobilnih timova u u lokalnim uvjetima. Proveli smo istraživanje stavova stručnjaka za mentalno zdravlje koji su članovi mobilnih timova iz tri bolnice u Hrvatskoj koje imaju takve timove od 2017. godine, te zaposlenika KBC Zagreb koji će biti članovi tima, te bolesnika i članova obitelji. Ispitivanje se provodilo kroz fokus grupe, u trajanju od 90 minuta čiji je sadržaj analiziran metodama kvalitativne statistike.Rezultati pokazuju da su pružatelji usluga i korisnici zadovoljni takvim načinom liječenja. Ključni su problemi premali broj članova tima, nedostatna organizacijska i administrativna potpora, nedostatna i nepotpuna uključenost stručnjaka po iskustvu te manjak intersektoralne suradnje, primjerice s liječnicima obiteljske medicine.Stoga će se tim sastojati od psihijatra, psihologa, medicinskih sestara i socijalnih radnika, ali većeg broja ljudi uz uključivanje stručnjaka po iskustvu, te stvoriti uvjete za konkretnu organizacijsku i administrativnu, te će od početka osigurati veću suradnju s liječnikom obiteljske medicine i drugim sektorima sukladno potrebama bolesnika.
Summary This research has been done as a part of project RECOVER-E, held at the Psychiatry clinic at Zagreb University Hospital Centre, with the goal of implementing multidisciplinary community mobile teams for treatment of patients with severe mental illness.Research aim is to analyze current state and needs of team members and patients in order to identify assumptions for succesful implementation of mobile teams locally. We explored the opinions of mental health experts who are members of mobile teams in three Croatian hospitals which have operated since 2017, future team members of Zagreb University Hospital Centre and patients and their family members. Research results were obtained through 90 minute focus groups and analyzed using qualitative statistics methods.Results show that team members and patients are pleased with this type of treatment. Key problems include not enough team members, lacking organizational and administrative support, insufficient inclusion of peer workers and lack of intersectoral cooperation (for exmple, general practitioners).Therefore, a psychiatrist, psychologist, nurse, social workers and more peer workers will make the team. Better conditions will be made for more specific organizational and administrative support. Cooperation with general practitioners and other sectores will be secured from the beginning, according to patients’ needs.
Obrazloženje mentora Martina Rojnić Kuzman (mrojnic@mef.hr)
Rad „ Trebamo mobilne timove stručnjaka u zajednici za liječenje osoba s teškim duševnim bolestima ? Ispitivanje stavova stručnjaka za mentalno zdravlje i bolesnika “ je proizašao projekta RECOVER-E „Large-scale implementation of community based mental health care for people with severe and enduring mental ill health in Europe“, broj 779362, Obzor 2020. U prilogu ovog dopisa priložena je preslika odobrenja Etičkog povjerenstva KBC Zagreb za provođenje ovog projekta.
Cilj projekta je uvođenje novog načina liječenja bolesnika bolesnika s težim duševnim oboljenjima, kroz uvođenje mobilnih multidisciplinarnih timova, po principu fleksibilnog asertivnog liječenja u zajednici, ali adaptirano lokalnoj situaciji. Drugi cilj je usporedba novog modela liječenja u zajednici u odnosu na dosadašnji način liječenja, u pet država članica Europske Unije koje sudjeluju u projektu (Bugarska, Crna Gora, Makedonija, Hrvatska i Rumunjska). Sama ideja je proizašla iz potrebe za drugačijom organizacijom skrbi za bolesnike s težim duševnim oboljenjima koja bi omogućavala značajno veće stope funkcionalnog oporavka (dakle, zapošljavanja, održavanja emocionalnih veza I općenito samostalnog života) za bolesnike nego što je sada u Hrvatskoj. Obzirom da se radi o relativnoj velikoj skupini bolesnika, oko 4% populacije, sa značajnim udjelom u troškovima bolničkog liječenja, ovaj je projekt od značaja za sveukupnu zdravstvenu skrb u Hrvatskoj. Radi provedbe gore navedenih ciljeva projekta, potrebno je ispuniti više specifičnih ciljeve.
Cilj ovog znanstvenog rada analiza stavova stručnjaka za mentalno zdravlje, članova timova s KBC Zagreb koji će provoditi liječenje u mobilnim timovima, te korisnika (bolesnika i njihovih obitelji) na temu situacijske analize i analize potreba za implementaciju novog načina liječenja. Rezultati analize će poslužiti za implementaciju novog načina liječenja bolesnika s teškim duševnim poremećajima.
Ovaj projekt ima jasne znanstvene i praktične implikacije za medicinsku struku, te je stoga od osobitog interesa za edukativne institucije, ali primarno za Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, kao osnovnu medicinsku edukativnu bazu u Hrvatskoj. Obzirom da se radi o projektu koji po prvi puta uvodi novu metodu liječenja, s drugačijom paradigmom od dosadašnje, ali I s mogućnošću da značajno promijeni ishod liječenja velike skupine bolesnika, vjerujemo da je relevantan za studente medicine.
Ovi, rezultati ukazuju da su stručnjaci za mentalno zdravlje koji su sudjelovali u mobilnim timovima, te bolesnici I članovi obitelji općenito zadovoljni takvim načinom liječenja osoba s teškim duševnim smetnjama, a osobito pristupom koji uzima sve aktivne sudionike liječenja. Osim što su rezultati potvrdili potrebu postojanja takvog tima za liječenje bolesnika s težim duševnim oboljenjima, iz rezultata proizlazi da bi se za uspješnu implementaciju tim trebao sastojati od većeg broja ljudi uz uključivanje stručnjaka po iskustvu, te stvoriti uvjete za konkretnu organizacijsku I administrativnu, te će od početka osigurati veću suradnju s liječnikom obiteljske medicine drugim sektorima sukladno potrebama bolesnika. Rezultati istraživanja stoga su ključni u načinu uvođenja mobilnih timova na KBC Zagreb.
Studentica Petra Bistrović je značajno doprinijela ovom radu. Sudjelovala je u provedbi cilja, kroz sudjelovanje u analizi fokus grupa, transkripiciji podataka, analizi kodiranja prve, druge I treće razine, unosu podataka, analizi i interpretaciji rezultata, te je samostalno napisala prvu i ostale verzije rada, i značajno pridonijela završnoj verziji rada posebice njegovom intelektualnom sadržaju. Također, Petra Bistrović je već ranije sudjelovala u projeku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Projekt Biomarkeri u shizofreniji - integracija komplementarnih pristupa u praćenju osoba s prvom psihotičnom epizodom, Hrvatske Zaklade za Znanost, 110316 HRZZ, šifra 1245), te su kroz svoj rad pokazala visok interes za struku, visoku razinu odgovornosti i spremnosti na rad, te etičnost u radu u bolničkom okruženju. Rad na ranijem projektu je rezultirao koautorstvom na objavljenom znanstvenom radu (Rojnic Kuzman M, Bosnjak Kuharic D, Kekin I, Makaric P, Madzarac Z, Koricancic Makar A, Kudlek Mikulic S, Bajic Z, Bistrovic P, Bonacin D, Vogrinc Z. Effects of Long-Term Multimodal Psychosocial Treatment on Antipsychotic-Induced Metabolic Changes in Patients With First Episode Psychosis.Front Psychiatry. 2018 Oct 16;9:488. doi: 10.3389/fpsyt.2018.00488. eCollection 2018.).
Također, potvrđujem da rezultati prikazani u radu nisu dosad nigdje objavljeni, niti su u postupku recenzije.
Stoga se nadam da ćete uvažiti ovo obrazloženje izvrsnosti i izvornog znanstvenog doprinosa rada u svrhu prijave na natječaj za Rektorovu nagradu 2018./2019.
29. Paulo Zekan Nova prilagodba matematičkog modela farmakokinetike etanola u humanoj studiji
Sažetak U analizi farmakokinetike etanola nakon peroralne primjene koriste se matematički modeli s jednim ili dva odjeljka koji nedovoljno precizno opisuju složenu farmakokinetiku etanola. Stoga je cilj ovog istraživanja bio provesti farmakokinetičku analizu etanola koristeći novi Norbergov model s tri odjeljka prilagođen za peroralnu primjenu nakon primjene otopina etanola zaslađenih različitim sladilima.6 muških dobrovoljaca u 3 je navrata konzumiralo tri različito zaslađene otopine etanola: nezaslađenu, zaslađenu saharozom i zaslađenu steviol glikozidom. Koncentracija etanola u krvi određena je u vremenima t=15,30,60,90,120,180 minuta nakon završetka konzumacije. Farmakokinetička analiza napravljena je neovisno o modelu i koristeći klasični Widmarkov i novi Norbergov model prilagođen za peroralnu primjenu. Rezultati istraživanja pokazali su da vrsta sladila nije utjecala na farmakokinetičke parametre etanola. Također, procijenjena apsorbirana frakcija etanola bila je veća nakon korištenja Widmarkovog u odnosu na Norbergov model.Zaključno, Norbergov model prilagođen za peroralnu primjenu bolje procjenjuje farmakokinetičke parametre etanola u odnosu na klasični Widmarkov model.
Summary In pharmacokinetic analysis of ethanol after oral administration only single- or two-compartment models are used, but they precision in estimating pharmacokinetic parameters might be insufficient. Hence, in the recent study pharmacokinetic analysis using new Norberg’s model modified for oral administration was performed after oral administration of differently sweetened alcoholic solutions.6 male volunteers on three occasions consumed differently sweetened alcoholic solutions: non-sweetened, sweetened with sucrose and sweetened with steviol glycoside. Blood ethanol concentration was determined from samples obtained at t=15,30,60,90,120,180 minutes after consummation. Pharmacokinetic analysis was performed model-independently, using classic Widmarks’s model and using modified Norberg’s model. Results showed type of sweetener did not have effect on pharmacokinetic parameters. Furthermore, estimated absorbed fraction was higher after using Widmark’s comparing to Norberg’s model.In conclusion, classic Widmark’s model overestimates absorbed fraction of ethanol so we suggest using more precise modified Norberg’s model instead.
Obrazloženje mentora Alenka Boban Blagaić (abblagaic@mef.hr)
Poštovani,
Student 6. godine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Paulo Zekan me u rujnu 2016. godine zamolio da mu budem mentorica na istraživanju kojeg je potpuno samostalno osmislio. U nastavku naše suradnje pomogla sam mu u izradi detaljnog plana istraživanja kao i u pripremi dokumentacije za Etičko povjerenstvo, te mu osigurala ljudske i materijalne resurse za uspješnu provedbu istraživanja. Prva ispitivanja su provedena na eksperimentalnim životinjama, a po obradi rezultata istih osmišljen je nastavak istraživanja na zdravim dobrovoljcima.
Zajedno s prof.dr.sc. Nevenom Ljubičićem u prosincu 2019. godine, na KBC „Sestre Milosrdnice“ provedena je humana studija. Dio rezultata studije student Paulo Zekan je primjenom različitih matematičkih modela analizirao u svrhu izučavanja farmakokinetike etanola nakon njegove peroralne primjene. Pri tom je osmislio vlastiti, inovativni matematički model kojim je naznačio mogući nedostatak postojećih primjenjivanih matematičkih modela.
Naime, većina farmakokinetičkih studija etanola koristi rezultate ispitivanja nakon intravenske primjene etanola kod ispitanika. Pri tome se kao matematički model koristi Norbergov model s tri odjeljka (dva odjeljka distribucije i jetra kao zasebni odjeljak). Iako se etanol u svakodnevnom životu primjenjuje peroralno, u matematičkom modeliranju peroralne primjene etanola koriste se samo jednostavni modeli s jednim ili dva odjeljka koji nedovoljno precizno opisuju složenu farmakokinetiku etanola.
U ovom radu je po prvi puta primijenjen Norbergov model prilagođen za analizu rezultata istraživanja nakon peroralne primjene etanola kojim se preciznije mogu procijeniti farmakokinetički parametri etanola. Ovaj inovativni matematički model predstavlja novitet koji se u budućnosti može koristiti u procijeni apsorpcije, distribucije, metabolizma i eliminacije etanola kod ispitanika. Osim toga, do sada u literaturi ne postoji niti jedan rad koji proučava utjecaj prirodnog niskokaloričnog zaslađivača steviol glikozida („stevia“) na apsorpciju etanola u humanoj studiji.
Stoga ovaj prijavljeni rad na dva originalna načina doprinosi znanosti u području farmakokinetike etanola te zadovoljava sve kriterije izvrsnosti i predstavlja uspješnu realizaciju originalne studentske ideje.

S poštovanjem,

Izv.prof.dr.sc. Alenka Boban Blagaić
30. Mira Knežić Izraženost proteina pentraxin 3 u difuznim karcinomima želuca
Sažetak IZRAŽENOST PROTEINA PENTRAXIN 3 U DIFUZNIM KARCINOMIMA ŽELUCAMira KnežićKarcinom želuca spada u deset najčešćih uzroka pobola i smrtnosti od zloćudnih novotvorina, a difuzni tip karcinoma po Laurénovoj klasifikaciji češće se javlja u mlađoj životnoj dobi, kasnije se dijagnosticira i ima lošiju prognozu. Uloga proteina pentraxin 3 (PTX3), koji se ubraja u proteine akutne faze upalnog odgovora, u procesu tumorigeneze nije sasvim jasna, a prema dosadašnjim istraživanjima čini se da je dvojaka: tumorpromotorska i tumorsupresorska. Prema rezultatima dosad publiciranih istraživanja čini se da povećana ekspresija PTX3 povećava invazivni potencijal stanica karcinoma želuca. Cilj ovog istraživanja bio je usporediti ekspresiju gena  PTX3 na mRNA i proteinskoj razini  u difuznim karcinomima želuca i kontrolnom netumorskom tkivu želuca. Tumorsko tkivo pokazuje veći intenzitet obojenja i veći postotak pozitivnih stanica, tj. veću ekspresiju PTX3 proteina, u odnosu na kontrolno tkivo iako je razina mRNA u obje skupine podjednaka. Naime, u kontrolnom tkivu izraženiji su slabi i umjereni intenzitet obojenja, kao i područja do 10%, 11 – 50% te 50 – 80% pozitivnih stanica. Nasuprot tomu, u tumorskom tkivu značajno je zastupljeniji jaki intenzitet obojenja te područja s više od 80% pozitivnih stanica, što u konačnici rezultira jačim intenzitetom imunohistokemijske reakcije u tumorskom tkivu. Daljnja su istraživanja nužna kako bi se razjasnila stvarna uloga PTX3 u difuznom karcinomu želuca.
Summary PENTRAXIN 3 PROTEIN EXPRESSION IN DIFFUSE GASTRIC CANCERMira KnežićGastric cancer remains one of the most common and deadly cancers worldwide. Diffuse gastric cancer, according to Laurén's classification, appears more common in young age groups and has worse prognosis. The role of pentraxin 3 (PTX3), which behaves as an acute phase response protein, in tumorigenesis is not completely understood but previous have shown that it may exert both tumor-promotor and tumor –suppressing role. Some researches found correlation between high PTX3 expression and invasive potential of tumor cells. The aim of this study was to compare immunohistochemical PTX3 and PTX3 mRNA expression between two groups of samples:  diffuse gastric cancer i non-tumor control. Staining intensity and percentage of positive cells were higher in tumor tissue which means higher expression of PTX3 in cancer, but there was no difference in mRNA levels between two groups. Namely, weak and moderate staining intensity and areas with 0 – 10%, 11 – 50% i 51 – 80% of the positive cells were more present in control than tumor group. On the other hand, strong staining intensity and areas with more than 80% of the positive cells were more present in tumor tissue wich results in stronger intensity of immunohistochemical reaction in tumor tissue. Further investigations are needed to elucidate the role of PTX3 in diffuse gastric cancer.
Obrazloženje mentora Tamara Nikuševa Martić (tmartic@mef.hr)
Obrazloženje mentora
mentor: izv.prof.dr.sc Tamara Nikuševa Martić
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Šalata 3, Zagreb

Povjerenstvu za znanstveni i umjetnički rad studenata Sveučilišta u Zagrebu
Povjerenstvu za znanstveni rad studenata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

PREDMET: Obrazloženje mentora za studentski rad studentice Mire Knežić pod nazivom „ Izraženost proteina pentraxin 3 u difuznim karcinomima želuca“ koji prijavljuje na Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade u akademskoj godini 2018/2019.

Poštovani,
Mira Knežić je studentica šeste godine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i među najboljim je studentima svoje generacije. Kolegica se uključila u znanstveni rad na Zavodu za biologiju početkom akademske godine 2017/2018 gdje je i izradila ovaj rad.
Iako je patogeneza adenokarcinoma želuca predmet mnogobrojnih istraživanja, molekularni profil difuznih karcinoma želuca još uvijek predstavlja veliku zagonetku te je otkrivanje uloge gena i proteina odgovornih za nastanak i napredovanje ovih tumora od izuzetnog znanstvenog značaja. Cilj ovog istraživanja bio je proučiti i karakterizirati ulogu proteina pentraxin 3 u nastanku i progresiji difuznih karcinoma želuca. Izraženost proteina dobivena imunohistokemijskom metodom korelirana je s podatcima o razini mRNA pentaxina 3 dobivenog metodom qRT-PCR te također s kliničkim parametrima kako bi u konačnici mogli zaključiti o važnosti ovog proteina u progresiji difuznih karcinoma želuca. Dobiveni statistički značajni rezultati predstavljaju temelj za daljnja istraživanja koja prelaze okvire ovog rada.
Mira Knežić uložila je puno truda i vremena za optimizaciju imunohistokemijske metode i kvantitativnu analizu uzoraka. U radu je pokazala izuzetno teorijsko znanje, veliku volju i ustrajnost kako u eksperimentalnom radu tako i u pisanju samog rada. Kolegica se na ovaj način upoznala s cijelim postupkom istraživanja što je vrijedno iskustvo za budući rad na području medicine i znanosti.
Uvjerena sam da ovaj rad studentice Mire Knežić zadovoljava kriterije vrednovanja izvrsnosti te ga preporučam za dodjelu Rektorove nagrade u akademskoj godini 2018/2019.

S poštovanjem

izv.prof.dr.sc. Tamara Nikuševa Martić
31. Vilim Molnar Izrada algoritma za definiranje etiologije primarnog aldosteronizma u slučajevima neuspjele kateterizacije adrenalnih vena
Sažetak Molnar V. Izrada algoritma za definiranje etiologije primarnog aldosteronizma u slučajevima neuspjele kateterizacije adrenalnih vena Uvod: Primarni aldosteronizam (PA) jedan je od najčešćih uzroka sekundarne hipertenzije. Najčešći uzroci PA su bilateralna adrenalna hiperplazija i unilateralni adenom nadbubrežne žlijezde, a utvrđivanje etiologije provodi se metodom kateterizacije nadbubrežnih vena (AVS) koja, zbog svoje tehničke zahtjevnosti, ima relativno veliku stopu neuspješnosti. Cilj istraživanja je pronaći metodu razlučivanja etiologije PA u slučaju neuspješne kateterizacije.Materijali i metode: U studiju je bilo uključeno 50 bolesnika s PA. Svim pacijentima mjerene su koncentracije aldosterona prije i nakon testa opterećenja fiziološkom otopinom, reninska aktivnost plazme te plazmatska koncentracija kalija. Nakon potvrde dijagnoze PA, bolesnicima je rađen CT te AVS u svrhu diferencijacije uzroka bolesti. Temeljem nalaza dijagnostičkih testova, napravljena je statistička analiza parametara u svrhu stvaranja dijagnostičkom algoritma diferencijacije uzroka u slučaju neuspješne kateterizacije.Rezultati: Vrijednosti kalija i aldosterona bile su više  u bolesnika s unilateralnom bolesti. Uspješnost CT-a u diferencijaciji uzroka PA pokazala se ograničenom. Statističkom analizom je pomoću ROC krivulje nađeno da kod omjera aldosteron/kortizol ≥3,05 između periferne cirkulacije i adrenalne vene možemo sa 100% specifičnosti i 90% osjetljivosti zaključiti da se radi o unilateralnoj bolesti. Isto tako, zaključak da se radi o unilateralnoj bolesti možemo sa 100% specifičnosti i 90% osjetljivost donijeti u slučaju kada je omjer aldosteron/kortizol u adrenalnoj veni ≤0,6.Zaključci: U slučaju jednostrano uspješne kateterizacije adrenalnih vena, moguće je, koristeći algoritam proizašao iz rezultata istraživanja, s visokom stopom osjetljivosti i specifičnosti, koristeći se omjerom koncentracija aldosterona na periferiji i u adrenalnoj veni odrediti radi li se o zdravoj nadbubrežnoj žlijezdi ili ne te dedukcijom zaključiti o bolesti žlijezde suprotne strane.
Summary Molnar V. Etiology of primary aldosteronism after unsuccessful adrenal vein sampling: new diagnostic algorithm Introduction: Primary aldosteronism (PA) is one of the most prevalent causes of secondary hypertension, mostly caused either by bilateral adrenal hyperplasia or unilateral adrenal adenoma. Determination of the etiology of PA is done by adrenal venous sampling (AVS) which, due to its technical demandness has relatively high rate of unsuccessful attempts. The aim of this research was to find an alternative method of deduction of the PA etiology. Materials and Methods: The study included 50 patients with PA. Concentrations of aldosteron were measured before and after saline suppression test, alongside plasma renin activity and potassium concentration. After confirmation of PA diagnosis, the patients were sent to CT and AVS respectively, for the differentiation of disease etiology. Statistical analysis was made to create diagnostic algorithm to differentiate the cause of PA in case of unsuccessful catheterization.Results: Concentrations of potassium and aldosterone were higher in patients with unilateral form of PA in comparison to those with bilateral form.  Successfulness of CT in differentiation of the cause of PA was found to be limited. Statistical analysis, using ROC curve, has shown that with aldosterone/cortisol ratio ≥3,05 between peripheral circulation and adrenal veins we can diagnose the unilateral disease with 90% sensitivity and 100% specificity. Adrenal vein aldosterone/cortisol ratio of ≤0.6 is 90% sensitive and 100% specific for the diagnosis of unilateral disease.Conclusions: In the case of successful unilateral adrenal vein catheterisation, using the diagnostic algorithm based on aldosterone/cortisol ratio on the periphery and in the adrenal vein, it is possible to determine whether the well catheterised gland is the supressed one or not.
Obrazloženje mentora Tina Dušek (tdusek@mef.hr)
Povjerenstvu za dodjelu Rektorove nagrade
Sveučilišta u Zagrebu

Povjerenstvu za studentske i diplomske radove
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

30.4.2019.

Student 6. godine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Vilim Molnar, izradio je u Zavodu za endokrinologiju Klinike za unutrašnje bolesti KBC Zagreb pod mojim mentorstvom rad pod nazivom "Izrada algoritma za definiranje etiologije primarnog aldosteronizma u slučajevima neuspjele kateterizacije adrenalnih vena".
Rad obrađuje klinički vrlo zanimljivu problematiku utvrđivanja etiologije primarnog aldosteronizma, a strukturiran je po standardima znanstvenog rada. Primarni aldosteronizam je jedan od najznačajnijih uzroka sekundarne hipertenzije. Uzrokovan je najčešće bilateralnom hiperplazijom kore nadbubrežnih žlijezda, ili nešto rjeđe jednostranim adenomom kore nadbubrežne žlijezde. Liječenje dvaju navedenih oblika bolesti je različito. U kliničkoj praksi često nije jednostavno utvrditi etiologiju primarnog aldosteronizma. Kateterizacija adrenalnih vena s uzorkovanjem krvi za mjerenje aldosterona predstavlja zlatni standard u dijagnostici primarnog aldosteronizma, međutim kod relativno velikog dijela bolesnika navedenu proceduru iz tehničkih razloga nije lako uspješno izvesti. Prvi dio ovog istraživanja bavi se analizom karakteristika bolesnika koji su u zadnjih 5 godina obrađivani i liječeni u Zavodu za endokrinologiju KBC Zagreb zbog primarnog aldosteronizma. U drugom dijelu istraživanja analiziran je uspjeh utvrđivanja etiologije primarnog aldosteronizma pomoću kateterizacije adrenalnih vena te je na temelju analiza nalaza koncentracije aldosterona na različitim mjerenim područjima predložen algoritam za dedukciju koja je nadbubrežna žlijezda odgovorna na aldosteronizam u slučajevima kada je kateterizacija adrenalnih vena bila samo djelomično uspješna.
U ovome projektu kolega Vilim Molnar aktivno sudjeluje od samog početka prije dvije godine te je pomogao u kreiranju protokola istraživanja, prikupljao je podatke tijekom zadnje dvije godine, analizirao rezultate te pisao ovaj rad. Tijekom izvođenja ovog projekta kolega je pokazao da je samostalan u pretraživanju i analizi literature kao i u povezivanju podataka iz literature s rezultatima našeg istraživanja. U posljednjoj fazi istraživanja student je pokazao zrelost, kritičnost i sveobuhvatnost u donošenju zaključka.
Kvaliteta rada ogleda se u iscrpnoj analizi rezultata kateterizacije adrenalnih vena o čemu u literaturi ima relativno malo podataka te je na temelju njih predložen algoritam kako kod dijela bolesnika uz pomoć podataka koje smo dobili samo djelomično uspješno odrađenom kateterizacijom adrenalnih vena donijeti kod određenih bolesnika zaključak o etiologiji primarnog aldosteronizma.
Smatram da ovaj rad zadovoljava svim kriterijima izvrsnosti jer je student postigao nove i vrijedne rezultate, stoga predlažem rad "Izrada algoritma za definiranje etiologije primarnog aldosteronizma u slučajevima neuspjele kateterizacije adrenalnih vena" za dodjelu Rektorove nagrade u akademskoj godini 2018./2019.

Doc. dr. sc. Tina Dušek
Zavod za endokrinologiju
Klinika za unutrašnje bolesti
Sveučilište u Zagrebu
e-pošta: tdusek@mef.hr
32. Andrija Miličević Metoda brzog brojanja neurona generiranjem mapa gustoće uporabom konvolucijskih neuronskih mreža
Sažetak Razvojem algoritma umjetne inteligencije omogućena je obrada ogromnih količina podataka u razumnom vremenskom razdoblju što olakšava otkrivanje novih znanstvenih činjenica povezivanjem bolesti i pridružene patologije. Neurodegenerativne bolesti uzrokuju gubitak neurona u određenim regijama mozga. Kako bi bolest mogli liječiti, moramo ju razumjeti. Povezivanjem neurodegenerativnih bolesti s gubitkom neurona u pojedinim regijama mozga dobiva se bolji uvid u patologiju same bolesti. Ovo područje je još uvijek nedovoljno istraženo. Razlog tomu je vjerojatno zbog potrebe ekspertnog znanja i velike vremenske zahtjevnosti za brojanje neurona na presjecima ljudskog mozga. U ovom radu predložena je konzistentna metoda za brojanje neurona generiranjem mapa gustoće uporabom dubokih konvolucijskih neuronskih mreža. Predložena metoda je brža 14000 puta od prosječnog eksperta. U usporedbi s najboljom dostupnom metodom, predložena metoda je 100 puta brža uz prosječnu pogrešku od 2,46%.
Summary Artificial intelligence algorithms made processing of huge amounts of data possible in reasonable time, which facilitates the discovery of new scientific facts by linking disease with associated pathology. Neurodegenerative diseases cause loss of neurons in certain regions of the brain. To be able to cure a disease, we need to understand it. Linking neurodegenerative diseases with loss of neurons in certain regions of the brain gives better insight in the pathology of the disease. This area of research is still under-explored. This is probably because of expert knowledge and time requirement needs for counting neurons in sections of the human brain. In this paper we proposed a consistent method for counting neurons in brain section images by generating density maps using deep convolution neuronal networks. The proposed method is 14000 times faster than an average expert. Compared to the best available method, the proposed method is 100 times faster with an average error of 2.46%.
Obrazloženje mentora Goran Sedmak (gsedmak@mef.hr)
Doc.dr.sc. Goran Sedmak
Hrvatski institut za istraživanje mozga, zamjenik ravnatelja
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
Šalata 12, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel: + 385 1 4596 827
Fax: + 385 1 4596 942
E-mail: gsedmak@hiim.hr

Zagreb, 30. travnja 2019.

PREDMET: Obrazloženje izvrsnosti studentskog rada Andrije Miličevića za Rektorovu nagradu u akademskoj godini 2018/2019.

Poštovani,

Studentski rad Andrije Miličevića pod naslovom „Metoda brzog brojanja neurona generiranjem mapa gustoće uporabom konvolucijskih neuronskih mreža“ izrađen je u sklopu HRZZ projekta „Misterij subtalamusa – anatomska podjela subtalamičke jezgre – 3STAN“ (UIP- 2017-05-7578; voditelj doc.dr.sc. Goran Sedmak) pod mentorstvom doc.dr.sc. Gorana Sedmaka u laboratorijima Hrvatskog instituta za istraživanje mozga.
U ovom radu Andrija Miličević je izradio novu metodu automatskog prepoznavanja i kvantifikacije neurona na digitalnim histološkim preparatima. U ovoj metodi koriste se napredne konstrukcije neuronskih mreža koje omogućuju da računalo samo na temelju prije prepoznatih neurona, „nauči“ koje su stanice na histološkim preparatima neuroni. Na taj način postiže se konzistentnost i reproducibilnost rezultata prepoznavanja. Naime, kada se uspoređuju rezultati prepoznavanja između dva eksperta njihovo preklapanje je u 95 – 98% neurona. Ovom metodom prepoznaje se najmanje 95% neurona koje su i eksperti prepoznali kao neurone. Vrlo bitna činjenica je da ova metoda uvijek prepoznaje iste neurone. Naime ako se usporede rezultati eksperta u dva vremenska razdoblja (npr. šest mjeseci) vidljivo je da razlika u prepoznatim neuronima može sezati sve do 20%. Stoga nam ova metoda omogućava reproducibilnost rezultata, te jednako prepoznavanje neurona na svim histološkim preparatima.
Drugi veliki doprinos ove metode je mogućnost brze i pouzdane kvantifikacije neurona na histološkim preparatima. Današnji zlatni standard za kvantifikaciju neurona je metoda stereologije. Stereologija se temelji na matematičkom modelu aproksimacije ukupnog broja neurona na temelju nasumično odabranog i kvantificiranog manjeg broja neurona na preparatu. Iako je metoda stereologije trenutačno najbolje rješenje za kvantifikaciju stanica, ona nije idealno rješenje za kvantifikaciju neurona. Jedna od pretpostavki koje stereologija mora zadovoljiti je izotropičnost strukture, što velika većina struktura u mozgu ne može zadovoljiti. Stoga rezultati procjene ukupnog broja neurona u mozgu mogu značajno varirati (čak do 20%) ovisno o izabranoj strukturi i primijenjenom protokolu kvantifikacije. Varijacije u broju mogu se smanjiti povećanjem mjesta na kojima se neuroni kvantificiraju, što ujedno i povećava vrijeme potrebno za kvantifikaciju. Prosječno potrebno vrijeme za kvantifikaciju jednog histološkog preparata je između 12 i 24 radna sata. Ova metoda omogućava nam da prebrojimo sve neurone na histološkom preparatu i dobijemo realne, a ne procijenjene podatke o broju neurona u bilo kojoj moždanoj strukturi. Važno je za napomenuti da se kvantifikacija pomoću ove metode odvija u minutama (jedna minuta za prosječni preparat) a ne u satima što omogućava kvantifikaciju vrlo velikog broja histoloških preparata čak i u kliničkom okruženju.
Motivacija za izradu ove metode je bila mogućnost precizne i brze kvantifikacije neurona u subtalamičkoj jezgri. Naime, kod osoba oboljelih od Parkinsonove bolesti vidljiv je i kvalitativni i kvantitativni gubitak neurona u substanciji nigri. No slični podaci ne postoje i za druge strukture uključene u ekstrapiramidni motorički sustav. Razvoj ove metode omogućiti će nam brzu i preciznu kvantifikaciju neurona u subtalamičkoj jezgri te odgovor na pitanje dolazi li do neurodegenerativnih procesa i u ovoj važnoj jezgri ekstrapiramidnog motoričkog sustava.
Ovaj rad ima izvorni znanstveni doprinos koji se očituje u novoj metodi prepoznavanja i kvantifikacije neurona te ima potencijal značajnog unapređenja kako temeljnih znanstvenih istraživanja tako i kliničke primjene u dijagnostici neurodegenerativnih bolesti. Iz gore navedenih razloga čvrsto preporučam Andriju Miličevića i rad pod naslovom „Metoda brzog brojanja neurona generiranjem mapa gustoće uporabom konvolucijskih neuronskih mreža“ za Rektorovu nagradu u akademskoj godini 2018/2019.S poštovanjem,

Doc.dr.sc. Goran Sedmak, dr.med.
Hrvatski institut za istraživanje mozga,
Voditelj projekta HRZZ UIP-2017-05-7578
33. Paula Pavlek, Lucija Skalicki Promjene u sastavu masnih kiselina i sadržaju kolesterola u eritrocitima veterana Domovinskog rata s post-traumatskim stresnim poremećajem nakon suplementacije n-3 polinezasićenim masnim kiselinama
Sažetak Post-traumatski stresni poremećaj (PTSP) jest psihijatrijska bolest koja se razvija kao posljedica izloženosti ili izravnog svjedočenja traumatskom događaju. U Hrvatskoj je i dalje prisutan značajan broj osoba, pretežno veterana Domovinskog rata, koje boluju od PTSP-a, uzrokovanog tragičnim događajima u Hrvatskoj tijekom 1990.-1995. Dosadašnja istraživanja pokazuju da postoji značajna povezanost između poremećaja u metabolizmu lipida, posebice esencijalnih masnih kiselina, i razvoja psihičkih bolesti, uključujući PTSP. Cilj ovog istraživanja bio je odrediti sastav masnih kiselina i sadržaj kolesterola u eritrocitima veterana Domovinskog rata oboljelih od PTSP-a, i utvrditi promjene uzrokovane suplementacijom n-3 polinezasićenim masnim kiselinama (PUFA) kroz 3 mjeseca. U istraživanje je uključeno 20 muških ispitanika, u dobi između 40 i 61 godine, podijeljenih u dvije skupine: a) ispitanici koji su dobivali 1000mg PUFA dnevno u obliku kapsula, i b) kontrolnu skupinu bez suplementacije. Sadržaj kolesterola u eritrocitima određen je spektrofotometrijskom metodom, dok je za određivanje sastava masnih kiselina korištena plinska kromatografija.Suplementacija n-3 polinezasićenim masnim kiselinama rezultirala je smanjenjem sadržaja kolesterola u eritrocitima osoba oboljelih od PTSP-a, dok u sastavu masnih kiselina nisu nađene statistički značajnije promjene. Vjerojatno je potrebno dulje vrijeme i/ili veća doza suplementacije kako bi promjene u lipidima membrane bile vidljive.
Summary Post-traumatic stress disorder (PTSD) is a psychiatric disease, which occurs as a consequence of exposure or direct witnessing of a traumatic event. In Croatia, there is still a high percentage of population, mainly war veterans, suffering from PTSD caused by tragic events during the Homeland war (1990-1995). It has been shown that there is a significant correlation between disturbed lipid metabolism, especially essential fatty acids, and the development of psychiatric diseases, including PTSD. The goal of this study was to analyse fatty acids composition and cholesterol content in erythrocytes of Croatian war veterans with PTSD, and to determine the effects of the nutritional supplementation with n-3 polyunsaturated fatty acids (PUFA) for 3 months. The study included 20 male patients aged between 40 and 61 years, divided into two groups: a) treated group (10) consumed 1000 mg of marine oil, and b) control group (10) without supplementation. For total cholesterol determination in erythrocytes, spectrophotometric method was used. Fatty acid composition was determined by a gas chromatography.Supplementation with n-3 polyunsaturated fatty acids caused a significant decrease in the content of cholesterol in erythrocytes of PTSD patients, while no significant changes were found in fatty acids composition. It is likely that prolonged supplementation will be required to make changes in lipid membranes visible.
Obrazloženje mentora Ivančica Delaš (idelas@mef.hr)
To:
Rector's Award competition in the academic year 2018./2019
Commission for Scientific Research of Students

This research was performed by Paula Pavlek and Lucija Skalicki at the Department of Chemistry and Biochemistry, School of Medicine, University of Zagreb, under my supervision in the framework of the research project "Correlation of lipid metabolism with the occurrence of PTSD" (code 10-102 / 299-2009) supported by the Croatian Academy of Sciences and Arts.
Blood samples were collected in the framework of the previous research, but the students independently, under supervision, performed the extraction of total lipids from erythrocytes, prepared fatty acid methyl esters, and worked out the results of a gas chromatography. They also spectrophotometrically determined the content of cholesterol in lipid extract, along with the preparation of the corresponding calibration line. Following the instructions, they prepared the final results of measurements and statistical processing. During the work, students expressed remarkable enthusiasm, great skills and autonomy in the laboratory work and reviewing the literature, as well as the appropriate knowledge.
Both students equally took part in the laboratory work, literature screening, results presentation and writing the final manuscript. Due to a complexity of the performed work, as well as time-consuming analyses, it was necessary to include both students. Herewith I confirm that the research is original work of Paula Pavlek and Lucija Skalicki, students of the 5th year at Medical studies in English, School of Medicine, University of Zagreb.
The work has a remarkable significance as a continuation of the research on changes in lipid metabolism in people with post-traumatic disorder, along with other psychic disorders. The aim was to determine how the n-3 PUFA supplementation reflects on changes in erythrocyte fatty acids composition, which in the future could serve as a risk indicator, as well as an indicator of the supplementation efficiency. The use of n-3 PUFA supplementation in the prevention and mitigation of disease symptoms opens up new possibilities in the treatment of these diseases.

In Zagreb, April 29, 2019. Supervisor:


Full professor, Ivančica Delaš, Ph D.
34. Deni Rkman, Eric Guhyun Nham Ishodi terapije nivolumabom u liječenju metastatskog karcinoma bubrega
Sažetak Uvod: Nivolumab je inhibitor kontrolne točke PD-1 koji selektivno blokira interakciju između PD-1 na T-stanicama i njegovim ligandima, PD-L1 i PD-L2, na tumorskim i antigen prezentirajućim stanicama.Metode: Retrospektivna kohortna studija provedena je na Kliničkom bolničkom centru Zagrebu od veljače 2016. do ožujka 2018. godine kako bi se procijenila učinkovitost i sigurnost nivolumaba kao monoterapije druge linije za 30 pacijenata (NPP- name patient programme) s metastatskim karcinomom bubrega (mRCC).Rezultati: Srednje vrijeme terapijskog odgovora na liječenje nivolumabom iznosilo je 14,07 mjeseci +/- 8,92 (SD), uz vrijeme odgovora od 2 do 36 mjeseci. Medijan trajanja terapije bio je 17 mjeseci (srednja vrijednost: 15,8; raspon: 3-36 mjeseci). Jednosmjerna analiza varijance (ANOVA) korištena je za određivanje je li izbor lijeka u prvoj liniji terapije imao za posljedicu statistički značajnu razliku u duljini terapijskog odgovora na nivolumab. Usporedili smo tri skupine terapija prve linije: temsirolimus 25 mg-sunitinib 50 mg, pazopanib 800 mg-sunitinib 50 mg i pazopanib 800 mg-temsirolimus 25 mg; nije pronađena ukupna statistička značajnost. Najčešće nuspojave povezane s nivolumabom bile su: umor (26,67%; n=8/30), zatim anemija (10,0%; n=3/30), adrenalna insuficijencija (6,67%; n=2/30: G1=1, G2=1), pneumonitis stupnja 2 (6,67%; n=2/30), neuropatija stupnja 2 (6,67%; n=2/30), hepatitis (3,33%; n=1/30).Zaključak: Naši rezultati istraživanja pokazali su prihvatljiv odgovor pacijenta i dobar sigurnosni profil nivolumaba. Nadalje, čini se da dužina odgovora nivolumaba nije povezana s izborom lijeka u terapiji prve linije.
Summary Introduction: Nivolumab is a PD-1 checkpoint inhibitor that is selectively blocking the interaction between the PD-1 on T-cells and its ligands, PD-L1 and PD-L2, on tumor and antigen presenting cells.Methods: A retrospective cohort study was conducted at the University Hospital Centre Zagreb, Croatia from February 2016 to March 2018 to assess the effectiveness and safety of nivolumab as a second line monotherapy for 30 patients (NPP-name patient programme) with metastatic RCC (mRCC).Results: The mean therapeutic response time to nivolumab treatment was 14.07 months +/- 8.92 (SD), with a response time from 2 to 36 months. The median duration of therapy was 17 months (mean: 15.8; range: 3-36months). The one-way analysis of variance (ANOVA) was used to determine if the drug choice in the first line therapy caused a statistically significant difference in the length of therapeutic response to nivolumab. We compared three groups of first line therapies: temsirolimus 25mg-sunitinib 50mg, pazopanib 800mg-sunitinib 50mg, and pazopanib 800mg-temsirolimus 25mg; no overall statistical significance was found. The most common adverse events associated with nivolumab were: fatigue (26.67%; n=8/30), followed by anemia (10.0%; n=3/30), adrenal insufficiency (6.67%; n=2/30: G1=1, G2=1), grade 2 pneumonitis (6.67%; n=2/30), grade 2 neuropathy (6.67%; n=2/30), hepatitis (3.33%; n=1/30).Conclusion: Our study findings demonstrated acceptable patient response and manageable safety profile of nivolumab. Furthermore, the length of nivolumab response does not seem to be associated with the choice of drug in the first line treatment.
Obrazloženje mentora Robert Likić (rlikic@mef.hr)
Rad studenata Denija Rkmana i Erica Nhama je pokazao da biološki lijek nivolumab (monoklonalno antitijelo na PD-1 receptor) kao druga linija terpaije u liječenje metastatskog karcinoma bubrega ima učinkovit i prihvatljiv sigurnosni profil u kombinaciji sa sve tri prve linije terapije. Uočene nuspojave su u najvećem broju slučajeva kontrolirane i efikasno liječene. Po našem mišljenju, opravdano je mjesto nivolumaba u standardnoj terapiji za pacijente s uznapredovalim karcinomom bubrega koji su liječeni s prethodnom antiangiogenom terapijom. Daljnje praćenje preživljenja kohorte pacijenata je indicirano da bi se detaljnije utvrdio sveukupni potencijal nivolumaba u liječenju karcinoma bubrega.
35. Tea Cindrić Prediktori razvoja adrenalne krize kod bolesnika s Addisonovom bolesti
Sažetak Addisonova bolest je bolest nadbubrežne žlijezde čija je primarna karakteristika nemogućnostnadbubrežne žlijezde da proizvede kortizol i aldosteron. Ta dva hormona su važna za homeostazuorganizma. Najčešći simptomi bolesti su umor, gubitak na težini, hiperpigmentacija kože, niži tlak,mučnina, potreba za slanom hranom, itd. Pacijenti se najčešće liječe doma uz doživotnu hormonskuterapiju koja će zamjenjivati ta dva hormona. U slučaju raznih stresnih situacija, od psihičkih stresorado infekcije ili druge akutne bolesti, vrlo je opasan razvoj adrenalne (Addisonove) krize, stoga je vrlovažno prilagoditi terapiju, odnosno povećati oralnu dozu ili je primiti intravenski. Vrlo je bitno educiratibolesnike o rizičnim faktorima koji ga mogu dovesti u stanje krize, o simptomima kriza kako bi navrijeme prepoznao kirzu, i o načinu prilagodbe terapije kada se nađe u takvom stanju. Pokušali smoanketom saznati koliko su dvadeset dva pacijenta upućena u svoju bolest, koliko znaju rizika i simptomakrize i koliko znaju o prilagodbi terapije u određenim situacijama. Između ostalog, saznali smo da suispitani muškarci statistički značajnije dijagnosticirani u mlađoj dobi i da su u doba našeg istraživanja uprosjeku mlađi od ispitanih žena. Utvrdili smo da oni ljudi koji znaju više rizičnih faktora, imaju i manjekriza. Međutim, nije pronađena nikakva statistički bitna poveznica između znanja o prilagodbi terapijei simptoma s brojem kriza u životu. Zaključili smo da je vrlo važna edukacija pacijenata o rizičnimfaktorima (pa tako i rizičnim ponašanjima) koji mogu dovesti do Addisonove krize jer će pacijenti ondaznati što izbjegavati da se ne bi doveli u rizično stanje, i na taj će način spriječiti razvoj adrenalne krize.
Summary Addison disease is the disease of the adrenal gland in which the primary characteristic is the inability ofthe adrenal gland to produce cortisol and aldosterone. Patients require lifetime treatment with orallyprescribed steroid drugs which replace cortisol and aldosterone. In the case of any stressful situation,from psychological stress to infection or some other acute disease, a very dangerous adrenal crisis candevelop. Because of that, it is important to adapt the dose of the drugs, meaning, either increase the oraldose of hydrocortison or take it parenterally. The education of the patients about the risk factors for thecrisis, symptoms of the crisis and about the way of adjustment treatment when needed is necessary. Inthis study, we used a questionnaire to find out how much are the patients, treated for Addison’s diseasein the tertiary center, informed about their disease, how many risk factors and symptoms of the crisisthey know, and how much they know about dose adjustment in specific situations. Among other things,we found out that interviewed men are statistically significantly diagnosed in younger age and that theyare younger at the time of research than interviewed women. Twenty-two patients were participating inour study. It is established that those patients who know more risk factors for adrenal crisis, have lowerincidence of adrenal crisis (P=0.03). In conclusion, the education of patients about the risk factors whichprecede adrenal crisis is important in prevention of developing the crisis.
Obrazloženje mentora Tina Dušek (tdusek@mef.hr)
Povjerenstvu za dodjelu Rektorove nagrade
Sveučilišta u Zagrebu
Povjerenstvu za studentske i diplomske radove
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
30.4.2019.
Studentica 4. godine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Tea Cindrić, izradila je u Zavodu za endokrinologiju Klinike za unutrašnje bolesti KBC Zagreb pod mojim mentorstvom rad pod nazivom " Predictors of adrenal crisis in patients with Addison's disease", odn. „Prediktori pojave adrenalne krize kod bolesnika s Addisonovom bolesti“.
Rad obrađuje klinički vrlo zanimljivo pitanje educiranosti bolesnika koji boluju od Addisonove bolesti o njihovoj bolesti, načinu liječenja i metodama prevencije razvoja adrenalne krize. Istraživanje je rađeno kroz telefonske intervjue.
U ovome projektu kolegica Tea Cindrić aktivno sudjeluje od samog početka prije godinu dana te je sudjelovala u kreiranju protokola istraživanja, prikupljala sve podatke, analizirala ih te pisala ovaj rad. Tijekom izvođenja ovog projekta kolegica je pokazala veliku samostalnost u pretraživanju i analizi literature kao i u povezivanju podataka iz literature s rezultatima našeg istraživanja.
Vrijednost ovog rada ogleda se u činjenici da je studija poput ove do sada objavljeno vrlo malo. Naši rezultati pokazuju da je stupanje educiranosti bolesnika u Hrvatskoj zadovoljavajući te da se prevencija adisonskih kriza treba temeljiti na još boljoj edukciji bolesnika o njihovoj bolesti.
Predlažem da rad studentice Tee Cindrić pod nazivom "Predictors of adrenal crisis in patients with Addison's disease" razmotrite za dodjelu Rektorove nagrade u akademskoj godini 2018./2019.
Doc. dr. sc. Tina Dušek
Zavod za endokrinologiju Klinika za unutrašnje bolesti
Sveučilište u Zagrebu
e-pošta: tdusek@mef.hr

Medicinski fakultet i Prirodoslovno-matematički fakultet

Autori Naslov
36. Marinela Križanac (PMF) i Matko Leović (MEF) Utjecaj inhibitora signalnog puta Hedgehog-GLI na sposobnost formiranja kolonija stanica tumora glave i vrata
Sažetak Signalni put Hedgehog_GLI (HH-GLI) jedan je od najvažnijih diferencijacijskih i morfogenih signalnih puteva tijekom embriogeneze dok je u većini stanica odraslog organizma inaktivan. Promjena efektorskih komponenti signalnog puta HH, odnosno molekula koje sudjeluju u signalnom putu, čime se signalni put aktivira, dovodi do procesa karcinogeneze u odrasloj jedinki te nastanka mnogih vrsta tumora. Jedna vrsta tumora u kojoj je dokazana pojačana aktivnost signalnog puta HH je tumor glave i vrata, agresivna vrste tumora čije liječenje kemoterapijom obično ne daje pozitivne rezultate. U ovom radu ispitivan je učinak inhibitora signalnog puta HH-GLI na stanice tumora glave i vrata. Nakon tretmana inhibitorima, provjeravala se sposobnost stanica (Detroit562, FaDu, A-253, SCC-9, SCC-25 te kontrolne linije HaCaT) in vitro da stvore kolonije te prisutnost pojedinih izoformi proteina GLI pomoću westernske metode otiska. Cilj rada bio je otkriti mogu li ciljani inhibitori GANT61 i litijev klorid smanjiti proliferativnu sposobnost stanica tumora te kako utječu na proteine GLI. Inhibitori signalnog puta HH-GLI su se pokazali efikasnim u svim testiranim staničnim linijama, naročito u inhibiciji ekspresije do sad slabo istražene GLI3 izoforme. Rezultati ovog istraživanja upućuju na efikasnost inhibicije signalnog puta HH-GLI u tumorima glave i vrata te mogućnost da se potencijalno koriste kao terapija u kombinaciji s kemoterapijom.
Summary Hedgehog-GLI (HH-GLI) signalling pathway is one of the key differentiation and morphogenic signalling pathways in embryogenesis, however, it is inactive in most adult organism cells. Changes in effector components of the HH signalling pathway or signalling molecules, resulting in the activation of the signalling pathway, lead to carcinogenesis and the emergence of various types of tumours in adults. Head and neck tumours, an aggressive type of tumours for which chemotherapy does not usually give positive results, are proven to have an increased activity of the HH signalling pathway. This paper examines the effect of HH signalling pathway inhibitors on cells of the head and neck tumour. It also seeks to analyse the ability of cells to form colonies in vitro after the inhibitor treatment and the presence of certain GLI protein isoforms in the treated samples using Western blot method. The objective of this paper is to determine whether the inhibitors (GANT61 and lithium chloride) can reduce the proliferation ability of the tumour cells and their effect on GLI proteins. HH signalling pathway inhibitors were effective in all treated cell lines, especially in the inhibition of the expression of the poorly-researched GLI3 isoform. The results of this study point to the efficacy of GANT61 and lithium chloride HH-GLI signalling inhibition in head and neck tumours and the possibility to be potentially used as a therapy in combination with chemotherapy.
Obrazloženje mentora Sofia Ana Blažević (sblazevic.biol@pmf.hr)
Predmet: Obrazloženje mentora znanstvenog rada studenata Marinele Križanac i Matka Leovića pod nazivom „Utjecaj inhibitora signalnog puta Hedgehog-GLI na sposobnost formiranja kolonija stanica tumora glave i vrata“, kojeg prijavljuju za natječaj za Rektorovu nagradu u akademskoj godini 2018/2019.

Marinela Križanac, studentica 1. godine diplomskog studija molekularne biologije na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Matko Leović, student 5. godine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, su zajedničkim trudom izradili rad pod naslovom „Utjecaj inhibitora signalnog puta Hedgehog-GLI na sposobnost formiranja kolonija stanica tumora glave i vrata“. Rad je izrađen u Laboratoriju za nasljedni rak Zavoda za molekularnu medicinu Instituta „Ruđer Bošković“ u Zagrebu.

Marinela i Matko ovim su radom ispitali učinak dva inhibitora signalnog puta Hedgehog-GLI (HH-GLI) na stanične linije tumora glave i vrata. Ranija istraživanja Laboratorija za nasljedni rak pokazala su, na kliničkim uzorcima, da je ovaj signalni put uključen u razvoj tumora glave i vrata, međutim točan mehanizam nije poznat. Ovim istraživanjem studenti su doprinijeli razumijevanju mehanizama djelovanja signalnog puta HH-GLI u tumorima glave i vrata, što bi u konačnici moglo dovesti do razvoja novih terapijskih pristupa u liječenju tumora glave i vrata.

U prvom dijelu istraživanja studenti su ispitali učinak spojeva GANT-61 i litijevog klorida na sposobnost stvaranja kolonija staničnih linija tumora glave i vrata. U istraživanju su koristili 5 staničnih linija tumora glave i vrata te jednu kontrolnu staničnu liniju imortaliziranih keratinocita. Test formiranja kolonija provodi se tijekom dva tjedna za svaku staničnu liniju, a za provođenje testa studenti su uspješno savladali metode uzgoja i rukovanja staničnim linijama u kulturi, brojanja stanica u Boydenovim komoricama, te fiksiranja i bojanja bojom kristal violet.

U drugom dijelu istraživanja studenti su ispitali koji proteini su mete korištenih inhibitora primjenjujući westernsku metodu otiska, kojom su detektirali tri proteina: GLI1, GLI2 i GLI3. Ova tri proteina su efektori signalnog puta HH-GLI, ali se u različitim tipovima stanica ovi proteini javljaju u drugačijim omjerima, te u više mogućih izoformi. Westernskom metodom otiska bilo je moguće odrediti relativne razine i različite izoforme navedenih proteina, te ustanoviti koji od njih su izraženi u tumorima glave i vrata, te koji najbolje reagiraju na inhibiciju korištenim spojevima. Za provođenje ove metode studenti su uspješno savladali izolaciju proteina iz stanica, mjerenje koncentracije proteina kolorimetrijskom metodom, izradu poliakrilamidnih gelova te cijeli postupak westernske metode otiska.

Smatramo izuzetno vrijednom činjenicu da je ovaj rad rezultat suradnje dva aspekta istraživanja raka: student Medicinskog fakulteta Matko Leović dao je svoj doprinos s kliničkog aspekta istraživanja raka, dok je studentica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Marinela Križanac dala svoj doprinos s biološkog aspekta. Zbog toga smatramo da je rad izuzetno kvalitetno pripremljen, jer su studenti razmotrili problem iz oba kuta, te na kraju kvalitetno diskutirali problematiku uzimajući u obzir i molekularno-biološke i kliničke podatke. Kvalitetna biomedicinska istraživanja moraju uzimati u obzir oba pristupa kako bi istraživanje bilo cjelovito. Upravo zahvaljujući tome studenti su došli do novih i zanimljivih rezultata koji će uvelike doprinijeti razumijevanju djelovanja signalnog puta HH-GLI u tumorima glave i vrata.

Budući da su rezultati ovog istraživanja u cijelosti proizašli iz podataka i analiza dobivenih tijekom njihovog samostalnog rada, smatramo da ovaj rad zadovoljava sve kriterije izvrsnosti postavljene od strane Sveučilišta u Zagrebu, te predlažemo da se studentski rad Marinele Križanac i Matka Leovića razmotri na natječaju za dodjelu Rektorove nagrade u akademskoj godini 2018/2019.
Dr.sc. Maja Sabol, znanstvena suradnica
Laboratorij za nasljedni rak
Zavod za molekularnu medicinu
Institut „Ruđer Bošković“

Dr.sc. Sofia Ana Blažević, doc.
Biološki odsjek, Zavod za animalnu Fiziologiju
Prirodoslovno-matematički fakultet
Sveučilište u Zagrebu

Stomatološki fakultet

Autori Naslov
37. Marko Turkalj Usporedba otpuštanja slobodnih iona fluora iz fluoridnog gela u različitim otapalima
Sažetak Fluoridni gelovi s visokim koncentracijama fluorida koriste se za prevenciju i terapiju karijesa. Cilj ovog istraživanja bio je odrediti koncentracije fluoridnih iona u različitim otopinama fluoridnih gelova u odnosu na deklarirane koncentracije fluorida.Koristila su se dva fluoridna gela s različitim aktivnim sastojcima. Mirafluor gel s natrijevim fluoridom i Elmex gel s aminofluoridima i natrijevim fluoridom. Kao otapala korištena su destilirana voda, redestilirana voda, vodovodna voda, 0.9% otopina natrijeva klorida i preparat umjetne sline Axerosta. Pripremljeni su uzorci čistih otapala te po jedna otopina svakog gela u pojedinom otapalu. Potom su se koncentracije fluoridnih (F-) iona mjerileion-selektivnom elektrodom, direktnom metodom u skladu s normom ISO 19448:2018.Koncentracije F- iona u uzorcima čistih otapala bile su zanemarivo niske i nisu mogle utjecati na povišenje koncentracija F- iona u otopinama fluoridnih gelova. Postoje značajne razlike u otpuštanju F- iona iz fluoridnih gelova u različitim otapalima (ANOVA, p < 0.05). Izmjerene koncentracije fluoridnih iona u otopinama obaju fluoridnih gelova u redestiliranoj vodi bile su više od deklariranih. U otopinama Mirafluor gela utvrđeno je postojanje značajne razlike u otpuštanju F- iona između svih otapala osim između destilirane i redestilirane vode. Značajne razlike u otpuštanju F- iona iz Elmex gela utvrđene su između svih otapala osim između destilirane i redestilirane vode te između redestilirane vode i preparata umjetne sline Axerosta.U uvjetima pod kojima se provelo ovo istraživanje zaključeno je da se natrijev fluorid i aminofluoridi razlikuju u mehanizmima dostave fluoridnih iona. Aminofluoridni spojevi ne ulaze u interakciju s ostalim ionima prisutnima u otopini, a otpuštanje F- iona iz natrijeva fluorida mijenja se s obzirom na različite ione prisutne u otopini.
Summary High concentration fluoride gels are used for caries prevention and therapy. The aim of this study was to determine the concentration of fluoride ions in various solutions of fluoride gels pertaining to the label amount of fluoride concentration.Two fluoride gels containing different active ingredients were used in this study. Mirafluor gel with sodium fluoride and Elmex gel with amine fluorides and sodium fluoride. Solvents used in this study were distilled water, redistilled water, tap water, 0.9% sodium chloride solution and the artificial saliva product Axerosta. Pure solvents samples were prepared, as well as one gel solution per each particular solvent. Next, the amount of fluoride ion (F-) was determined by use of ion-selective electrode (ISO 19448:2018 standard).F- ion concentrations in pure solvent samples were negligibly low and could not increase F- ion concentrations in fluoride gels solutions. The differences between F- ion release in various solvents were statistically significant (ANOVA, p < 0.05). The F- ion concentrations measured in both gels’ redistilled water solutions were higher than the label concentration. There was a significant difference in fluoride ion release in every Mirafluor gel solution except between distilled and redistilled water solutions. Fluoride ion release was significantly different in every Elmex gel solution except between distilled and redistilled water solutions and between redistilled water and artificial saliva Axerosta solutionsIt was concluded that sodium fluoride and amine fluorides differ in fluoride ion delivery mechanisms. Amine fluorides do not interact with other ions present in the solution, whereas F- ion release from sodium fluoride alters when other ions are dissolved in the same solution.
Obrazloženje mentora Krisitna Peroš (kperos@sfzg.hr)
Predloženi izvorni znanstveni rad za nagradu u kategoriji Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora), udovoljava kriterije izvrsnosti znanstvenog rada.
Predloženi rad naslova „Usporedba otpuštanja slobodnih iona fluora iz fluoridnog gela u različitim otapalima“ izvorni je znanstveni rad.
Izvorni znanstveni doprinos rada sadržan je u novoj spoznaji prikazanoj u ovom radu: otpuštanje slobodnih iona fluora iz aminofluoridnog gela razlikuje se od otpuštanja iz natrij-fluoridnog gela i ovisi o otapalu. Ovaj doprinos važan je za razumijevanje mehanizama djelovanja fluoridnih preparata u prevenciji karijesa, te donosi jasnu preporuku uz koje otapalo je otpuštanje slobodnih iona fluora najbolje. Taj podatak važan je za korisnike fluoridnih preparata kako bi optimalnom primjenom poboljšali učinkovitost samih gelova. Zaljučci ovog rada imaju i svoju kliničku primjenu u olakšanju donošenja odluke oko izbora fluoridnog preparata za prevenciju karijesa prilagođenu osobinama bolesnika.
Elementi znanstvene i laboratorijske djelatnosti u ovom znanstvenom istraživanju povezani su i usmjereni i na kliničke djelatnosti.
Ovo znanstveno istraživanje dobro je strukturirano te ima jasnu i dobro usredotočenu temu.
Protokol istraživanja odobrilo je Etičko povjerenstvo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Plan rada je dobro osmišljen i odgovara provjeri postavljenih hipoteza. Za provedbu istraživanja odabrane su prikladne metode i odgovarajuća laboratorijska oprema, rukovanje kojom je mladi istraživači uz nadzor i pomoć laboratorijskog osoblja uspješno savladao. Mjerenja je potom izvršio potpuno samostalno. Opseg i veličina planiranih i provedenih mjerenja i laboratorijskih postupaka odgovaraju razumnom opterećenju jednog studenta - istraživača.
Laboratorijske metode korištene u radu, znanstveno su utemeljene, certificirane ISO normom te u samom radu dobro opisane. Mjerenja su izvedena kvalitetno i standardizirano prema pravilima međunarodno prihvaćene dobre laboratorijske prakse, u prikladno opremljenom laboratoriju. Statistička obrada podataka je primjerena istraživanju.
Ostvareni su ciljevi rada tj. testirane su hipoteze rada. Rezultati su uvjerljivi, dobro prikazani i izneseni na jasan način, slijedeći znanstvenu logiku. Rasprava sadrži kvalitetnu usporedbu dobivenih rezultata sa recentnim studijama iz područja istraživanja prevencije karijesa fluoridima i mehanizma djelovanja fluorida. Zaključci proizlaze izravno iz rezultata rada i iznesene rasprave.
Ovaj rad u cijelosti udovoljava kriterije izvrsnosti znanstvenog rada, cijelim svojim sadržajem.
38. Mihaela Kobale, Valentina Kostrić Odnos prema zdravlju i zdravom načinu života te psihosocijalne vrijednosti studenata Dentalne medicine Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Sažetak Kobale Mihaela, Kostrić ValentinaOdnos prema zdravlju i zdravom načinu života te psihosocijalne vrijednosti studenata Dentalne medicine Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu             Cilj ovog istraživanja bio je ispitati odnos prema zdravlju, zdravom načinu života i psihosocijalne aspekte studenata integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalne medicine Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te dobivene rezultate usporediti prema godini studija i s podacima iz svjetske literature. Istraživanje je provedeno korištenjem anonimnog  HPLP II  (Health Promoting Lifestyle Profile) upitnika na hrvatskom jeziku, a rezultati su analizirani jednosmjernom analizom varijance (one-way ANOVA).  Od ukupnog broja sudionika (349), 21,2% bilo je s prve, 14,9% s druge, 15,5% s treće, 16,0% s četvrte, 16,3% s pete i 16,0% sa šeste godine studija. Ukupna vrijednost HPLP II upitnika za sve ispitanike je 2,64±0,34. Više godine studija ostvarile su i višu vrijednost HPLP II upitnika, a najveća je razlika između studenata 6. godine (2,77±0,32) i studenata 2. godine (2,50±0,33). Promatrano po potkategorijama, najviša HPLP II vrijednost ostvarena je u potkategoriji međuljudskih odnosa (3,30±0,39), a najniža u potkategoriji odnosa prema zdravlju (2,17±0,57). Statistički značajni razlike po godini studija vidljive su u potkategorijama tjelesna aktivnost (p=0,006), prehrana (p=0,002) te nošenje sa stresom (p=0,001). U svim potkategorijama najveću su HPLP II vrijednost ostvarili studenti 6. godine, a najmanju studenti 2. godine. Spol, mjesto stanovanja i pušački status ispitanika nisu pokazali utjecaj na ukupnu vrijednost HPLP II upitnika, kao ni na vrijednosti pojedinih potkategorija. Dobiveni rezultati ukazuju na potrebu povećanja tjelesne aktivnosti i rasterećenja studenata, posebno na nižim godinama studija.
Summary Kobale Mihaela, Kostrić ValentinaHealth responsibility, healthy lifestyle and psychosocial values of dental medicine students from the School of Dental Medicine University of Zagreb             The aim of this research was to examine attitudes towards health, healthy lifestyle and psychosocial aspects of students from the integrated undergraduate and graduate university study of  Dental Medicine from the Schoolof Dental Medicine at the University of Zagreb. The results were compared with the year of the study and with the data from the world’s literature. The research was conducted using anonymous HPLP II (Health Promoting Lifestyle Profile) questionnaire in Croatian language, while the results were analyzed using one-way analysis of variance (one-way ANOVA). From the total number of the participants, 21,2% of them were students of the first year, 14,9% of the second, 15,5% of the third, 16,0% of the fourth, 16,3% of the fifth and 16,0% of the sixth year of the study. Total value of the HPLP II questionnaire was 2,64±0,34. Students of the higher years of the study achieved higher value on the HPLP II questionnaire, while the biggest difference was between the students of the sixth year (2,77±0,32)  and the second year (2,50±0,33). Analysis of the subscales showed that the highest HPLP II value was scored in the subscale of interpersonal relationship (3,30±0,39), while the lowest one is achieved in the subscale health responsibility (2,17±0,57). Statistically significant differences according to the year of the study are in the subscales physical activity (p=0,006), nutrition (p=0,002) and stress management (p=0,001). The highest value of the HPLP II questionnaire in all subscales was among the sixth year’s students, while the lowest value was among the students of the second year. Gender, place of residence and smoking cigarettes did not show any influence on the total value of HPLP II questionnaire-the same is for the value of each subscale. Given results indicate need for the increased physical activity and stress relief of the students, particularly those of the lower years of the study
Obrazloženje mentora Ana Badovinac (abadovina@sfzg.hr)
Obrazloženje mentora
doc.dr.sc. Ana Badovinac, Zavod za parodontologiju, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Predmet: Preporuka i obrazloženje mentora o radu „Odnos prema zdravlju i zdravom načinu života te psihosocijalne vrijednosti studenata Dentalne medicine Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu“ studentica Mihaele Kobale i Valentine Kostrić prijavljenom na natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za studentski rad u akademskoj godini 2018./2019.

Mihaela Kobale i Valentina Kostrić, studentice 6. godine Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pokazale su veliku zainteresiranost za znanstveno-istraživački rad te želju za dodatnim iskustvom i stjecanjem novih vještina tijekom školovanja. Pod mojim mentorstvom izradile su rad pod naslovom „Odnos prema zdravlju i zdravom načinu života te psihosocijalne vrijednosti studenata Dentalne medicine Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu“ tijekom akademske godine 2018./2019. na Zavodu za parodontologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, s kojim se prijavljuju na natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za studentski rad u akademskoj godini 2018./2019.
Mihaela Kobale i Valentina Kostrić istraživanje su započele u rujnu 2018. te isto završile u travnju 2019. godine. Kolegice su vrlo odgovorno i samostalno pristupile istraživanju s puno entuzijazma i velikom željom za još jednim pothvatom tijekom studentskih dana. Prilikom planiranja istraživanja, pripreme literature i pisanja Etičkog protokola naučile su kako započeti znanstveno-istraživački rad. Provođenje istraživanja i obradu podataka odradile su vrlo organizirano i savjesno, a pisanje predloženog rada prije svega sistematično. Interpretaciju rezultata i statističku obradu podataka usvojile su bez problema i time stekle nova znanja koja će im u budućnosti zasigurno dobro doći.
Anketno istraživanje obuhvatilo je studente svih 6. godina integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalne medicine Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Anketa korištena u istraživanju, HPLP II (Health-Promoting Lifestyle Profile), poznata je u svjetskoj literaturi, a ispituje odnos prema zdravlju, zdravom načinu života i psihosocijalne aspekte pomoću 52 tvrdnje i Likertove skale stavova vezanih uz tvrdnju. Upitnik je podijeljen u 6 potkategorija koje se odnose na odgovornost prema zdravlju, tjelesnu aktivnost i prehrambene navike, te potkategorije duhovnog rasta, međuljudskih odnosa i nošenja sa stresom. Budući da su studenti osjetljiva populacija po pitanju zdravih životnih navika, odgovornosti prema zdravlju i psihološkog stanja ispitivanje pomoću HPLP II ankete daje dobar uvid u tu problematiku. Pomoću rezultata HPLP II ankete može se usporediti studente Stomatološkog fakulteta u Zagrebu s ostalim studentima dentalne medicine u svijetu i uvidjeti slabosti odnosno dobre segmente vezane za zdravlje, prehranu, navike tjelovježbe i psihološko stanje studenata. Dobiveni rezultati HPLP II ankete studenata Dentalne medicine Sveučilišta u Zagrebu također se mogu koristiti za unaprjeđenje zdravlja i zdravih životnih navika kako samih studenata tako i stvaranje okoline koja bi poticala tjelovježbu, zdravu prehranu i trenutke opuštanja i druženja tijekom školovanja.

Budući da se radi o zanimljivom istraživanju vezanom za zdravlje i zdrave navike samih studenata i o radu koji u potpunosti udovoljava svim kriterijima izvrsnosti predlažem rad pod nazivom „Odnos prema zdravlju i zdravom načinu života te psihosocijalne vrijednosti studenata Dentalne medicine Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu“ studentica Mihaele Kobale i Valentine Kostrić za dodjelu Rektorove nagrade za studentski rad u akademskoj godini 2018./2019.

S poštovanjem,
Doc.dr.sc. Ana Badovinac
39. Dorotea Mršić, Katja Pernarić USPOREDBA INFORMIRANOSTI RODITELJA O PROVOĐENJU ORALNE HIGIJENE S KEP INDEKSOM NJIHOVE DJECE
Sažetak Roditelji bi od početka djetetovog života trebali voditi brigu o njihovom oralnom zdravlju.Rastom dijete upija znanja roditelja o istome te ih primjenjuje u svakodnevnom održavanju oralnehigijene. Ukoliko utjecaj roditelja izostaje, dijete ne usvaja higijenske navike te to posljedičnodovodi do lošeg oralnog zdravlja.Ovim radom željelo se usporediti znanje roditelja o održavanju oralne higijene sa realnimstanjem higijene u njihove djece, koje je izmjereno KEP indeksom.Znanje roditelja procjenjeno je putem anonimnog upitnika dok se kod njihove djece provodiostandardni intraoralni klinički pregled.Rezultati istraživanja pokazali su da je znanje roditelja o pravilnim načinima provođenjaoralne higijene u njihove djece vrlo dobro dok je KEP indeks djece sa iznosom od 6,4 poražavajući.Dobivenim rezultatima zaključujemo da određena razina znanja i informiranosti roditeljapostoji, međutim da se to znanje ne prenosi ili ne provodi u praksi na zadovoljavajući način.
Summary Parents should take care of their children's oral health since the very beginning of their lives.By growing up, the child adopts his parents' knowledge about dental hygiene and applies it on adaily basis. Should parents' influence lack, the child will not adopt the neccessary oral hygieneknowledge, which results in bad oral health.The aim of the study is to compare the parents' oral hygiene knowledge to the children's oralhealth condition measured by DMFT index.The parents were given an anonymus questionnaire while the children were tested by the standardintraoral clinical check-up.The study has shown that even though the parents are well informed about the oral healthmaintenance, the children's oral health condition is unsatisfactory with the DMFT 6.4 .The results of the study show that despite the parents' existing knowledge about the oralhealth maintenance, it is not conducted nor presented to the children in a sufficient way.
Obrazloženje mentora Dubravka Negovetić Vranić (dnegovetic@sfzg.hr)
Izv. prof.dr.sc. Dubravka Negovetić-Vranić
Zavod za dječju i preventivnu dentalnu medicinu
Stomatološki fakultet
Gundulićeva 5
10000 Zagreb

Povjerenstvu za Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 1.svibanj 2019.

Predmet: Obrazloženje i preporuka mentora za studentski rad Usporedba informiranosti roditelja o provođenju oralne higijene s KEP indeksom njihove djece, koji je predan na natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za originalni znanstveni rad u akademskoj godini 2018./2019.

Poštovani,

Studentice Dorotea Mršić i Katja Pernarić izradile su rad pod nazivom Usporedba informiranosti roditelja o provođenju oralne higijene s KEP indeksom njihove djece
Studentice su izradi rada pristupile vrlo profesionalno uzevši u obzir sva pravila izrade ovakvog rada što je moglo proizvesti samo izvrstan rad.
Osim u pisanju samog rada, kolegice su se strogo držale protokola kod organizacije pa je tako njihova anketa vrlo rano odobrena od strane Etičkog povjerenstva Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Rad je izrazito dobro strukturiran, a prikazuje sve ono što je potrebno - rezultate ankete provedene među roditeljima te izmjeren KEP indeks njihove djece.
Cilj ove ankete je jako aktualan te se bavi glavnim pitanjem današnjice a to je prevencija te podizanje razine znanja roditelja kako bi se u konačici smanjio KEP indeks Hrvatske koji je zasad među najvišima u Europi. Sve navedeno je razlog zašto je nužno imati studente koji se bave pitanjima prevencije i načinima edukacije roditelja o provođenju oralne higijene kako bi oni utjecali na svoju djecu.

Predlažem Povjerenstvu da ovaj rad uzme u razmatranje za dodjelu Rektorove nagrade za originalni znanstveni rad u akademskoj godini 2018./2019. jer predstavlja jedinstveno istraživanje koje ukazuje na područja u dentalnoj medicini na kojima bi se trebalo poraditi radi snižavanja visokog KEP indeksa djece koji predstavlja javnozdravstveni problem u Republici Hrvatskoj.

S poštovanjem,

Izv. prof.dr.sc.Dubravka Negovetić-Vranić

______________________
40. Margareta Ognjanović, Marko Zlendić UČINAK RAZLIČITIH PREPARATA FLUORA SA SLINOM PUŠAČA I NEPUŠAČA NA STVARANJE ALKALNO TOPLJIVIH FLUORIDA NA POVRŠINI CAKLINE
Sažetak Uvod: Fluoridirane zubne paste najrašireniji su oblik opskrbe ionima fluora u prevenciji karijesa. Postoje različiti spojevi fluora koji se mogu pronaći u zubnim pastama, a koji se međusobno razlikuju po kemijskoj strukturi koja određuje mehanizam djelovanja svakoga spoja. Nakon kratkog izlaganja površine zuba fluoridiranim zubnim pastama nastaje kalcijev fluorid. Svrha ovog istraživanja bila je usporediti utjecaj sline pušača i sline nepušača s različitim preparatima fluora na stvaranje alkalno topljivih fluorida na površini cakline.Materijali i metode: 20 humanih zubi podijeljeno je u dvije glavne skupine po deset zubi. Od svakog zuba odrezana su četiri caklinska uzorka, ukupno 80 uzoraka. Uzorci pojedinoga zuba dodijeljeni su jednoj od četiri podskupine (A, B, C, D). Uzorci nestimulirane sline prikupljeni su od 12 zdravih muških dobrovoljaca, šest pušača i šest nepušača. Koncentracije kalcija, magnezija i fosfata u slini izmjerene su induktivno spregnutom plazmom sa spektrometrijom masa. Uzorci cakline podskupine A tretirani su slinom pušača te smjesom zubne paste s fluorom i deionizirane vode. Uzorci cakline podskupine B tretirani su slinom nepušača te smjesom zubne paste s fluorom i deionizirane vode. Podskupina C tretirana je samo smjesom zubne paste s fluorom i deionizirane vode. Podskupina D služila je kao kontrola, stoga nije tretirana. Postupak je ponovljen nakon šest sati za svaku skupinu. U tretmanu prve skupine korištena je zubna pasta s aminofluoridima, dok se za tretiranje druge skupine koristila zubna pasta koja sadrži natrijev fluorid. Količina KOH-topljivih fluorida određena je metodom po Časlavskoj.Rezultati: Uzorci cakline podskupine A, tretirani slinom pušača i pastom s aminofluoridima, pokazali su statistički značajno veću količinu alkalno topljivih fluorida stvorenih na površini cakline od uzoraka iz podskupina B, C i D (p<0.05). Među podskupinama koje su u tretmanu sadržavale pastu za zube s natrijevim fluoridom nije pronađena statistički značajno veća količina alkalno topljivih fluorida  (p>0.05). Između sline pušača i sline nepušača ne postoji statistički značajna razlika u koncentraciji kalcija, magnezija, fosfata, u njihovim omjerima, kao ni u protoku sline (p>0.05).Zaključak: Pušenje uzrokuje promjene u slini, koja potom s aminofluoridima ima bolji učinak na stvaranje alkalno topljivih fluorida na površini cakline. Statistički značajno veća količina alkalno topljivih fluorida stvara se na onim uzorcima cakline koji su tretirani slinom pušača i smjesom paste s aminofluoridima u odnosu na caklinske uzorke tretirane istom smjesom i slinom nepušača te na caklinske uzorke tretirane samo smjesom paste za zube. Razlike u utjecaju sline pušača i sline nepušača na stvaranje alkalno topljivih fluorida s natrij fluoridnom pastom nisu pronađene.Ključne riječi: pušenje, aminofluorid, natrijev fluorid, slina, kalcijev fluorid
Summary Introduction: Fluoridated toothpastes are the most widespread form of fluoride ion delivery in caries prevention. Toothpastes may contain different fluoride compounds which differ in the chemical structure that determines the mechanism of action of each compound. A short exposure of the tooth surface to a fluoridated toothpaste results in the production of calcium fluoride. The aim of this research was to compare the impact of smokers’ saliva and non-smokers’ saliva with different fluoride dentifrices on the formation of alkali-soluble fluoride on the enamel surface.Materials and methods: Twenty human teeth were randomly divided into two main groups of ten teeth. Four enamel samples were cut from each tooth making a total of 80 samples, distributed into four subgroups (A, B, C, D). Samples of unstimulated saliva were collected from twelve healthy males, six smokers and six non-smokers. The concentration of Calcium, Magnesium and Phosphate in saliva were measured with inductively coupled plasma mass spectrometer (ICP-MS). Enamel samples from subgroup A were treated with smokers’ saliva, and after that with fluoride dentifrice and deionized water. Enamel samples from subgroup B were treated with non-smokers’ saliva, fluoride dentrifice and deionized water. Enamel samples from subgroup C was only treated with a fluoride dentifrice and deionized water. Subgroup D was a control group and thus not treated. The procedure was repeated after six hours for each group. The treatment of each group differed by the fluoride dentifrice used. For the treatment of the first subgroup (A), toothpaste with amine fluorides was used. The second subgroup (B) was treated with sodium fluoride. KOH-soluble fluorides formed on the surface of enamel were determined by applying the method introduced by Časlavska et al., measured by ion selective electrode.Results: Enamel samples from subgroup A, treated with smokers’ saliva and amine fluoride toothpaste showed statistically significantly higher amount of KOH-soluble fluoride created on the enamel surface than it was the case in subgroups B, C and D (p< 0.05). Among subgroups that used sodium fluoride toothpaste there was no statistically significant difference in the amount of KOH-soluble fluoride (p>0.05). There was no statistically significant difference in the concentration of Calcium, Magnesium and Phosphate in the saliva of smokers’ and non-smokers’, nor any difference in the flow of saliva (p>0.05).Conclusion: Smoking leads to changes in saliva, which then reacts better with amine fluorides. Statistically significantly higher amount of KOH-soluble fluoride was formed on those enamel samples that were treated with smokers’ saliva and amine fluoride toothpaste, compared to enamel samples treated with the same toothpaste and non-smokers’ saliva and those treated with the toothpaste only. Difference in the influence of smokers’ and non- smokers’ saliva with sodium fluoride toothpaste on formation of KOH- soluble fluoride was not found.Key words: smoking, amine fluoride, sodium fluoride, saliva, calcium fluoride
Obrazloženje mentora Krisitna Peroš (kperos@sfzg.hr)
Predloženi izvorni znanstveni rad za nagradu u kategoriji Nagrada za idividualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora), udovoljava kriterije izvrsnosti znanstvenog rada.
Predloženi rad naslova „Učinak različitih preparata fluora sa slinom pušača i nepušača na stvaranje alkalno topljivih fluorida na površini cakline“ je izvorni znanstveni rad.
Izvorni znanstveni doprinos rada sadržan je u novoj spoznaji prikazanoj u ovom radu: djelovanje aminofluoridne zubne paste na odlaganje KOH topljivih fluorida u zubnu caklinu ovisi o sastavu sline i razlikuje se u pušača u odnosu na slinu nepušača. Ovaj doprinos važan je za razumijevanje mehanizama djelovanja fluoridnih preparata u prevenciji karijesa, njihovoj interakciji sa tvrdim zubnim tkivima i tekućinama usne šupljine, te ima i važno značenje za daljnja proučavanja u području fiziologije i biokemije ljudske sline. Postignuća ovog rada mogu imati svoju kliničku primjenu u olakšanju donošenja odluke oko izbora fluoridnog preparata za pojedinog bolesnika.
Složenost ovog znanstvenog istraživanja zahtijevala je povezivanje više elemenata znanstvene, laboratorijske i kliničke djelatnosti.
Tema rada je jasna i fokusirana na zanimljivo i dobro strukturirano znanstveno istraživanje.
Samo istraživanje dobro je isplanirano, a protokol istraživanja odobrilo je Etičko povjerenstvo Stomatloškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Za provedbu istraživanja odabrani su laboratoriji prikladne i dobre laboratorijske opreme, kojom su mladi istraživači uz nadzor i pomoć laboratorijskog osoblja i sami većim dijelom rukovali. Opseg i veličina planiranih i provedenih mjerenja i laboratorijskih postupaka primjereni su za razumno opterećenje dvoje studenata - istraživača. Oboje istraživača je sudjelovalo u pripremama i mjerenjima i svaki je pojedinačno prošao sve faze istraživanja.
Istraživačke metode korištene u radu, znanstveno su utemeljene, dobro i detaljno u radu opisane te uz opremljenost i infrastrukturu laboratorija koji su sudjelovali u radu, izvedene su kvalitetno i standardizirano prema pravilima međunarodno prihvaćene dobre laboratorijske prakse. Dobiveni podatci obrađeni su odgovarajućim statističkim metodama.
Ciljevi rada su ostvareni tj hipoteze rada su uspješno testirane.Rezultati rada proizlaze iz dobro definiranih postupaka i obrade te su jasno i logično u radu prikazani. U raspravi se nalazi odgovarajuće tumačenje dobivenih rezultata i usporedba sa rezultatima drugih relevantnih studija iz područja istraživanja sline i fluorida. Zaključci se temelje na rezultatima rada i navedenoj raspravi.
Svojim ukupnim sadržajem ovaj rad u cijelosti udovoljava kriterije izvrsnosti izvornog znanstvenog rada.
41. Mia Ročan, Martina Batinić Analiza količine zaostalog punila nakon osnovne mehaničke obrade kanala i apikalnog proširenja kod revizije zavijenih korijenskih kanala zuba
Sažetak Svrha ovog istraživanja bila je ispitati utjecaj dodatne apikalne obrade kanala većim instrumentom nakon provedene osnovne mehaničke revizije na količinu zaostatnog materijala za punjenje pri reviziji zavijenih korijenskih kanala zuba.U istraživanju je korišteno 30 zavijenih korijenskih kanala izvađenih trajnih ljudskih zuba. Nakon instrumentacije ProTaper Next do X2 (25/ .06) i standardizacije radne duljine korijenski kanali su napunjeni punilom na bazi eposki smole i termoplastičnom tehnikom. Uzorci su nasumično raspoređeni u tri eksperimentalne skupine ovisno o tehnici revizije (n=10): Skupina 1. rotacijski ProTaper Universal sistem za reviziju+ ProTaper Gold tehnika instrumentacije; Skupina 2. recipročni Reciproc Blue sistem; skupina 3. recipročni Reciproc sistem. Kanali su najprije revidirani i instrumentirani do veličine 25/ .08,  a potom dodatno apikalno prošireni do veličine 40/ .06. Kanali su tijekom revizije ispirani s 10 mL 2,5% NaOCl. Mjereno je vrijeme potrebno za mehaničku instrumentaciju, no u mjereno vrijeme nije ulazilo vrijeme potrebno za dodatno apikalno širenje. Volumen materijala za punjenje izmjeren je mikro-CT uređajem za svaki uzorak nakon punjenja korijenskog kanala, nakon prve faze revizije i nakon dodatnog apikalnog širenja. Za analizu rezultata korišten je Kruskal-Wallis i Wilcoxonov test uz razinu značajnosti od 0,05.Nije bilo značajne razlike između ProTaper Universal, Reciproc Blue i Reciproc tehnike u uklanjanju volumena punila nakon revizije osnovnim instrumentom (p=0,907) i nakon dodatnog apikalnog širenja  (p=0,573). ProTaper Universal i Reciproc tehnika pokazale su značajno smanjenje volumena punila nakon uporabe većeg instrumenta (98,24% naprema 95,16% za PTU tehniku; 95,14% naprema 87,92% za Reciproc tehniku). Reciproc tehnika je bila najbrža u uklanjanju termoplastičnog punila iz zavijenih korijenskih kanala (p=0,001).ProTaper Universal, Reciproc i Reciproc Blue sistemi instrumentacije su slični u uklanjanju termoplastičnog punila iz zavijenih korijenskih kanala zuba. Kod primjene ProTaper Universal+ProTaper Gold i Reciproc sistema u reviziji zavijenih korijenskih kanala, dodatno apikalno širenje većim instrumentom značajno smanjuje volumen zaostatnog punila.
Summary Aim of this study was to evaluate the influence of performing apical refinement after a basic mechanical preparation on the remnants of filling material in retreatment of severely curved root canals.The study sample included 30 severely curved root canals from extracted human teeth. After instrumentation with ProTaper Next to X2 (25/ .06) and standardization of the working length, root canals were filled using epoxy resin sealer and gutta-percha using thermoplastic technique. Samples were randomly divided into three experimental groups based on used retreatment protocol (n=10): Group 1. rotary ProTaper Universal retreatment system and ProTaper Gold system; Group 2. reciprocating Reciproc Blue system; Group 3. reciprocating Reciproc system. During retreatment first step was to instrument root canals to the size of the instrument 25/ .08. Additional apical refinement with instrument size 40/ .06 was performed. Root canals were rinsed with 10mL 2.5% NaOCl during the retreatment. The time was measured only for the basic mechanical instrumentation and not for the apical refinement. The volume of the filling material was measured by a micro-CT device for each sample three times: after filling the root canal, after the basic retreatment and after the apical refinement was performed. The results were analyzed using the Kruskal-Wallis and Wilcoxon’s test at a level of significance of 0.05.There was no significant difference between ProTaper Universal, Reciproc Blue and Reciproc systems in volumes of filling material remnants after basic mechanical preparation (p = 0.907) and apical refinement (p = 0.573). ProTaper Universal and Reciproc system showed a significant reduction in volumes of filling material remnants after using a larger instrument (98.24% to 95.16% for PTU system, 95.14% to 87.92% for Reciproc system). Reciproc system was the fastest in removing the thermoplastic material from the curved root canals (p = 0.001).ProTaper Universal, Reciprocal and Reciprocal Blue systems are similar in removing thermoplastic material from curved root canals. With ProTaper Universal + ProTaper Gold and Reciproc system apical refinement significantly reduces the volume of filling material remnants in retreatment of severely curved root canals.
Obrazloženje mentora Ivona Bago (ibago1@sfzg.hr)
Znanstveni rad iz područja „Endodoncije“ pod naslovom „Analiza količine zaostatnog punila nakon osnovne mehaničke obrade kanala i apikalnog proširenja kod revizije zavijenih korijenskih kanala zuba “ izradile su studentice Mia Ročan i Martina Batinić. Studentice Mia i Martina su aktivno sudjelovale u svakoj fazi izrade znanstvenog rada. Nakon postavljanja cilja istraživanja, prikupile su i proučile svu znanstvenu literaturu, samostalno su pripremile i obradile uzorke (čišćenje izvađenih zubi, instrumentacija kanala, punjenje kanala) prema postavljenom modelu istraživanja. Također, samostalno su provele analizu mikro-CT skenova na Fakultetu strojarstva i brodogradnje i softverski izračunale volumene punila kanala. Nakon dobivenih rezultata, Mia i Martina su napisale znanstveni rad. Tijekom istraživanja, studentice su pokazala izuzetan znanstveni interes i trud, motiviranost i ozbiljnost u poslu te profesionalnosti.
Rad je rađen u vremenu od rujna 2018. godine do predaje rada 2019. godine, a odobrilo ga je etičko povjerenstvo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Rad je napisan sukladno pravilima za pisanje znanstvenog rada, rabljene su egzaktne znanstvene metode te statistička obrada. Dobiveni rezultati imaju i klinički značaj.
Rad udovoljava svim kriterijima izvrsnosti izrade znanstvenog rada te etičkog pristupa problemu.
42. Ana Jonjić, Ivana Maretić NAČIN I KVALITETA VOĐENJA STOMATOLOŠKE DOKUMENTACIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ I MOGUĆNOSTI NJEZINE UPOTREBE U FORENZIČKE SVRHE
Sažetak NAČIN I KVALITETA VOĐENJA STOMATOLOŠKE DOKUMENTACIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ I MOGUĆNOSTI NJEZINE UPOTREBE U FORENZIČKE SVRHEJonjić Ana, Maretić IvanaStudentice 5.godine, Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, HrvatskaUVOD: Forenzička dentalna medicina je grana stomatologije koja se bavi primjenom znanja dentalne profesije u svrhu otkrivanja identiteta ljudskih ostataka, identiteta počinitelja ugriza, utvrđivanja nehaja doktora stomatologije ili u svrhu drugih pravno sudskih postupaka. Da bi identifikacija bila uspješna, postmortalni dentalni podaci moraju odgovarati antemortalnima, odnosno onim podacima koji su nastali za vrijeme života osobe i upisani su u dentalni karton tijekom stomatološke terapije. Svrha ovog istraživanja bila je utvrditi na koji način i koliko temeljito doktori dentalne medicine vode i čuvaju stomatološku dokumentaciju te da li je ona iskoristiva u forenzičke svrhe.MATERIJALI I METODE: Provedena je elektronska anketa putem Google obrasca koja se sastojala od 65 pitanja. Statistička analiza provedena je koristeći chi kvadrat test uz razinu statističke značajnosti p<0.05 u programu SPSS Statistics (version 25.0. Armonk, NY: IBM Corp.).REZULTATI: Anketu je ispunilo 145 doktora dentalne medicine, što čini 2,86 % od ukupnog broja stomatologa u Hrvatskoj. Najviše anketiranih doktora stomatologije je ženskog spola, dobi od 35 do 45 godina i rade u domovima zdravlja u gradovima na području središnje Hrvatske te je većina diplomu stekla na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu.  Većina ispitanika u stomatološkoj dokumentaciji pacijenata detaljno bilježe osnovne informacije te medicinsku i stomatološku anamnezu, uz pisani pristanak pacijenta na liječenje. Od forenzički značajnih dentalnih obilježja, poput anomalija broja, položaja i oblika zubi većina je odabrala da te podatke ne navodi u kartonima pacijenata. Ostala obilježja koja doprinose uspješnoj identifikaciji poput materijala ispuna i plohe koju ispun zauzima, većina ispitanika redovito su upisivali u karton. Ortopantomogrami su se istaknuli kao najčešće korištena vrsta rendgenskih snimaka u dokumentaciji. Većina stomatologa pohranjuje dokumentaciju u digitalnom obliku u razdoblju od pet do deset godina. 32 % ispitanika nije bilo upoznato sa Zakonom o dentalnoj medicini koji propisuje vremenski period obveznog pohranjivanje stomatološke dokumentacije. Kao prepreku boljem vođenju dokumentacije većina ispitanika glavnim uzrokom smatra manjak vremena.ZAKLJUČAK: Istraživanje je pokazalo da stomatolozi u Republici Hrvatskoj većinom detaljno vode i pohranjuju dentalnu dokumentaciju unatoč nedovoljnom poznavanju zakonskih propisa o vremenskom okviru čuvanja dokumentacije. Premda dobro prepoznavaju uloge forenzičke stomatologije, u kartone ne unose sve informacije koje bi bile od pomoći u forenzičkim istraživanjima. Najveće doprinos u forenzičkoj identifikaciji predstavljaju rendgenske snimke koji najveći dio ispitanika redovito koristi i pohranjuje kroz duži vremenski period. Vođenje stomatološke dokumentacije u Hrvatskoj je zadovoljavajuće, ali postoji prostor i potreba za podizanjem svijesti o toj temi među doktorima dentalne medicine.KLJUČNE RIJEČI: stomatološka dokumentacija, forenzička dentalna medicina, dentalna identifikacija
Summary METHODS AND QUALITY OF DENTAL RECORDS KEEPING IN CROATIA AND POSSIBILITIES OF ITS USE IN FORENSIC ODONTOLOGYJonjić Ana, Maretić Ivana5th year students, School of Dental Medicine, University of Zagreb, Zagreb, CroatiaINTRODUCTION: Forensic dental medicine is a branch of dentistry that applies the knowledge of dental profession for the purpose of human remains identification, the identity of the bite offenders, the determination of the negligence of the dentist or for the purpose of other legal proceedings. The main requirement for the successful identification  is adequate correspondence of postmortal dental data to antemortal data - those that have been registered during the life of a person and were entered in the dental record during dental therapy. The purpose of this study was to determine the mostly used method applied by doctors of dental medicine in Croatia in keeping and thoroughness in maintaining dental records and whether it can be used for forensic purposes.MATERIALS AND METHODS: An on-line survey was conducted via Google form questionnaire that  consisted of 65 questions. Statistical analysis was performed using chi square test at the level of statistical significance p <0.05 in SPSS Statistics program (version 25.0, Armonk, NY: IBM Corp.).RESULTS: The survey was completed by 145 doctors of dental medicine, which is 2.86 % of the total number of currently registered dentists in Croatia. The most respondents were women, aged 35 to 45 years, working in public health-care centers in the towns of central Croatia, and most of them were graduated from the School of Dental Medicine in Zagreb. Most of the respondants thoroughly entered the basic information, medical and dental history of their patients into the dental records, along with the written consent of the patient for the treatment. Of the forensically significant dental features, such as anomalies in the number, position and shape of the teeth, the majority of them have answered that they had not mentioned this data in their patients' records. Other features contributing to successful identification, such as dental filling material and position of the filling in the tooth, most of the respondents regularly have included in the records. Orthopantomograms were highlighted as the most commonly used x-ray image in the documentation. Most dentists store the documentation in digital format for a period of five to ten years. 32 % of the respondents were not familiar with the part of the Law of Dental Medicine, which prescribes the mandatory period for storage of dental records. As an obstacle to better document management, most respondents consider the main cause to be a lack of time.CONCLUSION: This research has shown that dentists in Croatia mainly keep and store detailed dental documentation in spite of inadequate knowledge of the legal regulations on the time frame for document storage. Despite the good recognition of the roles of forensic dentistry, the records do not contain all the information that could be helpful in forensic researches. The greatest contribution in forensic identification are x-rays that most of the respondents regularly use and store over a long period of time. Maintenance of  dental records in Croatia is satisfactory, but there is space and need to raise awareness about this topic among doctors of dental medicine.KEY WORDS: dental records, forensic dental medicine, dental identification
Obrazloženje mentora Ivana Savić Pavičin (savic@sfzg.hr)
U radu pod nazivom „Način i kvaliteta vođenja stomatološke dokumentacije u Republici Hrvatskoj i mogućnosti njezine upotrebe u forenzičke svrhe“ studentice pete godine Ana Jonjić i Ivana Maretić provele su istraživanje o kvaliteti stomatološke dokumentacije na našem području. U literaturi nema podataka o prethodnim istraživanjima na tu temu te stoga ovo predstavlja originalni znanstveni doprinos u području forenzične stomatologije. Stomatološka dokumentacija obuhvaća cjelokupne podatke o pacijentu uključujući povijest bolesti, nalaz kliničkog pregleda, dijagnoze, te popis obavljenih stomatoloških zahvata. Rendgenske snimke i kliničke fotografije pacijenta upotpunjuju dokumentaciju i daju širi uvid u oralno zdravlje pacijenta. U stomatološkoj profesiji zakon propisuje obavezno vođenje i čuvanje dokumentacije. Osim u svakodnevnoj praksi, u svrhu pružanja najviše razine zdravstvene zaštite pacijentima, stomatološka dokumentacija predstavlja osnovni izvor antemortalnih dentalnih podataka u forenzičnoj stomatologiji. Forenzička stomatologija je interdisciplinarno područje unutar kojeg se isprepliče stomatološka profesija s pravničkom praksom i propisima.Osim identifikacije tijela nepoznate osobe, detaljna dokumentacija je važna i u sve učestalijim tužbama pacijenata usmjerenih protiv stomatologa, bilo zbog nezadovoljstva pruženom uslugom ili pokušaja ostvarivanja financijske dobrobiti.
Nažalost, masovnim stradanjima, u kojima se dentalna identifikacija pokazala kao neizastovna metoda s značajnim prednostima nad ostalim metodama, danas sve češće svjedočimo. Teroristički napadi događaju se u cijelom svijetu pa tako i u našoj bliskoj okolici. Stoga, nužno je poduzeti sve mjere kako bismo bili u mogućnosti brzo i učinkovito reagirati ukoliko se takav neželjeni događaj dogodi na području naše zemlje.
Iz toga razloga smatram da je analiza načina vođenja i čuvanja stomatološke dokumentacije prvi korak u utvrđivanju činjeničnog stanja a zatim i podizanju svijesti o njenoj važnosti.
Ovim istraživanjem prikupljeni su podaci o vođenju i čuvanje dokumentacije na čitavom području Republike Hrvatske. Analizom podataka utvrđeno je koji su osnovni nedostatci u vođenju dokumentacije, koliko je znanje stomatologa o njenoj važnosti, zakonskim propisima i mogućnostima primjene u forenzičke svrhe. Također, važan segment predstavlja pitanje o barijerama koje stomatolozi smatraju glavnom preprekom u adekvatnom vođenju dokumentacije. Ti podaci nas upućuju na potrebne promjene u organizaciji zdravstvene zaštite i daljnjoj edukaciji stomatologa.
U uvodnom dijelu rada jasno je prikazana problematika vezana uz stomatološku dokumentaciju te je potkrijepljena odgovorajućem i recentnom literaturom. Jasno je iznesena svrha rada i postavljena hipoteza. Metodologija je prikladno odabrana s obzirom na svrhu istraživanja i detaljno opisana u radu. Odgovori ispitanika su prikupljeni iz svih područja Hrvatske što čini uzorak reprezentativnim, unatoč veličini uzorka koji je u skladu sa sličnim istraživanjima u drugim zemljama. Statistička analiza je ispravno provedena, u skladu sa znanjem i kompetencijama studenata. Rezultati su detaljno napisani, potkrijepljeni jasnim i preglednim tablicama. U raspravi su statistički značajni rezultati uspoređeni s rezultatim sličnih istraživanja provedenim u drugim zemljama te su prikladno vrednovani. Zaključci rada su izvedeni na temelju dobivenih rezultata, potvrđena je početna hipoteza istraživanja.
Literatura je recentna i ispravno citirana Vancouverskim stilom. Rad je originalan, u bazama podataka nema radova o ovaj temi a dobiveni rezultati nisu prethodno objavljeni kao dio diplomskog ili drugog kvalifikacijskog rada.
Na osnovu svega navedenog smatram da studentice Ana Jonjić i Ivana Maretić zaslužuju biti nagrađene za svoj trud i predanost istraživačkom radu.
43. Alica Soltyšik Znanje i vještine studenata dentalne medicine i studenata medicine o oralnim prekanceroznim lezijama
Sažetak  SAŽETAKZnanje i vještine studenata dentalne medicine i studenata medicine o oralnim prekanceroznim lezijamaAlica SoltyšikCilj : Cilj ovog istraživanja bio je ispitati i usporediti znanje, vještine i stavove o oralnim prekanceroznim lezijama između studenata Stomatološkog i Medicinskog fakulteta.Ispitanici i postupci: Istraživanje je obuhvatilo ukupno 116 suglasnih studenata pete (predzadnje) godine studija dentalne medicine i medicine sa Stomatološkog i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u dobi od 22-26 godina (prosjek 23 godine). Sudjelovao je 61 student (50 djevojaka i 11 mladića) sa Stomatološkog fakulteta i 55 studenata (40 djevojaka i 15 mladića) s Medicinskog fakulteta. Istraživanje je provedeno putem anketnog upitnika nakon nastave, a ispunjavanje je trajalo do 15 minuta.Rezultati : U prvom dijelu ankete ispitivano je znanje o prekanceroznim lezijama usne šupljine. Studenti medicine su u većem broju znali da je eritroplakija lezija s najmalignijim potencijalom, dok je veći broj studenata dentalne medicine prepoznao leukoplakiju kao najčešću prekanceroznu leziju. Studenti dentalne medicine uputili bi pacijente sa sumnjom na prekanceroznu leziju specijalistu oralne medicine, a studenti medicine maksilofacijalnom kirurgu. U drugom dijelu ankete ispitivane su vještine studenata. Veće znanje o pregledu limfnih čvorova imali su studenti medicine. U trećem dijelu ankete ispitivali su se stavovi studenata. Velik broj studenata oba studija smatra da ne dobiva dovoljno informacija o prekanceroznim lezijama i njihovoj prevenciji tijekom studija. Velik broj studenata dentalne medicine i medicine smatra jako važnom ili dosta važnom suradnju doktora medicine i doktora dentalne medicine u evaluaciji bolesnika s oralnim prekanceroznim lezijama.Zaključak : Studenti obaju studija imaju podjednako znanje i vještine o oralnim prekanceroznim lezijama ocijenjeno prosječnom ocjenom dobar. Studenti su u ovom istraživanju prepoznali potrebu za međusobnom suradnjom u budućoj praksi. Time su pokazali da prepoznaju potrebu i važnost interdisciplinarne edukacije tijekom studija u ovom području, kako bi stekli dovoljno kompetencija za praksu te bili što uspješniji u postavljanju dijagnoze i liječenju zajedničkih pacijenata. 
Summary  SUMMARYThe knowledge and skills of dental students and medical students about oral precancerous lesionsAlica SoltyšikAim : The aim of this study was to examine and compare the knowledge, skills and attitudes about oral precancerous lesions between dental and medical students.Subjects and Methods: The study included a total of 116 consent students of the fifth year of the dental and medical study from the School of Dental Medicine and School of Medicine University of Zagreb, aged 22-26 years (average age 23 years). There were 61 dental students (out of which 50 girls and 11 young men) and 55 medical students (out of which 40 girls and 15 young men). The study was conducted through a questionnaire after the class, the completion of which lasted about 15 minutes.Results:The assessment of the students knowledge of oral precancerous lesions showed that medical students were more likely to know that erythroplakia is the most potent premalignant lesion, while dental students were better in recognizing leukoplakia as the most common precancerous lesion. Dental students would refer patients with oral precancerous lesions for the treatment to oral medicine specialists, while students of medicine would refer such patients to the maxillofacial surgeon.The assessment of the students' skills showed that medical students have better knowledge about lymph node examination. The assessment of the attitudes of students regarding recognizing oral precancerous lesions and necessity of collaboration between dental and medical doctors showed that a large number of students in both studies believe that they do not receive enough information on precancerous lesions and their prevention during the study. A large number of dental and medical students consider very important collaboration between a doctor of medicine and the doctor of dental medicine in evaluation of the patient with oral precancerous lesion.Conclusion: Students of the both studies have rated the knowledge and skills on oral pre-cancer lesions at an average grade of good. Students of both studies have recognized the need for mutual co-laboration in the future practice. This has shown that they recognize the need and importance of interdisciplinary education during study throughout this field in order to acquire enough competency for practical work asto be more successful in diagnosing and treating common patients with precancerous lesions.  
Obrazloženje mentora Marinka Mravak-Stipetić (mravak@sfzg.hr)
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
STOMATOLOŠKI FAKULTET
ZAVOD ZA ORALNU MEDICINU
Prof. dr. sc. Marinka Mravak-Stipetić
mravak@sfzg.hr
U Zagrebu 03.svibanj 2019.
Predmet: Obrazloženje i potvrda mentora za rad studentice 6. godine studija dentalne medicine Alice Soltyšik za prijavu na natječaj za dodjelu Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu akad. god. 2018/2019
TAJNIŠTVO STOMATOLOŠKOG FAKULTETA
Služba za studije i trajnu izobrazbu
Poštovani,
Veliko mi je zadovoljstvo napisati pismo preporuke studentici 6. godine studija dentalne medicine Alici Soltyšik za rad s kojim kolegica aplicira na natječaj za dodjelu Rektorove nagrade.
Studentica Alica Soltyšik provela je znanstveno istraživanje i izradila samostalno znanstveni rad pod naslovom „Znanje i vještine studenata dentalne medicine i studenata medicine o oralnim prekanceroznim lezijama“ za koji je predložila originalnu temu i koncept istraživanja, a proučavajući literaturu iz ovog područja izradila samostalno i anketni upitnik kojim je provela istraživanje.
Kad me je kolegica Soltyšik prvi puta zamolila za mentorstvo ovog rada, bila sam impresionirana njenom originalnom idejom i samostalnošću u kreiranju koncepta rada i prijedloga upitnika za ovo istraživanje i iskazanu želju da ovakvim istraživanjem pridonese kvaliteti nastave na studiju dentalne medicine. Cilj istraživanja bio je usporediti znanje, vještine i stavove studenata medicine i dentalne medicine i ukazati na potrebu sticanja više zajedničkog znanja i vještina kroz redovnu nastavu, kako bi se steklo dovoljno praktičnih kompetencija za buduću praksu i kroz međusobnu suradnju slijedio holistički pristup bolesniku, a kroz suradnju u praksi biti uspješniji u pravodobnom otkrivanju predzloćudne bolesti, postavljanju točne dijagnoze, prevenciji i terapiji bolesnika.
Dobiveni rezultati odgovorili su na postavljene ciljeve i pokazali razinu znanja, vještina i stavove studenta dvaju srodnih fakulteta koji zasigurno mogu doprinjeti poboljšanju nastavnog procesa i poslužiti u interdisciplinarnoj edukacij.
Stoga mi je bila čast biti mentorom ovog vrijednog originalnog znanstvenog rada Alice Soltyšik koji zbog svih kvaliteta koje ističem ovom preporukom preporučujem za dodjelu Rektorove nagrade.
S poštovanjem,
Prof.dr.sc Marinka Mravak-Stipetić
44. Nikola Matijević ISTRAŽIVANJE SNAGE SVEZE RAZLIČITIH KOMPOZITNIH CORE MATERIJALA I DENTINA
Sažetak Ovo istraživanje je provedeno u svrhu određivanja čvrstoće svezivanja na vlačnu silu tri različita, komercijalno dostupna kompozitna „core“ materijala (MultiCore Flow, everX Posterior i UnoCore DC) sa dentinom. Trideset nekarioznih, ljudskih zubi je prikupljeno nakon ekstrakcije te očišćeno od detritusa.  Prikupljenim zubima odstranjena je kruna kako bi se dobio ogoljeni dentin, na koji se zatim aplicirao bond i kompozitni materijal. Adheziv osme generacije korišten je kod svih materijala kako bi se osigurala minimalna razlika među testiranim uzorcima. Tako pripremljeni zubi uloženi su u autopolimerizirajući akrilat tvoreći blokove. Blokovi su zatim narezani na tanke štapiće jednakih dimenzija na kružnoj preciznoj pili, te je svaki od materijala imao po trideset uzoraka, koji su čuvani u humidoru sa fiziološkom otopinom. Uzorcima su zatim testirane čvrstoće svezivanja na vlačnu silu, te su utvrđene statistički značajne razlike između različitih skupina. Od tri korištena materijala, MultiCore Flow je pokazao najveću, everX Posterior srednju, a UnoCore DC najslabiju čvrstoću svezivanja na vlačnu silu sa dentinom. Iako je adheziv taj koji povezuje kompozitni materijal i dentin, iz dobivenih rezultata istraživanja može se zaključiti da i sama vrsta kompozita utječe na snagu sveze. Postoji razlika između „core“ materijala i njihove sposobnosti vezivanja za dentin, što na kraju može biti od važnosti u kliničkoj uporabi.
Summary This research has been conducted with the aim of determining microtensile bond strength of different commercially available core materials (MultiCore Flow, everX Posterior and UnoCore DC Core Build Up) with dentine. Thirty caries-free, human teeth were collected after extraction and cleaned from detritus. Crowns were removed from collected teeth to acquire naked dentine, on which adhesive agent and composite material was applied. Eighth generation adhesive agent was used at all materials to ensure minimal differences between tested samples. After being prepared, teeth were inserted into self-curing acrylic resin forming blocks. Collected teeth were cut into small columns of the same dimensions on circular precision saw, and each of the materials was represented by thirty samples. Afterwards, testing of the microtensile bond strength was performed on the samples and processed results showed statistically significant differences. Of the three used materials, MultiCore Flow showed strongest, everX Posterior medium and UnoCore DC weakest microtensile bond strength. Although the adhesive agent is the binding medium between composite material and dentine, from this research results can be concluded that even composite material type can influence bonding strength. In another words, there is a difference between core materials and their ability to bond to dentine, which can be of significance in clinical usage.
Obrazloženje mentora Samir Čimić (scimic2@sfzg.hr)
Predmet: Preporuka i obrazloženje mentora o radu „Istraživanje snage sveze različitih kompozitnih core materijala i dentina“ studenta Nikole Matijevića, prijavljenom na natječaj za rektorovu nagradu akademske godine 2018/2019 (nagrada za individualni znanstveni rad)

Nikola Matijević je student 5. godine Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Izradio je znanstveni rad pod naslovom „Istraživanje snage sveze različitih kompozitnih core materijala i dentina“. U literaturi postoji manjak istraživanja snage sveze komercijalno dostupnih kompozitnih „core“ materijala s tvrdim zubnim tkivima. S obzirom na veliku raširenost upotrebe kompozitnih „core“ materijala među doktorima dentalne medicine, tema je aktualna i bitna u praktičnom radu. Ovaj studentski rad daje značajne informacije o snazi sveze kompozitnih „core“ materijala i dentina, te razlike između dostupnih materijala. Student Nikola Matijević je pokazao predanost znanstveno istraživačkom radu. Aktivno je sudjelovao u postavljanju plana istraživanja, pregleda recentne literature, prikupljanja i izrade svih potrebnih uzoraka. Nakon obrade rezultata, samostalno je napisao znanstveni rad. Pokazao je iznimnu samostalnost tijekom cijelog procesa izrade ovog znanstvenog rada.
S obzirom na navedeno, smatram da ovaj studentski rad odgovara kriterijima izvrsnosti, te mi je zadovoljstvo preporučiti Povjerenstvu da se ovaj rad („Istraživanje snage sveze različitih kompozitnih core materijala i dentina“) uzme u razmatranje za dodjelu rektorove nagrade (nagrada za individualni znanstveni rad) u akademskoj godini 2018/2019.
45. Anica Kljajić, Nikolina Kmetović Električno ispitivanje odgovora pulpe kod pulpitisom zahvaćenih zubi
Sažetak Anica Kljajić, Nikolina KmetovićElektrično ispitivanje odgovora pulpe kod pulpitisom zahvaćenih zubi Svrha ovog rada bila je istražiti referentne vrijednosti odgovora pulpe kod ireverzibilnog pulpitisa na podražaj uzrokovan električnim testom. Devetnaest sudionika, koji su se javili u hitnu stomatološku službu Doma zdravlja Centar, sudjelovalo je u istraživanju. Uključeni su svi zubi u obje čeljusti. Nakon objašnjenja postupka i potpisanog pristanka, zubi su izolirani vaterolicama i posušeni zrakom iz pustera. Na zub je stavljen TENS gel i prislonjena je elektroda uređaja, a sudionici su nakon što su osjetili bilo kakav podražaj pritiskom na dugme zaustavili električni impuls. Mjerenje se ponovilo 3 puta i zapisalo u za to prilagođenu tablicu. Dobiveni podaci analizirani su pomoću SPSS 17.0. Moguće je odrediti prag podražljivosti zubne pulpe u uvjetima ireverzibilnog pulpitisa. Srednji prag za gornje molare iznosi 42,92 µA, za donje molare 38,79 µA, a za donje kanine i premolare 20,42 µA. Kod nekroze pulpe vrijednosti su iznad 250 μA.          
Summary Anica Kljajić, Nikolina KmetovićElectric test of pulp response in pulpitis affected teeth The purpose of this study was to explore the range of threshold responses of dental pulp with irreversible pulpitis to stimulation caused by electric pulp test (EPT). Nineteen participant, who came to an emergency Community health center, participated in the study. All teeth in both jaws were included.After the procedure was explained and the participants signed informed consent forms, the teeth were isolated using cotton rolls and dried with compressed air. Medical conductive TENS gel was placed on the teeth and the electrode of the device were clamped, the participants were instructed to stop further increase of the electrical impulse when they felt any type of stimulus. The measurement was reapeted 3 times and was written in the appropriate table. The obtained data were analysed using SPSS 17.0. It is possible to measure threshold stimulus of dental pulp in irreversible pulpitis. The mean thresholds for the maxillary molars are 42,92 µA, lower molars 38,79 µA, lower cannines and premolares 20,42 µA. In pulp necrosis the values are above 250 μA.          
Obrazloženje mentora Jurica Matijević (matijevic@sfzg.hr)
Kolegice Anica Kljajić i Nikolina Kmetović samostalno su odradile sve faze ovoga vrlo zahtjevnog kliničkog istraživanja, počevši od pripremne faze, zahtjevnog etičkog protokola, administrativnih problema i na koncu kliničkog istraživanja na ljudskim subjektima. Pri tome se većina mjerenja odvijala noću i vikendom, obzirom na specifičnost rada hitnih stomatoloških službi i rada s hitnim pacijentima. Pokazale su iznimnu organiziranost, upornost i mogućnost kreativnog rješavanja problema tijekom istraživanja. Samostalno su uspostavile terenske kontakte, organizirale studiju i etično se ponašale u istraživanju, prikupile podatke i unijeli ih u računalnu bazu. Također su u velikoj mjeri odradile interpretaciju podataka te samostalno proučile literaturu i napisale rad.
Tijekom istraživanja držale su se visokih etičkih standarda koji su obavezni u kliničkim studijama. Rad je napisan prema svim standardima znanstvene zajednice i smatram da rezultati imaju tim veće značenje obzirom da se radi o kliničkoj studiji gdje brojni nepredvidivi čimbenici mogu ometati rad i pod upitnik dovesti uspjeh same studije.
Rezultati su klinički značajni i primjenjivi u dijagnostici i diferencijalnoj dijagnostici pulpnih bolesti.
46. Matea Nimac, Matija Roglić ELEKTROKEMIJSKE INTERAKCIJE TITANA I CoCrMo LEGURE U RAZLIČITIM OTOPINAMA
Sažetak Metali u svom izvornom obliku ne zadovoljavaju potrebe dentalne medicine, stoga se u svakodnevnoj praksi koriste legure metala. CoCrMo, titan i BIACOM TiMg kompozit pripadaju skupini neplemenith leguraCiljevi rada bili su utvrditi postoji li elektrokemijska interakcija titana i CoCrMo legure te BIACOM TiMg kompozita u različitim otopinama koje se koriste svakodnevno za piće i u preparatima za održavanje higijene usne šupljine. Korištene su slijedeće otopine: Coca Cola, svježe iscjeđeni limunov sok, Elmex gel za fluoridaciju, Listerine Cool Mint vodica za ispiranje usne šupljine, Sensodyne Fluoride zubna pasta. Za svaku otopinu provedena su tri mjerenja u trajanju od tri minute. Mjerenja su provedena u dvije faze, odnosno prvo s titanskim štapićem i CoCrMo štapićem te sa štapićem od BIACOM TiMg kompozita i CoCrMo štapićem. Digitalni multimetar korišten je za prijenos uzorkovanih podataka na osobno računalo gdje je u programskom okruženju MATLAB napravljeno grafičko sučelje potrebno za prikaz, analizu i obradu mjerenih signala. Rezultati upućuju na to da je prilikom uranjanja oba uzoraka u Coca Colu došlo do porasta elektrokemijskog potencijala, Za BIACOM TiMg kompozit on je iznosio 983 mV, a za CP4 titan 830 mV. Značajni porast potencijala za oba uzorka izmjeren je u Elmex gelu za fluoridaciju koji je iznosio preko 800 mV. Elektrokemijska interakcija veća od 200mV zabilježena je kada su korišteni Listerine Cool Mint, Sensodyne Fluoride.  Potvrđene su značajne razlike u korozijskoj stabilnosti čistog titana i BIACOM TiMg kompozita. Vrijednosti električnog potencijala u istim otopinama znatno su niže kada je kao uzorak korišten čisti titan.Rezultati su pokazali kako postoji visoka elektrokemijska aktivnost implantoloških dentalnih materijala i CoCrMo metala u različitim otopinama. Elektrokemijska nestabilnost BIACOM TiMg kompozita veća je u odnosu na CP4 titan. Rezultati upućuju na važnost elektrokemijskih procesa koji u nepovoljnim i zahtjevnim uvjetima usne šupljine mogu dovesti do komplikacija u implantoprotetskoj terapiji.
Summary Metals in their original form do not meet the needs of dental medicine, so metal alloys are used in everyday practice. CoCrMo, titanium and BIACOM TiMg composite belong to the group of non-precious alloys.The objectives of research were to determine whether there is electrochemical interaction between titanium and CoCrMo alloy and between BIACOM TiMg composite and CoCrMo alloy when immersed into various solutions used daily as beverages or in oral cavity hygiene preparations. Solutions used were: Coca Cola, freshly squeezed lemon juice, Elmex Fluoride Gel, Listerine Cool Mint Rinse, Sensodyne Fluoride Dental Paste. Three measurements lasting three minutes each were performed for each solution and sample configuration. The measurements were carried out in two phases. Firstly, with titanium sticks and CoCrMo sticks, and secondly with BIACOM TiMg composite sample and CoCrMo sticks. The digital multimeter was used to transmit the collected data to a personal computer and through the MATLAB made graphical interface required for display, analysis and processing of measured signals. The results suggest that during the immersion of both samples in Coca Cola there was an increase in electrochemical potential. For the BIACOM TiMg composite it was 983 mV, and for CP4 titanium 830 mV. Significant increase in potentials for both samples was measured in Elmex fluoridation gel with values exceeding 800 mV. Also, electrochemical interaction with values more than 200mV were observed when Listerine Cool Mint and Sensodyne Fluoride were used. Significant differences in the corrosion stability of CP4 titanium and BIACOM TiMg composite were confirmed. The electrical potential values in the same solutions are considerably lower when CP4 titanium is used as a sample.Under the conditions explained in this paper, a substantial electrochemical activity of CP4 titanium and BIACOM TiMg composite was demonstrated in different solutions. Electrochemical instability of BIACOM TiMg composite is higher than CP4 titanium. The results suggest the importance of electrochemical processes which in adverse and demanding conditions of the oral cavity may lead to complications in implantoprosthetic therapy.
Obrazloženje mentora Jurica Matijević (matijevic@sfzg.hr)
Kolegica Matea Nimac sa Stomatološkog fakulteta u Zagrebu i kolega Matije Roglić s Fakulteta elektrotehnike i računarstva samostalno su pristupili obradi vrlo kompleksne i multidisciplinarne teme. Pri tome su samostalno vodili veliku većinu faza istraživačkog projekta, počevši s prvom pilot studijom, mjerenjima, obradi podataka, interpretaciji podataka, proučavanju literature i pisanju znanstvenog rada. Izradili su nekoliko prototipova eksperimentalnog postava dok nije pronađen optimalni. Tijekom rada pokazali su izrazitu samostalnost, snalažljivost i upornost.
Rad je izrađen prema svim pravilima pisanja znanstvenog djela te strukturom, rezultatima i interpretacijom čini zaokruženu cjelinu. Također napominjem da se radi o istraživanju eksperimentalnog biomaterijala na čijem razvijanju sudjeluju znanstvenici sa Sveučilišta u Zagrebu.
Osim preliminarnih rezultata za eksperimentalni biomaterijal, rezultati imaju izravne i primjenjive kliničke implikacije vezane uz kombinacije metala u implantoprotetskoj terapiji i protokole održavanja higijene i prehrambenih navika pacijenata.
47. Katarina Vodanović, Karlo Kežman UTJECAJ OKUSA NA FUNKCIJU ŽVAČNIH MIŠIĆA
Sažetak Okus je važan mehanizam kojim sisavci doživljavaju okolinu. Dokazano je kako okus ima utjecaj na odabir hrane, a postoji mogućnost utjecaja i na mišićnu aktivnost tijekom žvakanja. Mišićna aktivnost se najčešće odvija automatski, međutim, treba uzeti u obzir i činjenicu da se informacije iz perifernih struktura (jezik, usne, zubi i parodontni ligament) neprekidno šalju moždanom deblu. One mogu rezultirati s boli, zadovoljstvom ili prihvaćanjem, a emocionalna stanja mogu dovesti do promjena u mišićnoj aktivnosti.Svrha ovog istraživanja bila je proučiti potencijalni utjecaj okusa na žvačnu funkciju. Kao null hipotezu uzeli smo tvrdnju da postoje razlike u žvakanju s obzirom na okus hrane koja se žvače.U istraživanju je sudjelovalo 12 zdravih ispitanika, 6 studenata  i 6 studentica Stomatološkog fakulteta u Zagrebu, u dobi od 18 do 30 godina. Mjeren je površinski EMG signal prednjih trbuha m. temporalisa i m. massetera lijeve i desne strane. Testirani okusi su bili: slatko, slano, gorko, kiselo, umami i bezokusni voštani blok kao kontrola. Ispitani su frekvencija žvakanja, aktivnost i dominacija aktivnosti temporalisa te aktivnost i dominacija aktivnosti massetera.Dobivene su razlike između okusa za sve tri mjerene varijable, no zbog relativno malog uzorka i velike varijabilnosti EMG mjerenja one nisu dokazano statistički značajne. Okusi slatko i umami, su proizveli veći broj žvačnih ciklusa, dok je kontrolni blok doveo do najmanjeg broja žvačnih ciklusa. Za iste su okuse i indeksi mišićnog rada m. massetera i m. temporalisa najviši. Primijećeno je i da su aktivnosti m. massetera i m. temporalisa gotovo u ravnoteži pri žvakanju blokova s okusom, dok se kod kontrolnog bloka primjećuje dominantnost m. temporalisa nad m. masseterom.Moguće je da su i aktivnost mišića i frekvencija žvakanja kontrolirane okusima koji stvaraju ugodu, što je vjerojatno posljedica potrebe za boljom mehaničkom obradom takve hrane i posljedično efikasnijom probavom. Potrebna su daljnja istraživanja i mjerenja kako bi se sa sigurnošću moglo utvrditi da razlike ne postoje.
Summary Taste is an important mechanism by which mammals experience the environment. It has been shown that taste has an influence on food choice, and there is a potential for influence on muscle activity during chewing as well. Muscle activity is most commonly occurring automatically , however, the fact that information from peripheral structures (tongue, lips, teeth, and periodontal ligament) is continuously transmitted to the brain stem, has to be considered as well. They can result in pain, pleasure or acceptance, while emotional states can lead to changes in muscle activity.The purpose of this study was to study the potential influence of taste on chewing function. As a null hypothesis we have assumed that there are differences in chewing regarding the taste of food which is being chewed.The study involved 12 healthy subjects, 6 male and 6 female students of the Faculty of Dental Medicine in Zagreb, aged 18-30. Surface EMG signal from part anterior of temporal muscles and masseter muscles both on left and right side was measured. Tested tastes were: sweet, salty, bitter, sour, umami and tasteless wax block as a control. The frequency of chewing, activity and dominance of temporal activity and the activity and dominance of masseter activity were studied.The differences between the flavours for all three measured variables were obtained, but because of the relatively small sample and the high variability of EMG measurements they were not statistically significant. Tastes sweet and umami produced a larger number of chewing cycles, while the control block led to the least number of chewing cycles. For the same tastes, indexes of the muscular work of masseter and temporalis muscles, are the highest. It has also been observed that the activity of m. masseter and m. temporalis are almost in balance for the chewing of flavoured blocks while the dominance of the m. temporalis over the m. masseter is observed for the control block.It is possible that the activity of the muscles and the frequency of chewing are both controlled by the flavours that create the pleasure, which is probably due to the need for mechanical processing of such a food and consequently for more efficient digestion. Further research and measurements are required to be able to determine with certainty, that the differences do not exist.
Obrazloženje mentora Davor Illeš (dilles@sfzg.hr)
Poštovani


obraćam Vam se sa osobitim zadovoljstvom kako bih preporučio dvoje studenta 6 godine Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, mladih istraživača: Katarinu Vodanović i Karla Kežman. Dotični studenti iskazali su zanimanje za bavljenje znanstvenim radom te smo nakon zajedničkog promišljanja pristupili izradi rada pod naslovom: “Utjecaj okusa na funkciju žvačnih mišića”. Rad je ostvaren korištenjem postojeće opreme na Zavodu za mobilnu protetiku te uz minimalna financijska ulaganja, a ostvarili su ga sami studenti uz samostalan razvoj metodologije primjerene njihovu uzrastu, sposobnostima i ciljevima ovog istraživanja. Nakon uloženog velikog truda i pozamašne količine njihova slobodna vremena čast mi je predložiti njihov rad na razmatranje za Rektorovu nagradu ove godine.

Veterinarski fakultet

Autori Naslov
48. Ana Ban Analiza uspješnosti praćenja velikih sisavaca pomoću fotozamki s različitim postavkama
Sažetak U posljednjih dva desetljeća fotozamke su postale jedna od najčešće korištenih neinvazivnih metoda za praćenje divljih životinja. Kako postoji velik izbor različitih modela fotozamki, važno je odabrati pravilnu metodologiju ovisno o životinjskoj vrsti koja se istražuje, obilježjima vrste te području na kojem obitava. Odabir odgovarajućih postavki utječe na kvalitetu podataka, vrijeme potrebno za njihovu obradu te financijski aspekt istraživanja. Cilj ovog rada bio je utvrditi koje postavke infracrvenih fotozamki s aktivnim senzorom su najpogodnije za utvrđivanje prisutnosti velikih sisavaca koji obitavaju na području Velebita. Ukupno 25 fotozamki je postavljeno na 20 lokacija - životinjski put, cesta, pojilište, markiralište i solište. Uspoređivali smo uspješnost identifikacije vrste i broja životinja na fotozamkama s 3 tipa postavki - 3 fotografije, 1 fotografija + 30 s video, 3 fotografije + 30 s video. Tijekom ukupno 2292 dana zabilježena su 729 događaja, a analize ukazuju da su za utvrđivanje prisutnosti velikih sisavaca najučinkovitije fotozamke s postavkama 1 fotografija i 10 sekundi videa.
Summary During the last two decades camera traps became one of the most used non-invasive methods for monitoring wildlife. As there are a wide variety of camera traps, it is important to choose the methodology depending on the species being reserched, its characteristics and the habitat. Choosing the appropriate settings affects the quality of the data, time needed to analyze it and the financial aspects of the research. The aim of this reserch was to determine which settings of infrared camera traps with active sensors are the most suitable for monitoring large mammals on mountain Velebit. A total of 25 camera traps have been placed on 20 locations forrest roads, animals paths in the forest, lynx marking spots, water sources, exibited salt. We compared the success of identification of the species and number of the animals on camera traps with 3 types of settings - 3 photos, 1 photo + 30 s video, 3 photos + 30 s video. During a total of 2292 days, 729 events were recorded, and the analyzes indicated that camera traps with setting 1 photo and 10 seconds of video are the most effective for detection of large mammals.
Obrazloženje mentora Tomislav Gomerčić (tgomercic@vef.hr)
Studentica Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Ana Ban provela je znanstveno istraživanje i napisala studentski znanstveni rad pod našim mentorstvom. Navedeno djelo sadrži 24 stranica teksta, 1 sliku, 6 tablica i 20 citata znanstvene literature. Djelo je napisano prema Pravilniku o dodjeli Rektorove nagrade.
Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi koje postavke infracrvenih fotozamki s aktivnim senzorom su najpogodnije za utvrđivanje prisutnosti velikih sisavaca koji obitavaju na području Velebita. Naime, fotozamke su jedna od najčešće korištenih neinvazivnih metoda za praćenje divljih životinja, a odabir odgovarajućih postavki utječe na kvalitetu podataka, vrijeme potrebno za njihovu obradu te financijski aspekt istraživanja. Uspoređivana je uspješnost identifikacije vrste i broja životinja na fotozamkama s 3 tipa postavki - 3 fotografije, 1 fotografija + 30 s video, 3 fotografije + 30 s video. Tijekom ukupno 2292 dana zabilježena su 729 događaja, a analize ukazuju da su za utvrđivanje prisutnosti velikih sisavaca najučinkovitije fotozamke s postavkama 1 fotografija i 10 sekundi videa.

Tijekom provedbe istraživanja, studentica je pokazala iznmno visoku razinu samostalnosti i odgovornosti. Pod našim mentorstvom naučila je samostalno pretraživati i analizirati znanstvenu literaturu, pregledavati i obrađivati fotografije velikih sisavaca, te analizirati podatake u Pivot tablicama Microsoft Office Excel programa. Student je samostalno i savjesno analizirala podatke, te na temelju dobivenih rezultata logično i smisleno donijela zaključke, što je sve uobličila u studentski znanstveni rad.
Smatramo da je ovo djelo izvorni doprinos znanosti, te da zadovoljava kriterije za kandidaturu za nagradu Rektorata Sveučilišta u Zagrebu za studentske znanstvene radove. Dodatna vrijednost ovog studentskog rada je što rezultati ovog istraživanja imaju vrlo značajnu primjenu u našim istraživanjima ugroženih vrsta, pa su tako postavke više od stotinu fotozamki koje su aktivne u Hrvatskoj prilagođene rezultatima ovog rada.Voditelj u radu:


izv. prof. Tomislav Gomerčić


doc. dr. sc. Magda Sindičić
49. Tonka Ristevski CITOLOŠKA DIJAGNOSTIKA PATOLOŠKIH PROMJENA U MAČAKA
Sažetak Mikroskopska analiza citoloških uzoraka jednostavna je, brza, jeftina i minimalno invazivna metoda dijagnostike patoloških promjena u mačaka, te se rutinski koristi u velikom broju veterinarskih ambulanti. U ovom radu pregledane su sve patološke promjene mačaka koje su dijagnosticirane citološkom pretragom od 2009. do 2018. godine te su klasificirane u jednu od kategorija: „neoplazije“, „upale“, „ostale patološke promjene“ i „nedijagnostički uzorci“. Analizirani su pasmina, dob i spol obuhvaćenih mačaka te anatomska lokacija uzorkovane promjene.Ukupno je pregledano 306 citoloških uzoraka koji je potjecao od otprilike podjednakog broja muških (48,69%) i ženskih (51,31%) životinja, prosječne starosti 8,4 godina. Najčešća patološka dijagnosticirana promjena bile su neoplazije (42,81%), dok su upale (19,93%), ostale patološke promjene (14,38%) i nedijagnostički uzorci (14,38%) detektirani u otprilike podjednakom broju mačaka. Nije dokazana statistička povezanost između pasmine i dijagnosticirane kategorije. Patološke promjene su dijagnosticirane u ukupno 10 organskih sustava, od kojih je najčešće bila zastupljena koža. Prosječna dob mačaka je varirala među kategorijama: prosječna dob mačaka sa neoplazijama bila je 9,2 godine, sa upalama 8 godina, sa ostalim patološkim promjenama 8,6 godina, a sa nedijagnostički uzorcima 7,7 godina. Prosječna dob mačaka varirala je između mačaka dijagnosticiranih različitim tipovima neoplazija: Mačke sa neoplazijama okruglih stanica bile su prosječne dobi od 7,3 godina, mačke sa neoplazijama mezenhimalna porijekla 10,3 godina, a mačke sa neoplazijama epitelna porijekla 9,9 godina, što je pokazivalo statistički značajnu razliku (p=0,012 odnosno p=0,048). Od upalnih stanja najčešće je dijagnosticirana gnojna upala, zatim piogranulomatozna upala, dok su ostali tipovi detektirani u manjem broju mačaka. Od ostalih patoloških promjena najčešće je dijagnosticirana reaktivna hiperplazija limfnih čvorova.Zaključno, najčešće dijagnosticirane patološke promjene u mačaka bile su neoplazije. Najčešće su bile neoplazije okruglih stanica koje su se javljale u nižoj životnoj dobi od ostalih tipova neoplazija, vjerojatno kao posljedica infekcije retrovirusima. Najčešće pretraženi organski sustav bila je koža, vjerojatno zbog pristupačnosti ovog organskog sustava.
Summary Microscopic analysis of cytologic samples is a simple, fast, cheap and minimally invasive method for diagnosing pathologic changes in cats used routinely in many veterinary clinics. This research examined all pathologic changes in cats which were diagnosed from 2009 to 2018. Changes were classified into one of the following categories: “neoplasia”, “inflammation”, “other pathologic changes” and “nondiagnosic samples”. Breed, age and gender from the same cats were also analysed, as well as the anatomic location of the change sampled.The total number of examined cytologic samples was 306 which originated from approximately equal number of males (48,69%) and females (51,31%). The average age of investigated cats was 8,4 years. The most frequent diagnosis was neoplasia (42,81%), while inflammation (19,93%), other pathologic changes (14,38%) and nondiagnostic samples (14,38%) were detected in similar number of cats. The connection between breed and category was not statistically proven. Pathologic changes were diagnosed in altogether 10 organ systems, in which skin was the most frequent. The average age in cats varied between categories: average age of cats with neoplasia changes was 9,2 years, with inflammation 8 years, with other pathologic changes 8,6 years and with nondiagnostic samples 7,7 years. Also, there was a variation in age in the category neoplasia: cats with round cell neoplasia were 7,3 years old on average, cats with mesenchymal neoplasia were 10,3 years and cats with epithelial neoplasia were 9,9 years, which showed statistically significant difference (p=0,012 and p=0,048, respectively). The most frequent type of inflammation was purulent inflammation, followed by pyogranulomatous inflammation. Other types of inflammation were diagnosed in low number of cats. In the category other pathologic changes the most frequent diagnosis was reactive hyperplasia of lymph nodes.Concluding, the most frequently diagnosed pathologic changes in cats were neoplasia. The most frequent neoplasia was round cell neoplasia which occurred at a younger age then other types of neoplasia, which could be a consequence of retroviral infection. Also, the most frequently sampled organ was skin, probably due to the easy accessibility to this organ system.
Obrazloženje mentora Doroteja Huber (dhuber@vef.hr)
POVJERENSTVU ZA OCJENU RADA PREDANOG NA NATJEČAJ ZA REKTOROVU NAGRADU 2019. GODINE

Poštovani,

studentica IV. godine, Tonka Ristevski, izradila je studentski rad pod naslovom „Citološka dijagnostika patoloških promjena u mačaka“. Studentica je u ovom radu prikazala citologijju kao jednu od temeljnih dodatnih, dijagnostičkih metoda koja se koristi u razlikovanju različitih patoloških stanja u mačaka. Studentica je prikazala brojne rezultate koji uključuju analizu 306 dostavljenih citoloških uzoraka kroz godine, dobno-spolne kategorije pretraženih mačaka te anatomske lokacije pretražene ovom metodom. Poseban je fokus bio na pojedinim kategorijama patoloških promjena te povezivanje sa dobi i spolom mačaka dijagnosticiranih sa određenim patološkim promjenama. Statistička analiza je otkrila da je dob mačaka dijagnosticiranih sa određenim neoplazijama niža odnosno da su mačke koje obolijevaju od tumora okruglih stanica i limfoma mlađe od mačaka koje obolijevaju od neoplazija epitelna ili mezenhimalna projekla. Također je uočeno da je najčešća anatomska lokacija koja je pretražena citološkom pretragom bila koža.
Studentica je u periodu od otprilike šest mjeseci pretražila cijelu arhivu Zavoda za veterinarsku patologiju te mikroskopski pregledala ukupno 306 patoloških promjena od mačaka. Rad ima ukupno 92 stranice, od čega su 41 stranica rad od poglavlja „Uvod“ do poglavlja „Zaključak“ te 40 stranica poglavlja „Prilozi“ na kojemu su detaljno prikazani podaci istraživanih mačaka, kao i 33 slike najbitnijih dijagnosticiranih patoloških promjena.
Studentica Ristevski je u rad uložila mnogo svojega truda i vremena, te je prikazala velik broj podataka i rezultata koji po prvi puta povezuju statističku analizu i rezultate citološke pretrage populacije mačaka u Republici Hrvatskoj. Rezultati dobiveni ovim radom biti će korisni pokazatelj u kliničkom radu sa oboljelim mačakama. Iz navedenih razloga preporučamo ovaj rad za Rektorovu nagradu 2019. godine.

S poštovanjem,


doc. dr. sc. Ivan Conrado Šoštarić-Zuckermann, dr. med. vet., mentor


dr. sc. Doroteja Huber, dr. med. vet., komentorica
50. Valentina Margić, Patrik Meglić Provjera učinkovitosti bioloških i kemijskih pripravaka na inhibiciju rasta gljive Macrorhabdus ornithogaster in vitro
Sažetak Megabakterioza je gljivična zarazna bolest čiji uzročnik Macrorhabdus ornithogaster  kolonizira istmus želuca ptica, što dovodi  do atrofije i nekroze žljezdanog želuca. Zaražena jedinka ne može probavljati hranu, mršavi i ugiba. Terapija bolesti je zahtjevna. Tigrice se mogu liječiti s amfotericinom B u trajanju od 30 ili više dana. Druge opcije u terapiji poput nistatina, natrijevog benzoata i drugih antiseptika također se mogu koristiti kao terapija, ali ne i 100% uspješna. Ovim istraživanjem utvrdilo se postojanje značajnog  učinka različitih korištenih pripravaka na privremenu inhibiciju rasta gljivice. Iz rezultata istraživanja može se uočiti da preparati predloženi u trenutnoj terapiji megabakterioze (amfotericin B i natrijev benzoat) počinju inhibitorno djelovati na rast gljivica 48 sati nakon aplikacije gljivicama in vitro. S druge strane skupine koje su sadržavale ekstrakte ličinaka crne vojničke muhe Hermetia illucens pokazale su dobar učinak u privremenoj inhibiciji rasta gljivica tijekom prvih 24 do 48 sati. Od ostalih pripravaka korištenih u istraživanju, toltrazuril , klorheksidin i fenbendazol pokazali su bolju učinkovitost u privremenoj inhibiciji rasta gljivica od pripravaka koji se trenutno koriste u terapiji. Ostali pripravci korišteni u istraživanju nisu pokazali značajniju učinkovitost u inhibiciji rasta gljivice. Rezultati ukazuju na potrebu za daljnjim ispitivanjem korištenih pripravaka, samostalno ili u kombinaciji, kroz svakodnevnu primjenu tijekom testiranja in vitro
Summary Megabacteriosis is a fungal infectious disease caused by  Macrorhabdus ornithogaster.  The fungi colonizes the gastric isthmus, what leads to atrophies and necrosis of the proventriculus glands. For this reason, an infected bird cannot digest food, loses weight and eventually dies.  The therapy is demanding. Budgerigars can be treated with amphotericin B during 30 or more days. Other options in therapy, like nystatin, sodium benzoate and other antiseptics could also be used as a therapy, but not 100% efficient. This research proved a significant effect of the various preparations used for temporary inhibition of fungal growth. From the results of the study it can be noticed that the preparations proposed in the current therapy of megabacteriosis (amphotericin B and sodium benzoate) start to inhibit the growth of fungi  48 hours after application to fungi in vitro. On the other hand, the groups containing the extracts of BSF larvae (Hermetia illucens)  showed a good effect on the temporary inhibition of fungal growth during the first 24 to 48 hours.  Other preparations used in the study such as  toltrazuril, chlorhexidine and fenbendazol showed better efficacy in temporary inhibition of fungal growth than the preparations used in current therapy. Other preparations used in the study didn’t show significant efficacy in inhibiting fungal growth. Achieved results show the need to proceed with further research with used formulations, solely or in combinations, with continuous everyday application during in vitro testing.
Obrazloženje mentora Željko Gottstein (gottstei@vef.hr)
Megabakterioza (makrorabdoza) je izrazito teška gljivična bolest ukrasnih ptica, naročito papiga tigrica, najčešće s letalnim ishodom usprkos provedenoj terapiji, i jedan od najčešćih razloga dolaska u ambulantu. Potpuno je zanemarena, a provedena epizootiološka istraživanja u Hrvatskoj pokazuju da je preko 20% uzoraka fecesa podrijetlom iz uzgoja i trgovina pozitivno na ovu gljivicu, što ne čudi s obzirom na pojavnost slučajeva u ambulanti. Istraživanja provedena na ovoj gljivici su oskudna, a testiranja različitih antimikotika na njoj gotovo da i ne postoje. Uz razvoj rezistencije i malo učinkovitih pripravaka iznimno je važno provjeriti učinkovitost postojećih, uobičajeno korištenih, ali pronaći i nove, budući nije u fokusu farmaceutskih tvrtki. Naročito se to odnosi na rastuća istraživanja pripravaka biološkog podrijetla ekstrahiranih iz kukaca. Ličinke crne vojničke muhe su se pokazale kao izvor niza spojeva sa snažnim i širokim antimikrobnim učinkom zbog rasta u vrlo nepovoljnim mikrobiološkim uvjetima. Također postoji i niz antiparazitika koji imaju i antimikotski učinak zbog podudaranja mjesta vezanja i djelovanja u gljiva i parazita, kao i antiseptika koji se mogu koristiti u probavnom traktu, a pokazali su učinkovitost u praksi.
Upravo istraživanje dvoje mladih kolega pokazuje da postoji učinkovitost alternativnih pripravaka testiranjem na gljivici Macrorhabdus ornithogaster te da je opravdano testiranje kemijskih i bioloških pripravaka s ciljem provjere njihove učinkovitosti in vitro. Istraživanje su proveli samostalno uključivši sve relevantne skupine postojećih komercijalnih pripravaka, kao i onih u razvoju. Istraživanje je provedeno na relevantnom broju ponavljanja i razrijeđenja, što je pokazalo da postoji i učinak doze pripravka, kao i da pojedini pripravci, naročito biološki, imaju vrlo širok dozni raspon. U istraživanju su korištene relevantne laboratorijske metode namnažanja i brojanja, a rezultati su obrađeni statistički relevantnim metodama, i što je najvažnije razlike pokazuju statističku značajnost. Rad ima 20 stranica, a rezultati su pregledno prikazani na tri tablice i četiri grafa i citirana je 21 referenca. Zbog iznimnog truda studenata provedenog u višemjesečnom istraživanju, kao i zbog iznimno vrijednih rezultata ocjenjujem navedeni rad visokom ocjenom. No, ovo je tek početak kontinuiranog rada s kolegama u navedenom području zbog ozbiljne potrebe za mogućim rješenjima.
51. Antea Klobučar, Dora Jović Hematološki parametri velikih zvijeri - sivog vuka (Canis lupus), smeđeg medvjeda (Ursus arctos) i Euroazijskog risa (Lynx lynx) dobiveni pregledom krvnih razmaza uz morfometrijski profil eritrocita
Sažetak Velike zvijeri – sivi vuk, smeđi medvjed i Euroazijski ris ugrožene su vrste te je njihova populacija važna kao pokazatelj kvalitete i očuvanosti okoliša, a i sastavni je dio biološke raznolikosti. Jedan od najboljih pokazatelja stanja populacije je i hematološki profil. Najbrži uvid u hematološki profil može se dobiti iz krvnog razmaza, u terenskim uvjetima, odmah nakon uzorkovanja krvi. U našem istraživanju dobili smo vrijednosti pojedinih vrsta leukocita za svaku od prethodno navedenih životinjskih vrsta i napravili morfometrijski profil kojim smo dobili vrijednosti parametara (površine i opsega eritrocita), koji nisu dostupni u literaturi.
Summary Large Carnivores - gray wolf, brown bear and Eurasian lynx are endangered species and their population is important as an indicator of quality and environmental preservation and it is also an integral part of biodiversity. One of the best indicators of population status is the hematological profile. The fastest way to gain insight into hematological profile is from the blood smear, in field conditions, immediately after blood sampling. In our study, we obtained the values of certain types of leukocytes for each of the specified animal species and made the morphometric profile of these animals by which we obtained the parameters (surface and area of erythrocyte), which are not available in the literature. 
Obrazloženje mentora Maja Belić (mbelic@vef.hr)
Prikaz rada
Zbog smanjenja broja populacije unazad nekoliko desetljeća, sivi vuk, smeđi medvjed i euroazijski ris, strogo su zaštićene vrste životinja na području većeg dijela Europe. Navedene vrste velikih zvijeri važan su sastavni dio biološke raznolikosti, a postojanje njihovih populacija pokazatelj je visoke kvalitete i očuvanosti staništa. Stoga je od velike važnosti pravilno upravljanje ovim životinjskim vrstama kako bi se očuvala stabilnost populacije u dužem vremenskom razdoblju. Pritom je nužno poznavati biologiju i fiziologiju pojedine životinjske vrste što nam pomaže u određivanju zdravstvenog stanja jedinke i time određivanja odgovarajućih metoda upravljanja ovim životinjama u svrhu zaštite i očuvanja vrste.
Hematološka pretraga jedna je od temeljnih dijagnostičkih metoda kojom se procjenjuje zdravstveno stanje životinje, otkrivaju različita patofiziološka zbivanja u organizmu, te prati tijek razvoja bolesti odnosno učinkovitost moguće primjenjene terapije.
U ovom radu istražene su vrijednosti pojedinih hematoloških parametara navedenih velikih zvijeri, pregledom njihovih krvnih razmaza. Također je istražena mogućnost korištenja tih parametara u procjeni zdravstvenog stanja životinje i postavljanju dijagnoze u terenskim uvjetima kad laboratorijska oprema i uvjeti nisu odmah dostupni. U radu su određena i morfometrijska obilježja eritrocita sivog vuka, smeđeg medvjeda i euroazijskog risa koja do sada nisu istražena što doprinosi dijagnostici patofizioloških zbivanja, posebice raznih vrsta anemija.
Rad sadrži 24 stranice, 5 tablica, 6 slika i 30 literaturnih navoda. Podijeljen je na sljedeća poglavlja: uvod, cilj rada, materijali i metode, rezultati, rasprava, zaključak, literatura, sažetak na hrvatskom i engleskom jeziku.
Rad je pažljivo oblikovan i jasno pisan. Odabrana literatura je recentna i sveobuhvatno prikazuje dosadašnje rezultate istraživanja i spoznaje u području hematologije sivog vuka, smeđeg medvjeda i euroazijskog risa.

Mišljenje
Studentice Antea Klobučar i Dora Jović su, slijedeći pravila znanstvenog rada, pokazale dobro poznavanje hematologije i ukazale na važnost određivanja hematoloških parametara i njihove pravilne interpretacije u divljih životinja
Područje hematologije velikih zvijeri nije u potpunosti istraženo u veterinarskoj medicini. Rezultati ovog rada donose nova saznanja na području morfometrije krvnih stanica, te određivanju i procjeni hematoloških parametara u terenskim uvjetima. Rezultatima rada se također doprinosi daljnjem istraživanju fizioloških i patofizioloških varijacija krvne slike navedenih životinja u svrhu procjene zdravstvenog stanja i otkrivanja bolesti, kao i očuvanja i zaštite njihove populacije.
Stoga predlažemo da priloženi rad bude predložen za dodjelu Rektorove nagrade.
52. Ivana Busch, Majda Požega Parazitofauna probavnog sustava sivoga puha (Glis glis)
Sažetak Sivi puh (Glis glis L.) autohtona je divljač naših krajeva iz porodice Gliridae. Rasprostranjen je na cijelom području Republike Hrvatske, a najbrojnije populacije su na području Like i Gorskog Kotara, gdje se  tradicionalno lovi puholovkom. Njegovo meso koristi se u prehrani ljudi, a mast se u narodnoj medicini primjenjuje za tretiranje rana. Budući da je sivi puh (Glis glis) divlja životinja, nemamo puno uvida u njegovu invadiranost parazitima. Postavlja se i pitanje postoji li potencijalna opasnost invazije parazitima uzročnicima parazitarnih zoonoza, kojima bi se čovjek mogao invadirati konzumacijom puhova mesa. Cilj ovog istraživanja bio je identificirati vrste parazita probavnog sustava sivoga puha i utvrditi njihovu prevalenciju. Ovo istraživanje provedeno je na 32 uzorka probavnog sustava sivoga puha koji su prikupljeni tijekom lovne sezone (listopad i studeni 2017. godine) na području zajedničkog otvorenog lovišta VIII/110 - „Crna Gora“. Identificirani su oblić Paraheligmonina gracilis i trakavica Hymenolepis sulcata, a invadiranost puhova barem jednom od dvije vrste iznosila je 96,875%. P. gracilis javlja se u 96,875%, a H. sulcata u 25% puhova i to uvijek u koinvaziji s P. gracilis. Sve ženke i 13 od 14 pretraženih mužjaka bili su invadirani parazitima. Analizirajući hi-kvadrat testom ukupnu invadiranost s P. gracilis u odnosu na ukupnu invadiranost s H. sulcata, utvrđena je statistički znakovita razlika (hi-kvadrat = 34,72). Omjer izgleda (OR) govori da je 1,4 puta veća vjerojatnost invazije trakavicom H. sulcata u mužjaka u odnosu na ženke puhova (CI 95% 0,2810 - 6,9762). Na području Republike Hrvatske utvrđen je porast prevalencije P. gracilis. Nijedan od dva pronađena parazita nema zoonotski potencijal.
Summary The fat dormouse (Glis glis L.) is Croatian native game species from the family of Gliridae. It is spread throughout the territory of the Republic of Croatia, with the largest population in the areas of Lika and Gorski Kotar, where it is traditionally hunted using specially designed traps. Its meat can be used as food and its fat is traditionally used for wound treatment. Since the fat dormouse is a wild animal, we do not have much insight into its parasite fauna. Some of these parasites could possibly be zoonotic parasites that humans could get invaded with when consuming dormouse's meat. The aim of this study was to identify parasites present in the gastrointestinal tract of the fat dormouse and determine their prevalence. We examined 32 samples of the digestive system of fat dormice that were collected during the regular hunting season in the area of open common hunting ground no. VIII/110 - "Crna Gora". Nematode Paraheligmonina gracilis and cestode Hymenolepis sulcata were identified and 96,875% of the dormice were found to be invaded with at least one of these two parasites. P. gracilis occurred in 96.875%, and H. sulcata in 25% of samples, always in co-invasion with P. gracilis. All female dormice and 13 out of 14 examined males were invaded. The Chi-squared test concluded that there was a statistically significant difference (chi-square = 34,72) in the total invasion with P. gracilis compared to H. sulcata. Odds ratio (OR) showed that the invasion with H.sulcata is 1,4 times more likely to occur in male dormice than in female (CI 95% 0.2810 - 6.9762). The increase of prevalence of P. gracilis was established on the territory of the Republic of Croatia. None of these two parasites have zoonotic potential.
Obrazloženje mentora Franjo Martinković (fmartinkovic@vef.hr)
Ivana Busch, studentica 5. godine i Majda Požega, studentica 6. godine Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izradile su studentski rad pod naslovom «Parazitofauna probavnog sustava sivoga puha (Glis glis)“. Rad je izrađen na Zavodu za parazitologiju i invazijske bolesti s klinikom Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pod mentorstvom doc. dr. sc. Franje Martinkovića i dr. sc. Miljenka Bujanića. Predstojnica zavoda, izv. prof. dr. sc. Dagny Stojčević Jan suglasila se s izradom rada i mentorstvima, te omogućila pristup uzorcima korištenim u istraživanju.
U svom su radu pristupnice osmislile i obavile istraživanje na 32 uzorka crijeva puhova. Istraživanje je obuhvatilo pretraživanje crijeva na prisutnost parazita, izdvajanje i priprema pronađenih parazita za identifikaciju vrste, identifikaciju vrste, fotografiranje morfoloških osobitosti i statističku obradu podataka.
Dobiveni podaci i zaključci su višestruko vrijedni, te temeljem pretraživanja probavnog sustava sivoga puha (Glis glis), ukazuju na visoku prevalenciju invazije parazitima. Osim već od prije poznatih podataka o parazitima u sivoga puha na području Republike Hrvatske, ali na drugom području, njihovo istraživanje također je doprinijelo upotpunjivanju podataka prevalencije parazitima što su prikazale na karti uzorkovanja.
Adekvatnom pripremom preparata za identifikaciju (izdvajanje parazita, prosvjetljivanje u laktofenolu, fotografiranje, mjerenje morfoloških osobitosti), identificirale su dvije vrste parazita: jednu vrstu oblića - Paraheligmonina gracilis, te jednu vrstu trakavice - Hymenolepis sulcata. Usporedbom dosadašnjih rezultata, primijećen je porast invazije s P. gracilis, te u svakom pojedinom slučaju pronalaska H. sulcata uvijek prisutna koinvazija s P. gracilis. Nadalje, dokazale su statistički značajnu razliku u ukupnoj invadiranosti populacije s oblićem P. gracilis u odnosu na invadiranost s trakavicom H. sulcata. Također, dokazale su da je vjerojatnost invazije trakavicom H. sullcata 1,4 puta veća u mužjaka u odnosu na ženke. Također navode da s obzirom da sivi puh spada u konzumnu divljač, jako je važno napomenuti da pregledom dosadašnje literature pronađeni paraziti ne predstavljaju nikakvu opasnost po ljudsko zdravlje.
Provedeno istraživanje su Ivana Busch i Majda Požega prikazale na način uobičajen u znanstvenim člancima, te ga popratile adekvatnim fotografijama. i grafikonima pri čemu su pokazale veliku samostalnost. Rezultate su sažele pod naslovom: "Parazitofauna probavnog sustava sivoga puha (Glis glis)" te ih popratile ne manje važnim pregledom literature istraženog područja.

Mišljenja smo da njihov rad udovoljava propisanim kriterijima vrednovanja izvrsnosti radova predloženih za rektorovu nagradu (izvornost ideje, postizanje dosad nepoznatih rezultata i spoznaja, složenost primijenjenih metoda, logičnost izvedenih zaključaka te sveukupna kvaliteta rada) te ga sa zadovoljstvom predlažemo na Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za najbolje studentske radove za akademsku godinu 2018/2019.
53. Silvia Blašković, Lucija Hucika Koliko risova živi na Velebitu?
Sažetak Euroazijski ris (Lynx lynx) jedan je od najugroženijih sisavaca u Hrvatskoj, a populacija je danas pred rubom izumiranja zbog posljedica parenja u srodstvu. Cilj našeg istraživanja bio je utvrditi minimalan broj risova na području Velebita, budući je ovaj podatak neophodan za učinkovito upravljanje i zaštitu populacije. Istraživanje je provedeno na području Parka prirode Velebit  i Nacionalnog parka Paklenica, gdje su u razdoblju od 20.03.2018. do 21.03.2019. postavljene 54 fotozamke.  Tijekom 6141 dana aktivnosti zabilježeno je 85 događaja na kojima je ris, te su fotografije međusobno uspoređene i identificirane su individualne jedinke. S obzirom da životinja mora biti snimljena s obje strane u istom događaju, utvrđena je prisutnost 16 jedinki od kojih su u šest njih poznate obje strane tijela, u pet samo lijeva i u pet samo desna strana tijela. Prema dobivenim rezultatima na području Parka prirode Velebit i Nacionalnog parka Paklenica obitava minimalno 13 do 18 odraslih risova.
Summary Eurasian Lynx (Lynx lynx) is one of the most endangered mammals in Croatia. Today the population is at the edge of extinction due to the severe inbreeding depression. The aim of our research was to determine the minimal number of lynxes in Velebit Nature park and Paklenica National park, since this information is necessary for effective management and protection of the species. In the period from 20.03.2018 until 21.03.2019 a total number of 54 camera traps were active in the reserch area. During 6141 days, lynxes were recorded in 85 events. The photographs were compared to each other and individual lynxes were identified. We identified 16 individuals, of which for six lynxes we had photos of both sides of the body, for five individuals only of the left side and five individuals only photos of the right side. According to the collected data, the estimated number of lynxes in the area of Velebit Nature Park and Paklenica National Park is from 13 to 18 individuals.
Obrazloženje mentora Tomislav Gomerčić (tgomercic@vef.hr)
1. Prikaz
Studentice Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Silvia Blašković i Lucija Hucike provela je znanstveno istraživanje i napisale studentski znanstveni rad pod našim mentorstvom. Navedeno djelo sadrži 22 stranica teksta, 3 slike, 1 tablicu i 26 citata znanstvene literature. Djelo je napisano prema Pravilniku o dodjeli Rektorove nagrade.
Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi minimalan broj risova na području Velebita, budući je ovaj podatak neophodan za učinkovito upravljanje i zaštitu populacije. Istraživanje je provedeno na području Parka prirode Velebit i Nacionalnog parka Paklenica, gdje su u razdoblju od 20.03.2018. do 21.03.2019. postavljene 54 fotozamke. Tijekom 6141 dana aktivnosti zabilježeno je 85 događaja na kojima je ris, te su fotografije međusobno uspoređene i identificirane su individualne jedinke. Prema dobivenim rezultatima na području Parka prirode Velebit i Nacionalnog parka Paklenica obitava minimalno 13 do 18 odraslih risova.


2. Mišljenje
Tijekom provedbe istraživanja, studentice su pokazale iznmno visoku razinu samostalnosti i odgovornosti. Pod našim mentorstvom naučile su samostalno pretraživati i analizirati znanstvenu literaturu, provesti terensko istraživanje te obraditi prikupljenje podatke. Studentice su samostalno i savjesno provele fotoidentifikaciju, te na temelju dobivenih rezultata logično i smisleno donijele zaključke, što je sve uobličila u studentski znanstveni rad.
Smatramo da je ovo djelo izvorni doprinos znanosti, te da zadovoljava kriterije za kandidaturu za nagradu Rektorata Sveučilišta u Zagrebu za studentske znanstvene radove. Dodatna vrijednost ovog studentskog rada je što rezultati ovog istraživanja predstavljaju prvu procjenu minimalne brojnosti risova na području Hrvatske, baziranu na pouzdanim znanstvenim podatcima dobivenim pomoću fotozamki.Voditelji u radu:


izv. prof. Tomislav Gomerčić


doc. dr. sc. Magda Sindičić
54. Nikolina Škvorc Patohistološke osobitosti lezija uzrokovanih metiljem Fascioloides magna u jelena običnoga 
Sažetak Fascioloides magna predstavlja nezavičajnu vrstu parazita na našim prostorima pa unatoč činjenici da je jelen obični naveden kao tipični nositelj, možemo govoriti o razmjerno nedavno uspostavljenoj zajednici nositelj-parazit. Predilekciono mjesto parazitiranja ovoga metilja je jetra u kojoj on svojim migracijskim tunelima narušava strukturu jetrenog tkiva, dok jetra reagira raznim obrambenim mehanizmima. Prikupljeno je 29 uzoraka jetara jelena običnoga iz četiri županije (Vukovarsko-srijemska, Požeško-slavonska, Sisačko-moslavačka i Bjelovarsko-bilogorska) iz kojih je izdvojeno 58 pseudocista. Histološki preparati izrađeni su iz odabranih područja uzoraka koja su obuhvaćala većim dijelom stjenku pseudociste i okolno tkivo nakon čega su obojani metodama H&E i van Gieson. Izmjerene su debljina stjenke i promjer pseudociste te je određena količina jajašaca, upalnog infiltrata, pigmenta te postojanje znakova mineralizacije. Debljina stjenke pseudocista kretala se od minimalnih 0,08 mm do maksimalnih 5,08 mm, dok je prosječna vrijednost bila 1,13 mm. Prosječna debljina stjenke najmanja je u Vukovarsko-srijemskoj, a najveća u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Kod "velikih" pseudocista utvrđena je veća količina upalnog infiltrata i manja količina pigmenta u odnosu na "male". Ovisno o spolu, vrijednosti minimalne debljine stjenke pseudociste s porastom njenog promjera kod košuta padaju, a kod jelena rastu. Utvrđene su promjene na okolnim krvnim žilama, zadebljanje medije većine arterija te proširenje sinusoida. Najčešći nalaz u šupljini pseudociste je nekrotični debris, a uz njega jajašca i pigmentne granule. U upalnom infiltratu prevladavaju limfociti i plazma stanice, a manje neutrofili i eozinofili. Ovo je prvo istraživanje koje sistematično pristupa karakterizaciji i stupnjevanju mikroskopskih lezija uzrokovanih sa metiljem F. magna u jetri jelena. 
Summary Fascioloides magna represents non-native trematode species in our territory. Despite the fact that the red deer is definitive final host, we can classify this as a very recent host-parasite association. This fluke invades the liver in which its migratory tunnels destroy the hepatic structure, causing the liver to respond with a various defense mechanism. We collected 29 samples of red deer livers from four counties (Vukovarsko-srijemska, Požeško-slavonska, Sisačko-moslavačka, Bjelovarsko-bilogorska) from which were isolated 58 pseudocysts. Histological preparations were made from selected areas of the samples that covered most of the wall of pseudocysts and surrounding tissues and then they were dyed with H&E and van Gieson methods. The thickness of the wall and the diameter of the pseudocyst were measured and the amount of eggs, inflammatory infiltrates, pigments and signs of mineralization were assessed. The thickness of the pseudocyst wall ranged from a minimum of 0,08 mm to a maximum 5,08 mm, while the average value was 1,13 mm. The average wall thickness was the lowest in the Vukovarsko-srijemska and the largest in Bjelovarsko-bilogorska county. In the case of "large" pseudocysts were found a higher amount of inflammatory infiltrate and a smaller amount of pigment compared to "small". Depending on gender, the minimum thickness of pseudocyst wall is decreasing in females while increasing in males with the increase of its diameter. Changes in the surrounding blood vessels presented as media hypertrophy in  the majority of arterial blood vessels and dilatation of sinusoids. The most common finding in the pseudocyst cavity included necrotic debris, eggs, and pigmented granules. Inflammatory infiltrate was dominated by lymphocytes and plasma cells with fewer neutrophils and eosinophils. This is the first study that deals systematically with microscopic lesions caused by F. magna fluke in the liver of roe deer. 
Obrazloženje mentora Ivan Conrado Šoštarić Zuckermann (isostaric@vef.hr)
Studentica Nikolina Škvorc je u ovom radu istraživala nekoliko različitih morfoloških (mikroskopskih) parametara vezanih za samu stjenku pseudociste metilja F. magna u jetrama različitih populacija (lovišta) jelena običnog u Hrvatskoj. Unutar ovog istraživanja kolegica je ukupno obradila 29 jetara, pri čemu je prikupila 58 pseudocista. Sve ove pseudociste detaljno su mikroskopski analizirane i dobiveni su podaci koji prikazuju debljinu stjenke pseudociste, kao i pokazatelje upalnih promjena (upalni infiltrat), fertilnosti metilja (brojnost jajašaca) ili destrukciju tkiva (nekrotični debris). Iz dobivenih rezultata ne mogu se izvući jasne povezanosti istraživanih parametara, no oni detaljno prikazuju morfologiju samih psudocista. Rad sadrži 42 strane i popraćen sa brojnim prikazima rezultata što dokazuje 13 slika (od čega je 12 mikrografija), 4 grafa i 8 tablica. Napomenimo da je ovo prvo istraživanje ovog tipa koje sistematično obrađuje mikroskopske karatkteristike lezija uzrokovanih sa F. magna u jelena, bazirajući se pri tom prvenstveno na samu stjenku pseudociste.
Iz navedenih razloga preporučamo ovaj rad za Rektorovu nagradu 2019. godine.
55. Toni Maleš Postnatalno sraštavanje kostiju glave dobrog dupina (Tursiops truncatus) iz Jadranskog mora
Sažetak Jadransko more nastanjuje populacija dobrih dupina (Tursiops truncatus) koja se smatra ugroženom i zakonom je zaštićena. U istraživanju divljih, a posebno zaštićenih životinja, važnu ulogu ima morfologija lubanje jer upućuje na biološke karakteristike kao što su vrsta, populacija, spol i dob. Uslijed prilagodbe životu u vodi kitovi su prošli brojne morfološke promjene tijekom evolucije. U području lubanje to su asimetričnost i teleskopski rast koji predstavlja produljenje rostralnih kostiju i dorzorostralno pomicanje kaudalnih kostiju lubanje. Kako bi se stekao uvid u način rasta takve lubanje pregledani su stupnjevi okoštavanja spojeva 25 lubanja dobrog dupina (Tursiops truncatus) iz Jadranskoga mora iz zbirke Zavoda za anatomiju, histologiju i embriologiju Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uočeno je da je dio spojeva u području neurokranija okoštao već prilikom rođenja dobrog dupina, a najveći dio preostalih šavova počinje okoštavati nakon rođenja. Najbrže okoštavaju spojevi baze lubanje čime ventralni dio lubanje brže sraste od dorzalnog dijela. Većina šavova prati pravilan redoslijed okoštavanja. U ženki šavovi glave brže okoštaju što upućuje na to da ženke dobrog dupina završe fizički rast u ranijoj dobi nego mužjaci.
Summary The Adriatic Sea inhabits a population of the bottlenose dolphin (Tursiops truncatus) which is considered to be endangered and is legally protected. In the research of wild and especially protected animals, skull morphology plays an important role because it refers to biological characteristics such as species, population, sex and age. Due to adaptation to life in the water whales have undergone numerous morphological changes during evolution. In the skull area, these are asymmetry and telescopic growth, which include the elongation of the rostral bones and dorsorostral movement of the cranial bones. In order to gain insight into the growth of such skull, we examined the ossification stages of joints on 25 skulls of the bottlenose dolphin (Tursiops truncatus) from the Adriatic Sea hosted in the collection of the Department of Anatomy, Histology and Embryology at the Faculty of Veterinary Medicine, University of Zagreb. It has been noted that some of the joints in the neurocranial area had been ossified since the birth of the bottlenose dolphin and most of the remaining sutures begin to ossify after birth. Joints on the base of the skull are the ones that have the fastest rate of ossification which means that the closure of the ventral braincase is prior to closure of the dorsal. Most sutures follow the proper order of ossification. Sutures in female specimens seem to ossify faster, suggesting that female dolphins end their physical growth at an earlier age than males.
Obrazloženje mentora Martina Đuras (durasgom@vef.hr)
Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet
10000 ZAGREB, Heinzelova 55
Izv. prof. dr. sc. Martina Đuras
Zavod za anatomiju, histologiju i embriologiju
tel.: 01/2390 252
el. pošta: martina.duras@vef.hr

Ur. Broj: 61-05-2019/232
U Zagrebu, 3. svibnja 2019

Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet
Povjerenstvo za ocjenu znanstvenih radova studenata

Predmet: Mentorova potvrda o izvrsnosti studentskog znanstvenog rada pod naslovom „Postnatalno sraštavanje kostiju glave dobrog dupina (Tursiops truncatus) iz Jadranskog mora" autora Tonija Maleša, studenta V. godine, prijavljenog na Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2018./2019.

U skladu člankom V. Natječaja za dodjelu Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2018./2019. (klasa 641-03/19-01/02, urbroj: 380-110/064-19-1 od 12. veljače 2019.) dostavljam mentorovu potvrdu za znanstveni studentski rad pod naslovom „Postnatalno sraštavanje kostiju glave dobrog dupina (Tursiops truncatus) iz Jadranskog mora" autora Tonija Maleša, studenta V. godine.

1. Prikaz znanstvenog studentskog rada
Znanstveni studentski rad autora Tonija Maleša, studenta V. godine Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pod naslovom „Postnatalno sraštavanje kostiju glave dobrog dupina (Tursiops truncatus) iz Jadranskog mora" sadrži 26 stranica A4 formata. Sadrži sva propisana poglavlja pisana hrvatskim jezikom i poglavlje Summary i Key words na engleskom jeziku. Rad se sastoji od Uvoda na tri stranice, Hipoteze i općih ciljeva rada na jednoj stranici, Materijala i metoda na četiri stranice, Rezultata na devet stranica, Rasprave na dvije stranice, Zaključaka i Zahvale na po jednoj stranici, Popisa literature na dvije stranice, Sažetka s ključnim riječima na jednoj stranici, Summary s Key words na jednoj stranici i Životopisa. Rad sadrži 4 slike, 5 tablica i 17 citiranih bibliografskih jedinica kojima se autor služio prilikom istraživanja. U ovom radu autor je istražio način okoštavanja spojeva glave dobrog dupina iz Jadranskoga mora. U tu svrhu pregledao je 25 lubanja porijeklom od dobrih dupina iz Jadranskoga mora koji su u okviru sustavnog praćenja stanja populacije ove zaštićene i ugrožene vrste postmortalno obrađeni u razdoblju od 2014. do 2017. na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Autor je usporedio način srašatavanja kostiju glave iz Jadranskog mora s dostupnim podacima o drugim životinjskim vrstama. Zaključio je da je dio spojeva u području neurokranija okoštao već prilikom rođenja dobrog dupina, a najveći dio preostalih šavova počinje okoštavati nakon rođenja. Najbrže okoštavaju spojevi baze lubanje čime ventralni dio lubanje brže sraste od dorzalnog dijela. Većina šavova prati pravilan redoslijed okoštavanja. U ženki šavovi glave brže okoštaju što upućuje na to da ženke dobrog dupina završe fizički rast u ranijoj dobi nego mužjaci. U Uvodu autor prikazuje dosadašnje spoznaje o razvoju kostiju glave i njihovih spojeva, te navodi osobitosti lubanje kitova na osnovi podataka iz literature. U poglavlju Materijal i metode autor opisuje uzorak dobrih dupina i njihovih lubanja korištenih za istraživanje, odabir spojeva kostiju koji će biti analizirani i način procjene sraštavanja. Ovo poglavlje u potpunosti omogućuje da se izvršena istraživanja na isti način ponove. U poglavlju Rezultati autor navodi analizu sraštavanja kostiju glave u istraživanom uzorku i daje tablični prikaz numeričkih vrijednosti. U poglavlju Rasprava autor uspoređuje način sraštavanja kostiju kojeg je utvrdio u dobrog dupina s načinom sraštavanja u ostalih morskih sisavaca dostupnim iz literature. U poglavlju Zaključak iznosi pet glavnih točaka vezanih za sraštavanja kostiju glave u dobrog dupina. U poglavlju Popis literature autor navodi 17 bibliografskih jedinica, navodeći svu relevantnu literaturu. U Sažetku autor u kratkom opisu iznosi prikaz svojeg istraživanja opisanog u ovom radu. Poglavlje Summary s Key words predstavlja doslovni prijevod Sažetka s ključnim riječima. Čitav ovaj znanstveni studentski rad napisan je prema Prilogu 2 dostavljenom uz Natječaj (Opće upute za pisanje i tehničko opremanje studentskih radova predloženih za Nagradu).

2. Mišljenje
Iz svega naprijed navedenog vidljivo je da studentski znanstveni rad autora Tonija Maleša pod naslovom „Postnatalno sraštavanje kostiju glave dobrog dupina (Tursiops truncatus) iz Jadranskog mora" predstavlja izvorni znanstveni rad. Istraživanje je prikazano na prihvatljiv način kako se prikazuju u znanstvenim člancima, a rad sadrži sve elemente izvornog znanstvenog rada. Mišljenja sam da rad ispunjava sve uvjete izvrsnosti za prijavu na Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2018./2019.


Voditeljica rada


Izv. prof. dr. sc. Martina Đuras
56. Ingo Ralph Albin Lobpreis Morfometrijske osobitosti eritrocita ovaca pasmine lička pramenka
Sažetak Utvrđivanje vrijednosti hematoloških pokazatelja važan su odraz zdravstvenog stanja životinja. Morfometrijske analize eritrocita, utvrđene pomoću sofisticiranih i naprednih računalnih programa su točnije i preciznije od konvencionalnih, mikroskopskih analiza. Automatizirana metodologija morfometrijske analize oblika eritrocita omogućuje precizniju mogućnost mjerenja te ubrzava postupak mjerenja. Do sada još nisu istraživane morfometrijske osobitosti veličine i oblika eritrocita ovaca pasmine lička pramenka, dok je kod ovaca općenito određivano svega nekoliko morfometrijskih pokazatelja veličine eritrocita. Također, prema dostupnim podacima, ne postoje istraživanja koja su utvrdila subpopulacije eritrocita temeljem mofrometrijskih pokazatelja veličine i oblika, pomoću kompjuterski potpomognute morfometrijske analize eritrocita te multivarijantnih statističkih metoda, uključujući analize glavnih komponenti i klaster analize. Stoga su ciljevi ovog rada bili: (1) odrediti vrijednosti pojedinih hematoloških pokazatelja i morfometrijskih pokazatelja veličine i oblika eritrocita; (2) istražiti povezanost morfometrijskih pokazatelja eritrocita i hematoloških pokazatelja; (3) odrediti subpopulacije eritrocita pomoću analize glavnih komponenti i klaster analize; (4) utvrditi distribuciju subpopulacija eritrocita u grupama eritrocita kategoriziranima prema dobi i vrijednostima hematoloških pokazatelja u krvi ovaca pasmine lička pramenka. Punkcijom vratne vene izvađena je krv 36 nasumično odabranih, zdravih ovaca u dobi 2 do 5 godina. Na automatiziranom hematološkom analizatoru određeni su pokazatelji: hemoglobin (Hgb), hematokrit (HTC), prosječni volumen eritrocita (mean corpuscular volume, MCV), prosječna količina hemoglobina u eritrocitu (mean corpuscular hemoglobin, MCH), prosječna koncentracija hemoglobina u krvi (mean corpuscular hemoglobin concentration, MCHC) te širina distribucije eritrocita (red blood cell distribution width, RDW). Morfometrijskom analizom je izmjereno 3600 eritrocita pomoću SFORM računalnog programa na 36 krvnih razmaza. U svakom eritrociti određivani su sljedeći morfometrijski pokazatelji veličine eritrocita: površina, opseg, ispupčenost, najmanji i najveći promjer, duljina i širina, te su izračunati sljedeći morfometrijski pokazatelji oblika eritrocita: eliptičnost, izduljenost, indeks ispunjenosti, zaobljenost, faktor zaokruženosti oblika i indeks pravilnosti površine eritrocita.            Analizom glavnih komponenti utvrđene su tri glavne komponente morfometrijskih pokazatelja oblika i veličine eritrocita s najvažnijim pokazateljima za svaku komponentu: opseg eritrocita, zaobljenost i izduljenost. Na osnovi morfometrijskih pokazatelja veličine i oblika eritrocita klaster analizom su dobivene tri subpopulacije eritrocita (ES 1 – najmanji i najizduženiji eritrociti; ES 2 – najveći i najzaobljeniji eritrociti; ES 3 - eritrociti prosječnog oblika i veličine). Utvrđene su razlike u srednjim vrijednostima morfometrijskih pokazatelja veličine i oblika eritrocita između grupa kategoriziranih po dobi i vrijednostima hematoloških pokazatelja (više i niže vrijednosti Hgb, HCT, MCV, MCH, MCHC i RDW). Testiranjem distribucije subpopulacije eritrocita prema morfometrijskim pokazateljima veličine i oblika eritrocita, utvrđene su značajne razlike između grupa eritrocita kategorozoranih prema vrijednostima hematoloških pokazatelja: značajno je bio viši udio subpopulacija ES 2 i ES 3 , te niži ES 1 u grupama eritrocita s višim vrijednostima Hgb, HTC, MCV and MCH u odnosu na grupe s nižim vrijenostima istih pokazatelja. Na osnovi analiziranih podataka, može se zaključiti da je uz pomoć računalno potpomognute analize morfometrijskih pokazatelja eritrocita te multivarijantne statističke analize, uključujući analizu glavnih komponenti i klaster analizu, moguće odrediti subpopulacije ovčjih eritrocita na osnovi morfometrijskih pokazatelja veličina i oblika eritrocita. Distribucija subpopulacija se značajno razlikovala između kategoriziranih grupa eritrocita. U ovom istraživanju po prvi puta je provedena analiza morfometrijskih pokazatelja veličine i oblika eritrocita u ovaca pasmine lička pramenka. Dobiveni rezultati mogli bi doprinijeti preciznijoj dijagnostici anemija u veterinarskoj medicini, napose normocitnih, makrocitnih i mikrocitnih anemija u ovaca.            Zaključno, morfometrijske analize veličine i oblika eritrocita bi mogle imati važnu primjenu te postati dio standardnih protokola u dijagnostici i liječenju hematoloških poremećaja malih preživača.
Summary Hematological tests are an important tool for the evaluation of farm animals’ health status. The morphometric studies of erythrocytes (RBCs) performed by sophisticated and advanced software are more appropriate and more precise than conventional measurements with the ocular micrometer. In addition, the automated methodology to analyze RBC cell shape support, improve the operator’s capability and expedite measurements. Data from RBCs morphometric size and shape parameters in Pramenka sheep breed have not been investigated in general, and   few of the  RBCs morphometric size parameters in sheep have been determined. Moreover, to the best of our knowledge, there is no data in the recent literature on the analyses of ovine’s RBCs subpopulations regarding the morphometric size and shape parameters, both approaches using computer-assisted image analysis of RBC morphometry and multivariate statistical methods, including principal component and cluster analysis. Therefore, the aims of this study were: (1) to determine the values of hematologic and RBCs morphometric size and shape parameters; (2) to investigate the relation between RBCs morphometric and hematologic parameters; (3) to determine the RBCs subpopulations by principal component and cluster analysis; (4) to investigate the distributions of RBCs subpopulations in categorized RBCs groups by age and values of hematological parameters in Pramenka sheep breed. The 36 blood samples were collected from jugular vein of randomly chosen healthy sheep, between the age of 2 and 5. Hematological parameters: haemoglobin (Hgb), haematocrit (HTC), mean corpuscular volume (MCV), mean corpuscular haemoglobin (MCH), mean corpuscular haemoglobin concentration (MCHC) and red blood cell distribution width (RDW) were analysed on hematology automized analyzer. Morphometric analyses were performed on 3600 RBCs in stained blood smears (n=36) by SFORM computer-assisted program. Following morphometric RBCs size parameters were determined: area, outline, convex, minimal radius, maximal radius, length and breadth as well as calculated morphometric RBCs shape parameters: ellipticity, elongation, solidity, roundness, form factor, contour index. The principal component analysis revealed three components with the most important value for each: RBCs outline, roundness and elongation. Cluster analysis indicated there were three RBCs subpopulations based on the RBCs morphometric size and shape parameters (ES 1 - the smallest and most elongated RBCs; ES 2 - the biggest and most rounded RBCs; ES 3 - average size and shape RBCs). Differences in mean values of RBCs morphometric size and shape parameters between groups formed by categorization of age and values of hematological parameters (Hgb, HCT, MCV, MCH, MCHC and RDW) were established. By testing the distribution of RBCs subpopulations according to the RBCs size and shape morphometric parameters, a significant difference was established between the RBCs groups formed by categorizing values of hematological parameters: significantly higher proportion of ES 2 and ES 3 subpopulations as well as significantly lower proportion of ES 1 subpopulation was established in groups of RBCs with higher values compared to RBCs with the lower values of Hgb, HTC, MCV and MCH. Based on analyzed data, it can be concluded that the use of computer-assisted image analysis of the RBC morphometry and multivariate statistical methods, including principal component and cluster analysis, ovine’s RBCs subpopulations based on the morphometric size and shape parameters can be obtained. In addition, the distribution of RBCs subpopulations was significantly different between the categorized RBCs groups. Also, this is the first analysis of the RBCs morphometric size and shape parameters values in Pramenka sheep breed. Hence, these results could serve as a basis for the diagnostic interpretation of anemic syndromes in veterinary medicine especially concerning normocytic, macrocytic, and microcytic anemia in sheep. In conclusion, RBCs morphometry may have important applications and become part of standard procedures in diagnostic interpretations and treatment of hematologic disorders in small ruminants.
Obrazloženje mentora Ivona Žura Žaja (izzaja@vef.hr)
U svojim istraživanjima student se bavi problematikom morfometrijskih osobitosti eritrocita hrvatske autohtone pasmine ovaca Lička pramenka. Istraživanje je provedeno u sklopu projekta „Inovativni funkcionalni proizvodi od janjećeg mesa“ Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ-IP-06-2016-3685). Istraživanje je načinjeno na stadu ovaca pasmine lička pramenka. Punkcijom vratne vene izvađena je krv 36 nasumično odabranih, zdravih ovaca u dobi 2 do 5 godina. Na automatiziranom hematološkom analizatoru određeni su pokazatelji: hemoglobin (Hgb), hematokrit (HTC), prosječni volumen eritrocita (mean corpuscular volume, MCV), prosječna količina hemoglobina u eritrocitu (mean corpuscular hemoglobin, MCH), prosječna koncentracija hemoglobina u krvi (mean corpuscular hemoglobin concentration, MCHC) te širina distribucije eritrocita (red blood cell distribution width, RDW). Morfometrijskom je analizom izmjereno 3600 eritrocita pomoću SFORM računalnog programa na 36 krvnih razmaza. U svakom eritrociti određivani su sljedeći morfometrijski pokazatelji veličine eritrocita: površina, opseg, ispupčenost, najmanji i najveći promjer, duljina i širina, te su izračunati sljedeći morfometrijski pokazatelji oblika eritrocita: eliptičnost, izduljenost, indeks ispunjenosti, zaobljenost, faktor zaokruženosti oblika i indeks pravilnosti površine eritrocita. Statistička obrada je načinjena uz pomoć programskog paketa SAS 9.4. Analizom glavnih komponenti utvrđene su tri glavne komponente morfometrijskih pokazatelja oblika i veličine eritrocita s najvažnijim pokazateljima za svaku komponentu: opseg eritrocita, zaobljenost i izduljenost. Na osnovi morfometrijskih pokazatelja veličine i oblika eritrocita klaster analizom su dobivene tri subpopulacije eritrocita (ES 1 – najmanji i najizduženiji eritrociti; ES 2 – najveći i najzaobljeniji eritrociti; ES 3 - eritrociti prosječnog oblika i veličine). Utvrđene su razlike u srednjim vrijednostima morfometrijskih pokazatelja veličine i oblika eritrocita između grupa kategoriziranih po dobi i vrijednostima hematoloških pokazatelja (više i niže vrijednosti Hgb, HCT, MCV, MCH, MCHC i RDW). Testiranjem distribucije subpopulacije eritrocita prema morfometrijskim pokazateljima veličine i oblika eritrocita, utvrđene su značajne razlike između grupa eritrocita kategoriziranih prema vrijednostima hematoloških pokazatelja: značajno je bio viši udio subpopulacija ES 2 i ES 3, te niži ES 1 u grupama eritrocita s višim vrijednostima Hgb, HTC, MCV and MCH u odnosu na grupe s nižim vrijednostima istih pokazatelja. Na osnovi analiziranih podataka, može se zaključiti da je uz pomoć računalno potpomognute analize morfometrijskih pokazatelja eritrocita te multivarijantne statističke analize, uključujući analizu glavnih komponenti i klaster analizu, moguće odrediti subpopulacije ovčjih eritrocita na osnovi morfometrijskih pokazatelja veličina i oblika eritrocita.
Student Ingo Ralph Albin Lobpreis je u istraživanju aktivno sudjelovao te je zadane zadatke obavio korektno, uhodanom i provjerenom metodom na dovoljnom broju uzoraka. Podaci morfometrijskih osobitosti eritrocita obrađeni su valjanim statističkim metodama i pravilno interpretirani, te se na toj osnovi doneseni pravovaljani zaključci. Uvodni je dio studentskog rada primjereno napisan i upućuje na dobro poznavanje tematike, a autor razumljivim i jasnim štivom uvodi čitatelja u svrhu i cilj provedenog istraživanja. Hipoteza i ciljevi istraživanja su dobro postavljeni. Rasprava je u granicama postavljenog zadatka gdje su dobiveni rezultati odmjereno i logično protumačeni. Zaključci su izvedeni pravilno na temelju rezultata istraživanja. Citirana je adekvatna literatura, 42 navoda, od kojih je 14 objavljeno u zadnjih 5 godina.
Rezultati ovog istraživanja donose nova saznanja o morfometrijskim osobitostima veličine i oblika eritrocita ovaca pasmine lička pramenka te uvelike doprinose u poznavanju osobitosti krvne slike ovaca, napose eritrocita. Naime, do sada još nisu istraživane morfometrijske osobitosti veličine i oblika eritrocita ovaca pasmine lička pramenka, dok je kod ovaca općenito određivano svega nekoliko morfometrijskih pokazatelja veličine eritrocita.
Dobiveni rezultati mogli bi doprinijeti preciznijoj dijagnostici anemija u veterinarskoj medicini, napose normocitnih, makrocitnih i mikrocitnih anemija u ovaca. Zaključno, morfometrijske analize veličine i oblika eritrocita mogle bi imati važnu primjenu te postati dio standardnih protokola u dijagnostici i liječenju hematoloških poremećaja malih preživača.
Stoga smo mišljenja kako ovaj rad predstavlja značajan doprinos poznavanju morfomtrijskih osobitosti eritrocita ovaca pasmine lička pramenka i predlažemo da se rad uzme u obzir za Rektorovu nagradu.
57. LUCIJA JURIŠIĆ, KLARA ZUBAK-NOVAK PRAĆENJE VELIKIH SISAVACA NA VELEBITU POMOĆU FOTOZAMKI
Sažetak Posljednja dva desetljeća fotozamke su jedna od najčešće korištenih metoda za istraživanje divljih životinja. Ova tehnologija omogućava neinvazivna istraživanja bez dugotrajne prisutnosti ljudi u staništu, što je iznimno korisno u praćenju životinjskih vrsta koje žive povučeno od ljudi. Na području Parka prirode Velebit i Nacionalnog parka Paklenica u razdoblju od ožujka do listopada 2018. godine postavljeno je ukupno 35 infracrvenih fotozamki s ciljem praćenja pojavnosti velikih sisavaca. Tijekom 4546 dana ukupne aktivnosti, zabilježeno je  3149 događaja, odnosno 0,66 događaja po kameri dnevo. Najčešće zabilježene vrste su srna i lisica, a najčešće zabilježena velika zvijer na istraživanom području je medvjed. Potvrđeno je da su medvjed, divokoza, srna i ris dnevno aktivne životinje, dok su lisica, jazavac, zec, divlja svinja, kuna i jelen noćne životinje. Čagalj, jelen lopatar, jež i jarebica kamenjarka zabilježeni su samo na sjevernom dijelu Velebita, dok su divokoza, srna, lisica, medvjed, zec, kuna i jazavac zabilježeni na sjevernom i na južnom dijelu. 
Summary During the last two decades camera trapping has been one of the most widely used methods for non-invasive wildlife research. This technology enables non-invasive research without the long-term presence of humans in the habitat, which is extremely useful in tracking animal species that are withdrawn from humans. In the area of Velebit Nature Park and the Paklenica National Park in the period from March to October 2018 a total of 35 infrared camera traps were set up to monitor the occurrence of large mammals. During the 4546 days of total activity, there were 3149 events, or 0.66 events per camera per each day. The most frequently recorded species are roe deer and fox, and the most commonly recorded large carnivores in the target area is a bear. It is confirmed that bears, chamois, roe deer and deer are daily active animals, while foxes, badger, rabbit, wild boar, marten and deer are nocturnal animals. Jackal, fallow deer, hedgehog and rock partridge were recorded only in the northern part of Velebit, while chamois, roe deer, fox, bear, rabbit, marten and badger were recorded in both northern and southern part of Velebit. 
Obrazloženje mentora Magda Sindičić (msindicic@vef.hr)
Studentice Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Lucija Jurišić i Klara Zubak-Novak, provele su znanstveno istraživanje te napisale studentski znanstveni rad pod našim mentorstvom. Navedeno djelo sadrži 20 stranica teksta, 5 slika, 3 tablice i 32 citata znanstvene literature. Djelo je napisano prema Pravilniku o dodjeli Rektorove nagrade.

Cilj istraživanja je bio analizirati pojavnost velikih sisavaca na području Parka prirode Velebit i Nacionalnog parka Paklenica pomoću fotozamki. Ova tehnologija omogućava neinvazivna istraživanja bez dugotrajne prisutnosti ljudi u staništu, što je iznimno korisno u praćenju životinjskih vrsta koje žive povučeno od ljudi. Na području Parka prirode Velebit i Nacionalnog parka Paklenica u razdoblju od ožujka do listopada 2018. godine postavljeno je ukupno 35 infracrvenih fotozamki s ciljem praćenja pojavnosti velikih sisavaca. Tijekom 4546 dana ukupne aktivnosti, zabilježeno je 3149 događaja, odnosno 0,66 događaja po kameri dnevo. Najčešće zabilježene vrste su srna i lisica, a najčešće zabilježena velika zvijer na istraživanom području je medvjed. Potvrđeno je da su medvjed, divokoza, srna i ris dnevno aktivne životinje, dok su lisica, jazavac, zec, divlja svinja, kuna i jelen noćne životinje. Čagalj, jelen lopatar, jež i jarebica kamenjarka zabilježeni su samo na sjevernom dijelu Velebita, dok su divokoza, srna, lisica, medvjed, zec, kuna i jazavac zabilježeni na sjevernom i na južnom dijelu.

Tijekom provedbe istraživanja, studentice su pokazale iznmno visoku razinu samostalnosti i odgovornosti. Pod našim mentorstvom naučile su samostalno pretraživati i analizirati znanstvenu literaturu te analizirati podatake u Pivot tablicama Microsoft Office Excel programa. Studentice su samostalno i savjesno analizirale podatke, te na temelju dobivenih rezultata logično i smisleno donijele zaključke, što su sve uobličile u studentski znanstveni rad.

Smatramo da je ovo djelo izvorni doprinos znanosti, te da zadovoljava kriterije za kandidaturu za nagradu Rektorata Sveučilišta u Zagrebu za studentske znanstvene radove. Dodatna vrijednost ovog studentskog rada je što rezultati ovog istraživanja imaju vrlo značajnu primjenu u našim istraživanjima ugroženih vrsta, pa su tako postavke više od stotinu fotozamki koje su aktivne u Hrvatskoj prilagođene rezultatima ovog rada.
58. Antea Rački Međusobni utjecaj reproduktivnog statusa, dobi i osobnosti konja na ostvarivanje punog atletskog potencijala u natjecanjima u preponskom jahanju
Sažetak U istraživanju je analiziran 41 konj toplokrvnog uzgojnog tipa različitog reproduktivnog statusa, dobi i osobnosti i njihovi rezultati u natjecanjima u preponskom jahanju. Ukupno je korišteno 8 pastuha, 18 kobila i 15 kastrata. Konji su podijeljeni u skupine i prema dobi: mladi konji 4-7 godina (n=15) zreli konji stari 8-13 godina (n= 13) i stariji konji u dobi 14-20 godina (n= 13). Treća podjela bila je prema dominantnoj karakternoj komponenti određenoj prema upitnicima: Ekscitabilni konji (n=4), zaštitnički nastrojeni konji (n=7), društveno nastrojeni konji (n=15) i dominantno znatiželjni konji (n=9), konji bez dominantne osobine (n=6). Istraživani konji su uspoređivani na temelju rezultatskih lista Hrvatskog konjičkog Saveza. Ukupno su bili dostupni rezultati za 80 utakmica odnosno 44 turnira koja su održana tijekom Zimskog i Ljetnog kupa u 2017. i 2018. godini. Korišteni su podaci za 3280 startova. Zimski kup (01.10-01.03) odvijao se u vrijeme kad konji nisu spolno aktivni dok su za vrijeme Ljetnog kupa (01.03-01.10) kobile bile u ciklusu i redovito su se tjerale. Cilj istraživanja je bio utvrditi postoji li veza između osobnosti, reproduktivnog statusa i dobi u ostvarivanju optimalnih rezultata u preponskom jahanju. Na temelju statističke obrade podataka i njihove interpretacije razvidno je da osobnost konja utječe na uspješnost konja u smislu postignutog plasmana i broja kaznenih bodova. Konji ekscitabilnog karaktera postizali su najlošije rezultate što je osobito bilo izraženo za vrijeme sezone spolne aktivnosti kobila (p<0,05). Nasuprot tome dominantno zaštitnički nastrojeni  konji postigli su najbolje rezultate bez obzira na spolnu sezonu. Vrlo je vjerojatno da bi određivanje dominantne karakterne komponente prije uvođenja konja u sport moglo pomoći odabiru konja prikladnijih za postizanje najboljih rezultata Kastrati su prema postignutim kaznenim bodovima i ostvarenom plasmanu najmanje varirali tijekom i izvan sezone, dok su kobile značajno bolje rezultate postizale izvan sezone spolne aktivnosti (p<0,05). Pastusi su također postizali bolje rezultate izvan sezone spolne aktivnosti ali navedena razlika nije bila statistički značajna. Stoga bi kontrola ciklusa u smislu blokade ciklusa kobila, povoljno utjecala na postignute rezultate u svih promatranih dobnih i spolnih skupina konja. Suprotno očekivanjima konji srednje dobi (9-13 godina) postizali su slabije rezultate od konja starijih od 13 godina. Potrebno je dodatno istražiti sve promatrane parametre na značajno većem broju sportskih konja svih dobnih i spolnih kategorija kako bi se utvrdilo u kojoj mjeri naši zaključci mogu biti primjenjivi na kompletnu populaciju konja toplokrvnog tipa koji se koriste za natjecanja u preponskom jahanju u Republici Hrvatskoj a i šire.
Summary Research included analysis of results of showjumping competitions of  41 warmblood horses with different reproductive status, age and personality. In total, 8 stallions, 18 mares, and 15 geldings were used. Horses were divided in the following age groups: young horses 4-7 years old (n=15), mature horses 8-13 years old(n=13) and older horses 14-20 years old (n=13). Horses were also divided according to dominant personality component, obtained by questionaires: excitability (n=4), protection (n=7), sociablity (n=15), inquistiveness (n=9), horses without dominant personality component (n=6). Horses in this study were compared according to results obtained in showjumping competitions of Croatian equestrian Federation in 2017. and 2018. Alltogether dana from 80 classes. 44 tournaments and 3280 starts were used. Winter cup (1.10-1.3) was considered as time of absence of cyclicity in mares while the Summer cup (1.3-1.10) was considered as full season of reproductive cyclicity of mares. Aim of the research was to determine if there was a connection between the dominant personality component, reproductive status and age of the horse in obtaining optimal results in showjumping competitions. Based on the statistical analysis of our data it is obvious that the dominant personality component influences success of the horse in showjumping (ranking, penalties). Excitable horses had the worst results, especially during the reproductive season (p<0,05). In contrary protective horses had the best results regardless of the season. Iti s very likely that determination of the dominant personality component could help in better selection of showjumping horses. Geldings had the least variations according to the season, while mares had significantly better results out of the season (p<0,05). Stallions also had better results out of the season but the difference wasn't statistically significant. It would be recommended to introduce methods of cycle blockage in mares in order to improve focus and results in all categories of horses. In contrary to  expectations older horses (14-20 years old) obtained better results than mature horses (8-13 years old). It s important to additionaly research all observed parameters on a significantly higher number of showjumpers in order to conclude if our conclusions could be applied on the complete population of warmblood horses used in showjumping competitions in Croatia and abroad.
Obrazloženje mentora Nikica Prvanović Babić (nikica@vef.hr)
Rad je originalno znanstveno djelo bazirano na analitici međusobnog utjecaja rasplodnih kategorija, dobi, ranijeg iskustva i osobnosti konja (kvalifikacija po Loydu) na rezultatske liste sportskih konja. Dobiveni rezultati su relevantni i od značaja i za područje veterinarske medicine (biomedicina i zdravstvo) kao i za područje genetike i oplemenjivanja životinja (animalne znanosti). Smatram da će spomenuti rad ujedno doprinijeti boljem razumjevanju kliničke fiziologije sportskih konja i popularizaciji konjičkog sporta u cjelini, kao i poboljšanju njihove dobrobiti. U radu je obuhvaćen respektibilan raspon podataka, temeljen na čak 3280 startova pri čemu su korištene vrlo detaljne statističke analize a sva literatura citirana u radu je relevantna i recentna. Znanstveni rad je napisan koncizno, jasno i razumljivo a zaključci rada jasno i nedvosmisleno proizlaze iz prikazanih rezultata. Korištena terminologija je adekvatna i u potpunosti odgovara i stručnim terminima i najvišim standardima hrvatskog književnog jezika. Rad je vrlo opsežan te na 25 stranica obuhvaća 4 tablice, 2 slike i 19 literaturnih navoda. na temelju svega navedenog, svesrdno preporučam rad kolegice Rački na natječaj za rektorovu nagradu u 2018/2019.

Biotehničke znanosti

Agronomski fakultet

Autori Naslov
59. Filipa Burul Utjecaj herbicida pendimetalina na rast soja bakterije Bradyrhizobium japonicum fiksatora atmosferskog dušika
Sažetak Simbiotska fiksacija dušika pod utjecajem je raznih abiotičkih i biotičkih faktora koji su u međusobnoj interakciji. U nekim slučajevima spomenute interakcije mogu negativno utjecati na kvržične bakterije što najčešće rezultira smanjenjem njihove efikasnosti, a u nekim slučajevima i onemogućavanjem uspostave simbiotskog odnosa. Jedan od neizostavnih abiotičkih faktora koji utječe na bakterije fiksatore dušika jest i primjena herbicida. Zbog činjenice da se najveći dio herbicida zadržava u sloju tla gdje je i najveća aktivnost mikroorganizama, važno je istražiti njihov utjecaj na rast kvržičnih bakterija. Budući da su se dosadašnja istraživanja na ovom području uglavnom temeljila na subjektivnoj, vizualnoj procjeni utjecaja herbicida na rast bakterija fiksatora duška u laboratorijskim uvjetima, cilj istraživanja bio je utvrditi utjecaj različitih koncentracija herbicida pendimetalina na rast soja bakterije Bradyrhizobium japonicum upotrebom digitalnog mikroskopa kao objektivne metode procjene njihovog učinka. Bakterija je uzgajana u in vitro uvjetima na TSA (Tryptic Soy Agar) hranjivoj podlozi. Istraživane koncentracije herbicida pendimetalina iznosile su 0,5; 1; 2; 4 i 8 %, pri čemu koncentracija od 2 % odgovara količini pendimetalina koja se uobičajeno primjenjuje u polju. Uz herbicidne tretmane bila je postavljena i netretirana varijanta (0 % pendimetalina). Svaka istraživana koncentracija pendimetalina obavljena je u četiri ponavljanja. Utjecaj herbicida pendimetalina na rast soja bakterije utvrđivan je mjerenjem širine zone inhibicije oko diskova pomoću digitalnog mikroskopa 5, 7, 10 i 12 dana nakon nacjepljivanja (DNN) bakterije na hranjivu podlogu. Najmanji inhibitorni učinak pendimetalina kod svih istraživanih koncentracija utvrđen je kod prvog mjerenja (3 DNN), kad se prosječna širina inhibicijske zone kretala od 0,18 mm kod najniže (0,5 %) do 0,97 mm kod najviše (8 %) istraživane koncentracije pendimetalina. Pri svakom sljedećem mjerenju utvrđena je progresija inhibitornog učinka pendimetalina. Najveći inhibitorni učinak utvrđen je kod posljednjeg mjerenja (12 DNN) kad je širina inhibicijske zone kod koncentracije pendimetalina od 0,5 % iznosila 0,61 mm. Povećanjem koncentracije značajno se povećavala, te je kod koncentracije od 8 % iznosila 2,46 mm. Rezultati istraživanja ukazuju na negativan učinak herbicida pendimetalina bakteriju Bradyrhizobium japonicum čak i kod koncentracija manjih od preporučene koja se primjenjuje u polju. Dobiveni rezultati značajno se razlikuju od dosadašnjih rezultata u ovom području, što upućuje na potrebu razvoja standardizirane metode utvrđivanja utjecaja herbicida na bakterije fiksatore dušika.
Summary Symbiotic nitrogen fixation is under the influence of various abiotic and biotic factors which are in interaction. In some cases, mentioned interactions can affect negatively on root-nodule bacteria which results in reduction of their efficiency, and in some cases with disabling estabilishment of symbiotic relationship. One of indinsepable abiotic factors which influence on the root-nodule bacteria is application of herbicides. Due to fact that the largest part of herbicides retains in a soil layer where the highest activity of microorganisms occur, it is important to determine their impact on root-nodule bacteria. Previous research in this field were mainly based on subjective, visual assessment of herbicide influence on growth of root-nodule bacteria Bradyrhizobium japonicum under the laboratory conditions, therefore the objective of this research was to determine influence of herbicide pendimethalin on growth of strain of root-nodule bacteria Bradyrhizobium japonicum with use of digital microscope as an objective method of assessment of influence of herbicide. Strain of bacteria was cultivated in in vitro conditions on TSA (Tryptic Soy Agar) nutrient medium. Investigated concentrations of herbicide pendimethalin were 0.5; 1; 2; 4 and 8 %, where concentration of 2 % presents amount of herbicide which is usually applied in the field. Together with herbicidal treatments control treatments were set (pendimethalin concentration 0%). Every concentration of pendimethalin was performed in four replicates. Influence of herbicide pendimethalin on the growth of strain of Bradyrhizobium japonicum was determined by measuring the width of inhibiton zone around the discs with digital microscope 5, 7, 10 and 12 days after inoculation (DAI) of bacteria on nutrient medium. The least inhibitory effect of pendimethalin for all investigated concentrations was established 3 DAI, when average width of inhibition zone was between 0.18 mm with lowest (0.5 %) to 0.97 mm with highest (8 %) investigated concentration of pendimethalin. The progression of inhibitory effect of pendimethalin was occured with every following measurment. The highest inhibitory effect was determined 12 DAI when width of inhibiton zone at concentration of 0.5 % was 0.61 mm. The width of inhibition zone was significantly increased with increasing the pendimethalin concentrations and at concentration of 8 % it was 2.46 mm. Results of research point on negative effect of herbicide pendimethalin on Bradyrhizobium japonicum bacteria, even at concentrations that are lower than recommended concentrations which are applied in the field. Obtained results differ significantly from previous researches in this field, which shows the need of developement of standardized method for determining the influence of herbicide on bacteria that fix atmospheric nitrogen.
Obrazloženje mentora Klara Barić (kbaric@agr.hr)
OBRAZLOŽENJE MENTORA
Student: Filipa Burul
Naslov rada: Utjecaj herbicida pendimetalina na rast soja bakterije Bradyrhizobium japonicum fiksatora atmosferskog dušika
Predmet: Obrazloženje mentora
Prema današnjim standardima proizvodnje hrane, znanstvena istraživanja u području ekologije, odnosno istraživanje utjecaja agrotehničkih zahvata na okoliš i prirodne resurse su imperativ. Naime, prema novoj paradigmi poljoprivrede (Save and Grow) koju je definirao FAO i prema usvojenoj strategiji Zajedničke poljoprivredne politike EU, pred agronomskom strukom je velik izazov. Potrebno je proizvoditi više hrane za rastuću populaciju a istovremeno očuvati prirodne resurse. Kompleksnost utjecaja poljoprivrede na okoliš, u području teme ovog rada, detaljnije su opisani u Uvodu rada.
U uvodnom dijelu Obrazloženja kao mentor želim istaknuti da je studentica studija Fitomedicina SuZ Agronomskog fakulteta Filipa Burul samostalno predložila i osmislila ideju rada prijavljenog za Rektorovu nagradu. Naime, na temelju vještina stečenih tijekom srednjoškolskog obrazovanja (stekla zvanje zdravstveno-laboratorijskog tehničara) i ishoda učenja tijekom studija na SuZ Agronomskom fakultetu stekla je kompetentnost te je u cijelosti samostalno obavila istraživanje u laboratorijskim uvjetima u području predmetnog istraživanja. Također bih istakla da su znanstveni interesi i marljivost studentice Filipe Burul prepoznati i od strane nastavnika drugih nastavnih područja (mikrobiologija, fitopatologija i entomologija) zbog čega su joj izašli u susret u korištenju resursa tijekom provedbe istraživanja ovog rada.
Jednako tako u pisanom dijelu rada uočila sam da je razumjela i prepoznala pravila i principe pisanja pojedinih poglavlja znanstvenog rada iz čega sam prepoznala važnost uočavanja studenata koji su tijekom studija stekli vještine i potencijal za nastavak znanstvenih aktivnosti u akademskoj zajednici.
U Uvodu je pregledom dosadašnjih istraživanja uspješno prepoznala važnost interdisciplinarnosti poljoprivrede te je kod opisa prethodnih istraživanja u području predmetnog istraživanja integrirala različite discipline iz područja poljoprivrede. Također pregledom literature uočila je važnost uključivanja ekologije u nove trendove poljoprivredne proizvodnje gdje treba poznavati pojedine utjecaje agrotehničkih zahvata na okoliš, odnosno voditi brigu o čuvanje okoliša, zdravlja ljudi i bioraznolikosti.
U konzultaciji s mentorom a na osnovi pregleda prethodnih istraživanja uspješno je definirala hipoteze, opće i specifične ciljeve istraživanja koje je uskladila s metodama istraživanja.
Poglavlje Materijal i metode istraživanja uključuju prethodno uočene „manjkavosti“ nekih prethodnih istraživanja te uključuje današnje mogućnosti informatičke tehnologije u cilju smanjenja utjecaja subjektivne procjene učinka herbicida na rast bakterija sojeva fiksatora atmosferskog dušika.
U skladu s hipotezama, općim i specifičnim ciljevima istraživanja, postignuti rezultati istraživanja su sustavno prikazani i u Raspravi sljedivo i kritički povezani s rezultatima drugih autora iz područja ovog istraživanja.
Zaključcima su istaknuti glavni rezultati istraživanja s prijedlogom daljnjih istraživanja u ovom području.
U cilju motivacije studentice Filipe Burul za nastavak znanstvenog rada u akademskoj zajednici predlažem Povjerenstvu da prijavljeni studentski rad prepoznaju kao originalni znanstveni rad i prihvate ga za Rektorovu nagradu.
Mentor: izv. prof. dr. sc. Klara Barić (kbaric@agr.hr)
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
Zavod za herbologiju

Mentor
Izv. prof. dr. sc. Klara Barić
________________________
60. Lara Bogovac Pristupi utvrđivanja prirodnih kvaliteta krajobraza južnog dijela Nacionalnog parka Krka
Sažetak Temeljno polazište ovog istraživanja proizašlo je iz učestalog poimanja krajobraza isključivo kroz njegove estetske kvalitete. Naime, iako se prirodnost kao jedna od temeljnih vrijednosti krajobraza definira kroz očuvanost prirodnih elemenata i stupanj percepcije krajobraza kao izvorno prirodnoga, ona se ipak često poistovjećuje s bio ekološkom vrijednosti. Tim je pristupom zapravo izuzeto čovjekovo poimanje prostora i njegovih vrijednosti kao jedne od temeljnih postavki Europske konvencije o krajobrazima. U ovom su radu inicijalno definirani osnovni pojmovi vezani uz krajobraz, krajobrazne vrijednosti te sudjelovanje javnosti, a na temelju pregleda dosadašnjih istraživanja, utvrđeni su načini poimanja te pristupi utvrđivanja prirodnih kvaliteta. Obzirom na utvrđenu važnost čovjekovog poimanja krajobraza, pristupilo se anketnom istraživanju percepcije ispitanika o prirodnim kvalitetama krajobraznih tipova prikazanih na fotografijama. Ispitivanje je provedeno na prigodnom uzorku od 20 studenata preddiplomskog i 20 studenata diplomskog studija krajobrazne arhitekture. Rezultati su zatim klasificirani korištenjem AHP metode (analitičko hijerarhijski proces) i GIS alata, te su implementirani u model percepcije. U radnom su postupku GIS alati korišteni za povezivanje te istodobno analiziranje više različitih informacija i podataka putem multikriterijske analize vrednovanja krajobraza koja istodobno uključuju subjektivni i objektivni aspekt prostora. Ispitivanje je pokazalo da ispitanici obzirom na raznolikost površinskog pokrova i reljefnih formi prirodnijima percipiraju (1) krajobrazne tipove na području kanjona rijeke Krke i Čikole, te (2) krajobrazne tipove u kojima se prisutan vodeni element. Preklapanjem modela ranjivosti prirodnih kvaliteta krajobraza i modela percepcije prirodnih kvaliteta, ovaj je rad ukazao na mogućnost implementacija percipiranih prirodnih kvaliteta određenih krajobraznih tipova u cjeloviti postupak vrednovanja krajobraza, koji obuhvaća sve vrijednosti u prostoru, uključujući i iznimno važnu čovjekovu percepciju.
Summary Fundamental starting point for this research has come from a common understanding of the landscape only through its aesthetic qualities. Although naturalness as one of the fundamental values of the landscape is defined by the preservation of natural elements and the degree of landscape perception as originally natural, it is often identified with bio ecological value. This approach implies that the human understanding of space and its values is in fact excluded as one of the fundamental postulate of the European Landscape Convention. This paper initially defined basic terms related to landscape,  landscape values and public participation. Based on the review of previous researches, ways of understanding and approaches to the identification of natural qualities have been established. Considering the determined importance of human’s perception of the landscape, a survey on the perceptions of the natural qualities of the landscape types shown in the photographs was carried out in this research. The study was conducted on a suitable sample of 20 undergraduate and 20 graduate students of landscape architecture. Obtained results have been classified through AHP analysis and GIS tools, then implemented into the model of perception. Within the working process, a GIS tools have been used for linking and simultaneously analyzing multiple information and data through a multicriteria analysis of landscape evaluation that simultaneously includes the subjective and objective aspect of the space. This research pointed out that considering the diversity of land cover and relief form, as more natural the respondents perceive  (1) landscape types in the area of the canyon of the Krka and Čikola, and (2) landscape types in which the water element is present. By overlapping the vulnerability model of natural landscape qualities and the model of perception of natural qualities, this paper pointed to the possibility of implementing the perceived natural qualities of certain landscape types into the complete landscape evaluation process, which encompasses all values in the space, including a very important human perception.
Obrazloženje mentora Dora Tomić Reljić (dtomic@agr.hr)
dr. sc. Dora Tomić Reljić, mentor
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
Svetošimunska 25, Zagreb
Zavod za ukrasno bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost
dtomic@agr.hr


Povjerenstvo za Rektorovu nagradu

PREDMET: obrazloženje mentora o kriterijima izvrsnosti za rad studentice Lare Bogovac prijavljen na Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za individualni znanstveni i umjetnički rad u akademskoj godini 2018./2019.
Lara Bogovac studentica je apsolventske godine diplomskog studija Krajobrazne arhitekture. U svom dosadašnjem znanstveno-istraživačkom i stručnom radu na Zavodu za ukrasno bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost pokazala je veliki interes za primjenu GIS tehnologija u istraživanjima krajobraza. Ujedno, pokazala je i vrlo dobro razumijevanje teorijskih spoznaja o vrijednostima krajobraza kao i samostalnost u izvođenju rada. Njezin je značajan trud uložen prilikom izrade kartografskih prikaza koji su rezultat transformacije percipiranih prirodnih kvaliteta u vrijednosni model koji je moguće primijeniti u planiranju i upravljanju prirodnim vrijednostima, a posebice u zaštićenim područjima prirode kao što je Nacionalni park Krka.
U radu je primijenjen adekvatni metodološki okvir svojstven za područje krajobraznog planiranja: definiranje kriterija za utvrđivanje prirodnih kvaliteta, ispitivanje percepcije prirodnih kvaliteta korištenjem online upitnika sa primjerenim fotografskim prikazima, klasifikacija krajobraznih tipova na temelju rezultata AHP analize, te izrada vrijednosnih modela ranjivosti i kartografskih prikaza specifičnih za istraživano područje korištenjem GIS alata; QuantumGIS (QGIS, verzija 2.18) i ProVal2000. Rezultati istraživanja su pregledno dokumentirani, dobro razloženi i primjereno prikazani tablicama i kartografskim prikazima dobivenih modela. U opisu rezultata studentica je slijedila postavljene hipoteze i ciljeve.
Studentica je ovim radom otvorila nedovoljno istraženi problem definiranja prirodnosti i njene pojavnosti u krajobrazu, te ukazala na moguće postupke implementacije percipiranih prirodnih kvaliteta krajobraza u postupak vrednovanja.
Zbog svega navedenog smatram da rad “Pristupi utvrđivanja prirodnih kvaliteta krajobraza južnog dijela Nacionalnog Parka Krka“ studentice Lare Bogovac odgovara kriterijima izvrsnosti te preporučam Povjerenstvu da ga uzme u razmatranje u Natječaju za dodjelu Rektorove nagrade u akademskoj godini 2018/2019.
S poštovanjem,

Dora Tomić Reljić
61. Monika Nekić KLIJAVOST SJEMENA PRIMORSKOG VRISKA (Satureja montana L.) POD UTJECAJEM STRESA SUŠE I PREDSJETVENIH TRETMANA 
Sažetak Primorski vrisak (Satureja montana L.) je višegodišnji polugrm koji predstavlja važnu ljekovitu, začinsku i medonosnu biljnu vrstu. Prirodno je rasprostranjen u mediteranskim, krškim područjima, u kojima često vlada nedostatak vode. Za uzgoj primorskog vriska i mogućnost njegovog kultiviranja potrebno je ispitati klijavost sjemena te definirati uvjete pri kojima je klijavost najveća. Sjeme primorskog vriska za ovo istraživanje sakupljeno je u njegovom prirodnom staništu, u mjestu Stolac (998 m nadmorske visine). Ukupno 1200 sjemenki izloženo je predtretmanu s giberelinskom kiselinom (GA3) u koncentracijama od 100 ppm i 400 ppm tijekom 48 sati u mraku, te predtretmanu s kalijevim nitratom (KNO3) u koncentracijama od 0,2 w/v% i 0,6 w/v% tijekom 72 sata u mraku. Nakon primjene predtretmana, ispitana je klijavost sjemena na podlogama vlaženim različitim koncentracijama polietilen glikola (PEG) te dH2O. U prvom tretmanu podloga je vlažena s destiliranom vodom, u drugom s -0,8 MPa PEG-a, te u trećem tretmanu s -2,5 MPa PEG-a. Unatoč tome što primorski vrisak raste u sušnijim područjima, u ovom istraživanju je dokazano da izrazito sušni uvjeti nepovoljno djeluju na klijanje sjemena, ali se navedeno djelovanje može ublažiti predsjetvenim tretmanima. Na svojstva klijavosti i početni razvoj klijanaca najbolje djelovanje ima predtretman s giberelinskom kiselinom, osobito u koncentraciji 400 ppm GA3. 
Summary Winter savory (Satureja montana L.) is perennial subshrub that represents an important medicinal, aromatic and honey plant species. It is naturally widespread in Mediterranean, karst areas where often lacks water. For the winter savory growing and the possibility of cultivating it, it is necessary to examine germinability of the seed and define the conditions in which it achieves maximum germinability. The seeds for this study were collected in natural habit, in Stolac (998 m above sea level). In this research, a total of 1,200 seeds were exposed to priming treatments with gibberellic acid (GA3) at concentrations of 100 ppm and 400 ppm for 48 hours in the dark and priming treatment with potassium nitrate () at concentrations of 0,2 w/v% i 0,6 w/v% for 72 hours in the dark. After priming treatments, the germinability of seeds was tested by using different concentrations of polyethylene glycol (PEG) and distilled water. In the first treatment the substrate was wet with distilled water, in the second with -0,8 MPa PEG, and in the third treatment with -2,5 MPa PEG. Despite the fact that the species grows in dry areas, the study shows that extremely dry conditions have adverse effects on seed germination, but also that it can be alleviated by seed priming. The priming treatments with gibberellic acid, particularly at concentration of 400 ppm GA3, showed the best effect on germination properties and initial germination development. 
Obrazloženje mentora Klaudija Carović-Stanko (kcarovic@agr.hr)
Studentica diplomskog studija Biljne znanosti, Monika Nekić, tijekom studiranja pokazala je zanimanje kako za znanstveni rad tako i za problematiku proizvodnje ljekovitog i aromatičnog bilja.
U svrhu izrade rada za Rektorovu nagradu, postavljen je pokus na Zavodu za sjemenarstvo Agronomskog fakulteta u čije je provođenje studentica bila uključena u svim fazama, od početne ideje i osmišljavanja pokusa do obrade podataka i donošenja zaključaka. Studentica je pritom pokazala izuzetnu samostalnost u radu i znanstveni pristup brojnim problemima te je uz dobivene rezultate i pregled postojeće literature izradila vrlo zanimljiv i koristan rad.
Stoga sam mišljenja da navedeni rad zaslužuje Rektorovu nagradu.

Uz pozdrav,


Izv. prof. dr. sc. Klaudija Carović-Stanko
62. Ivana Lisica PRIRODNA PREHRANA POTOČNE PASTRVE (Salmo trutta) IZ PET POTOKA S PODRUČJA PAPUKA
Sažetak Potočna pastrva autohtona je riba Hrvatske o čijoj prirodnoj prehrani se malo zna. Za ovo istraživanje, uzorkovano je 40 jedinki potočne pastrve u travnju 2018. g. na pet vodotoka s područja Papuka (Jankovački potok, Brzaja, Toplica, Veličanka i Orljava). Ciljevi istraživanja su bili utvrditi kvalitativni i kvantitativni sastav prehrane potočne pastrve temeljem sadržaja želuca i usporediti razlike sastava prehrane u različitim vodotocima. Pastrve su uzorkovane medotom elektroribolova, a disekcija, mjerenje, vaganje i determinacija odvijale su se laboratoriju. Determiniranim svojtama izračunat je postotak brojnosti (N%), postotak učestalosti ponavljanja (F%), postotak mase (W%) i postotak dominacije (D%). Rezultatima je utvrđena totalna dužina tijela minimalna 12,0 cm i maksimalna 23,8 cm.. Prema ispunjenosti probavila, jedinke iz Jankovačkog potoka imale su najmanji stupanj ispunjenosti probavila (34%), a jedinke iz Veličanke i Orljave najveći (92,5% i 100%). Kvalitativnom analizom utvrđena je hranidba pastrva iz 5 sistemskih razreda i trinaest porodica vodenih beskralješnjaka. Kvantitativnom analizom utvrđena je dominacija svojti Coleoptera (57,5%), Formicidae (42,5%), Trichoptera (27,5%), Muscidae (22,5%) i Gammaridae (22,5%) u sadržaju probavila. Svojte plijena iz reda Coleoptera bili su prisutni u gotovo svim probavilima. Iako su ovi vodotoci izolirani, prirodna prehrana potočne pastrve bila je vrlo slična.
Summary The brown trout is an autochthnous Croatian fish but its natural diet is poorly known. For purpose of this research, 40 individuals of brown trout from five streams of Papuk (Jankovački stream, Brzaja, Toplica, Veličanka and Orljava) were conducted in April 2018. The main aim of this research were to determine qualitative and quantitative composition of the brown trout's diet, based on stomach contents. Also, differences between the brown trout diet from investigated streams were investigated. The trout speciments were sampled using the electrofishing method, while dissecting, measuring, weighing and determination were conducted at the laboratory. The determined prey were measured by numerical percentage (N%), frequency of occurence (F%), weight percentage (W%), and percentage of dominacy (D%). The total lenght of investigated individuals of brown trout were between 12,0 cm and 23,8 cm. At individuals from Jankovački stream lowest fullness index (34%) has been observed. The largest fullness index was found in brown trout individuals from Veličanka and Orljava (92,5% and 100%). Accoring to qualitative prey analysis, the trout diet belongs to 5 systemic classes, and 13 invertebrate families. Based on quantitative prey analysis, the families of Coleoptera (57,5%), Formicidae (42,5%), Trichoptera (27,5%), Muscidae (22,5%) and Gammaridae (22,5%) dominated in the stomach content. Prey from Coleoptera order was present in almost all of the sampled specimens. Although investigated streams were isolated the natural diet of brown trout was very similar.
Obrazloženje mentora Marina Piria (mpiria@agr.hr)
Studentica Ms Ribarstvo i lovstvo, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta Ivana Lisica izradila je rad pod naslovom “PRIRODNA PREHRANA POTOČNE PASTRVE (Salmo trutta) IZ PET POTOKA S PODRUČJA PAPUKA ”.
Materijal za ovaj rad je prikupljen temeljem projekta Hrvatske zaklade za znanost pod brojem IP-06-2016. Studentica Ivana Lisica se izrazito zalagala svojim radom na različitim terenskim aktivnostima te je bila spremna pomoći u istraživanjima na tekućem projektu. Kolegica je proučila različitu literaturu prije nego je pristupila determinaciji konzumiranih svojti plijena pastrva, te je potpuno samostalno napravila cijelu laboratorijsku analizu.
U Hrvatskoj, potočna pastrva je zavičajna vrsta u rijekama i potocima dunavskog slijeva, a smatra se da je unesena u jadranski slijev. Iako je to široko poznata vrsta, vrlo malo je istraživanja provedeno na prirodnim populacijama u otvorenim vodama. Tako u Hrvatskoj ne postoji niti jedan podatak literature o njihovoj prehrani iz hrvatskih vodotoka. S obzirom na raspoloživost hrane u pojedinom vodotoku, mogu se utvrditi okolišne razlike koje postoje na različitim staništima te uputiti na određene antropogene i druge postojeće pritiske na dotično akvatično stanište, kao i na samu vrstu. Kolegica Lisica je ovim istraživanjem utvrdila da je glavni konzumirani plijen potočnoj pastrvi u svim istraživanim svojte iz skupina Formicidae, Coleoptera, Gammaridae i Muscidae bez obzira na geografsku izoliranost vodotoka.
Kolegica Lisica je rad napisala potpuno samostalno, koristila je ispravne metode, pravilno obradila rezultate te temeljem brojne literature napisala kvalitetnu raspravu. Ovaj rad sadrži nove i vrlo vrijedne podatke o biologiji i ekologiji potočne pastrve, stoga bih ga predložila za dodjelu Rektorove nagrade u kategoriji nagrade za individualni znanstveni i umjetnički rad.
63. Barač Petra, Jurjević Paula Empirijsko istraživanje tržišta proizvoda od morskih algi
Sažetak S obzirom na sve veći porast ljudske populacije, uz ograničene resurse za proizvodnju hrane, javlja se potreba za novim oblicima hrane iz neiskorištenih resursa. Jedno od mogućih rješenja su morske makroalge, koje po svojem načinu uzgoja nisu štetne za okoliš, održive su i bogate su raznim nutrijentima pogodnim za ljudsku prehranu. Istraživanja o ponašanju potrošača pri konzumaciji proizvoda od morskih algi nisu provedena na području Republike Hrvatske. Stoga je cilj ovog istraživanja bio utvrditi ponašanje hrvatskih potrošača u potrošnji proizvoda od morskih algi, zatim utvrditi razinu svijesti potrošača o zdravlju  i ispitati utjecaj svijesti o zdravlju na namjere hrvatskih potrošača u potrošnji proizvoda od morskih algi. Provedeno je anketno ispitivanje na uzorku od 575 ispitanika na području Republike Hrvatske. Ustanovljeno je kako je većina ispitanika kušala morske alge te da na njihovu konzumaciju najviše utječu preporuke prijatelja, obitelji i zdravstvenih djelatnika, a vrlo im je bitno da su hrvatskog podrijetla. Većina ispitanika ima visok stupanj svijesti o zdravlju te će upravo oni vjerojatnije konzumirati morske alge u budućnosti. Također, na njihovu konzumaciju morskih algi, veći utjecaj ima gledanje kulinarskih emisija ili čitanje članaka o morskim algama, ako su alge sastavni dio recepata za pripremu jela ili ako se nalaze na meniju u restoranu. Oni također pridaju veću važnost certifikatima ekološke poljoprivrede, održivog uzgoja i održivog branja za razliku od osoba niske svijesti o zdravlju.
Summary Given the increasing human population growth and limited recourses for food production, there is a need for new forms of food that is produced from unused resources. One of the possible solution is marine macro-algae, which by their means of production are environmentally friendly, sustainable and rich in various nutrients valuable for human consumption. Consumer behaviour studies on the consumption of seaweed products have not been conducted in the Republic of Croatia. Therefore, the aim of this study was to identify the behaviour of Croatian consumers in the consumption of seaweed products, determine the level of health consciousness and to examine the impact of health consciousness on the intentions of Croatian consumers in the consumption of seaweed products. A survey was conducted on a sample of 575 respondents in the Republic of Croatia. It was established that most of the respondents tried seaweed and that their consumption was most influenced by the recommendations of friends, family and health care professionals, also Croatian origin of seaweed is very important to them. Most respondents have a high level of health consciousness and they will consume seaweed in the future. Also, on their consumption of seaweed, a greater impact has watching culinary shows or reading articles about seaweed, if seaweeds are a part of recipes or if they are on a menu at the restaurant. They also attach greater importance to certificates of organic agriculture, sustainable production, and sustainable harvesting, as opposed to a person with low health consciousness.
Obrazloženje mentora Marina Tomić Maksan (mtomic@agr.hr)
Petra Barač i Paula Jurjević, studentice diplomskog studija Agrobiznis i ruralni razvitak tijekom preddiplomskog i diplomskog studija pokazale su izniman interes za područje marketinga u poljoprivredi i istraživanje tržišta. Visok stupanj ambicioznosti, samostalnosti i interesa za područje marketinga u poljoprivredi kolegica Paula Jurjević potvrdila je i u organizaciji I. studentske konferencije na temu „Digitalni marketing vs. klasično oglašavanje hrane“ i II. studentske konferencije na temu „Hrvatska pivarska revolucija“ koje su organizirane pod mojim vodstvom. Studentica Paula Jurjević je vrlo profesionalno pristupila organizaciji studentskih konferencija te je svojom upornošću i trudom na konferencije uspjela dovesti najutjecajnije predstavnike digitalnih i klasičnih marketinških agencija, poljoprivredne proizvođače, proizvođače craft piva i medije.

Nadalje, kolegica Paula Jurjević je pod mojim mentorstvom izradila rad "Utjecaj informativne kampanje na ponašanje u konzumaciji brze hrane među studentima", koji je nagrađen Dekanovom nagradom u akademskoj godini 2017./2018.

Kolegica Petra Barač pokazala je interes za područjem istraživanja tržišta na predavanjima i seminarima iz predmeta Istraživanje tržišta.

Studentice Barač Petra i Jurjević Paula su pokaze veliki interes za znanstveni i istraživački rad te su pod mojim mentorstvom izradile znanstveni rad naslova "Empirijsko istraživanje tržišta proizvoda od morskih algi" poštujući upute Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade. Prijavljeni rad napisan je na 54 stranice, sadrži 11 tablica i 3 grafikona te nije vezan uz izradu diplomskog rada studentica, a sadrži izvorne rezultate istraživanja koje je provedeno tijekom 2018. godine.

Tema rada je aktualna i ima izniman znanstveni, ali i praktični značaj. U razvijenim zemljama svijeta sve višu raste zahtjevi potrošača za kvalitetnim makronutrijentima i ključnim mikronutrijentima. S druge strane broj stanovnika sve više raste, a poljoprivredne površine nužne za proizvodnju hrane su nam ograničene. Iz tog razloga javlja se potreba za novim izvorima hrane, a morske alge su najbolji primjer hrane koja ima minimalan utjecaj na okoliš, a brojne zdravstvene prednosti za ljudsko zdravlje (izvor joda, vlakana, omega 3, proteina itd.).

Kako do sada nisu provedena istraživanja s ciljem utvrđivanja ponašanja potrošača u potrošnji proizvoda od morskih algi, ciljevi ovog istraživanja bili su utvrditi ponašanje hrvatskih potrošača u potrošnji proizvoda od morskih algi, utvrditi razinu svijesti potrošača o zdravlju i ispitati utjecaj svijesti o zdravlju na namjere hrvatskih potrošača u potrošnji proizvoda od morskih algi.

U uvodu se na jasan i jezgrovit način opisuje tema rada i problemi koji će biti obrađivani te se uvodi čitatelja u značaj teme istraživanja. U poglavlju Pregled dosadašnjih istraživanja, koje je podijeljeno na četiri potpoglavlja, prikazani su rezultati ranijih istraživanja na temu sklonosti konzumiranju nove hrane, zdravstvenih prednosti konzumacije proizvoda od morskih algi, ponašanja potrošača u konzumaciji proizvoda od morskih algi i svijesti o zdravlju. U poglavlju Metode i materijali detaljno su objašnjene metode istraživanja i analiza podataka kako bi se osigurala ponovljivost istraživanja. Rezultati istraživanja su prikazani logičkim slijedom kroz tablice i grafikone, a isti su pojašnjeni i u tekstu. U poglavlju Rasprava dobiveni rezultati su komentirani i uspoređeni s ranijim istraživanjima drugih autora u području teme te su prikazana ograničenja istraživanja i dane preporuke za daljnja istraživanja. U završnom dijelu rada, zaključku, navedeni su glavni zaključci. Poglavlje literatura sadrži 38 literaturnih navoda, čime se potvrđuje obuhvat velikog broja relevantnih izvora iz područja rada.

S obzirom na zahtjevnost istraživanja studentice su pokazale izuzetnu marljivost, sposobnost analitičkog razmišljanja, samostalnost u radu, ali i uspješnost rada u timu što je doprinijelo izvrsnosti priloženog rada.

Na temelju svega navedenog, ali i činjenice da se studentice Petra Barač i Paula Jurjević ističu među drugim studentima interesom za sudjelovanjem u znanstvenim istraživanjima srdačno preporučam da im se dodjeli Rektorova nagrada za prijavljeni znanstveni rad u akademskoj godini 2018./2019.

S poštovanjem,
Dr. sc. Marina Tomić Maksan
64. Jelena Horvatinec i Tihana Rajnović Utjecaj temperature i relativne vlažnosti zraka na izlučivanje nektara samonikle vrste Lamium orvala L.
Sažetak Na području parka Maksimir 2018. godine je provedeno petodnevno (23.4.-27.4.2018.) prikupljanje nektara samonikle biljke Lamium orvala u razdobljima od dva sata, od 8:00 do 18:00. Pri tome su bilježeni podaci o količini nektara i njegovoj koncentraciji šećera, te o lokalnim uvjetima temperature zraka i relativne vlažnosti zraka. Cilj je bio utvrditi postoji li značajna korelacija temperature i relativne vlažnosti zraka s količinom proizvedenog nektara i njegovim sadržajem šećera. Količina nektara je mjerena uz pomoć staklenih mikrokapilara, dok je koncentracija šećera utvrđena uz pomoć prijenosnog digitalnog refraktometra. Lokalni uvjeti temperature i relativne vlažnosti zraka su prikupljeni na lokaciji pčelinjaka Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Podaci su obrađeni u statističkom programu R.Literatura navodi da osim unutrašnjih odlika biljke i vlage tla, temperatura zraka i relativna vlažnost zraka imaju značajan utjecaj na izlučivanje nektara pojedine biljne vrste. Unatoč tim navodima, naše istraživanje je pokazalo da na izlučivanje nektara vrste L. orvala temperatura zraka i relativna vlažnost zraka nemaju značajni utjecaj na količinu ili šećerni udio nektara. Također, ustanovljeno je da ne postoji značajan trend dnevnog hoda količine proizvedenog nektara, ali postoji granično značajni trend promjene koncentracije šećera ovisno o vremenu uzorkovanja.
Summary In 2018, in the area of park Maksimir, nectar of a naturally occurring plant Lamium orvala was collected during a five day period (23.4.-27.4.2018.). The collection was conducted in 2h intervals, from 8:00 to 18:00. During the collection process, quantity of nectar and its sugar concentration was measured, also local temperature and relative air humidity data was gathered. The goal was to establish if there is a correlation between temperature and relative air humidity, and quantity of the produced nectar together with its sugar content. Nectar quantity was measured using glass capillary tubes, while the sugar content was measured using a field digital refractometer. Local conditions regarding temperature and relative air humidity were collected in the apiary of University of Zagreb, faculty of Agriculture. Data was analyzed in the statistical program R. Scientific literature claims that, besides of the inner workings of a plant and soil moisture, temperature and relative air humidity have a significant impact on nectar secretion of any given plant. Despite those claims, our research has shown that those two factors have no significant impact on nectar quantity and sugar content of nectar in the species Lamium orvala. It has also shown that there is no significant trend of consistent changes of nectar quantity during regular daily intervals, but it has shown a marginally significant trend in its sugar content.
Obrazloženje mentora Dubravka Dujmović Purgar (dpurgar@agr.hr)
Predmet: Obrazloženje mentora rada naslova „Utjecaj temperature i relativne vlažnosti zraka na izlučivanje nektara samonikle vrste Lamium orvala L.“ autora Jelene Horvatinec i Tihane Rajnović za natječaj za Rektorovu nagradu u akademskoj godini 2018./2019.
Rad naslova „Utjecaj temperature i relativne vlažnosti zraka na izlučivanje nektara samonikle vrste Lamium orvala L.“ predstavlja originalni znanstveni rad koji je imao za cilj ispitati hipotezu da temperatura zraka i relativna vlažnost zraka imaju značajan utjecaj na količinu i koncentraciju šećera izlučenog nektara. Ovo istraživanje su samostalno izradile studentice diplomskog studija Biljnih znanosti Agronomskog fakulteta Jelena Horvatinec i Tihana Rajnović. Rad je napisan prema Pravilniku o dodjeli Rektorove nagrade, te sadrži 35 stranica, 9 slika, 8 tablica, 4 grafikona i 38 literaturnih navoda.
U vrijeme kada se vode rasprave o pčelama i njihovoj važnosti za naš život, njihovom doprinosu u poljoprivrednoj proizvodnji, sve većem zagađenju koje narušava i ozbiljno prijeti njihovom opstanku, važno je naglasiti značaj multidisciplinarnog istraživanja iz područja pčelarstva i botanike.
Razumijevanje izlučivanja nektara je od izuzetnog značaja za pčelarstvo. S obzirom na dosadašnja istraživanja koja su provedena na višegodišnjim kulturama, postavilo se pitanje kako izlučivanje nektara izgleda kod zeljastih samoniklih vrsta, koje su od iznimne važnosti za pčele. Porodica Lamiaceae je veoma važna, kako za šumsko, tako i za livadno pčelarenje. Time je izbor samonikle, zeljaste vrste unutar porodice Lamiaceae bila logičan izbor za provjeru ovisnosti volumena i koncentracije šećera nektara o lokalnim uvjetima temperature i relativne vlažnosti zraka.
U uvodnom dijelu rada studentice su opisale taksonomski status vrste Lamium orvala, kao i morfološka obilježja, te rasprostranjenost vrste. Također kako su važan segment ovog istraživanja bili nektariji i pojmovi vezani uz njih, oni su također opisani u uvodnom dijelu. Hipoteza i cilj istraživanja jasno su postavljeni na temelju brojnih literaturnih izvora koji navode da se volumen nektara i njegov sadržaj šećera mijenja ovisno o temperaturi i relativnoj vlažnosti zraka. Poglavlje „Materijal i metode“ opisuje pokusnu lokaciju, te metodiku praćenja izlučivanja nektara, mjerenja količine nektara i koncentracije šećera, kao i opis provedenih statističkih analiza. Rezultati ovog istraživanja pregledno su prikazani tablicama i grafikonima koji su komentirani i uspoređeni s relevantnim literaturnim navodima u poglavlju rasprava. Zaključci su izvedeni na temelju rezultata istraživanja.
Studentice Jelena Horvatinec i Tihana Rajnović dosad su se u okviru naše suradnje kako kroz nastavu i izvannastavne aktivnosti, tako i kroz osmišljavanje vlastitog istraživanja pokazale kao vrlo motivirane, temeljite, zainteresirane za istraživanja, a istovremeno bile su odgovorne i samostalne s jedne strane, ali i složne i odlično se nadopunjavale u timskom radu s druge strane. Želimo istaknuti da su studentice samostalno proučile svu dostupnu literaturu, osmislile i provele kompletno istraživanje i u konačnici napisale ovaj rad koji zadovoljava kriterije znanstvenog rada.
Zbog samostalnosti i inicijative koju su pokazale, te svih ranije navedenih razloga rad studentica Jelene Horvatinec i Tihane Rajnović predlažemo za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2018/2019.
S poštovanjem
Mentori:
Izv. prof. dr. sc. Dubravka Dujmović Purgar
Dr. sc. Saša Prđun
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
Svetošimunska 25, 10000 Zagreb
Tel.: +385 /1/239 3836
e-mail: dpurgar@agr.hr

Prehrambeno - biotehnološki fakultet

Autori Naslov
65. Kristina Žuna Utjecaj promjena prehrambenih i životnih navika na sastav mikrobiote usta u pretilih žena Zagrebačke županije 
Sažetak Pretilost je kompleksna bolest koja može biti uzrokovana genetskim, životnim i okolišnim čimbenicima, a osoba s indeksom tjelesne mase višim od 30 kg/m2 se smatra pretilom. Iako je usna šupljina prvi dio probavnog trakta, više se zna o povezanosti i utjecaju crijevne mikrobiote na razvoj pretilosti. Cilj ovog rada je bio ispitati utjecaj promjene prehrambenih i životnih navika na promjenu oralne mikrobiote i uspješnost mršavljenja u skupini od 17 pretilih ispitanica. Prije i nakon mršavljenja, ispitanice su mjerene, odgovarale su na anketni upitnik te im je uzet uzorak sline. Sastav mikrobiote usta je ispitivan nacjepljivanjem uzoraka sline na hranjive podloge, a nakon uzgoja i izolacije čistih kolonija, pojedini mikroorganizmi su identificirani spektrometrijom masa. Dobiveni rezultati pokazuju da su ispitanice u vremenu od 5,6 ± 0,60 mjeseci u prosjeku izgubile 5,56 ± 4,46 % ukupne tjelesne mase, sa značajnim promjenama u sastavu mikrobiote usta uslijed značajnih promjena u prehrambenim i životnim navikama. Raznolikost sastava mikrobiote usta bila je značajno veća u ispitanica nakon mršavljenja. Nadalje, utvrđeno je značajno smanjenje učestalosti bakterija Streptococcus oralis i Streptococcus pneumoniae nakon provedenog mršavljenja. Životne navike koje su statistički značajno doprinijele mršavljenju i promjeni sastava mikrobiote usta su bile spavanje duže od 6 sati dnevno te učestalija tjelesna aktivnost, a prehrambene navike su bile uravnoteženija i raznolika prehrana, povećani unos tekućine, smanjeni unos mesa i mesnih prerađevina te povećani unos maslinovog ulja. Rezultati pokazuju važan utjecaj promjena prehrambenih i životnih navika na sastav mikrobiote usta i na razvoj pretilosti. Prikazani rezultati su preliminarno istraživanje, a za sveobuhvatnu sliku promjena pri mršavljenju bit će potrebno provesti istraživanje na brojnijoj skupini ispitanika.
Summary Obesity is a complex disease with genetic, lifestyle and environmental origins, and a person with a body mass index above 30 kg/m2 is considered obese. Although the oral cavity is the first part of the digestive tract, the connection between obesity and gut microbiota is more researched. The aim of this study was to examine the effect of changes in nutritional and lifestyle habits on microbial salivary composition and weight loss performance in a group of 17 obese women. Before and after weight loss, the participants were measured, responded to the questionnaire, and a sample of their saliva was taken. Salivary microbial composition was determined by growing samples on solid culture media, isolating single colonies and identifying them by using mass spectrometry. Obtained results show that the participants lost 5,56 ± 4,46 % of total body mass in the period of 5,6 ± 0,60 months, with statistically significant changes in the microbial composition of the oral cavity due to significant changes in nutritional and lifestyle habits. Microbial composition of the oral cavity was significantly more varied in participants after weight loss, while Streptococcus oralis and Streptococcus pneumoniae species appeared significantly more frequent before weight loss. Lifestyle habits that significantly contributed to weight loss and changes in the salivary microbial composition were sleeping longer than 6 hours a day with more frequent physical activity, while significantly important changes in nutritional habits were a more balanced and varied diet, increased fluid intake, decreased meat and meat products intake and increased olive oil intake. These results show the importance of the impact of changes in nutritional and lifestyle habits on the microbial composition of the mouth and on the development of obesity. Presented results are preliminary, where a larger group of participants would be needed for a more comprehensive research.
Obrazloženje mentora Bačun-Družina Višnja (visnjabd@pbf.hr)
Prof. dr. sc. Višnja Bačun-Družina
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Sveučilište u Zagrebu
Zavod za biokemijsko inženjerstvo
Laboratorij za biologiju i genetiku mikroorganizama
Pierrotijeva 6, 10000 Zagreb

Zagreb, 30. travnja 2019.

Ocjena i prijedlog za Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu

Kandidatkinja Kristina Žuna izradila je studentski rad pod naslovom “Utjecaj promjena prehrambenih i životnih navika na sastav mikrobiote usta u pretilih žena Zagrebačke županije“. Eksperimente i mjerenja je radila u Laboratoriju za biologiju i genetiku mikroorganizama u Zavodu za biokemijsko inženjerstvo Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na Zavodu za endokrinologiju Interne klinike Rebro, KBC Zagreb i u Laboratoriju za spektrometriju masa i funkcionalnu proteomiku Zavoda za fizičku kemiju Instituta Ruđer Bošković.
U radu je istražen utjecaj promjene prehrambenih i životnih navika na sastav mikrobiote usne šupljine u pretilih žena Zagrebačke županije. Prikazano istraživanje je dio studije o povezanosti mikrobiote usta pretilih osoba s okolišnim utjecajima i prvo je takvog pristupa u svrhu praćenja mršavljenja u Hrvatskoj i u svijetu. Ujedno je to nastavak istraživanja vezan za objavljene rezultate u radu: Huđek, A., Škara, L., Smolkovič, B., Kazazić, S., Ravlić, S., Nanić, L., Matovinović Osvatić, M., Jelčić, J., Rubelj, I., Bačun-Družina, V. (2018) Higher prevalence of FTO gene risk genotypes AA rs9939609, CC rs1421085, and GG rs17817449 and saliva containing Staphylococcus aureus in obese women in Croatia. Nutr. Res. 50, 94-103. Velika rasprostranjenost pretilosti odraslih, adolescenata i djece, u nas i u svijetu, povećava zabrinutost znanstvenika zbog zdravstvenih rizika povezanih s tom složenom multifunkcionalnom bolesti.
Studentica Kristina Žuna izolirala je i analizirala mikrobiološki sastav uzoraka sline sedamnaest pretilih ženskih osoba na početku i nakon promjene prehrambenih i životnih navika, a prema uputama dobivenih na Zavodu za endokrinologiju Interne klinike Rebro, KBC Zagreb. Prosječni period mršavljenja ispitanica je bio 5,76 ± 0,60 mjeseci, a prosječni postotak izgubljene tjelesne mase 5,56 ± 4,62 %. Nakon što je prikupila podatke u dva upitnika, o prehrambenim navikama i o životnim navikama i simptomima, statistički ih je obradila i analizirala rezultate. Kandidatkinja je ustanovila da su tijekom mršavljenja, statistički značajne razlike u promjenama životnih navika bile povećani postotak ispitanica koje su spavale 6 do 7 sati dnevno (p <0,0327) i onih koje su hodale ili vježbale 1 sat tjedno (p <0,0001) te smanjeni postotak ispitanica koje su sjedile više od 8 sati dnevno (p <0,0676). Nadalje, razlike u promjenama prehrambenih navika ispitanica bile su smanjeni unos mesa i mesnih prerađevina (p <0,0011) te kruha (p <0,0279), povećani unos maslinovog ulja (p <0,00001), uravnoteženija i raznolikija prehrana (p <0,0449), povećani dnevni unos tekućina između 1 i 2 L (p <0,0419) i povećano konzumiranje vode (p <0,0617). Utvrdila je da sudionice studije smatraju svoje zdravlje boljim u odnosu na prethodni period (p <0,0031), lakše obavljaju uobičajene aktivnosti (p <0,0208) i smanjeno je spontano krvarenje desni usta (p <0,0153). U uzorcima sline ispitanica nakon mršavljenja, utvrdila je statistički značajno veću učestalost bakterija rodova Staphylococcus (p <0,0011) i Arthrobacter (p <0,0006), a manju rodova Streptococcus (p <0,0006) i Enterococcus (p <0,0006). Studentica Kristina Žuna potvrdila je hipotezu istraživanja da su procesi mršavljenja i promjene životnih navika utjecali na promjenu sastava mikrobiote usta nakon mršavljenja ispitanica, a što je u suglasju s rezultatima drugih autora, a koji se odnose na crijevnu mikrobiotu.
Studentica Kristina Žuna napisala je svoj znanstveni rad sukladno Pravilniku o dodjeli Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu. Kandidatkinja je savladala metode i tehnike na ovoj znanstvenoj problematici što joj je omogućilo kreativan pristup istraživanju i kritičku usporedbu rezultata vlastitog istraživanja s podacima u literaturi. Predloženi znanstveni rad nije dio diplomskog/završnog rada, niti već objavljen u drugi oblicima publikacija.
Rad studentice Kristina Žuna doprinosi znanstvenoj izvrsnosti istraživanja na našem fakultetu te stoga predlažem Povjerenstvo za Rektorovu nagradu i studentske radove na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu da ocijeni ovaj studentski rad i uputi mišljenje Povjerenstvu za Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu.

Sa štovanjem,

Prof. dr. sc. Višnja Bačun-Družina
66. Tamara Vujović Razvoj PCR-testa za detekciju patogena Saprolegnia parasitica, uzročnika saprolegnioze
Sažetak Patogeni mikroorganizam Saprolegnia parasitica (Oomycetes) uzrokuje bolest saprolegniozu kod salmonidnih riba poput pastrve i lososa, rezultirajući milijunskim gubicima u akvakulturi. S obzirom da se postojeće metode identifikacije patogena temelje na uzgoju izolata u kulturi, postupku koji je dugotrajan i često ne uspije, cilj ovog rada bio je razviti PCR-test za detekciju patogena S. parasitica. U tu svrhu, prvo su dizajnirani parovi oligonukleotida specifični za ITS-regiju (eng. internal transcribed spacer) 5.8S rRNA gena vrste S. parasitica. Načinjeno je višestruko sravnjenje 58 poznatih nukleotidnih sljedova ITS-regije različitih vrsta oomiceta te su na temelju razlika u dijelovima sravnjenja kreirana ukupno tri oligonukleotida jedinstvena za vrstu S. parasitica: jedan uzvodni (333F) i dva nizvodna (567R i 590R). Nakon toga je eksperimentalno demonstrirana učinkovitost PCR-reakcije s navedenim oligonukleotidima i genomskom DNA vrste S. parasitica (CBS 233.65) kao kalupom. Uz korištenje para nukleotida 333F i 567R dobiven je produkt očekivane veličine 257 parova baza (pb), dok je korištenjem para 333F i 590R dobiven produkt dugačak 275 pb. Nadalje, optimalna temperatura komplementarnog sparivanja za oba para oligonukleotida iznosila je 64 °C, a donja granica osjetljivosti bila je 10 pg genomske DNA vrste S. parasitica. Na kraju je provedeno testiranje specifičnosti oligonukleotidnih parova. U tu svrhu, sakupljeni su oomicetni izolati iz vode i jajašaca u pastrvskom ribnjaku Ritterman (Solin, Hrvatska). Izolati su uzgojeni u čistoj kulturi te taksonomski identificirani određivanjem redoslijeda nukleotida ITS-regije i naknadnom filogenetskom analizom. Utvrđeno je da 8 od 16 sakupljenih izolata pripada vrsti S. parasitica, dok su ostali bili S. australis, S. delica i S. ferax. Iz svih izolata izolirana je genomska DNA te je korištena kao kalup u PCR-reakcijama s kreiranim parovima oligonukleotida. Time je potvrđena željena specifičnost PCR-testa: do uspješne amplifikacije PCR-produkata došlo je samo kada je u reakciji bila prisutna DNA vrste S. parasitica, dok je u slučaju korištenja genomske DNA drugih srodnih vrsta amplifikacija izostala. Zaključno, nakon što se dodatno demonstrira primjena ovdje razvijenog PCR-testa za detekciju vrste S. parasitica na okolišnim uzorcima, upotreba testa u ribogojilištima omogućila bi rano otkrivanje prisutnosti patogena čime bi se smanjili ekonomski gubici i poboljšali uvjeti uzgoja riba.
Summary Pathogenic oomycete Saprolegnia parasitica causes saprolegniosis, a disease of salmonid fish including trout and salmon, that leads to significant economic losses in aquaculture. Current methods for pathogen detection, i.e. isolation and cultivation of pure oomycete cultures, are time-consuming and often unsuccessful. Therefore, the aim of this study was to develop PCR assay for detection of S. parasitica based on ITS (internal transcribed spacer) region of 5.8S rRNA gene sequence. Firstly, multiple sequence alignment (MSA) of 58 ITS sequences from various oomycetes, including S. parasitica, was used to design S. parasitica-specific primer pairs. S. parasitica-specific regions of MSA were identified and three different primers were designed – one forward (333F) i two reverse (567R and 590R). Next, the effectiveness of the primer pairs was demonstrated in vitro by performing PCR-reactions with genomic S. parasitica (CBS 233.65) DNA as a template. As expected, primers 333F and 567R amplified 257 bp PCR products and primers 333F and 590R amplified 275 bp PCR products. For both primer pairs, optimal annealing temperature was determined to be 64 °C and the lower limit of detection was 10 pg of S. parasitica genomic DNA. The specificity of the assay was demonstrated by using oomycetes isolated from water and eggs in trout fish farm Ritterman (Solin, Croatia). Taxonomic identity of the collected isolates was determined by sequencing of ITS amplicons followed by phylogenetic analysis. Eight out of 16 collected isolates were identified to be S. parasitica, while others were S. australis, S. delica and S. ferax. Genomic DNA from all 16 isolates was used as a template in PCR-reactions with the designed primer pairs. The expected specificity of the PCR assay was confirmed: the amplification was successful when S. parasitica genomic DNA was used in PCR-reactions, while no amplicon was obtained when genomic DNA of different Saprolegnia species was used. In conclusion, after the additional demonstration of the method effectiveness with environmental DNA samples, the newly developed PCR assay can be applied to S. parasitica monitoring in fish farms. This will enable the early detection of the pathogen and help to decrease the economic losses and to improve the farming conditions.
Obrazloženje mentora Ana Bielen (abielen@pbf.hr)
Tamara Vujović pod mojim je mentorstvom izradila istraživanje "Razvoj PCR-testa za detekciju patogena Saprolegnia parasitica, uzročnika saprolegnioze" te je rad prijavljen na natječaj za Rektorovu nagradu za akademsku godinu 2018./2019. Tamara Vujović je studentica 1. godine diplomskog sveučilišnog studija prehrambenog inženjerstva pri Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu.
Patogeni mikroorganizam Saprolegnia parasitica uzrokuje bolest saprolegniozu, nanoseći velike ekonomske gubitke u slatkovodnoj akvakulturi, kako u svijetu tako i u Hrvatskoj. Unatoč iznimnom negativnom utjecaju ovog patogena, metode njegove detekcije se još uvijek zasnivaju na dugotrajnim postupcima uzgoja izolata u kulturi. Stoga je rad Tamare Vujović, u kojem je po prvi puta razvijena metoda za molekularnu detekciju vrste S. parasitica lančanom reakcijom polimerazom od iznimnog znanstvenog i stručnog značaja. Trend zamjene klasičnih metoda detekcije patogena molekularnim uzima sve više maha u detekciji okolišnih patogena. Novorazvijena metoda će po prvi puta omogućiti brzu detekciju i praćenje ovog patogena, kako u akvakulturnim postrojenjima, tako i u prirodi.
Osim znanstvenog značaja samog istraživanja, treba naglasiti i to da je studentica T. Vujović prilikom izrade rada pokazala vrlo visoku razinu entuzijazma, samostalnosti, organiziranosti, marljivosti i kreativnosti te izuzetno visoku motiviranost za rad i istraživanje. Zbog svega navedenog, iz ovog će rada uslijediti znanstvena publikacija u relevantnom međunarodnom znanstvenom časopisu, a u toj će publikaciji Tamara biti koautor, upravo zbog svog velikog angažmana tijekom istraživanja.
Završno, smatram da ovaj rad zadovoljava sve kriterije znanstvene izvrsnosti i pokazuje izuzetnu samostalnost i znanstvenu kompetenciju studentice Tamare Vujović te sam slobodna preporučiti njezin rad za dodjelu Rektorove nagrade.
67. Mattea Živković In situ karakterizacija morskih izolata bakterija mliječne kiseline kao potencijalnih ribljih probiotika 
Sažetak Poznato je da bakterije mliječne kiseline (BMK), kao sastavni dio mikrobiote, posjeduju brojne karakteristike kojima doprinose zdravlju svih kralježnjaka. Iako postoji veliki broj probiotičkih pripravaka bakterija izoliranih iz različitih staništa, njihova primjena nije univerzalna i jednako učinkovita za sve više organizme. Kao alternativa kemoterapeuticima i cijepljenju, a s ciljem kontrole bolesti, u akvakulturi se u posljednje vrijeme sve više primjenjuju probiotici. Korištenjem BMK izoliranih iz morskog okoliša osigurava se njihova bolja prilagodba i veća učinkovitost. Kao uspješni probiotici, BMK moraju zadovoljavati nekoliko osnovnih kriterija kako bi preživjele u uvjetima staništa u kojem se primjenjuju i kako bi mogle manifestirati karakteristike poželjne prilikom uzgoja morskih organizma. Karakterizacija morskih izolata BMK u ovom radu uključivala je određivanje antimikrobne aktivnosti, praćenje preživljavanja u gastrointestinalnom traktu ribe i morskoj vodi, kao i određivanje adhezije na površinsku sluz ribe te hemolitičku aktivnost. Od svih autohtonih izolata najboljim se pokazao Lactobacillus plantarum O1, producent bakteriocina plantaricina A. Svi dobiveni rezultati upućuju na to da L. plantarum O1 ima potencijalnu primjenu kao riblji probiotik, a daljnja ispitivanja su potrebna za procjenu tih svojstava prilikom uzgoja akvatičnih vrsta (in vivo).
Summary It is known that lactic acid bacteria (LAB), as an integral part of microbiota, possess many characteristics that contribute to the health of all vertebrates. Although there is a large number of probiotic formulations based on bacteria isolated from different habitats, their application is not universal and equally effective for higher organisms. Lately, as an alternative to chemotherapy, vaccination and with the aim of controlling diseases, probiotics are increasingly being used in aquaculture. Using LAB isolated from marine environment ensures their better adaptation and greater efficiency. As successful probiotics, LAB must satisfy several basic criteria to survive environmental conditions in which they are applied, and demonstrate desirable characteristics  in aquaculture. In this work, characterization of marine LAB isolates included determination of antimicrobial activity, survival in gastrointestinal tract of fish and seawater, as well as determination of adhesion capacity to the fish surface mucus and hemolytic activity. Of all indigenous isolates the best strain was Lactobacillus plantarum O1, producer of plantaricin A. All results indicate that L. plantarum O1 has potential use as a fish probiotic, and further studies are needed to evaluate these properties in seafood farming (in vivo).
Obrazloženje mentora Jadranka Frece (jfrece@pbf.hr)
Mattea Živković rođena je 12.09.1995. u Puli gdje je završila osnovnu i srednju školu. 2014. godine upisala je preddiplomski studij Biotehnologije na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu, koji je završila 2017. godine izradom završnog rada pod naslovom „Određivanje optimalne temperature i pH vrijednosti bakterija mliječne kiseline izoliranih iz proizvoda akvakulture“ u Laboratoriju za opću mikrobiologiju i mikrobiologiju namirnica PBF-a pod mojim vodstvom. Kao redovita studentica po završetku preddiplomskog studija 2017. godine je upisala diplomski studij Bioprocesnog inženjerstva na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu. Uz sve nastavne obaveze redovitog studenta, koje uredno izvršava, nastavila se baviti znastveno–istaživačkim radom u Laboratoriju za opću mikrobiologiju i mikrobiologiju namirnica pod mojim vodstvom te izradila rad naslova „In situ karakterizacija morskih izolata bakterija mliječne kiseline kao potencijalnih ribljih probiotika˝ koji preporučam za dodjelu Rektorove nagrade za 2019.godinu. Studentica Mattea Živković je već tijekom izrade završnog rada pokazala veliki interes za znanstveno istraživački rad, što najbolje pokazuje i činjenica da je po upisu diplomskog studija nastavila s radom u Laboratoriju sa velikim entuzijazmom. Pokazala se kao vrijedna, odgovorna, motivirana suradnica, aktivno uključena u planiranje eksperimanata i analizu dobivenih rezultata. Tijekom rada savladala je brojne tehnike iz područja opće mikrobiologije i genetike, počevši od tehnika uzgoja mikroorganizama, različitih karakterizacija, elektroforetske analize nukleinskih kiselina uključujući i tehniku umnažanja gena pomoću lančane reakcije polimerazom (PCR). Rad studentice Mattee Živković „In situ karakterizacija morskih izolata bakterija mliječne kiseline kao potencijalnih ribljih probiotika˝ se može svrstati u kategoriju originalnih znanstvenih radova. Izrađen je upotrebom suvremenih tehnika istraživanja i na osnovu najnovijih znanstvenih podataka dostupnih u literaturi, a dobiveni rezultati predstavljaju originalan i vrijedan znanstveni doprinos u području akvakulture. Na osnovu svega navedenog stoga preporučujem da se Mattei Živković za izradu rada „In situ karakterizacija morskih izolata bakterija mliječne kiseline kao potencijalnih ribljih probiotika˝ dodjeli Rektorova nagrada.
68. Ana Pavičić Primjena aditivne tehnologije u pripremi funkcionalnih konditorskih proizvoda
Sažetak Konditorski proizvodi s dodatkom funkcionalnih sastojaka sve se češće pojavljuju na tržištu kako bi se potaknulo potrošače na konzumaciju funkcionalnih proizvoda. Primjenom aditivne tehnologije proizvodi se hrana po željama i potrebama pojedinca. Stoga je cilj ovog rada bio pripremiti i karakterizirati funkcionalne konditorske smjese za proces proizvodnje primjenom aditivne tehnologije odnosno 3D printanja gotovih željenih oblika. Dodavanjem psyllium praha u smjesu od tamne čokolade te u smjesu od namjenskih kapljica za glazuru dobivene su smjese obogaćene vlaknima koji pozitivno utječu na probavni sustav. Ovo istraživanje je pokazalo kako dodatak vlakana utječe na povećanje viskoznosti, te to također pomaže u procesu ekstruzije jer je smanjeno klizanje materijala kroz mlaznicu. Određivanjem parametara kao što su masa, debljina i boja željelo se ustanoviti postoji li razlika između uzoraka s i bez dodanog psyllium praha. Istraživanje je pokazalo kako uzorci sa psylliumom imaju ujednačeniju visinu isprintanih uzoraka. Usporedbom smjesa od tamne čokolade i smjesa od namjenskih kapljica za glazuru utvrđeno je kako čokoladne smjese pokazuju veću stabilnost te nema statistički značajnih razlika u masi i boji uzoraka sa i bez psyllium-a. Promatranjem parametara boje (L*, a* i b*) ustanovljeno je kako psyllium ne mijenja boju smjesi od tamne čokolade, ali statistički značajno utječe na boju smjesa od kapljica za glazuru. Ponovljivost printanja analizirana je obradom fotografija te je ustanovljeno kako je razlivenost početnih uzoraka puno veća od uzoraka na kraju. Analiza određivanja mase uzoraka također je pokazala kako postoji statistički značajna razlika početnih i završnih uzoraka. Za početne uzorke je određena veća brzina printanja od zadnjih što znači da se smanjenjem brzine printanja dobivaju precizniji oblici s manjom razlivenošću. Pripremljene funkcionalne smjese pokazale su se primjenjivima za odabrani aditivni postupak ekstruzije u proizvodnji željenih 3D oblika.
Summary Confectionery products with added functional ingredients are becoming increasingly popular on the market reinforcing consumers to consume functional products. By using additive technology, food is produced according to the wishes and needs of the individual. Therefore, the aim of this study was to prepare and characterize functional confectionery mixtures for the production of the desired shapes by using additive technology. By adding psyllium powder to a dark chocolate mixture and in the mixture of cake melts, the mixtures are enriched with fibers that have a beneficial effect on the digestive system. This research has shown that fiber addition led to an increase of mixtures viscosity. Fiber addition had also improved process of extrusion because it reduced mixture dripping through the nozzle. Determination of parameters such as weight, height and color helped in underlining of differences between samples with and without added psyllium powder. Research has shown that printed samples produced of mixtures with psyllium had equal height. Comparison of dark chocolate mixtures and mixtures of cake melts showed that chocolate compositions has greater stability and that there was no significant difference in the weight and color of samples with and without psyllium. Mixtures of cake melts had lower viscosity, which resulted in noticeable differences between the printed samples. Observing of color parameters (L*, a* and b*), has shown that psyllium does not change the color of the mixture of dark chocolate, but significantly affects the color of the mixture of cake melts. The repeatability of defined printing shape was analyzed by image processing of printed samples. It was found how shape of initially printed samples deviates from the samples at the end of printing fills. The weight analysis has confirmed that there was a significant difference between initial and final samples. Initial samples have higher printing rate than the final, meaning lowering printing rate lead to more precise shape of printed samples. Functional confectionery mixtures proved applicability for selected additive extrusion process in the production of desired 3D forms.
Obrazloženje mentora Tomislava Vukušić (tvukusic@pbf.hr)
Ana Pavičić, studentica je trećegodine preddiplomskog studija Prehrambena tehnologija na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu, te druge godine na Šumarskom fakultetu. Uz pohađanje dva studija, pokazala je i velik interes za znanstvenim radom koji je ujedno i rezultirao izradom rada pod naslovom „Primjena aditivne tehnologije u pripremi funkcionalnih konditorskih proizvoda“. Trodimenzionalno printanje odnosno 3D tehnologija proizvodnje („3D printing“) podrazumijeva proizvodne procese koji se primjenjuju s ciljem stvaranja trodimenzionalnih objekata u kojem su slojevi materijala uzastopno formirani pod kontrolom računalnih programa.S gledišta prehrambene industrije, revolucija koju 3D tehnologija donosi, otvara razvoj personalizirane proizvodnje prehrambenih proizvoda prema željama i idejama korisnika uz mogućnost preciznog kontroliranja nutritivnog sastava te osiguranje minimalnih troškova proizvodnje. Cilj ovog rada je priprema funkcionalnih konditorskih proizvoda (tamne čokolade s dodatkom psyillum praha, te namjenskih kapljica za izradu glazura s dodatkom psyillum praha) primjenom 3D printanja hrane. Kolegica Ana Pavičić uložila je mnogo truda i vremena u optimiranju parametara 3D printanja, kao i pripremi i karakterizaciji svojstava korištenih smjesa, te gotovih proizvoda. Tijekom provedbe istraživanja pokazala je samostalnost,organiziranost,staloženost i strpljivost, te zavidno znanje u eksperimentalnom radu, kao i u pisanju samog rada. Temeljem navedenog smatram da predloženi rad kolegice Ane Pavičić zadovoljava kriterije vrednovanja izvrsnosti te ga s punim povjerenjem kao mentorica, dajem na razmatranje za dodjelu Rektorove nagrade.

Doc.dr.sc.Tomislava Vukušić

Šumarski fakultet

Autori Naslov
69. Valentina Lovrić, Bruno Mihaljević Utjecaj dužine i debljine korijenskih reznica paulovnije na uspješnost zakorjenjivanja 
Sažetak U rod Paulownia pripadaju listopadne, brzorastuće, tvrde vrste drveća iz porodice Paulowniaceae. U prirodi, vrste iz ove porodice, ali i hibridi nastali prirodnim putem, razmnožavaju se isključivo sjemenom (generativno). Zbog brojnih općekorisnih funkcija, izvanrednih rezultata u prinosu drvne mase i njene kvalitete, plantažni uzgoj paulovnije u Republici Hrvatskoj se u posljednjih nekoliko godina intenzivirao. Za podizanje plantaža paulovnije najčešće se koriste hibridi Paulownia elongata × Paulownia fortunei i Paulownia fortunei × Paulownia tomentosa. Najjednostavniji način razmnožavanja vrsta iz roda Paulownia je razmnožavanje korijenskim reznicama čime se u kratkom vremenskom razdoblju dobije velik broj genetski uniformnih sadnica, a time se uvelike minimaliziraju troškovi za podizanje plantaža. Postoje četiri faze razmnožavanja paulovnije iz korijenskih reznica: uzimanje i dorada korijenskih reznica s matične biljke u matičnjaku, pikiranje reznica u PVC lončiće ispunjene supstratom za zakorjenjivanje, zakorjenjivanje korjenskih reznica i osnivanje novog matičnjaka. Za ispitivanje utjecaja dužine i debljine korijenskih reznica na uspješnost zakorjenjivanja korištene su reznice hibrida Paulownia fortunei × Paulownia tomentosa. Korijenske reznice uzimane su s obzirom na polaritet na način da se distalni dio korijena rezao pod kutem od 45° a proksimalni pod kutem od 90°. Reznice su podijeljene su na kratke (8 cm) i dugačke (15 cm).  Svaka skupina reznica dodatno je podijeljena na tanke i debele na način da razlika bude na oko vidljiva. Iz svake skupine u istraživanje je uzeto po 30 reznica. Pikirane su u PVC pojedinačne kontejnere tako da je proksimalni dio bio u razini supstrata. Tijekom istraživanja redovno se obavljala kontrola zakorjenjivanja, temperature i vlažnosti zraka. Rezultati su pokazali kako je najveća uspješnost zakorjenjivanja u najkraćem vremenskom razdoblju postignuta kod debelih reznica prosječnog promjera 17,43 mm i dužine 15 cm. Cilj ovog istraživanja je pridonijeti uspješnijoj rasadničkoj proizvodnji korištenjem onih korijenskih reznica koje su pokazale najveću učinkovitost, čime se smanjuju troškovi, a ne dolazi do smanjenja kvaliteta sadnica. 
Summary In genus Paulownia belong deciduous, fast-growing, hardwood species of the family Paulowniaceae. In nature, the species from this family, as well as the hybrids generated naturally, are reproduced exclusively by seed (generatively). Because of the numerous general functions, remarkable results in the yield of wood mass and its quality, plantation cultivation of paulownia in the Republic of Croatia has intensified in recent years. The hybrids are most often used to lift the plantations of paulownia are Paulownia elongata × Paulownia fortunei and Paulownia fortunei × Paulownia tomentosa. The simplest method of reproduction species of Paulownia genus is propagation by root cuttings thus in a short time period produces a large number of genetically uniform seedlings, thus greatly reduce the cost of raising the plantations. There are four stages of reproduction of the paulownia from root cuttings: digging out and finishing of root cuttings from the parent stock, pricking out the cuttings into PVC containers filled with potting media, rooting the cuttings and the establishment of a new parent stock. For examination, the influence of the length and thickness of root cuttings on the success of rooting were used cuttings hybrids of Paulownia fortunei × Paulownia tomentosa. Root cuttings were taken concerning the polarity in such a way that distal part of the root was cut at an angle of 45° and the proximal part was cut at an angle of 90°. Cuttings are divided into short (8 cm) and long (15 cm). Each group of the cuttings was additionally divided into thin and thick cuttings, making the difference visible to the naked eye. A total of 30 cuttings were taken from each group for our research. The cuttings were pricked out into PVC containers in such a way that the proximal part was at the level of the potting medium. During the research, the control of rooting, temperature, and humidity was regularly performed. The results showed that the greatest success off rooting in the shortest time period achieved at thick cuttings average diameter 17,43 mm and length 15 cm. This research aims to contribute to a more successful nursery production using those root cuttings which have shown the highest efficiency, which reduces costs, and there is no decrease in the quality of seedlings. 
Obrazloženje mentora Damir Drvodelić (ddrvodelic@sumfak.hr)
Paulovnije pripadaju u brzorastuće alohtone vrste drveća čije su se sadnice unatrag nekoliko godina počele masovno proizvoditi u Republici Hrvatskoj a sukladno tome i osnivati šumske plantaže za pridobivanje drva za pilansku preradu a u skoroj budućnosti i za osnivanje šumskih kultura kratkih ophodnji za biomasu. Rasadnička proizvodnja paulovnije poznata je već više od pola stoljeća u Kini a zasniva se na autovegetativnom razmnožavanju korijenskim reznicama. Na taj način se s majčinske biljke na potomstvo prenose sve nasljedne genetske osobine i dobivaju se klonovi ili jedinke istoga genotipa koje su jedino prihvatljive za osnivanje šumskih plantaža. Paulovnija se ne uzgaja generativnim putem ili sjemenom jer su mlade biljčice vrlo osjetljive, imaju spor razvoj u mladosti, traže specifične zahtjeve uzgajivača a u konačnici se dobiju jedinke različitog genotipa što se odražava na kvalitetu nasada. S druge strane, plantaže se uglavnom podižu s hibridima a jedini način zadržavanja nasljednih osobina hibrida je autovegetativnim načinom. U zadnje vrijeme u Hrvatskoj se hibridi paulovnije uzgajaju i autovegatativnom metodom mikropropagacije ili kulturom tkiva in vitro. Proizvodnja takvih sadnica traži velika početna ulaganja u laboratorije i stručno osposobljavanje osoba koje se bave razmnožavanjem. Cijena in vitro sadnica još uvijek je visoka u odnosu na sadnice uzgojene korijenskim reznicama. Kod uzgoja sadnica korijenskim reznicama rasadničari traže brz način zarade što znači uz minimalna ulaganja ostvarivanje brzog profita na tržištu. Navedeno znači da se često paulovnije proizvode korijenskim reznicama neodgovarajućih dimenzija s obzirom na dužinu i debljinu jer rasadničar želi od jedne majčinske biljke dobiti što više reznica. Inače je poznavanje duljine i debljine reznica s fiziološkog gledišta vrlo malo proučavano u znanstvenim knjigama i radovima. Svi podaci su obično šturi i nedovoljni za znanstveno razumijevanje složenih fizioloških procesa. Ovaj rad je izuzetno vrijedan upravo jer ima snažnu teoretsku razinu u poznavanju ekoloških zahtjeva i bioloških osobina paulovnije a posebno fiziologije razmnožavanja korijenskim reznicama koja se po prvi puta ovako detaljno opisuje. S druge strane rad daje vrijedan doprinos šumarskoj znanosti, posebno šumskom rasadničarstvu jer ima sve značajke znanstveno-istraživačkog rada s konkretnim rezultatima o utjecaju dužine i debljine korijenskih reznica na uspješnost njihovog zakorjenjivanja. U radu su prikazani konkretni podaci o morfološkim značajkama korijenskih reznica jednog klona paulovnije koji se najčešće razmnožava i sadi u Republici Hrvatskoj te njezinom utjecaju na zakorjenjivanje. Ovim radom je dokazano kako se u optimalnim okolišnim uvjetima zakorjenjivanje reznica može smanjiti ukoliko se radi o dužim i debljim reznicama. To je vrlo važno jer se smanjuju troškovi proizvodnje koji se uglavnom odnose na grijanje zaštićenih prostora krajem zime i početkom proljeća. Druga i osobita važnost ovog rada je u tome što je po prvi puta istražen utjecaj zakorjenjivanja sitnog bijelog korijenja paulovnije (frakcije 2,5 cm) u optimalnim uvjetima i rezultati su bili nula posto što nam objašnjava nemogućnost njezinog razmnožavanja i invazivnosti u rasadnicima ili u prirodi sitnim korijenjem čime smo dobili izuzetno vrijednu informaciju za sve sadašnje i buduće plantažere paulovnije.. Ovaj rad ocjenjujem kao vrhunski doprinos šumarskoj znanosti i praksi u domeni poznavanja tehnološkog postupka razmnožavanja brojnih hibrida paulovnije putem korijenskih reznica u rasadnicima.
70. Luka Janković Utjecaj vrste veznih elemenata na čvrstoću kutno plošnih sastava.
Sažetak U području konstrukcijskih spojeva korpusnog namještaja je dosad objavljen veliki broj istraživanja koja proučavaju utjecaj pojedinih čimbenika na čvrstoću kutnih sastava. Međutim, kada se govori o funkciji namještaja u uvjetima upotrebe takvi podaci zajedno s onim iz kataloga proizvođača veznih elemenata ne govore o ograničenjima njihove upotrebe. Primarni cilj ovog rada je utvrditi u kolikoj mjeri vrsta veznog okova utječe na tehničku kvalitetu kutnih spojeva kao i na konačan izbor uvjetovan estetskim kriterijem vidljivosti. U radu su rangirani sastavi prema tehničko estetskim kriterijima. Uzorci su izvedeni od troslojne iverice debljine 18 mm i korišteno je pet različitih veznih elemenata. Ispitivanje sastava je izvršeno statičkim tlačnim optrećenjem. Modul elastičnosti ploče iverice iznosi 3022,2 N/mm2, gustoće 0,691 g/cm3. Uzorci su kondicionirani 8 dana na temperaturi 23,6 oC i relativnoj vlazi zraka 51,2 %.Rezultati momenta  su se  kretali u rasponu od 3,459  Nm za  Lamello Clamex do najveće 36,458 Nm za vijak Confirmat.  
Summary A large number of research has been conducted in the field of corner joints of cabinet furniture and their main focuses have been on the impact which various environmental factors have on the strength of corner joints. Nevertheless, the limitations of use of cabinet furniture in various environmental conditions has not been taken into account in previous researches and catalogues. The aim of this paper is to determine the extent of correlation between different types of fasteners and practical and technical qualities of corner joints. The final selection will take aesthetic criteria into consideration. Therefore, this paper deals with comparison of fastening materials according to both technical and practical criteria, as well as the aesthetic criteria. The samples are made from 18 mm thick particle board and five different fasteners were used. The composition of particle boards was tested by static compression load. The modulus elasticity of particle board is 3022,2 N/mm2 and the density is 0,691 g/cm3. Samples were conditioned at the 23,6 oC for 8 days. Relative air humidity has been 51,2 %.The result are as follows: Lamello Clamex has average moment 3,459 Nm and Confirmat Screw has average moment of 36,458 Nm.  
Obrazloženje mentora Silvana Prekrat (sprekrat@sumfak.hr)
U tijeku studija student Luka Janković ističe se interesom za područje konstruiranja proizvoda od drva. Njegova predanost i rad u navedenom području nadilazi okvire koje pokriva obavezna nastava. Prijavljeni rad znanstvenog je karaktera, a baziran je na istraživanjima rađenim u razdoblju 2018/2019 godine na Zavodu za namještaj i drvne proizvode Šumarskog fakulteta. Svrha rada bila je istražiti mogućnosti primjene različitih veznih elemenata kutno plošnih sastava od kojih su neki djelomično a neki uopće nisu obrađeni u literaturi. Budući da primjena ove vrste sastava treba biti upotrebljena za konzolni poličar, osim tehničke kvalitete istražen je i estetski kriterij za pet vrsta različitih veznih elemenata.
Dobiveni rezultati potvrđeni su ostvarenim ciljevima u kojima je istaknuta važnost provjere rezultata posebno novog okova za projektiranje inoviranih proizvoda kakav je poličar s učvršćenjem polica na poleđini poličara s mogućnošću modularne postave polica. U istraživanju su korištene normirane računske i destruktivne metode statičkog ispitivanja izdržljivosti kutnih sastava.
Originalnost rada ogleda se u aktualno obrađenoj problematici primjene veznih elemenata u projektiranju proizvoda od drva putem primjene diskurzivne metode koja omogućava optimalan odabir konstrukcijskog rješenja proizvoda.
Rad je pisan prema općim uputama za pisanje i tehničko opremanje studentskih radova predloženih za Rektorovu nagradu. Student je aktivno sudjelovao u eksperimentalnom dijelu, obradi dobivenih rezultata koji su u cijelosti opisani u znanstvenom radu.
71. Jasmin Horak ISTRAŽIVANJE TEMPERATURE KOD ROTACIJSKOG ZAVARIVANJA MOŽDANIKA
Sažetak Rotacijsko zavarivanje drva je novija metoda spajanja drva bez upotrebe ljepila, uz pomoć utjecaja topline koja nastaje trenjem pri kontaktu drvnih elemenata koji se spajaju. U procesu zavarivanja zbog utjecaja trenja i tlaka između površina koje se zavaruju oslobađa se toplina koja rastali površinske slojeve (lignin i hemicelulozu) te se hlađenjem formira spoj.            Istraživanje se temelji na utjecaju temperature na izvlačnu čvrstoću kod rotacijskog zavarivanja moždanika. Ispitivanje je provedeno zavarivanjem moždanika na dubinu od 20 mm, frekvencijama vrtnje 865 i 1520 min-1, brzinom pomaka moždanika u smjeru vertikalne osi u iznosima 1,11 i 2,03 m/min. Uzorci za ispitivanje i moždanici izrađeni su od bukovine (Fagus Sylvatica L.).            Za uzorke zavarene frekvencijom vrtnje u iznosu 865 min-1 s pomakom moždanika u smjeru vertikalne osi  u iznosu 1,11 m/min dobiveni si prosječni rezultati izvlačne sile u iznosu 3941 N kod prosječne temperature u iznosu 168 °C, za uzorke zavarene frekvencijom vrtnje u iznosu 865 min-1 s pomakom moždanika u smjeru vertikalne osi u iznosu 2,03 m/min dobiveni si prosječni rezultati izvlačne sile u iznosu 4378 N kod prosječne temperature u iznosu 165 °C, za uzorke zavarene frekvencijom vrtnje u iznosu 1520 min-1 s pomakom moždanika u smjeru vertikalne osi u iznosu 1,11 m/min dobiveni si prosječni rezultati izvlačne sile u iznosu 3813 N kod prosječne temperature u iznosu 164 °C, a za uzorke zavarene frekvencijom vrtnje u iznosu 1520 min-1 s pomakom moždanika u smjeru vertikalne osi u iznosu 2,03 m/min dobiveni si prosječni rezultati izvlačne sile u iznosu 3896 N kod prosječne temperature u iznosu 150 °C.            Ciljevi rada su istraživanje utjecaja topline pri navedenim frekvencijama vrtnje i brzini pomaka moždanika u smjeru vertikalne osi na izvlačnu čvrstoću spoja. Rezultati ovog ispitivanja biti će korisni u daljnjim istraživanjima.
Summary Rotary welding of wood is a newer method of joining wood without the use of adhesives, with the help of heat-caused by frictional contact with the joining of wood elements. In the welding process due to friction and pressure between the welded surfaces, heat is released from the surface layers (lignin and hemicellulose) and the compound is formed by cooling. This paper will explain the welding of wood through previous researches and conduct a rotary welding test.For samples welded at 865 min-1 with spindle rotation in the direction of vertical axis in the amount of 1.11 m / min, the average yields of 3941 N at the average temperature of 168 ° C were obtained, for the samples welded by the rotation frequency in the amount of 865 min-1 with spindle rotation in the direction of the vertical axis in the amount of 2.03 m / min, the average yields of 4378 N at the average temperature of 165 ° C were obtained, for the samples with a spin speed of 1520 min- 1 with spindle rotation in the direction of the vertical axis in the amount of 1,11 m / min, the average yields of 3813 N at the average temperature of 164 ° C were obtained, and for the samples welded at a rotation frequency of 1520 min-1 with spindle rotation in the direction of the vertical axis in the amount of 2.03 m / min, the average yields of 3896 N at the average temperature of 150 ° C were obtained.The research is based on the effect of heat on the pulling strength for rotary welding. The test was carried out by welding the spindle at a depth of 20 mm, rotation frequencies 865 and 1520 min-1, spindle rotation in the direction of the vertical axis in the amounts of 1.11 and 2.03 m / min. Test specimens and seedlings were made from beech wood (Fagus Sylvatica L.).            The objectives of the study are to study the influence of heat at the specified rotational frequencies and the speed of rotation of the spindle in the direction of the vertical axis to the pulling strength of the coupling. The results of this study will be useful in further research.
Obrazloženje mentora Ivica Župčić (izupcic@sumfak.hr)
Rad studenta Jasmina Horaka pod naslovom „Istraživanje temperature kod rotacijskog zavarivanja moždanika“ rezultat je sustavnog pristupa problematici zavarivanja drva, posebno određivanju temperature u zavarenom spoju.
Tema rada je aktualna, zavarivanje drva intenzivno se istražuje unatrag 20 godina. Zavareni spoj ekološki je prihvatljiv te se čvrstoća takovog spoja može uspoređivati sa čvrstoćom lijepljenih spojeva, što potvrđuju i rezultati ispitivanja
Naime, temperaturu u zavarenom spoju nije jednostavno odrediti obzirom da se pojavljuje samo u zoni zavarivanja te traje vrlo kratko. Metoda mjerenja temperature otvaranjem spoja je neprecizna te nema realne vrijednosti, jer se otvaranjem spoja gubi određeni dio topline. Stoga je na Šumarskom fakultetu razrađen drugačiji pristup mjerenja temperature pomoću sondi i softvera koji izmjerene podatke prebacuje u računalo i cijeli proces zavarivanja moguće je upravljati pomoću računala.
Rezultati ovog istraživanja pridonose razvoju određivanja temperature u zavarenom spoju, te su dobra podloga za razvoj matematičkog modela kojim će se točnije i pouzdanije utvrditi temperatura u spoju za vrijeme zavarivanja. Temperatura zavarivanja je važan čimbenik i utječe na čvrstoću spoja, pored mnogobrojnih drugih čimbenika (vrsta drva, zador, trajanje zavarivanja, frekvencija vrtnje, pomak moždanika po okretaju, smjer zavarivanja širina goda).
Rad je stoga koristan doprinos u istraživanju zavarivanja drva, po mojoj procjeni udovoljava postavljenim kriterijima za Rektorovu nagradu.

Društvene znanosti

Edukacijsko - rehabilitacijski fakultet

Autori Naslov
72. Ana Došen Svjesnost javnosti o prevenciji traumatskog oštećenja mozga: provođenje mjera opreza u svakodnevnom životu
Sažetak Traumatsko oštećenje mozga je ozljeda s visokom stopom pojavnosti, ali velikom mogućnosti prevencije. Literatura navodi kako se uz traumatske ozljede mozga često veže problematično ponašanje, uporaba alkohola i drugih opojnih sredstava. Uzroci traumatskog oštećenja mozga su nasilje, upotreba vatrenog oružja i sportske ozljede. Padovi, posebno među dječjom i starijom populacijom te prometne nesreće, posebno među mlađom odraslom populacijom, predstavljaju najčešće uzroke traumatskog oštećenja mozga. Na temelju navedenih čimbenika rizika i uzroka osmišljen je upitnik koji je proveden online putem. Upitnik je postavljen na više društvenih i institucijskih mrežnih stranica. Cilj ovog istraživanja je ispitati koliko je javnost svjesna prevencije traumatskog oštećenja mozga i provodi li mjere opreza u svakodnevnom životu, u svrhu zaštite vlastitog i tuđeg zdravlja. U istraživanju su sudjelovale 302 osobe. Za obradu podataka korišten je program IBM SPSS Statistics 22. Hi kvadrat testom (Pearson Chi-Square) ispitane su razlike između sudionika prema dobi i spolu. Rezultati pokazuju kako je javnost svjesna mogućnosti prevencije traumatskog oštećenja mozga provođenjem mjera opreza kao što su nošenje zaštitne kacige, vožnja u trijeznom stanju, vezanjem pojasa, izbjegavanjem fizičkih obračuna, ali to ne provodi u svakodnevnom životu. Ponašanja koja predstavljaju rizik za nastanak traumatskog oštećenja mozga najčešće su zamijećena među muškarcima, neovisno o dobi. Ovaj rad pokazuje visoku stopu rizičnog ponašanja povezanih s traumatskim oštećenjem mozga. 
Summary Traumatic brain injury has a high rate of occurrence, but also has high potential to be prevented. Literature states that traumatic brain injury is often associated with problematic behavior, use of alcohol and other narcotics.  Causes of traumatic brain injury are violence, use od firearms and sports injuries. Falls, especially among children and the elderly population, and traffic accidents, expecially among the younger adult population, are the most common causes of trauamtic brain injury. Based on mentioned risk factors and causes, a questionnaire was conducted online. The questionnaire was set up on multiple social and institutional web sites.  The purpose of this research is to investigate whether the public thinks that the risk of traumatic brain injury can be reduced and do people take precautions in their everyday life to protect themselves and others. The study involved 302 people. IBM SPSS Statistics 22 program was used for data processing. Pearson Chi-Square was used to test differences between participants by age and gender.  The results show that the public is aware of the possibility of  preventing traumatic brain injury by taking precautions such as wearing a protective helmet, driving without influence of alcohol, belting, avoiding physical violence etc., but this is not carried out in people's everyday life. Behaviors that can lead to traumatic brain injury are most commonly observed among men, regardless of age.  This work shows a high rate of risk behaviour associated with traumatic brain injury. 
Obrazloženje mentora Tatjana Prizl-Jakovac (tprizl@erf.hr)
Studentica 1. godine diplomskog studija logopedije Ana Došen izradila je rad pod naslovom „Svjesnost javnosti o prevenciji traumatskog oštećenja mozga: provođenje mjera opreza u svakodnevnom životu“. Istraživanje je provedeno u okviru predmeta Poremećaji komunikacije kod traumatskih oštećenja mozga koji se izvodi na trećoj godini preddiplomskog studija (ljetni semestar akademske godine 2017/18). Rad je samostalno osmišljen od sastavljanja ispitnih zadataka te domišljatog načina provođenja istraživanja. Rezultati prikupljeni na 302 ispitanika su statistički obrađeni i kritički obrazloženi. Svaka varijabla detaljno je objašnjena i grafički prikazana.
Kako je u radu navedeno, komunikacijski problemi kao posljedica traumatskog oštećenja mozga ovise o sposobnostima osobe prije ozljede, te težini, stupnju i vrsti oštećenja mozga. Govor osoba je usporen, teško ili potpuno nerazumljiv, a česte su i smetnje gutanja i apraksija. Ponekad su oštećene i sposobnosti imenovanja. U Hrvatskoj se tom problematikom bavi vrlo mali broj logopeda. Posljedice koje traumatsko oštećenje mozga nosi su isprepletene a ogledaju se u različitim tjelesnim, bihevioralnim i socijalnim teškoćama koje se dugotrajno i teško rehabilitiraju.
Prepoznavanje poveznice svjesnosti javnosti od rizika za nastanak traumatskog oštećenja mozga i provođenja mjera opreza u svakodnevnom životu, u svrhu zaštite vlastitog i tuđeg zdravlja odlika su ovog rada. Svi navedeni podatci mogli bi se iskoristiti u primjenama (i dopunama) Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana kako i u svrhu popularizaciji znanosti na ovu temu.
Rad ima istraživački karakter a tema je vrlo učestala ali malo poznata javnosti i struci. U Hrvatskoj takvih istraživanja nema, naročito iz područja logopedije, a sličnih je i u svijetu malo. Stoga je ovo istraživanje vrijedno i informativno za multidisciplinarni pristup traumatskim oštećenjima mozga, s naglaskom na komunikacijske poteškoće koje su jedine poteškoće iz područja logopedije koje se osvješćivanjem javnosti o njihovim brojnim i složenim posljedica mogu prevenirati.

Ekonomski fakultet

Autori Naslov
73. Barbara Krizel, Lea Rodić Analiza učinka ulaganja u obrazovanje na produktivnost rada u zemljama Europske unije
Sažetak Ulaganje u obrazovanje ključan je preduvjet za kvalitetnu radnu snagu, a samim time produktivnost rada i budući ekonomski rast gospodarstva. Stoga je cilj ovog istraživanja ispitati utjecaj visine državnih izdataka za obrazovanje na produktivnost rada u dugom roku u 28 zemalja članica Europske unije s posebnim osvrtom na Republiku Hrvatsku. S obzirom na rezultate prethodnih empirijskih istraživanja postavljena je istraživačka hipoteza prema kojoj rast izdataka za obrazovanje dovodi do rasta produktivnosti rada. Pri provođenju empirijske analize, utjecaj izdataka za obrazovanje na produktivnost rada ispitan je primjenom statičkih panel modela, pri čemu su korišteni godišnji podaci za obje varijable u promatranom razdoblju od 2001. do 2016. godine. Za izbor najprikladnijeg panel modela za empirijsku analizu korišteni su F-test, Hausmanov test i Breusch-Pagan LM test, na temelju kojih je zaključeno da je prikladan model s fiksnim efektima. Sukladno navedenom provedena je detaljna empirijska analiza modela s fiksnim učincima. Rezultati provedenog istraživanja upućuju na postojanje pozitivne povezanosti između izdataka za obrazovanje i produktivnosti rada, čime je potvrđena postavljena istraživačka hipoteza. Model je u skladu s teorijskim očekivanjima, budući da s rastom državnih izdataka za obrazovanje raste i produktivnost rada kao posljedica kvalitetnijeg ljudskog kapitala. Pokazalo se da je u „starim“ članicama Europske unije taj efekt rasta produktivnosti, koji je izazvan rastom državnih izdataka za obrazovanje, manji od efekta rasta u „novim“ članicama Europske unije. Takvi rezultati su i očekivani, s obzirom na to da su „novije“ članice Europske unije uglavnom bivše tranzicijske zemlje poput Bugarske, Češke, Hrvatske, Mađarske, Slovačke, Poljske, Rumunjske. Drugim riječima, manje razvijene tranzicijske zemlje brže će se razvijati i vrijednostima ekonomskih varijabli približavati će se razvijenijim zemljama, što objašnjava teorija ekonomske konvergencije. Upravo zbog te teorijske pretpostavke rast produktivnosti bit će značajniji u zemljama „novijim“ članicama. Preporuka je nositeljima ekonomske i obrazovne politike povećanje izdataka za obrazovanje, kako bi se povećale kompetencije radne snage, produktivnost rada, a samim time i stopa rasta BDP-a.
Summary Investment in education is a key prerequisite for quality workforce, hence labor productivity and the future economic growth of the economy. Therefore, the aim of this study is to examine the impact of government spending on long-term labor productivity in 28 EU Member States with a special focus on the Republic of Croatia. Considering the results of the previous empirical researches, a research hypothesis that was set is that the growth of education expenditures leads to labor productivity growth. In carrying out empirical analysis, the impact of expenditure on education on labor productivity is examined by applying static panel models, using annual data for both variables in the observed period from 2001 to 2016. For the selection of the most suitable panel model for empirical analysis, F-test, Hausman's test and Breusch-Pagan LM test were used, based on which it was concluded the appropriateness of using model with fixed effects. In accordance with the aforementioned, detailed empirical analysis of the model with fixed effects was carried out. The results of the research suggest that there is a positive correlation between expenditure on education and labor productivity, which confirms the established hypothesis. The model is in accordance with theoretical expectations, since productivity increases with the growth of government spending on education as a result of higher-quality human capital. It has been shown that in the "old" members of the European Union this effect of productivity growth, which is caused by the growth of government spending on education, is smaller than the growth effect of the "new" members of the European Union. These results are also expected, given that the "newer" members of the European Union are mostly formerly transition countries, such as Bulgaria, the Czech Republic, Croatia, Hungary, Slovakia, Poland, Romania. In other words, less developed transition countries will develop faster and the values ​​of economic variables will approach more developed countries, which explains the theory of economic convergence. Precisely because of this theoretical assumption, productivity growth will be more significant in "newer" member states. The recommendation for economic and educational policy makers is to increase the expenditure on education, in order to increase the workforce competencies, labor productivity, and hence the growth rate of GDP.
Obrazloženje mentora Irena Palić (icibaric2@efzg.hr)
Doc. dr. sc. Irena Palić
Katedra za statistiku
Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Trg J.F. Kennedyja 6
HR-10000 Zagreb
e-mail: ipalic@efzg.hrPREPORUKA za dodjelu Rektorove nagrade za znanstveni rad studentica Barbare Krizel i Lee Rodić

Povodom natječaja za dodjelu Rektorove nagrade u akademskoj 2018./2019. godini koji je raspisan 12. veljače 2019. na temelju odredbi čl. 2. Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade, u svojstvu mentorice za nagradu preporučujem rad pod naslovom „Analiza učinka ulaganja u obrazovanje na produktivnost rada u zemljama Europske unije“ kojeg su izradile studentice Barbara Krizel i Lea Rodić.

OBRAZLOŽENJE

Predmet, cilj i hipoteza istraživanja:
Predmet rada je analiza utjecaja državnih izdataka za obrazovanje na produktivnost u zemljama Europske unije. U istraživanju su korišteni podaci od 2001. do 2016. godine, te su za ispitivanje dugoročne povezanosti između izdataka za obrazovanje i produktivnosti rada primijenjene metode panel analize podataka.
Cilj rada je ispitati utjecaj državnih izdataka za obrazovanje na produktivnost rada u dugom roku u zemljama Europske unije. Postavljena je sljedeća istraživačka hipoteza: Povećanje državnih izdataka za obrazovanje dovodi do povećanja produktivnosti rada u članicama Europske unije.
Podaci

Analiza se provodi na uzorku od 28 zemalja članica Europske unije. Članice su podijeljene u dvije skupine, na „starije“ i „novije“, pri čemu je kao kriterij podjele uzeto vrijeme pristupanja, odnosno razdjelna 2004. godina. Svi korišteni podaci su godišnji i odnose se na razdoblje od 2001. do 2016. godine, a preuzeti su s internetskih stranica Eurostata.

Metode znanstveno-istraživačkog rada:
Autorice primjereno koriste znanstveno istraživačke metode ekonometrijske analize uz pomoć Stata programa. Za analizu utjecaja državnih izdataka za obrazovanje na produktivnost rada provedena je usporedna analiza združenog panel modela, modela s fiksnim efektima i modela sa slučajnim efektima, koji se smatraju primjerenim i uobičajenom u literaturi dotične problematike. Analiza je provedena vrlo temeljito. Za ispitivanje adekvatnosti panel modela korišten je F- test, Breusch-Pagan LM test i Hausman test, te je u konačnici za provođenje analize odabran statički model s fiksnim efektima. Sve navedeno ide u prilog valjanosti zaključaka koje autorice donose.

Opseg rada i kompozicija rada:

Autorice izlažu rad na 48 stranica, uz 9 tablica, 4 grafikona, te 53 navoda iz relevantne domaće i svjetske stručne i znanstvene literature. Rad je strukturno podijeljen u 6 dijelova. Nakon uvodnog dijela u kojem su definirani predmet istraživanja te postavljeni opći ciljevi i hipoteza rada, u drugom dijelu dan je pregled dosadašnjih istraživanja iz područja ekonomike obrazovanja. Prvotno je naveden teorijski okvir povezanosti izdataka za obrazovanje i produktivnosti rada, a zatim pregled dosadašnjih relevantnih empirijskih istraživanja. U trećem dijelu slijedi analiza izdataka za obrazovanje u Europskoj uniji te osvrt na sustav financiranja obrazovanja u Republici Hrvatskoj. U četvrtom dijelu je provedena ekonometrijska analiza učinka povećanja izdataka za obrazovanje na produktivnost rada. U zadnjem dijelu prikazani su rasprava i zaključak istraživanja.

Aktualnost i doprinos rada:
Aktualnost ovoga istraživanja očituje se u analizi utjecaja državnih izdataka za obrazovanje na produktivnost rada. U ovome radu do rezultata istraživanja dolazi se primjenom naprednih statističkih metoda za makroekonomsku analizu. Rezultati provedene ekonometrijske analize predstavljaju značajan znanstveni doprinos u području razmatranja učinkovitosti ulaganja u obrazovanje. Dobiveni rezultati čine osnovu za daljnje proučavanje povezanosti izdataka za obrazovanje i produktivnosti rada, te služe kao preporuka nositeljima obrazovne politike za važnost većeg ulaganja u sektor obrazovanja s ciljem ostvarivanja održivog gospodarskog rasta i razvoja. Uz sve navedeno, rad pruža sveobuhvatni i sustavni pregled strane i domaće literature koja se bavi ekonometrijskom analizom državnih izdataka za obrazovanje na produktivnost rada.

Budući da ovaj rad kolegica Barbare Krizel i Lee Rodić smatram izuzetno kvalitetnim, izrazito ga preporučujem za dodjelu Rektorove nagradu.S poštovanjem,

Doc. dr. sc. Irena Palić


__________________________

U Zagrebu, 29.4.2019.
74. Patrik Barišić i Tibor Kovač Učinak konverzije nacionalne valute u euro na promjenu razine cijena u novim državama članicama europodručja
Sažetak Ovaj rad promatra učinak konverzije nacionalne valute u euro na promjenu razine cijena u novim državama članicama europodručja. Postojeća literatura identificira faktore, kao što su troškovi promjene cjenika, zaokruživanje cijena, racionalne nepažnje, koji mogu utjecati na promjenu razine cijena pri konverziji nacionalne valute. Učinak konverzije nacionalne valute u euro testiran je uz pomoć statičkih i dinamičkih panel modela u razdoblju od 2004. do 2017, na godišnjoj razini. U modelu zavisnu varijablu predstavlja harmonizirani indeks potrošačkih cijena (HICP), dok su nezavisne varijable BDP jaz, jaz nezaposlenosti, marža i dummy varijabla za godinu ulaska pojedine države u europodručje. Dobiveni rezultati indiciraju da na godišnjoj razini ne dolazi do značajne promjene razine cijena prilikom konverzije nacionalne valute u euro kod novih država članica europodručja.
Summary This paper observes the effect of the conversion of the national currency into the euro to change of the price level in the new member states of the eurozone. Existing literature identifies factors such as price changes, price rounding, rational negligence, which can affect the change in the price level when converting a national currency. The effect of the conversion of the national currency into the euro has been tested with the help of static and dynamic panel models in the period from 2004 to 2017, on an annual basis. In the model, the dependent variable is the Harmonized Index of Consumer Prices (HICP), while the independent variables are GDP gap, unemployment gap, margin and dummy variables for the year of entry of a single country into the eurozone. The obtained results indicate that on the annual basis there is no significant change in the price level after euro changeover in the new country member states of eurozone.
Obrazloženje mentora Ozana Nadoveza Jelić (onadoveza@efzg.hr)
OBRAZLOŽENJE
NASLOV RADA PREDANOG ZA REKTOROVU NAGRADU:

"Učinak konverzije nacionalne valute u euro na promjenu razine cijena u novim državama članicama europodručja"

AUTORI RADA: Patrik Barišić i Tibor Kovač

Zagreb, 2. svibnja 2019

Istraživački rad "Učinak konverzije nacionalne valute u euro na promjenu razine cijena u novim državama članicama europodručja" autora Patrika Barišića i Tibora Kovača predstavlja doprinos postojećoj domaćoj, ali i inozemnoj literaturi u kontinuiranoj i vrlo aktualnoj i zanimljivoj raspravi o učincima ulaska zemalja članica Europske unije u eurozonu na cijene, odnosno inflaciju.

S obzirom na najave guvernera Hrvatske narodne banke o namjeri slanja službenog pisma namjere za ulazak u tečajni mehanizam ERM II, jasno je da datum ulaska Hrvatske u eurozonu postaje sve izvjesniji. Najave ulaska u eurozonu i izrada eurostrategije te različite aktivnosti Hrvatske narodne banke usmjerene ka informiranju javnosti potakle su brojne rasprave vezane uz prednosti i nedostatke uvođenja eura kako u domaćoj stručnoj, tako i ostaloj zainteresiranoj javnosti. Stoga ne iznenađuje što ovo istraživanje, koje na znanstven način pokušava utvrditi potencijalne efekte ulaska u eurozonu na cijene, smatram važnim iz aplikativnog aspekta, a posebno iz aspekta provođenja adekvatnih ekonomskih politika, prije svega monetarne politike.

Naime, potencijalno značajno povećanje domaće razine cijena po uvođenju eura kao službene valute jedan je od ključnih argumenata skeptika i protivnika ulaska Hrvatske u eurozonu. Rasprave vezane uz potencijalni rast cijena uslijed prihvaćanja eura kao službene valute prečesto se vode na znanstveno neutemeljen način i bez preciznih i statistički primjerenih procjena i analiza. Upravo je to jaz koji studenti Patrik Barišić i Tibor Kovač pokušavaju popuniti svojim istraživanjem u ovom, za Hrvatsku, ključnom trenutku. Drugim riječima, autori popunjavaju prazninu u postojećoj, posebice domaćoj, literaturi po pitanju detaljnog i sveobuhvatnog istraživanja učinaka ulaska u eurozonu na cijene.

Ukratko, nakon sistematičnog pregleda postojećih istraživanja u području rada, autori analiziraju učinak konverzije nacionalnih valuta novih država članica europodručja na promjenu razine cijena. To čine primjenom različitih, vrlo detaljno obrazloženih i odabranih, statičkih i dinamičkih panel metoda. U svim modelima autori kao zavisnu varijablu koriste harmonizirani indeks potrošačkih cijena, dok su nezavisne varijable jaz BDP-a, nezaposlenosti, marža i godina ulaska pojedine zemlje u europodručje. U radu su procijenjena tri statička panel modela (fiksni, slučajni, združeni) i dinamički Arellano i Bond model te The Least Square Dummy Variable (LSDVC). Svi modeli ukazuju na nepostojanje statistički značajnog rasta cijena u godini uvođenja eura kao službene valute.

S obzirom na sve navedeno smatram da su autori na robustan način pokazali kako se cijene, odnosno inflacija, nisu značajno promijenile u analiziranim zemljama u godini ulaska u eurozonu. Stoga, uz ostale uvjete nepromijenjene, nema analitičke podloge za korištenje značajnog porasta cijena u Hrvatskoj kao argumenta protiv ulaska u eurozonu.

Smatram kako je ovaj istraživački rad značajno doprinio rasvjetljavanju determinanti kretanja cijena i potencijalnim učincima ulaska u eurozonu na inflaciju. Ponavljam da je to posebno važno za Hrvatsku u ovom, moglo bi se reći povijesnom, trenutku.

U konačnici, mišljenja sam kako je rad "Učinak konverzije nacionalne valute u euro na promjenu razine cijena u novim državama članicama europodručja" vrlo mladih, pametnih i izuzetno vrijednih kolega Patrika Barišića i Tibora Kovača vrijedno istraživačko djelo te rad i njegove autore preporučam za Rektorovu nagradu.

Također bih htjela ponovno istaknuti da su autori iznimno mladi te da su prepreke s kojima su se susretali pri izradi ovako ozbiljnog istraživanja bile vrlo velike. Obojica kolega su se s izazovima suočili iznad svih očekivanja i iznad razine koja se mogla predvidjeti čak i za ponajbolje studente u njihovu „rangu“. Osim toga, obojica kolega su se pri izradi rada pokazala kao vrijedne, ažurne i vrlo ugodne osobe za suradnju.

Doc. dr. sc. Ozana Nadoveza Jelić
Ekonomski fakultet – Zagreb
75. Dominik Vukušić Razvoj kvalitete i povećanje profitabilnosti u restoraterstvu kroz uvođenje Michelinovog vodiča u Republiku Hrvatsku
Sažetak Michelinov vodič, osim što pridonosi popularizaciji fine-dining restorana, postavio je i Hrvatsku na gastro kartu Europe. Vodičem je Hrvatska dobila objektivne ocjene vrhunskih stručnjaka i globalne standarde za napredak kvalitete usluge, kreativnosti i raznolikosti ponude. Svrha i cilj rada je istražiti utjecaj Michelinovih standarda kvalitete na povećanje profitabilnosti restoraterstva i doprinjeti konkurentnosti hrvatske gastro i eno ponude u svjetskim razmjerima. Postavljanjem jasnih kriterija kvalitete putem mjera u anketnom upitniku određeni su stavovi vlasnika restorana i/ili glavnih chefova o jasnoći već postavljenih Michelinovih standarda kvalitete. Utvrđivanjem značaja pojedinih kriterija kvalitete na referentnom uzorku restorana uvrštenih u Michelinov vodič (73 restorana) i onih s najvišim ocjenama po TripAdvisoru (najboljih 10) na profitabilnost, doneseni su mnogi zanimljivi zaključci. Provedeno istraživanje je pokazalo da je na većinu restorana uključenih u anketu, uvođenje Michelinovog vodiča utjecalo pozitivno. Iz ostvarenih rezultata istraživanja možemo zaključiti da Michelin ima veći utjecaj na restorane u većim sredinama (Zagreb) i na turističkim popularnim destinacijama (Istra, Kvarner, Dalmacija). Analizom kvalitete usluge je utvrđeno kako Hrvatska gastronomija može još dosta napredovati. Kao najvažniju preporuku za daljnji razvoj restoraterstva ističe se neophodnost stalnih ulaganja u obrazovanje i usavršavanje kadrova. Jedino takav put vodi poboljšanju kvalitete usluge u restoranima, što će imati za posljedicu pružanje jedinstvene gastro i eno ponude koja će stimulirati posjetitelje da se ponovo vrate u isti restoran, a samim time doprinjeti i brendiranju Hrvatske kao gastro regije, kao i održivom razvoju.
Summary The Michelin Guide, besides contributing to the popularization of the “fine dining” restaurants, has also set Croatia on Europe's gastro map. Croatia received an objective assessment of top experts and we have been given the opportunity and clear standards for quality service, creativity and variety. The purpose and aim of the paper is to explore the impact of Michelin's quality standards on increasing the profitability of the restaurant industry and contribution to the competitiveness of Croatian gastronomic offer on a global scale. By setting clear quality criteria through measurements in the survey questionnaire, the restaurant owners and/or the main chefs' attitudes on the clarity of Michelin's quality standards have already been set. Determining the importance of some quality criteria on the reference sample of restaurants included in The Michelin Guide (73 restaurants) and those with the highest ratings on TripAdvisor (the top 10) on profitability, we’ve come to many interesting conclusions. The conducted research has shown that in most of the restaurants involved in the survey, the introduction of the Michelin Guide influenced positively. From the results of the research we can conclude that Michelin has more influence on restaurants in larger towns (Zagreb) and on popular tourist destinations (Istria, Kvarner, Dalmatia). Quality service analysis found that Croatia's gastronomy still has a lot of work and money to invest in order to progress. As the most important recommendation for the further development of the restaurant industry, the need for permanent investment in education and training is emphasized. This leads to improvement of service quality in restaurants, which will result in a unique gastronomic offer that will stimulate visitors to return to the same restaurant, and thus contribute to branding Croatia as a gastro region and lead to sustainable development.
Obrazloženje mentora Josip Mikulić (jmikulic2@efzg.hr)
U svome radu, pod naslovom „Razvoj kvalitete i povećanje profitabilnosti u restoraterstvu kroz uvođenje Michelinovog vodiča u Republiku Hrvatsku“, autor Dominik Vukušić sustavno pristupa kvalitativnoj analizi implikacija uvrštenja u Michelinov vodič na poslovanje restorana. Pored kvalitativne analize, autor provodi i anketno ispitivanje na uzorku hrvatskih predstavnika u Michelinovom vodiču te uzorku vodećih restorana prema online platformi Tripadvisor, a s ciljem istraživanja potencijalnog utjecaja Michelinovih standarda kvalitete na povećanje profitabilnosti u restoraterstvu, kao i potencijalnog doprinosa konkurentnosti hrvatske eno-gastronomske ponude u svjetskim razmjerima.
Ocjenu učinaka dobivanja Michelinove zvjezdice autor temelji i potkrjepljuje dostupnim sekundarnim podacima i stručnim interpretacijama, a kako bi potkrijepio polazne hipoteze koje postavlja u radu, oslanja se prije svega na primarne podatke dobivene anketnim ispitivanjem na uzorku 37 hrvatskih restorana. Iako je riječ o uzorku koji je po svojoj prirodi prigodan, treba naglasiti da je polazna populacija izrazito malena, te da je ispitivanjem obuhvaćeno oko 40% populacije.
S obzirom da se, prema mojem saznanju, radi o prvom istraživačkom radu koji pristupa ocjeni učinaka dobivanja Michelinove zvjezdice na poslovanje restorana u Republici Hrvatskoj, ovo studentsko istraživanje smatram vrijednim doprinosom, te sam slobodan preporučiti rad autora Dominika Vukušića za dodjelu Rektorove nagrade 2018./2019. u području društvenih znanosti.

S poštovanjem,

Izv.prof.dr.sc. Josip Mikulić
Pročelnik Katedre za turizam
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
76. Anja Basić Inovacije i konkurentnost poduzeća u farmaceutskoj industriji u Republici Hrvatskoj
Sažetak U poslovnom svijetu rastuća konkurencija i dinamičnost tržišta neka su od glavnih obilježja moderne ekonomije, a resursi, kao što su znanje i ljudski kapital, sve više dolaze do izražaja. Glavni cilj rada je sagledati učinke i posljedice inovacija u farmaceutskim poduzećima u Hrvatskoj, njihove prednosti i nedostatke, intenzitet pridavanja važnosti inovacijama kao ključnim pokretačima poslovanja, probleme s kojima se susreću prilikom uvođenja inovacija s obzirom na prihvaćanje i prilagodbu na novonastale promjene u poduzeću te odraz tih inovacija na situaciju u poduzeću. U svrhu prikupljanja podataka proveden je dubinski intervju s predstavnicima poduzeća koji obavljaju čelne funkcije na osnovu čega se dobio uvid u ključne razlike po kojima se ta poduzeća mogu izdvojiti od svoje konkurencije te karakteristike tih inovacija koje ih čine jedinstvenima na tržištu. Intervjui su provedeni s manjim brojem poduzeća, zbog čega generalizacija može rezultirati visokim stupnjem pristranosti. Ipak, može se dobiti uvid u odnos prema ulaganju u inovacije i benefite koje one nose za zaposlenike, industriju i društvo. Identificirane razlike mogu služiti kao podloga za daljnja istraživanja i unaprjeđenje dosadašnje prakse unutar industrije.
Summary Growing competition and market dynamics are some of the main features of modern economics so resources such as knowledge and human capital are increasingly emerging. The main aim of this paper is to examine the effects and consequences of innovations in pharmaceutical companies in Croatia, their advantages and disadvantages, the importance of innovation as key drivers of business, problems they encounter when introducing innovations regarding acceptance and adaptation to new changes in the company. For the purpose of data collection, interviews were conducted with representatives of companies that are performing leading functions and therefore they provided insight into the main differences that make these companies stand out among competition as well as the characteristics of those innovations that make them unique on the market. Interviews were conducted with a small number of companies, which is why generalization can result with a high degree of bias. Nevertheless, insight has been provided into the corelation regarding investment, innovation and the benefits they provide for employees, industry and society. The differences found can serve as a basis for further research and improvement of the current practice within the industry.
Obrazloženje mentora Ivana Kovač (ikovac4@efzg.hr)
Doc.dr.sc. Ivana Kovač
Ekonomski fakultet Zagreb
Katedra za međunarodnu ekonomiju
e-mail: ikovac@efzg.hr

Zagreb, 3. listopada 2019.


Predmet: Preporuka i obrazloženje mentora o kriterijima izvrsnosti za studentski rad Anje Basić pod naslovom „INOVACIJE I KONKURENTNOST PODUZEĆA U FARMACEUTSKOJ INDUSTRIJI U REPUBLICI HRVATSKOJ“ prijavljen na Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za individualni znanstveni i umjetnički rad za akademsku 2018./2019. godinu

Poštovani,

Ovim putem preporučujem kolegicu Anju Basić, studenticu 5. godine Specijalističkog diplomskog stručnog studija (smjer Ekonomika poduzetništva) za Rektorovu nagradu za individualni znanstveni i umjetnički rad za akademsku 2018./2019. godinu.

Osnovni cilj istraživačkog dijela rada bio je analizirati implementirane inovacije farmaceutskih poduzeća u Republici Hrvatskoj, njihov utjecaj na zaposlenike unutar poduzeća u kojoj se inovacija odvija te utjecaj tih inovacija na javnost i percepciju javnosti o poduzeću. Navedeni istraživani problemi odavno su ocjenjeni kao vitalno važan čimbenik poslovanja i prepoznatljivosti poduzeća u različitim industrijskim sektorima. Aktualan je posebno u farmaceutskoj industriji u kojoj specifični problemi, kao što su turbulentnost tržišta i rapidnih promjena, predstavljaju dodatan teret inovacijskim procesima te čine sam proces investiranja potencijalno višestruko isplativim, ali izuzetno riskantnim. Cilj empirijskog istraživanja bio je dobiti uvid i identificirati ključne razlike po kojima se farmaceutska poduzeća mogu izdvojiti od svoje konkurencije te koliko se resursa i pažnje posvećuje inovacijama i transferu tehnologije kao i njihov direktni i indirektni utjecaj na poslovanje, zaposlenike i javnost. Nakon selekcije konkretnih poduzeća koja u ovom slučaju čine teoretski uzorak, strukturirani su dubinski intervjui. Ovim empirijskim istraživanjem obuhvaćena su farmaceutska poduzeća na teritoriju Republike Hrvatske te su od njih prikupljeni podaci u vidu dubinskog intervjua s ciljem dobivanja uvida u sklonost investicijama u razvoj i inovacije, te učinak tih istih investicija na poslovanje i zaposlenike. Ispitanici koji su predstavljali poduzeća već duži niz godina obavljaju čelne funkcije. Uzorak je činilo devet menadžera/direktora. Razgovori s ispitanicima obavljeni su u razdoblju od 20 dana (prvi razgovor 28. ožujka, a završni 17. travnja 2019. godine). Osam predstavnika s kojima su obavljeni razgovori dolaze iz poduzeća koja su u stranom vlasništvu dok samo jedan od ispitanika dolazi iz poduzeća hrvatskog porijekla. Dobiveni rezultati kolegice Anje Basić poslužili su lakšem shvaćanju utjecaja inovacija na osobe koje su izravno i neizravno u doticaju s njima te daju objektivnu podlogu za shvaćanje i unaprjeđenje procesa uvođenja inovacija ukoliko se sagledaju potencijalni problemi koji se javljaju prilikom implementacije.

Tijekom izrade ovog rada kolegica Anja Basić pokazala se kao izuzetno vrijedna, odgovorna i pouzdana mlada osoba koja je spremna konstantno učiti. Temeljem svega navedenog smatram kako je kolegica Basić zaslužila dobivanje Rektorove nagrade za prijavljeni znanstveni rad te je predlažem za istu.


Srdačno Vam se zahvaljujem na razmatranju prijave.

S poštovanjem,

Doc.dr.sc. Ivana Kovač

Fakultet organizacije i informatike

Autori Naslov
77. Karlo Strahija Istraživanje o razini znanja i spremnosti investiranja na tržištu kapitala studenata Fakulteta organizacije i  informatike 
Sažetak Danas, tržište kapitala razvijenije je nego ikada te za sudjelovanje na tržištu kapitala potrebna je određena razina financijskog znanja. Financijska pismenost predstavlja kombinaciju svijesti, znanja, vještina, stavova i  ponašanja s ciljem donošenja pravih financijskih odluka. Financijska pismenost zauzima sve značajnije mjesto u poslovnom i privatnom svijetu, međutim još uvijek se ne pridodaje dovoljno pozornosti prema edukaciji građana i povećanju njihove financijske pismenosti. Ovo istraživanje stavlja u središte studente Fakulteta organizacije i informatike, njihovu financijsku pismenost, sklonosti ka investiranju na tržištu kapitala i osnivanju vlastitog poduzeća u budućnosti. Cilj ovog istraživanja jest saznati razinu financijske pismenosti studenata prema različitim varijablama. Nastoji se saznati kako financijsko znanje studenata utječe na averziju prema riziku i sklonosti prema investiranju studenata u budućnosti, te postoji li poveznica između sklonosti prema riziku i osnivanju poduzeća studenata. Investiranje na tržištu kapitala prvi je korak ka kreiranju alternativnih izvora prihoda i stvaranju  sigurne budućnosti studenata.
Summary Today, the capital market is more developed than ever, and to become part of such market you need to have a certain level of financial knowledge. Financial literacy is a combination of awareness, knowledge, skills, attitudes and behaviors in order to make the right financial decision. Financial literacy becomes more important every day for both business and private aspect of persons life, however there is still not enough attention directed towards educating citizens and increasing their financial literacy. This research focuses on the students of the Faculty of Organization and Informatics, their financial literacy, willingness to invest in the capital market and to start their own business in the future. The aim of this research is to find out the level of financial literacy of students according to different variables. It tries to find out how students financial knowledge affects the risk aversion and the willingness to invest in the future, and find out whether there is a link between students, risk aversion  and starting their own business. Investing in the capital market is the first step towards creating alternative sources of income and creating a stable future for students. 
Obrazloženje mentora Marina Klačmer Čalopa (maklacme@foi.hr)
Rad “Istraživanje o razini znanja i spremnosti investiranja na tržištu kapitala studenata Fakulteta organizacije i informatike“ bavi se ispitivanjem razine financijskog znanja i financijskog ponašanja studenata Fakulteta organizacije i informatike. Dosadašnja istraživanja kako u Hrvatskoj, tako i u svijetu pokazuju nezadovoljavajuću razinu financijske edukacije građana, a posebice mladih.
Osnovni cilj ovog istraživanja jest istražiti razinu spremnosti investiranja na tržištu kapitala studenata Fakulteta organizacije i informatike. Iako mnogi studenti još ne razmišljaju o budućnosti, većina njih nije svjesna da već prvim danom zaposlenja postaju dio tržišta kapitala. Drugi cilj istraživanja jest istražiti razinu financijske pismenosti studenata. Upravo razina financijske pismenosti predstavlja podlogu i temelj za buduće investiranje na tržište kapitala. Treći cilj istraživanja jest istražiti postoji li poveznica između studenata koji imaju nisku razinu averzije rizika i sklonost prema investiranju i želje za osnivanjem vlastitog poduzeća nakon završetka studiranja.
Istraživanje je provedeno na studentima Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu, Sastavnice Sveučilišta u Zagrebu, preddiplomskih sveučilišnih programa (Informacijski/poslovni sustavi; Ekonomika poduzetništva), diplomskih sveučilišnih programa (diplomski studij informatike, Ekonomika poduzetništva) te preddiplomskog stručnog studija Primjena informacijske tehnologije u poslovanju (PITUP) putem anketnog upitnika koji se sastojao od 16 pitanja, a bio je podijeljen na tri dijela. Isti se provodio online, koristeći se društvenim mrežama i ostalim telekomunikacijskim kanalima u razdoblju od 8. travnja do 15. travnja 2019. godine. Uzorak ovog istraživanja zasnovan je na namjeri, odnosno korišten je princip prigodnog uzorka. Ukupna populacija ovog istraživanja jesu svi studenti koji studiraju na Fakultetu organizacije i informatike, odnosno iznosi 2725 studenata. Na anketni upitnik je odgovorilo 336 studenata, odnosno 12,33% studenata što je više od početne ciljane skupine studenata (10%). Temeljem definiranog cilja istraživanja postavljeno je osam istraživačkih pitanja i 3 hipoteze za čije je ispitivanje korištena deskriptivna statistike te mjere centralne tendencije, odnosno aritmetička sredina, medijan i mod. Za provjeru postavljenih hipoteza i istraživačkih pitanja dodatno je korišten t-test kao statistički postupak za testiranje značajnosti razlike između dva uzorka.
Rad je vrlo opsežan, strukturiran u osam dijelova. Nakon iscrpnog i strukturiranog prikaza ranije provedenih istraživanja, kroz empirijsko istraživanje na primarnim podacima prikupljenim kroz provedenu anketu, student daje jednoznačne odgovore na postavljena istraživačka pitanja i hipoteze koja su u skladu s identificirani problemima odnosno definiranim ciljevima ovog istraživanja. Rad je metodološki jasan i pregledan, prati strukturu i formu znanstveno istraživačkog rada, s obzirom da započinje pregledom dosadašnjih teorijskih i empirijskih istraživanja, definiranjem ciljeva i istraživačkih pitanja i hipoteza, opisom metodologije i samog istraživanja, a zatim donosi pregled rezultata istraživanja, ograničenja. Znanstveni doprinos ovog rada očituje se kroz doprinos literaturi ali i mogućnosti da se dobiveni rezultati istraživanja interpretiraju u kontekstu sličnih istraživanja provedenih u Hrvatskoj i svijetu. Postoje određena ograničenja u provedenom istraživanju. Uzorak ispitanika nije reprezentativan, već prigodni. Dobiveni rezultati dolaze iz ciljane populacije, međutim postoji određena razlika u dostupnosti studenata prilikom provođenja anketnog upitnika. Prikupljeni uzorak nije dovoljan za donositi određene zaključke za veći dio populacije, međutim većina dobivenih rezultata istraživanja može se povezati s rezultatima drugih istraživanja. Sama ideja studenta je izuzetno važna i zanimljiva sa znanstveno-istraživačkog, ali i društvenog i gospodarskog aspekta, jasno definiranje ciljeva rada i problematike, definiranje istraživačkih pitanja i određivanje metodologije te važnost i primjenljivost dobivenih rezultata determiniraju znanstveno-istraživačku prirodu ovog rada.
78. Tajana Šokec Modeliranje kontekstualno svjesnog agenta za razgovor na hrvatskom jeziku uz pomoć konačnog automata i strojnog učenja
Sažetak U ovom radu proučava se način modeliranja agenta za razgovor na hrvatskom jeziku temeljen na kombinaciji korištenja konačnog automata (engl. Finite State Machine) i više instanci modela strojnog učenja (engl. Machine Learning). Tom kombinacijom svaki korisnikov unos postavlja se u kontekst razgovora na sljedeći način. Stanja konačnog automata opisuju stanje razgovora. Svaka instanca modela strojnog učenja koristi svoju bazu podataka s podacima za treniranje, a specijalizirana je za neki dio razgovora odnosno temu razgovora. Prilikom davanja odgovora korisniku koristi se instanca ovisno o tome u kojem se stanju nalazi konačni automat. Istraživanje se izvodi teorijski i praktično izradom softvera na inače slabo pokrivenom području izrade softvera za razgovor na hrvatskom jeziku.
Summary This paper examines the modeling of a conversational agent based on a combination of a finite state machine and multiple instances of machine learning models. With this combination, each user's input is set up in the conversation context as follows. The states of the final state machine describes the status of the conversation. Each instance of the machine learning model uses its own training database and is specialized in some part of the conversation or topic of the conversation. When responding to a user, a specific instance is used depending on the current state of the final state machine. The research is performed theoretically and practically by software development on a generally poorly crafted area of conversational agent development in the Croatian language.
Obrazloženje mentora Markus Schatten (mschatte@foi.hr)
O B R A Z L O Ž E NJ E M E N T O R A

Naslov rada: Modeliranje kontekstualno svjesnog agenta za razgovor na hrvatskom jeziku uz pomoć konačnog automata i strojnog učenja

Studentica Tajana Šokec izradila je pod mojim mentorstvom rad u kojem je razvila i primjenila inovativnu metodu modeliranja agenta za razgovor prirodnim jezikom (engl. chatbot). U radu je kombinacijom konačnih automata (engl. finite state machines) i algoritama strojnog učenja (engl. machine learning) odnosno konkretno algoritama traženja i naivnih Bayesovih klasifikatora izradila agenta za razgovor koji osim izravnog prepoznavanja fraza i generiranja odgovora prepoznaje i kontekst odnosno trenutno stanje konverzacije. U načelu, riječ je o konačnom automatu u kojem su stanja istrenirani modeli strojnog učenja čiji izlazi definiraju izlaz iz automata (funkciju izlaza) i prijelaze u sljedeća stanja (funkciju prelaza). U skladu s time riječ je o probabilističkom konačnom automatu koji radi s stohastičkim ulazima (unosom od strane korisnika).
Konkretno, agenta B.A.R.I.C.A. asistentica koji je dio sustava B.A.R.I.C.A. koji se razvija u Laboratoriju za umjetnu inteligenciju, studentica je Tajana Šokec znatno unaprijedila i razvija konkretnu aplikaciju za specifičan problem asistiranja studentima na Fakultetu organizacije i informatike u pogledu davanja informacija o rasporedu, dvoranama, profesorima i samom Fakultetu korištenjem hrvatskog jezika.
Specifično, znanstveni doprinos ogledava se u razvoju inovativne metode modeliranja agenata za razgovor za koju se pokazalo da je primjenjiva za ovakve vrste agenata koji omogućuju konverzaciju na hrvatskom jeziku.
Uz navedeno, studentica je ostvarila i stručni doprinos obzirom da je razvijena aplikacija cjelovita, tj. osim modela agenta sadrži i grafičko sučelje, sustav prepoznavanja ljudskog govora iz zvuka (engl. speech-to-text), razgovorno sučelje koje pretvara tekst u govor (engl. text-to-speech), sustav rudarenja Weba (engl. web mining) koji omogućuje skidanje ažurnih informacija o rasporedu i nastavnicima i mnoge druge detalje.
U skladu s navedenim smatram da rad studentice Tajane Šokec udovoljava kriterijima izvrsnosti i predstavlja vrijedan doprinos području umjetne inteligencije i obrade prirodnog jezika (engl. natural language processing) tim više što se obrađuje hrvatski jezik za koji su ovakve metode relativno rijetke. Stoga, predlažem povjerenstvu da rad “Modeliranje kontekstualno svjesnog agenta za razgovor na hrvatskom jeziku uz pomoć konačnog automata i strojnog učenja” preporuči za dodjelu rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu.

Fakultet političkih znanosti

Autori Naslov
79. Filip Trbojević Kulturni kapital mladih: preferencije, transmisija i percepcija popularnih glazbenih žanrova među studentima Sveučilišta u Zagrebu
Sažetak U radu se teorijski, metodološki i empirijski, metodom online ankete na prigodnom uzorku (N = 632), istražuju tri aspekta glazbene konzumacije studenata Sveučilišta u Zagrebu – njihove glazbene preferencije, u kojoj su mjeri one posljedica transmisije glazbenog ukusa s njihovih roditelja te njihova percepcija (ljubitelja) pojedinih glazbenih žanrova, oslanjajući se pritom na koncept kulturnog kapitala Pierrea Bourdieua. Rezultati pokazuju da metrijske karakteristike instrumenta za mjerenje glazbenih preferencija u manjoj mjeri odstupaju od onih utvrđenih u ranijem istraživanju. Nadalje, studenti najviši stupanj preferencija pokazuju spram rock ili blues, dok uvjerljivo najmanje preferiraju turbofolk glazbu. Utvrđene su i razlike s obzirom na socioekonomske i sociodemografske odrednice, a najvažniji je nalaz taj da su glazbene preferencije studenata neovisne o njihovom materijalnom statusu. Zatim, utvrđena je pozitivna veza između studenata i njihovih roditelja u pogledu slušanja klasične te rock ili blues glazbe, što ukazuje na to da roditeljski glazbeni ukus usmjerava glazbene preferencije njihove djece ka određenim glazbenim stilovima. Konačno, kod studenata je utvrđena prisutnost pozitivnih stereotipa spram (ljubitelja) klasične i jazz, a negativnih spram hip-hop i turbofolk glazbe. Također, ispostavilo se da studenti iz urbanih sredina općenito imaju izraženije stereotipe, a da oni s društvenih, humanističkih i umjetničkih fakulteta u većoj mjeri procjenjuju ljubitelje pojedinih glazbenih žanrova s obzirom na njihov tip ličnosti. Rezultati istraživanja upućuju na pojavu novih (hibridnih) kulturnih formi, na potrebu redefiniranja strogih razgraničenja i kulturnih hijerarhija koje se temelje na ideji „visoke“ kulture, kao i na uvažavanje da se međusobna dinamika ekonomskog i kulturnog kapitala mijenja.
Summary Theoretically, methodologically and empirically, using the online survey method with an appropriate sample (N = 632), the paper investigates three aspects of music consumption among students of the University of Zagreb – their musical preferences, to which extent these preferences result from transmission of their parents' musical taste and their perception of certain music genres (and lovers of those genres). In investigating the aforementioned aspects, the paper relies on Pierre Bourdieu's concept of cultural capital. The results show that the metric characteristics of the instrument measuring musical preferences slightly deviate from those found in a previous study. Furthermore, students express most preferences for rock music or the blues, while turbo-folk is arguably the least preferred genre. Differences were also found regarding socio-economic and socio-demographic characteristics, and the most important findings are those showing that the students' musical preferences are independent of their economic status. Moreover, when it comes to listening classical music, rock music or the blues, a positive correlation between students and their parents was found, which indicates that the parents' musical taste directs their children's musical preferences towards certain musical styles. Finally, the study revealed students' positive stereotypes about classical and jazz music and its lovers as well as negative stereotypes about hip-hop and turbo-folk music. It also turned out that students from urban centres generally show more expressed stereotypes, while those studying social sciences, humanities and arts to a greater extent judge lovers of certain music genres according to their personality type. The results of the study point to the emergence of new (hybrid) cultural forms, the need to redefine the strict demarcations and cultural hierarchies based on the idea of 'high culture' as well as the need to acknowledge the fact that the mutual dynamics of economic and cultural capital are changing.
Obrazloženje mentora Dina Vozab (dvozab@fpzg.hr)
Filip Trbojević je student druge godine diplomskog studija novinarstva na Fakultetu političkih znanosti i autor rada „Kulturni kapital mladih: preferencije, transmisija i percepcija popularnih glazbenih žanrova među studentima Sveučilišta u Zagrebu“. Rad se bavi iznimno značajnom temom za analizu kulturnih industrija koje se razvijaju u kontinuiranoj interakciji s promjenjivim navikama publike svojih proizvoda. Suvremene medijske industrije prilagođavaju se personaliziranijim oblicima potrošnje medijskih proizvoda pri čemu im je potrebno nijansirano razumijevanje obrazaca i faktora koji utječu na kulturnu potrošnju. Glazbena industrija jedna je od snažnijih oblika medijske industrije. Dok je razumijevanje konzumacije glazbenih sadržaja kod mladih važno za industriju iz ekonomskih razloga, za društvene znanosti važno je razumjeti kakvu ulogu imaju glazbene preferencije za razvijanje identiteta mladih, emocionalni razvoj ili za njihovo društveno pozicioniranje. Kultura i mediji sve su važniji simboli društvenog statusa te je potrebno razumjeti na koji način sudjeluju u označavanju sve izraženijih društvenih razlika.
Teorija kulturnog kapitala sve se više koristi u suvremenim medijskim studijama kako bi se objasnili procesi fragmentacije medijskih publika. U Hrvatskoj je teorija kulturnog kapitala do sad većinom korištena u sociologiji obrazovanja u analizi nejednakosti pristupa obrazovnom sustavu te različitog obrazovnog uspjeha. Teorija kulturnog kapitala također se citira u znanstvenim radovima koji se bave šire shvaćenom kulturnom politikom. Međutim, u Hrvatskoj tek odnedavno ulazi i u područje analize medija i komunikacije, prvenstveno kroz polje medijske sociologije.
Rad Filipa Trbojevića jedan je od takvih radova u novom području istraživanja u Hrvatskoj. Autor polazi od teorije kulturnog kapitala Pierrea Bourdieua koju sustavno i suvereno obrazlaže i na inovativan način objašnjava kako se u Hrvatskoj strukturiraju i oblikuju obrasci kulturne potrošnje Rad ima dva glavna istraživačka cilja. Prvi je cilj metodološke prirode. Pri tome se nadovezuje na istraživanje provedeno među mladima iz Zadarske županije kojim su se ispitale dimenzije glazbenih preferencija. Autor je iskoristio instrument korišten u ranijem istraživanju (Tonković i dr., 2014) i faktorskom analizom provjerio dimenzionalnost instrumenta njegovom primjenom na uzorku studenata Sveučilišta u Zagrebu. Drugi je cilj rada empirijski analizirati različite aspekte kulturne potrošnje mladih, kroz utvrđivanje glazbenih preferencija, analize generacijske transmisije tih preferencija te stereotipa prema ljubiteljima pojedinih glazbenih žanrova.
Autor je djelomično potvrdio hipotezu da će faktorska struktura dobivena istraživanjem među studentima Sveučilišta u Zagrebu biti istovjetna onoj koja je dobivena mjerenjem glazbenih preferencija mladih iz Zadra i okolice. Instrument koji je dosad korišten u Hrvatskoj pokriva neke relativno stabilne dimenzije glazbene potrošnje i može se zaključiti da je sadržajno valjan u mjerenju pojedinih glazbenih žanrova. Istraživanje je pokazalo da studenti Sveučilišta u Zagrebu imaju širok raspon glazbenih preferencija. Iako preferencije prema različitim glazbenim žanrovima ne ovise o materijalnom statusu studenata, povezane su sa stupnjem obrazovanja njihovih roditelja. Kulturni kapital i glazbene preferencija roditelja usmjeravaju mlade prema preferencijama pojedinih glazbenih žanrova. Iako je istraživanje pokazalo da je u Hrvatskoj teško razgraničiti „visoku“ i „popularnu“ kulturu u odnosu na socioekonomski status publika te kulture, i dalje su prisutni jasni stereotipi prema ljubiteljima pojedinih žanrova.
Doprinosi ovog istraživanja su višestruki. Istraživanje je doprinijelo kreiranju valjanog instrumenta za analiziranje glazbene potrošnje u Hrvatskoj. Također, pokazalo je da iako ekonomski kapital nema ulogu u razgraničavanju tradicionalno shvaćenih „popularnih“ i „elitnih“ žanrova, ti se obrasci ipak nasljeđuju od roditelja ovisno o njihovom stupnju obrazovanja. Uz to, razlikovanje između popularnih i elitnih žanrova i dalje je izrazito važno na simboličkoj razini, budući da mladi vezuju određene stereotipe za ljubitelje pojedinih žanrova.
Radi se o važnom, zanimljivom i inovativnom istraživanju u kojem su se sustavno empirijski testirale teorijske postavke rada. Izvrsnost rada očituje se i u odličnom istraživačkom dizajnu te u preciznom i transparentnom korištenju metodologije istraživanja. Iz tih razloga smatram da rad u potpunosti udovoljava zahtjevima izvrsnosti i preporučujem da se uzme u razmatranje u Natječaju za dodjelu Rektorove nagrade u akademskoj godini 2018/2019.

Filozofski fakultet

Autori Naslov
80. Ena Fuzul Hibridno rudarenje u rješavanju NP-potpunih problema
Sažetak Blockchain tehnologija doživjela je veliku popularnost pojavom kriptovaluta koje koriste decentraliziranu prirodu blockchaina za razmjenu sredstava među korisnicima. Pri tom procesu u svrhu razne validacije koriste se mehanizmi koji zahtijevaju rješavanje jednostavnih, ali dugotrajnih matematičkih problema. Takvi zadaci vrše svoju primarnu funkciju ovjeravanja, ali su česta meta kritike zbog enormnih energetskih potreba i rješavanja beznačajnih zadataka. Ovaj rad razmatra mehanizme koji sadrže korisniju sekundarnu funkciju posebno se fokusirajući na NP-potpune probleme kao medijator pri rješavanju kompleksnih i resursno zahtjevnih  problema. Kao rješenje predlaže se korištenje hibridnog modela rudarenja. Rad dodatno raspravlja o dodatnim kriterijima koje alternativni mehanizmi moraju podržavati, poput održavanja težinskih vrijednosti i izbjegavanja dvostrukog trošenja resursa.
Summary Blockchain technology has received widespread popularity with the appearance of cryptocurrencies which use the decentralized nature of blockchain in order to exchange funds between their users. In order to verify various needed details during an exchange, consensus mechanisms are used which solve simple but exhaustive calculations. Such operations fulfill their primary goal of verifying, but are a common target of public disapproval due to massive energy consumption and lack of usefulness. This work discusses consensus mechanisms with a more useful secondary function especially focusing on NP-complete problems as mediators in solving complex and resource-heavy problems. A hybrid model of mining is proposed as a solution. Additionally this work discusses other criteria which alternative mechanisms have to fulfill, e.g. maintaining target difficulty and preventing double spending.
Obrazloženje mentora Vedran Juričić (vjuricic@ffzg.hr)
U radu se opisuje blockchain tehnologija, njezina funkcionalnost, karakteristike i specifičnosti. Tehnologija pripada klasi disruptivnih tehnologija, što znači da bitno utječe na trenutne sustave i poslovne procese. Zbog sustava nagrađivanja, sustavi temeljeni na ovoj tehnologiji imaju veliki broj korisnika, koji u radu mreže sudjeluju s iznimno velikim računalnim resursima, no oni se, nažalost, troše na rješavanje besmislenih matematičkih zadataka. Rad istražuje mogućnosti promjene osnovne funkcionalnosti tehnologije s ciljem da se uključeni resursi troše na koristan način, odnosno na obradu velike količine podataka ili na distribuirano rješavanje kompleksnih problema. Analizom literature iz područja matematike, računarstva i kriptografije, dobiven je pregled trenutnog stanja i problema navedene tehnologije. Također, uspoređene su zadnje metode kojima je moguće povećati korisnost sustava temeljenih na blockchain tehnologiji. Metoda koja se na temelju karakteristika i rezultata pokazala kao najprikladnija naziva se hibridno rudarenje, koje je detaljno objašnjeno u samom radu. Primjenom navedene metode u modernim sustavima mogla bi se iskoristiti njihova računalna snaga u znanstvene, ali i komercijalne svrhe. Uz navedeno, u radu su predloženi kriteriji koje mora zadovoljiti problem kako bi ga bilo moguće riješiti pomoću blockchain tehnologije, odnosno koje mora zadovoljiti kako bi bio adekvatna zamjena postojećem Hashcash algoritmu. Zbog svega navedenog smatram da rad ima istraživačku i znanstvenu komponentu, da ima znanstveni doprinos i da udovoljava kriterijima izvrsnosti.
81. Bruno Dobrota, Vid Kotarski Strojno prevođenje u komunikaciji
Sažetak U današnjem razvijenom svijetu, informacije uz pomoć komunikacija se diseminiraju velikom brzinom. Kako bi poboljšali kvalitetu komunikacije diljem svijeta, potrebno je usavršiti automatsko prevođenje s izvornog na odredišni jezik. Razvijanjem strojnog prevođenja, komunikacija između dva različita jezika je olakšana, no još uvijek postoji puno prostora za napredak. Automatsko prepoznavanje govora dodatak je strojnom prevođenju koji omogućuje novi pristup unosu teksta za prijevod, odnosno izgovaranje teksta koji želimo prevesti. Istraživanje obuhvaća izgradnju programa koji omogućuje prepoznavanje govora na engleskom jeziku te izgradnjom sustava za online prijevod, omogućuje pretvorbu u hrvatski jezik za specifičnu domenu, a to je hrvatski turizam. Kombinacijom prepoznavanja govora te samostalno napravljenim sustavom za prevođenje, omogućeno je korisniku da prevodi određene rečenice s engleskog na hrvatski jezik. U istraživanju je  provedena evaluacija kvalitete isamostalno napravljenog sustava kako bi se pokazale prednosti i mane, a prostor za napredak najbolje je prikazan uspoređivanjem s drugim već postojećim online sustavima za prevođenje. 
Summary Nowadays, in the developed world, information with the help of communications are disseminated with enormous speed. To improve the quality of communication throughout the world, there is a need to develop automatic translation from original to target language. While advancing machine translation, communication between two different languages is facilitated, however, there is still a lot of room for development. Automatic speech recognition is an addition to machine translation that allows a new approach to text input for translation, that is pronouncing text which we want to translate. Research contains the construction of program that allows automatic speech recognition on English and construction of a system for online translation, which also allows translation in Croatian for a specific domain, that is Croatian tourism. By combining automatic speech recognition and self-made system for translation, the customer is allowed to translate certain texts or documents from English to Croatian. Additionally, the research has accomplished the quality of the self-made system so it could present advantages and disadvantages of it, and a room for development is presented by comparing the system with another two online language translation systems that already exist. 
Obrazloženje mentora Sanja Seljan (sseljan@ffzg.hr)
Rad prijavljen za rektorovu nagradu „Strojno prevođenje u komunikaciji“ studenata Brune Dobrote i Vida Kotarskog, prikazuje inovativni model prepoznavanja govora (za engleski jezik) i strojnog prevođenja (s engleskog na hrvatski) u domeni turizma. U radu je nakon teorijskog dijela, prikazan praktični dio koji obuhvaća samostalno programski sastavljen kod za prepoznavanje govora i samostalno izrađen sustav za strojno prevođenje. Oba dijela sustava su testirana na novom skupu rečenica, te su prikazani rezultati i evaluacija. Rezultati vlastitog izrađenog sustava su uspoređeni s dva postojeća online sustava.
Kao mentor, suglasna sam s prijavom ovoga rada koji predstavlja model mogućeg inovativnog rješenja primjene suvremenih tehnologija u višejezičnoj komunikaciji.
82. Dora Petrović Automatska i kontrolirana obrada rodnih stereotipa budućih učitelja/ica u simuliranoj razrednoj situaciji
Sažetak Stereotipi i rodne uloge uče se socijalizacijom već u ranim razvojnim fazama te se obrađuju na automatskoj i kontroliranoj razini. U situacijama visokog kognitivnog opterećenja i ometenosti često se ne uspije doći do kontrolirane razine obrade te se, unatoč mogućih egalitarnih stavova, reagira na automatski način što može rezultirati ponašanjima u skladu sa stereotipima. Cilj ovog rada bio je ispitati reagiraju li studentice učiteljskih smjerova Hrvatske u skladu s rodnim stereotipima te u kakvom je to odnosu s njihovim eksplicitnim stavovima o rodnim ulogama  i rodnim predrasudama. Istraživanje je provedeno online, metodom sniježne grude na uzorku od N=296 studentica učiteljskih fakulteta Hrvatske. Analizama su provjerene razlike u pripisanim atribucijama, izazvanim emocijama, procjeni prihvatljivosti ponašanja i spremnosti na ponašanje studentica u situacijama jednakog ponašanja dječaka i djevojčice. U drugom dijelu istraživanja provjeravala se povezanost gore navedenih varijabli s eksplicitnim stavovima o rodnim ulogama u obrazovanju, rodnim predrasudama o matematici i stavovima o rodnim ulogama djece. Rezultati upućuju na rodno diskriminativno ponašanje budućih učiteljica unatoč iznimno egalitarnim eksplicitnim stavovima.
Summary Stereotypes and gender roles are taught by socialization in the early stages of life and are processed on an automatic and controlled level. In situations of high cognitive load and disruption, people often fail to reach a controlled level and, in spite of possible egalitarian attitudes, respond automatically in stereotypical behavior. The aim of this study was to examine whether Croatian teacher education students react in gender stereotypical way and whether they react in accordance with their own explicit views on gender roles and gender prejudices. The study was conducted online using the snowball method on a sample of N = 296 female teacher education students of Croatia. The analyzes examined the differences in attributions, triggered emotions, assessment of behavioral acceptability, and readiness to allow an equal student behavior of a boy and a girl. The second part of the study examined the correlation between the above mentioned variables with explicit attitudes toward gender roles in education, gender prejudices toward mathematics and attitudes toward child roles. The results point to the gender discriminatory behavior of future teachers despite exceptionally egalitarian explicit attitudes.
Obrazloženje mentora Željka Kamenov (zkamenov@ffzg.hr)
Prof. dr. sc. Željka Kamenov
Odsjek za psihologiju
Filozofski fakultet u Zagrebu

Zagreb, 3. svibnja 2019.


OBRAZLOŽENJE MENTORICE


Krajem zimskog semestra ove akademske godine i nastave iz kolegija Psihologija roda i spola koji vodim, obratila mi se studentica 3. godine preddiplomskog studija psihologije Dora Petrović s idejom za provedbu samostalnog znanstvenog istraživanja prisutnosti rodnih stereotipa u obrazovanju i molbom za njegovo mentoriranje. Izuzetno mi je zadovoljstvo što je istraživanje uspješno provedeno i studentica se s njime odlučila prijaviti na ovogodišnji natječaj za Rektorovu nagradu.

Istraživanje nosi naslov „Automatska i kontrolirana obrada rodnih stereotipa budućih učitelja/ica u simuliranoj razrednoj situaciji“. Potaknuta nastavom i raspravom o rodnoj problematici u različitim područjima života, studentica Dora Petrović odlučila je provesti samostalno istraživanje ove pojave u području osnovnog obrazovanja. Bez ikakvih materijalnih sredstava i financijske pomoći, oslonivši se isključivo na vlastite resurse, provela je online istraživanje sa preko 300 sudionika, studenata i studentica učiteljskih fakulteta u cijeloj Hrvatskoj. Kombinirajući simulacijski eksperimentalni nacrt s korelacijskim ispitivanjem rodnih stavova, stereotipa i predrasuda pokazala je originalnost i domišljatost u skladu sa suvremenim znanstvenim pristupom istraživanju ove teme. Sudionicima su slučajnim rasporedom prezentirane hipotetske situacije u učionici koje su se razlikovale s obzirom na rod učenika, a opisivale su moguću situaciju u kojoj su naglašene karakteristike muške rodne uloge poput asertivnosti, ambicioznosti i usmjerenosti na vlastiti probitak nasuprot zajedništvu i prosocijalnom ponašanju. Zadatak sudionika/ca bio je procjena motivacije učenika, atribucija uzroka učenikovog ponašanja, procjena vlastitih emocionalnih reakcija i spremnost na određeno ponašanje u opisanoj hipotetskoj situaciji. U analizama su uspoređeni procjena motivacije, atribucije, emocije i spremnost na ponašanje s obzirom na rod učenika. Također su provedene analize u kojima su provjereni odnosi ovih reakcija na opisanu hipotetsku situaciju stavovima o rodnim ulogama, stavovima o ravnopravnosti obrazovanja te rodnim stereotipima o matematici.

Studentica Dora Petrović je dobivene rezultate opisala u priloženom izvještaju, koji ima sve odlike ozbiljnog znanstvenog rada prikladnog za objavljivanje u psihologijskim časopisima. Osim što u potpunosti udovoljava svim formalnim zahtjevima, izvještaj se ističe i kvalitetom sadržaja. Studentica je pokazala detaljno poznavanje područja rodnih stereotipa i predrasuda, ali i šire poznavanje relevantnih spoznaja iz područja socijalne kognicije, upućenost u nalaze stranih i domaćih istraživanja, primjenu adekvatne znanstvene metodologije u provođenju istraživanja te ozbiljnost u obradi rezultata i njihovoj interpretaciji.

Pisanje preporuke za ovaj studentski rad predstavljalo mi je veliko zadovoljstvo. Smatram da je studentica Dora Petrović svojim istraživanjem načina na koji rodni stereotipi učitelja i učiteljica mogu djelovati na različiti pristup djevojčicama i dječacima tijekom obrazovanja unatoč deklarativno egalitarnim stavovima pokazala kako se vrlo aktualnoj i društveno relevantnoj temi može pristupiti istodobno i znanstveno i kritički. Primijenivši adekvatnu metodologiju istraživanja i postupke obrade podataka studentica je pružila utemeljene odgovore na postavljene probleme, koje je zatim u raspravi detaljno obrazložila i razmotrila u svjetlu dosadašnjih spoznaja u području i aktualne društvene zbilje u Hrvatskoj. Pri tome je zadržala znanstvenu objektivnost i potrebnu kritičnost prema vlastitom radu.

Stoga preporučujem da se prijavljeni studentski rad „Automatska i kontrolirana obrada rodnih stereotipa budućih učitelja/ica u simuliranoj razrednoj situaciji“ ozbiljno razmotri te da se njegovoj autorici Dori Petrović dodijeli ovogodišnja Rektorova nagrada.

Prof. dr. sc. Željka Kamenov

Hrvatski studiji

Autori Naslov
83. Stela Fumić Ocjene kao faktor uspostave društvenih odnosa učenika osnovnih škola na primjeru osnovnih škola Grada Zagreba
Sažetak Ovim se radom željela istražiti povezanost ocjena kao evaluacijskih čimbenika u osnovnim školama i učenikovih socijalnih odnosa u učionici i školi. Ocjene su promatrane kao vrsta simboličkog kapitala društvene situacije unutar učionice. Proučavala se povezanost tog kapitala sa procesima stigmatizacije u okvirima razredne skupine. Željelo se otkriti na koje načine stigma utječe na hijerarhizaciju odnosa i distribuciju moći u kontekstu konfliktne teorije društva. Istraživanje je provedeno na učenicima osnovnih škola Grada Zagreba u dobi od 7 do 15 godina koji pohađaju razrede od drugog do osmog. Kvotni uzorak od 293 ispitanika razrađen je temeljem dobi i razreda. Metoda korištena za prikupljanje podataka je anketa i podaci su prikupljeni pismeno uz pomoć upitnika. Nakon obrade podataka i neparametrijske analize, zaključuje se kako postoji povezanost značenja ocjena i društvenog života učenika u osnovnim školama. Stavovi učenika prema ocjenama i njihov društveni kapital razlikuju se i variraju ovisno o dobi i razredu kojeg pohađaju. Na osnovu toga, formiraju mišljenje o sebi, svojim vršnjacima i nastavnicima. Dodjeljuje im se određen status i na temelju toga raspolažu određenom količinom moći te zauzimaju položaj u izgrađenoj piramidi društvenih odnosa među učenicima. U izgradnji društvenog poretka unutar učionica osnovnih škola na temelju ocjena kao ključnih čimbenika, nalaze se osnovne dimenzije sekundarne socijalizacije.
Summary This paper sought to explore the correlation between grades as the evaluation factors in elementary schools and students' social relations in classroom and school. Grades were observed as a kind of symbolic capital of a social situation within the classroom. The study was focused on the relationship of that capital with processes of stigmatization within the framework of the class group. It was to discover the ways in which the stigma affects the hierarchy of relationships and the distribution of power in the context of the conflicting theory of society. This study was conducted on students of elementary schools in Zagreb aged 7 to 15 who attended classes from the second to the eighth. A quota sample of 293 subjects was elaborated on the basis of age and grade. The method used for collecting data is a survey so the data were collected in written form with the help of a questionnaire. After data processing and nonparametric analysis, it is concluded that there is a correlation between the meanings of grades and the social life of pupils in elementary schools. The attitudes of students according to grades and their social capital differ and vary depending on the age and class they are attending. Based on that, they form an opinion about themselves, their peers and teachers. They are given a certain status and on that basis have a certain amount of power and occupy a position in the built pyramid in social relations among the students. In building a social order within elementary school classes based on the grades as key factors, there are the basic dimensions of secondary socialization.
Obrazloženje mentora Vanja Šimičević (vsimicevic@hrstud.hr)
Rad naslova "Ocjene kao faktor uspostave društvenih odnosa učenika osnovnih škola na primjeru osnovnih škola Grada Zagreba", autorice, studentice Stele Fumić, zadovoljava svim znanstveno-istraživačkim standardima. Mišljenja smo da ovaj rad odlikuje kreativnost pristupa te izuzetno teorijsko i metodološko poznavanje sociologije kao struke. Inovativnim sociološkim pogledom na fenomen ocjena u osnovnoj školi (primjer Grada Zagreba), kolegica Fumić proširuje problematiku vrednovanja u školi na socijalnu, interakcijsku razinu među učenicima. Vješto se služeći kritičkim pristupom u punom smislu toga izraza (dijalektički – teza/antiteza/sinteza), kolegica prikazuje stvaranje i ostvarenje hijerarhijskih odnosa među učenicima na temelju njihovih ocjena. Ocjene u tom slučaju postaju simbolički kapital preko kojega se stječe moć unutar društvenog polja učionice. Ovaj teorijski pristup nadopunjuje se i propitkuje empirijskim rezultatima koje je studentica samostalno prikupila zadovoljavajući pritom svu potrebnu proceduru (prijava etičkom povjerenstvu, dogovori sa školama, dopuštenje roditelja za sudjelovanjem djeteta u istraživanju) i metodološke pretpostavke u društvenim istraživanjima. Na temelju empirijskih podataka, studentica je funkcionalno spojila empirijske i teorijske komponente rada te došla do zaključaka koji svakako doprinose daljnjem razvoju ove tematike u okvirima sociologije obrazovanja. Iz svih navedenih razloga, smatramo da ovaj rad, na temelju svoje izvrsnosti, zaslužuje biti prijavljen te ravnopravno konkurirati drugim radovima prijavljenima na natječaju za Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu akademske godine 2018./2019.
84. Marino Erceg Proizvodnja zločina humorom: političke karikature satiričkog tjednika Kerempuh u pripremi i prezentaciji sudskog procesa zagrebačkom nadbiskupu Alojziju Stepincu (1945. - 1946.)
Sažetak Glavni cilj rada bio je istražiti kako su političke karikature satiričkog tjednika Kerempuh kreirale negativnu sliku zagrebačkog nadbiskupa Alojzija Stepinca i Katoličke Crkve prije i tijekom sudskog procesa 1946. godine. Tjednik Kerempuh bio je pod nadzorom komunističkih vlasti. Metodom kvantitativne analize sadržaja obuhvaćeno je 149 karikatura koje su u razdoblju između prosinca 1945. i listopada 1946. godine tematizirale crkvenu problematiku. Analizirane karikature uklopljene su u društveno-politički kontekst Hrvatske u razdoblju neposredno nakon završetka Drugog svjetskog rata. Istraživanje je pokazalo kako karikature nastoje denuncirati nadbiskupa Stepinca te oslabiti društveni utjecaj cjelokupne Katoličke Crkve povezivanjem s režimom Nezavisne Države Hrvatske. Nakon egzekucije Dragoljuba Draže Mihailovića u srpnju 1946. te uoči i tijekom Stepinčeva procesa u rujnu i listopadu iste godine, Kerempuhove karikature intenziviraju prikazivanje Alojzija Stepinca i Katoličke Crkve kao simbola nacionalističkog ekstremizma.
Summary The main aim of the paper was to examine how the political cartoons of satirical weekly Kerempuh created a negative image of the archbishop of Zagreb Aloysius Stepinac prior to and during his trial in 1946. The weekly Kerempuh was under the control of the communist authorities. With quantitative content analysis, the study included 149 political cartoons which discussed the theme of the Catholic Church during the period between December 1945. and October 1946. The research has shown that the cartoons strive to denounce archbishop Stepinac, and weaken the influence of the Catholic Church in society through its linking to the regime of Independent State of Croatia. After the execution of Dragoljub Draža Mihailović in July 1946., and shortly before, and during the trial of Stepinac in October of the same year, Kerempuh's cartoons are intensifying the portraying of Aloysius Stepinac and Catholic Church as the symbols of nationalist extremism.
Obrazloženje mentora Ivan Burić (iburic@hrstud.hr)
„Proizvodnja zločina humorom: političke karikature satiričkog tjednika Kerempuh u pripremi i prezentaciji sudskog procesa zagrebačkom nadbiskupu Alojziju Stepincu (1945. – 1946.)“ (Marino Erceg)
Mentor: Ivan Burić (iburic@hrstud.hr)
Obrazloženje mentora:
Rad studenta Marina Ercega pod nazivom Proizvodnja zločina humorom: političke karikature satiričkog tjednika Kerempuh u pripremi i prezentaciji sudskog procesa zagrebačkom nadbiskupu Alojziju Stepincu (1945. – 1946.) izrađen je sukladno Općim uputama za pisanje i tehničko opremanje studentskih radova predloženih za Rektorovu nagradu koje je donijelo Sveučilište u Zagrebu. U radu se iznose rezultati empirijskog istraživanja provedenog metodom kvantitativne analize sadržaja čiji su predmet političke karikature satiričkog tjednika Kerempuh s temom zagrebačkog nadbiskupa Alojzija Stepinca i Katoličke Crkve prije i tijekom sudskog procesa 1946. godine. Rezultati analize opsežnog korpus empirijske građe (149 objavljenih karikatura) ukazuju na instrumentalizaciju karikatura kao sredstva medijske konstrukcije zločina. U analiziranim karikaturama Alojzije Stepinac i Katolička Crkva prikazani su kao simboli nacionalističkog ekstremizma i politički akteri povezani s režimom Nezavisne Države Hrvatske, što je ujedno činilo ključnu premisu na kojoj su se temeljile optužnice tijekom sudskog procesa kardinalu Stepincu.
Tri su iznimno važna momenta u ovom radu koji ga kvalificiraju za Rektorovu nagradu. Prvo, rad obrađuje povijesno značajnu temu. Drugo, način na koji autor pristupa istraživanju teme znanstveno je originalan. Naime, iako je sudski proces zagrebačkom nadbiskupu Stepincu 1946. godine i uloga tiskovnih medija u njegovoj pripremi i prezentaciji pred javnošću prilično detaljno istražena, ovaj rad u fokus znanstveno-istraživačkog interesa stavlja jedan specifični, ali društveno važan medij – karikaturu. U tom kontekstu, originalnost znanstvenog pristupa proizlazi iz autorove orijentacije na analizu upotrebe humora kao instrumenta konstrukcije zločina koji se od strane onodobnih komunističkih vlasti imputiraju kardinalu Stepincu. Treći značajni moment koji rad kvalificira za Rektorovu nagradu prisutan je u konceptu i dizajnu istraživačkog postupka kao i u analizi prikupljenog empirijskog materijala. Kolega Marino Erceg je u empirijskog istraživanje krenuo od jasno definiranih ciljeva istraživanja iz kojih je izveo adekvatne hipoteze i koje je temeljem prikupljenog empirijskog materijala uspješno testirao. Na taj je način, uz zavidno poznavanje historiografskih činjenica i specifičnosti samog događaja kojeg u radu obrađuje, pokazao i relevantne metodološke kompetencije potrebne za provođenje empirijskih istraživanja u komunikacijskim znanostima. Uz sve ostale vrijednosti ovog rada (opsežan pregled povijesnih izvora i literature, visok stupanj poštivanja bibliografskih i jezičnih normi akademskog pisanja) smatram da je upravo originalno korištenje komunikoloških kompetencija u analizi povijesnog događaja posebna vrijednost ovog rada zbog čega on i zaslužuje Rektorovu nagradu.
85. Helena Lujanović, Bruno Škovrlj ZLOČIN I KRIVNJA: STUDENTSKA PERCEPCIJA ŽRTAVA KAZNENIH DJELA
Sažetak Glavni cilj istraživanja bio je na uzorku studenata i studentica ispitati obilježja percepcije žrtava različitih kaznenih djela ovisno o vrsti kaznenog djela i spolu žrtve.Specifični cilj istraživanja bio je utvrditi ulogu vrste kaznenog djela i spola žrtve u tri područja procjene: atribuiranju krivnje žrtvi, mišljenju kako je ponašanje žrtve doprinijelo kaznenom djelu te procjeni žrtvinog osjećaja vlastite krivnje. Dodatni cilj odnosio se na utvrđivanje razlika između studenata i studentica u procjeni vjerojatnosti da i sami postanu žrtvom seksualnog napada ili nekog drugog kaznenog djela.U istraživanju je sudjelovalo 429 studenata (288 studentica i 141 student) različitih sveučilišta u Republici Hrvatskoj, koji su u prosjeku stari 21 godinu. Zadatak sudionika bio je pročitati vinjete u kojima je varirana vrsta kaznenog djela te spol žrtve, nakon čega su procjenjivali tri aspekta percepcije i okrivljavanja žrtve.Dvosmjernim analizama varijance, provedenim odvojeno za studentice i studente, utvrđeno je kako sudionici atribuiraju više krivnje, procjenjuju doprinos žrtvinog ponašanja kaznenom djelu većim i pripisuju više razine osjećaja vlastite krivnje žrtvama krađe. Efekt spola žrtve nije se pokazao značajnim. Nadalje, sudionici u slučaju krađe više vlastite krivnje pripisuju ženskoj žrtvi, a u slučaju seksualnog uznemiravanja muškoj.T-testom za nezavisne uzorke utvrđeno je da studentice procjenjuju rizik da i same budu žrtve seksualnog napada višim od studenata, dok ta razlika nije utvrđena kod neseksualnog napada.Dobiveni rezultati uspoređeni su s rezultatima dosadašnjih istraživanja u ovom području te su objašnjeni u kontekstu teorija iz socijalne psihologije, prvenstveno teorijom socijalnih uloga.
Summary The main aim of this study was to investigate students’ perception of victims of various crimes, concidering the type of crime and victim's gender.The specific aim was to determine the role of the type of crime and victim's gender in three areas of assessment: blame attribution, victim's behavior contribution assessment and personal guilt attribution. Secondary purpose was to investigate differences between male and female students in perceived risk of personally becoming a victim of sexual or non-sexual crime.429 students (288 females and 144 males), 21 years old in average, from various Croatian universities participated in the study. The participants read vignettes which varied in the type of crime and the victim’s gender, after which, they assessed three aspects of victim perception and victim-blaming.Two-way ANOVAs, conducted separately for female and male students, determined that participants blame more, assess the contribution of the victim’s behavior as greater and attribute more personal guilt to theft victims than sexual harassment victims. The effect of the victim’s gender was determined as non-significant. Furthermore, in the case of theft, participants attribute more guilt to the female victim, while in the case of sexual harassment, they attribute more guilt to the male victim.Independent-samples t-test didn’t detect significant gender differences in the perceived risk of becoming a victim of a non-sexual crime. On the other hand, it was found that female students perceive the risk of becoming a victim of sexual crime significantly greater than males.Results have been compared with previous studies done in this field and explained in the context of social psychology, mainly Social roles theory.
Obrazloženje mentora Zrinka Greblo Jurakić (zgreblo@hrstud.hr)
doc.dr.sc. Zrinka Greblo Jurakić
Odsjek za psihologiju
Hrvatski studiji
Sveučilište u Zagrebu

Povjerenstvu za Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu
Povjerenstvu za Rektorovu nagradu Hrvatskih studija

Prijava rada „Zločin i krivnja: studentska percepcija žrtava kaznenih djela“ autora Helene Lujanović i Bruna Škovrlja za Rektorovu nagradu u akademskoj godini 2018./19.
- obrazloženje mentora

Studenti treće godine preddiplomskog studija psihologije Helena Lujanović i Bruno Škovrlj autori su izvornog znanstvenog rada pod nazivom „Zločin i krivnja: studentska percepcija žrtava kaznenih djela“ koji je pripremljen u skladu s Općim uputama za pisanje i tehničko opremanje studentskih radova predloženih za Rektorovu nagradu koje je donijelo Sveučilište u Zagrebu te prema Kriterijima za ocjenu izvrsnosti Povjerenstva za znanstveni i umjetnički rad studenata Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. U svim fazama izrade rada autori su pokazali vrlo visoku razinu akademskih znanja, ustrajnosti i motiviranosti za rad, pri čemu su posebnu pažnju posvetili etičkim i profesionalnim standardima psihologijske struke.
Detaljnim pregledom dosadašnjih empirijskih radova u ovom području, autori su identificirali tri važna činitelja koja upućuju na znanstvenu relevantnost njihovog istraživanja: 1) većina dosadašnjih istraživanja bavila se optuživanjem žrtava seksualnih delikata, dok se manji broj istraživanja bavio razlikom u percepciji žrtava različitih kaznenih djela; 2) u relativno malobrojnim istraživanjima u kojima se ispitivala razlika u percepciji žrtava, žrtve seksualnih delikata uspoređivale su se sa žrtvama teškog nasilja ili krađe, dok je područje percepcije blažih oblika kaznenih djela – seksualnog uznemiravanja i sitne krađe još uvijek nedovoljno istraženo; 3) prema saznanjima autora, u Republici Hrvatskoj do sada nije provedeno istraživanje u kojem se ispitala razlika u percepciji i okrivljavanju muških i ženskih žrtava seksualnog uznemiravanja i sitne krađe. Na temelju navedenog, Helena Lujanović i Bruno Škovrlj osmislili su istraživanje čiji je glavni cilj bio na uzorku studenata i studentica (n=429) ispitati obilježja percepcije žrtava različitih kaznenih djela, ovisno o vrsti kaznenog djela (seksualno uznemiravanje i krađa) i spolu žrtve. Specifični cilj istraživanja bio je utvrditi ulogu vrste kaznenog djela i spola žrtve u tri područja procjene: atribuiranju krivnje žrtvi, mišljenju kako je ponašanje žrtve doprinijelo kaznenom djelu te procjeni žrtvinog osjećaja vlastite krivnje. Pored navedenog, analizirane su i spolne razlike u procjeni vjerojatnosti da studenti i studentice i same postanu žrtvom seksualnog napada ili nekog drugog kaznenog djela.
Helena Lujanović i Bruno Škovrlj pokazali su visoku razinu samostalnosti i kreativnosti u osmišljavanju i provedbi vrlo složenog nacrta istraživanja kojim se utvrđuju razlike u percepciji različitih oblika kaznenih djela ovisno o vrsti kaznenih djela, spolu žrtve i spolu sudionika, pri čemu su posebnu pažnju posvetili metodološkim aspektima istraživanja (npr. sudionici su po slučaju bili raspoređeni u različite situacije procjena).
Problemi i pripadajuće hipoteze imaju jasno uporište u teorijskim i empirijskim spoznajama, a prilikom obrade podataka korištene su složene statističke analize primjerene postavljenim problemima. Dobiveni rezultati su jasno i pregledno prikazani te su analizirani u kontekstu dosadašnjih istraživanja i relevantnih teorijskih pristupa u području socijalne psihologije. Autori pokazuju visoku razinu akademske pismenosti, te se vješto i točno služe znanstvenom i stručnom terminologijom. Sukladno praksi dobrih znanstvenika, autori su se osvrnuli i na ograničenja provedenog istraživanja te su ukazali na smjernice za daljnja istraživanja u ovom području.
Odabirom teme, Helena Lujanović i Bruno Škovrlj pokazali su želju za dodatnim produbljivanjem znanja iz socijalne psihologije, ali i osjetljivost za društveno relevantne teme. Naime, pored znanstvenog doprinosa boljem razumijevanju obilježja složenog fenomena percepcije i okrivljavanja žrtava kaznenih djela, rezultati istraživanja imaju i važne praktične implikacije te se mogu iskoristiti u terapijskom i savjetodavnom radu sa žrtvama kaznenih djela, u edukaciji službenika koji su u direktnom kontaktu s počiniteljima i žrtvama kaznenih djela kao i u procesu senzibiliziranja javnosti o ovoj problematici.
Zaključno, Helena Lujanović i Bruno Škovrlj proveli su zahtjevno znanstveno, društveno i strukovno relevantno istraživanje koje svojom kvalitetom zadovoljava kriterije izvrsnosti te ga predlažem za Rektorovu nagradu u akademskoj godini 2018./19.

Doc.dr.sc. Zrinka Greblo Jurakić

Odsjek za psihologiju
Hrvatski studiji Sveučilište u Zagrebu
86. Valentina Pavlović, Marijan Vinogradac Koliko nam je važna sigurnost u društvu rizika? - Osobna i društvena sigurnost kao vrijednost u Jugoistočnoj Europi
Sažetak Polazeći od pretpostavke Ulricha Becka da je prelaskom iz klasnog društva u rizično društvo, umjesto jednakosti ideal postala sigurnost, ciljevi ovoga rada su: (1) ispitati koliko je važna sigurnost – osobna i društvena -  kao tip društvenih vrijednosti te razlikuje li se ona u sedam država Jugoistočne Europe (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Mađarska, Makedonija, Slovenija, Srbija); (2) ispitati kako je sigurnost kao vrijednost rangirana po državama s obzirom na druge tipove društvenih vrijednosti prema teoriji vrijednosti Shaloma Schwartza (moć, postignuće, hedonizam, poticaj, nezavisnost, univerzalizam, dobrohotnost, tradicija, konformizam); (3) uvidjeti postoji li razlika u sigurnosti kao vrijednosti s obzirom na sociodemografske karakteristike – dob, spol, područje studiranja, financijsko stanje te veličinu mjesta rođenja; (4) uvidjeti postoji li razlika u sigurnosti kao vrijednosti s obzirom na iskustvo rata, članstvo u Europskoj uniji i NATO savezu; (5) ispitati postoji li povezanost sigurnosti kao vrijednosti sa sociodemografskim karakteristikama i povjerenjem u policiju po pojedinim državama. Korištena je kvantitativna metoda ankete, a instrument prikupljanja podataka bio je online upitnik. Na prigodnom uzorku od 1419 studenata iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Mađarske, Makedonije, Slovenije i Srbije deskriptivnom, inferencijalnom i multivarijatnom statističkom analizom (MANOVA, ANOVA, Pearsonov koefcijent korelacije) pokazano je kako postoji razlika u sigurnosti među državama Jugoistočne Europe s obzirom na državu i spol te s obzirom na iskustvo rata, članstvo u Europskoj uniji te u NATO savezu. Dobiveni rezultati pokazuju da postoji statistički značajna pozitivna povezanost važnosti sigurnosti kao vrijednosti i dobi, godine studija, religioznosti, veličine mjesta rođenja te povjerenja u policiju. Također, rezultati su pokazali kako je sigurnost rangirana više od većine društvenih vrijednosti što ukazuje kako je sigurnost mladima u Jugoistočnoj Europi iznimno važna. Ovakvi rezultati upućuju na to kako su potrebna daljnja istraživanja ove tematike kojih na ovim prostorima nedostaje. Rad ima također i praktičnu primjenu budući da pokazuje kojim je grupacijama sigurnost važnija pa se može koristiti primjerice u svrhu kreiranja preventivnih programa i sigurnosnih politika. 
Summary Starting from the premise of Ulrich Beck that shift from class society to risky society instead of equality of ideal becomes security, the aim of this paper is: (1) to examine how important security is - personal and social - as a type of social value, and whether it is different in seven countries of Southeast Europe (Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Croatia, Hungary, Macedonia, Slovenia, Serbia); (2) to examine how is security as socail value ranked by country with regard to other types of social values ​​according to Shalom Schwartz's theory of values ​​(power, achievement, hedonism, stimulation, self-direcion, universalism, benevolence, tradition, conformism); (3) to examin whether there is a difference in security as value ​​with regard to sociodemographic characteristics – age, gender, area of study, financial state and size of place of birth; (4) to examin whether there is a difference in security as value ​​with regard to the experience of war, membership in the European Union and the NATO alliance; (5) to examine whether there is a correlation of security as value ​​and sociodemographic characteristics and trust in the police in some of the countries. The quantitative method of survey was used and the data collection tool was an online questionnaire. The research was conducted on a convenience sample of 1419 students from Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Croatia, Hungary, Macedonia, Slovenia and Serbia, with a descriptive, inferential and multivariate statistical analysis (MANOVA, ANOVA, Pearson correlation coefficient), and results show that there is a difference in security between the countries of South Eastern Europe with regard to the state and gender, experience of the war, membership in the European Union and the NATO alliance. There is a statistically significant positive correlation between security as value and age, year study, religiosity, size of place of birth, and confidence in the police. Also, the results showed that security was ranked higher than most social values, suggesting that security to the young people in South Eastern Europe is important. These results point to the need for further research of these issues which are scarce in these areas. This paper also has practical implication since it shows to which group is security more important and that can be used, for example, for the purpose of preventive programs and security policies. 
Obrazloženje mentora Irena Cajner Mraović (icajner@hrstud.hr)
Studenti Valentina Pavlović i Marijan Vinogradac napisali su rad Koliko nam je važna sigurnost u društvu rizika? – Osobna i društvena sigurnost kao vrijednost u Jugoistočnoj Europi, koji ima strukturu znanstvenog rada i u kojem su primijenili metodologiju znanstvenog rada. Rad je napisan sukladno Općim uputama za pisanje i tehničko opremanje studentskih radova predloženih za Rektorovu nagradu koje je donijelo Sveučilište u Zagrebu.

Sigurnost kao društvena vrijednost predstavlja aktualan predmet znanstvenih istraživanja u društvenim znanostima, ali i vrlo važno praktično pitanje, pogotovo u Europi gdje se kontinuirano propitkuje postojanje zajedničkih europskih vrijednosti. Na razini Europske unije iznimno se ističe važnost vrijednosnog sustava mladih Europljana, a ovaj rad se bavim sigurnošću kao vrijednošću kod studenata u sedam zemalja Jugoistočne Europe. Posebna vrijednost ovoga rada je u tome što su autori korespondirali na često naglašavanu potrebu istraživanja društvenih vrijednosti u post-socijalističkim zemljama u ovom dijelu Europe. Naime, s jedne strane radi se o zemljopisnom prostoru koji je specifičan po recentnim intenzivnim tranzicijskim procesima koji su neminovno doveli do velikih promjena u vrijednosnom sustavu na razini društva i na razini pojedinca. S druge strane, istraživanja ovoga tipa redovito se rade u zemljama stabilne demokracije, dok upravo u navedenim zemljama bilježimo nedostatak ovakvih istraživanja.

Glavni znanstveni doprinos ovoga rada proizlazi iz činjenice da je ovo istraživanje provedeno na uzorku od po 200 ispitanika iz svake od sedam država koje su odabrane upravo po zajedničkom zemljopisnom prostoru i iskustvu tranzicije, odnosno na uzorku od čak 1419 studenata. U istraživanju je, uz originalni instrument, korišten i Schwartzov upitnik o vrijednostima koji je jedan od dominantnih instrumenata u istraživanjima vrijednosti. Sve to pridonosi relevantnosti dobivenih rezultata i mogućnostima donošenja zaključaka o tome koliko je osobna i društvena siguirnost važna mladim ljudima u Jugoistočnoj Europi. Poseban znanstveni doprinos ovoga rada sastoji se u činjenici da su autori stavili u relaciju rang sigurnosti kao druištvene vrijednosti i pripadnost države Europskoj uniji odnosno NATO savezu. Naposljetku, ovaj rad daje znanstveni doprinos i istraživanjima utjecaja rata i poraća na društvo, jer su studenti analizirali povezanost sigurnosti kao društvene vrijednosi i iskustvo rata i poraća zemlje u kojoj žive.

Autori ovoga rada temu su formulirali precizno i sukladno istraživačkim pitanjima na koja su nastojali odgovoriti. Jasno su definirali sve ključne pojmove te detaljno elaborirali koncepte koji su uključeni u njihovo empirijsko istraživanje, a dobivene rezultate prezentirali su na sustavan i pregledan način, pri čemu su koristili adekvatne tabelarne i grafičke prikaze. U radu je korištena metodologija koja je odgovarajuća i uobičajena za ovakva istraživanja i koja je potpuno u skladu s postavljenim problemima i ciljevima istraživanja. Hipoteze su korektno i jasno formulirane, te su testirane adekvatnim statističkim postupcima. Autori su uredno naveli sve metodološki relevantne podatke o uzorku ispitanika, uzorku varijabli, te metodama prikupljanja i obrade podataka. Posebno treba naglasiti da su sutedni u izradi ovoga rada koristili čak 148 navoda domaće i inozemne literature.

Studenti su ovaj rad adekvatno tehnički uredili. U radu su koristili relevantnu stručnu terminologiju, a formulacije su im jasne i precizne. Razumijevanju i značenju dobivenih rezultata pogotovo pridonosi iznimno zanimljiva i dinamična rasprava u kojoj ovi mladi autori, po uzoru na zrele znanstvenike, rezultate koje su dobili svojim istraživanjem uspoređuju s rezultatima drugih relevantnih istraživanja.

Napominjem da je ovaj rad dio projekta Research on frequency and readiness of students in post-socialist countries of Southeast Europe to report criminal offences, koji je na međunarodnom natječaju u organizaciji American Society of Criminology za najbolji studentski znanstveno-istraživački projekt 2018. godine osvojio prvu nagradu.

Iz svega navedenoga nedvojbeno proizlazi kako je rad Koliko nam je važna sigurnost u društvu rizika? – Osobna i društvena sigurnost kao vrijednost u Jugoistočnoj Europi, čiji su autori studenti Valentina Pavlović i Marijan Vinogradac, izvoran znanstveni rad koji ispunjava sve kriterije izvrsnosti te ga predlažem za Rektorovu nagradu u ak.god. 2018/19.

Kineziološki fakultet

Autori Naslov
87. Petra Jurić Povezanost provođenja tjelesne aktivnosti u različitim dijelovima dana s kvalitetom i trajanjem sna kod adolescenata
Sažetak Glavni cilj ove opservacijske studije bio je utvrditi na koji način period dana u kojem se provodi tjelesna aktivnost utječe na san na temelju objektivnog mjerenja. Istraživanje je dio CRO-PALS studije te uključuje 123 petnaestgodišnjaka.  Za objektivno mjerenje razine tjelesne aktivnosti i sna koristio se SenseWear Pro3 Armband™ (SWA) monitor tjelesne aktivnosti (BodyMedia Inc, PA, SAD). Tjelesna aktivnost (TA) podijeljena je prema intenzitetu u 2 kategorije; TA intenziteta 4 - 7 MET-a kategorizirana je kao umjereno intenzivna TA, dok je TA  intenziteta većeg od 7 MET-a kategorizirana kao visoko intenzivna TA. Dan je bio podijeljen u 4 razdoblja (6-12h, 12-18h, 18-21h i 21-24h). Varijable sna uključivale su: ukupno vrijeme spavanja kao pokazatelj kvantitete spavanja te efikasnost spavanja i latencija usnivanja kao pokazatelji kvalitete spavanja. Rezultati ukazuju kako period provođenja tjelesne aktivnosti nema utjecaj na ukupno vrijeme spavanja i efikasnost spavanja (p=0,09-0,88). S druge strane, tjelesna aktivnost provedena iza 21h kod djevojaka praćena je duljim vremenom latencije usnivanja. To se posebno odnosi na tjelesnu aktivnost visokog intenziteta (p<0,001), gdje je svakih 30 minuta TA visokog intenziteta bilo praćeno s vrijeme kada je osoba zaspala čak 35 minuta duljim usnivanjem.   Istovremeno, slična povezanost nije zamjećena kod mladića (p=0,81) Rezultati ovog istraživanja upućuju da bi djevojke trebale izbjegavati tjelesnu aktivnost visokog intenziteta iza 21h ako ne žele prolongirati vrijeme koje je potrebno da zaspu.
Summary The main objective of this observational study is to determine the way in which the period of performing physical activity influences sleep quality and duration based on objective measurement. This investigation is a part of the CRO-PALS study and includes 123 individuals (mean age (SD) = 15.6 (0,4) years). Physical activty and sleep were measured by the SenseWear Pro3 Armband ™ multiple-sensor activity monitor (SWA, BodyMedia Inc, PA, USA). Physical activity was divided according to intensity in 2 categories; 4 to 7 METs was categorized as moderate physical activity, while physical activity of intensity greater than 7 METs was categorized as vigorous physical activity. Four periods in the day were examined (6-12 a.m., 12-6 p.m., 6-9 p.m. and 9-12 p.m.). The sleep parameters examined were: total sleep time as an indicator of sleep quantity and sleep efficiency and sleep onset latency as indicators of sleep quality.  Physical activity was not associated with total sleep time or sleep efficiency in neither of the periods of the day examined (p=0,09-0,88). Conversely, physical activity performed after 9 p.m. was accompanied with longer sleep onset latency in girls (p<0,001), but not in boys (p=0,81).  This particularly refers to high intensity physical activity, where every 30 minutes of high intensity PA was followed with 35 minutes longer sleep onset latency. In conclusion, girls should avoid vigorous physical activity after 9 p.m. in order not to prolong sleep onset latency.
Obrazloženje mentora Maroje Sorić (masoric@kif.hr)
Obrazloženje mentora za rad „Povezanost provođenja tjelesne aktivnosti u različitim dijelovima dana s kvalitetom i trajanjem sna kod adolescenata“

Smatram da predloženi rad udovoljava kriterijima izvrsnosti nužnima da bi bio predložen za dobivanje ove cijenjene nagrade. Naime, predloženi rad zasniva se na podacima prikupljenim u okviru longitudinalnog opservacijskog istraživanja „Croatian physical activity in adolescence longitudinal study (CRO-PALS)“. CRO-PALS je dizajniran za praćenje promjena u zdravstvenim navikama djece za vrijeme srednjoškolskog obrazovanja. Provodi se na reprezentativnom uzorku od 903 učenika 14 slučajno odabranih srednjih škola u Gradu Zagrebu. Autorica predloženog rada višekratno je sudjelovala u prikupljanju podataka u okviru navedenog projekta. Za potrebu ovog istraživanja, autorica je provela analizu i ekstrakciju podataka prikupljenih multi-senzornim mjeračem tjelesne aktivnosti na poduzorku od 256 CRO-PALS sudionika, služeći se pripadajućom programskom podrškom. Nakon toga autorica je formulirala istraživački problem u vidu analize utjecaja dijela dana u kojem se provodi tjelesna aktivnost na kvalitetu i kvantitetu kasnijeg sna. S obzirom na današnji tempo života koji uvjetuje da veliki udio djece i adolescenata ne dostiže količinu sna preporučenu za njihovu dob, predloženi istraživački problem je globalno relevantan i vrlo aktualan. Dodatnu vrijednost ovom radu donosi činjenica da je većina dosadašnjih istraživanja proučavala utjecaj tjelesne aktivnosti na san kod odraslih osoba, dok istraživanja ovog problema kod adolescenta, kao u ovom istraživanju, nedostaju. Autorica je samostalno osmislila istraživačku hipotezu, aktivno sudjelovala u analizi podataka, interpretirala podatke te napisala cijeli rad. Statistička analiza podataka je primjerena istraživačkoj hipotezi i napravljena vrlo pažljivo. Sam rad je napisan koncizno i jasno, a zaključci su čvrsto bazirani na rezultatima istraživanja. Uz to, navedene su i snage i nedostaci istraživanja.
Znanstveni doprinos ovog istraživanja ogleda se u potencijalu kreiranja odgovornih i neštetnih programa vježbanja i sportskih treninga. Naime, zaključci rada upućuju da intenzivna tjelesna aktivnost u kasnim večernjim satima može uzrokovati probleme s usnivanjem kod djevojaka, što bi se trebalo uzeti u obzir pri kreiranju rasporeda za vježbanje u ovoj dobnoj skupini.
Na temelju svega navedenog ocjenjujem ovaj rad izvrsnim.
88. Iva Mišak, Mateja Orlović Usporedba kinematičkih parametara slalom zavoja na skijaškom simulatoru, u slobodnom skijanju i u zadanom koridoru
Sažetak Tradicionalno korištene metode za kinematičku analizu alpskoga skijanja imale su ograničenja vezana uz način prikupljanja i obrade podataka. Također analiza izmjerenih parametara, njihova interpretacija i implementacija u praksu bile su vrlo dugotrajne. Stoga je cilj ovoga rada uz primjenu relativno novije tehnologije, koja omogućava vrlo brzo prikupljanje podataka i njihovu analizu, utvrditi razlike u slalom zavoju izvedenom u 3 različite situacije. Analizirano je 20 varijabli za svaki pojedini slalom zavoj (lijevi i desni), 26 zavoja u svakoj situaciji. Sve zavoje izvodila je demonstratorica skijanja. Multivarijatnom analizom varijance utvrđena je značajna razlika između zavoja izvedenim u svim promatranim situacijama (F=71,3; p=0,00). Tukey post-hoc testom utvrđeno je da se zavoji izvođeni na skijaškom simulatoru razlikuju u svim varijablama od ostale 2 situacije, a slobodno skijanje od postavljenog koridora u sljedećim: (LR_HIP_AB, p=0,00; LCOM_R, p=0,00; LL_HIP_F, p=0,02; LL_HIP_AB, p=0,01; LCOM_L ,p=0,00; RL_KNEE_F, p=0,04). Korištenjem navedene tehnologije moguće je vrlo učinkovito koristiti znanstvene spoznaje u praksi na skijaškom terenu. Navedeno se odnosi na mlade sportaše, a i seniore u smislu ukazivanja na tehničke nedostatke temeljem objektivno utvrđenih modalnih vrijednosti. Samim time subjektivne procjene svode se na minimum, a izmjereni objektivni podaci se koriste u trenažnom procesu. Metodologija istraživanja i tehnologija korištena u ovome radu mogu doprinijeti novim spoznajama i smjerovima istraživanja u području biomehaničke analize u vrhunskom sportu.  
Summary Traditionally used methods for kinematic analysis of alpine skiing had limitations regarding dana collecting and dana processing. Also analysis of measured parameters, interpretation and implementation in practice were long-term. Therefore aim of this paper is to determine differences of slalom turn between 3 situations by using this relatively new technology that allows fast dana collecting and analysis. 20 variables were analyzed for each turn (left and right), 26 turns in each situation. All turns were made by national skiing demonstrator. Differences between slalom turns in observing situations were determined by using MANOVA (F=71,3; p=0,00). Using Tukey post-hoc test it was determined that turns made on simulator differs in every variable regarding 2 remaining situations and free skiing differs from corridor turns in following variables: (LR_HIP_AB, p=0,00; LCOM_R, p=0,00; LL_HIP_F, p=0,02; LL_HIP_AB, p=0,01; LCOM_L ,p=0,00; RL_KNEE_F, p=0,04). Scientific knowledge is possible to use very efficiently on actual ski slope by using this technology. This concerns young athletes and also senior in terms of pointing out technical flaws based on objectively determined modal values. Itself subjective evaluation is reduced on minimum and measured data are used in training process. Methodology of research and technology used in this paper could contribute new scientific approaches in biomechanical research of top level sport.
Obrazloženje mentora Vjekoslav Cigrovski (vcigrov@kif.hr)
Studentice Iva Mišak i Mateja Orlović prijavile su rad „Usporedba kinematičkih parametara kod slalom zavoja na skijaškom simulatoru, u slobodnom skijanju i u zadanom koridoru“

Riječ je o vrijednom i originalnom znanstvenom doprinosu u području kineziologije, točnije u području kinematičke analize u alpskome skijanju. Treneri se u alpskome skijanju neopravdano često oslanjaju na subjektivnu procjenu pri analizi i evaluaciji kvalitete tehnike alpskoga skijanja svojih natjecatelja. Naime, za procjenu tehnike pojedine discipline alpskoga skijanja često se koristi video analiza pojedinog treninga ili natjecanja u aktualnim uvjetima, na postavljenoj skijaškoj stazi. Pri tome se analizira način na koji je natjecatelj savladao postavljenu stazu te se zatim taj način prolaska uspoređuje sa zabilježenim vremenom na stazi. Takav pristup ne omogućava preciznu biomehaničku analizu, što znači da nije moguće egzaktno utvrditi razlog boljeg ili lošijeg načina izvedbe nekog promatranog zavoja na istoj skijaškoj stazi. Isto tako nije moguće uspoređivati stvarne kutove promatranih segmenata tijela vrhunskog natjecatelja s nekim drugim natjecateljem u istom zavoju na istoj stazi. Također, takvom analizom nije moguće usporediti oscilacije centra težišta tijela tijekom izvođenja istog zavoja kod različitih natjecatelja.
Dosadašnja objektivna 3D mjerenja natjecatelja u alpskome skijanju imala su određena ograničenja iz razloga što su se rezultati mjerenja dugo obrađivali i analizirali, pa su povratne informacije do natjecatelja i njegovog trenera često dolazile prekasno. Osim toga, zbog ograničenja u mogućnostima postavljanja fiksnih kamera, dosadašnjim su se načinom mogli prikupiti kinematički podaci iz jednog ili najviše nekoliko zavoja, ali ne i cijele utrke.
U ovom istraživanju ispitanica je pomoću kinematičkog odijela XSENS izmjerena u laboratorijskim uvjetima na skijaškom simulatoru te zatim na skijaškom terenu u stvarnoj slalom stazi i u postavljenom koridoru. Primjena kinematičkog odijela u svrhu usporedbe kuteva pojedinih segmenata tijela u tri različite situacije slalom zavoja novitet je korišten u ovome istraživanju. Pomoću navedenoga dobiveni su vrijedni rezultati o biomehaničkim osobitostima slalom zavoja u tri različite situacije, a koji imaju svoju primjenu u objektivnoj usporedbi tehnike alpskoga skijanja između natjecatelja. Očekuje se da će informacije dobivene ovim istraživanjem pomoći trenerima i njihovim stručnim timovima kod utvrđivanja modalnih vrijednosti izvedbe slalom zavoja, koje će zatim moći prikazati i usporediti s perspektivnim alpskim skijašima.

Pravni fakultet

Autori Naslov
89. Marin Barbić Reforma osnovnog školstva po uzoru na model Republike Finske
Sažetak              Republika Finska je država koja je u četrdesetim i pedesetim godinama prošlog stoljeća, suočena s obvezom plaćanja ratnih reparacija Sovjetskom Savezu u zlatu i teritoriju, bila prisiljena napraviti velike strukturalne promjene kako bi ojačala oslabljeni gospodarski sustav. Jedna od najvažnijih promjena tog razdoblja bila je temeljita obrazovna reforma, koja je omogućila Finskoj rapidnu industrijalizaciju i razvoj ljudskih potencijala. Danas je riječ o članici EU s BDP-om po glavi stanovnika koji je među višima u Europi, prva je članica EU u kategoriji research & development i prva država svijeta UN-ovog svjetskog indeksa sreće, obilježava je visoka kvaliteta života te je visokoindustrijalizirana ekonomija s izrazito visokim stupnjem visokoobrazovanog stanovništva i visokokvalitetnim obrazovnim sustavom. Finska je među najboljim svjetskim i europskim državama u PISA testiranjima, a učiteljska služba je među najpoželjnijim i najcjenjenijim zanimanjima u državi. Ovaj rad proučava put koji je Finska prošla da dođe do tog položaja, obilježja suvremenog finskog sustava osnovnog obrazovanja i njegove temelje i teorijske aspekte obrazovanja te ih stavlja u komparaciju s domaćim obrazovnim sustavom i provedenim istraživanjima.
Summary             After World War II, the Republic of Finland was obliged to pay great war reparations in gold and machines to the Soviet Union. To be able to do so, Finns were facing major structural changes to strenghten their weakened economy. One of their biggest reforms of the time, which to a large degree boosted their industrialization process and human resources development, was a thorough education reform. Today Finland is a EU member which has one of the highest GDP per capita in Europe, holds the first place among the EU members in research & development category, stands high on various measures of life quality and happiness, and is a industrialized economy with very high percentage of tertiary educated population and high-quality education. Finland is among the best achievers in PISA studies, both on european level and worldwide, and their teachers are among the most appreciated and desirable professions in the country. This paper considers the path which Finns had to go through to achieve this enviable position, characteristics of the modern Finnish educational system and its foundations, theoretical approaches to education, and puts it in comparison with Croatian educational system and domestic studies that had been conducted.
Obrazloženje mentora Josip Kregar (jkregar@pravo.hr)
Rad Marina Barbića pod naslovom Reforma osnovnog školstva po uzoru na model Republike Finske, prijavljen za Rektorovu nagradu, u svim elementima daleko. Nadilazi uobičajene studentske istraživačke radove. To je vrlo ozbiljan rad, seriozan iznad svih očekivanja i pozornost zaslužuje radi više posebno istaknutih karakteristika:
1. Rad je iznimno aktualan Dojam da se Hrvatsko školstvo reformira prema jasnim ciljevima, prema mjerljivim rezultatima, uz prikladne metode i sredstva je površan. U stvarnosti posao mijenjanja sustava obrazovanja je složen, mnogo puta je započinjan, nikad završen.

Praktična važnost istraživanja je velika. Reforme osnovne škole, sadržaja, pedagoških zahtjeva i organizacije, kod nas, su često stihijske i dobar uzor je u takom slučaju važan orijentir. Hrvatska ne može slijepo kopirati ali ima jasan predložak mogućih inovacija. Ako je točno da takve reforme zahtijevaju velika materijalna sredstva da utječu na psihološku stabilnost uposlenika, ako traže odricanja i svojom provedbom utječu na tisuće ljudi, naročito djece, tada je znanje o mogućnostima, tuđim iskustvima i postignućima nemjerljivo važno.

2. I u drugim zemljama reforme su brojne i nejednako uspješne. Finska se često spominje kao uzor, ne samo u međunarodnim dokumentima, već i u izjavama naših odličnika. Ovaj rad u proširenju znanja o tom pozitivnom slučaju pravo je osvježenje: opširan (preko 100 stranica!), dokumentiran i napisan poslije pažljive provjere podataka.

Zato i osnovna hipoteza nije trivijalna Reforme školstva ovise i o stupnju društvene potpore i razumijevanja namjera. Što je bolja informiranost, jača je društvena i financijska potpora promjenama. Promjene koje nemaju jasne ciljeve, slijed mjera i mjerljive rezultate na daju pozitivni učinak, suprotno, pozornost skreću na neizbježne disfunkcije.
Tema je izrazito dobro odabrana, autor je vremenom sužavao polje analize i broj slučajeva, no i ovako se radi i o opsegom impozantnom studentskom radu. Rad opsegom odgovara knjizi ili sličnoj publikaciji te se treba nadati da, premda je autor student, postoji interes za integralnim objavljivanjem teksta, barem u elektronskom obliku.

3. Metoda studije slučaja je iznimno zahtjevan metodološki zahvat. Često se u tome brza u improvizacijama, nedovoljnoj pripremi i skromnom predznanju. Ovdje je obratno. Autor je odabrao zemlju koja je članica Europske unije, koja je dala cijeli niz preporuka našim tijelima i koja sustavno i dokumentirano, kritički dijeli svoja iskustva.

4. Rad nije kompilacija tuđih stavova. Suprotno autor se ne ustručava rasprave, već je sinteza u kojoj se jasno razlikuje prikaz dokumentiranih činjenica od zaključaka.

5. Rad je iznimno dobro napisan Premda se od mladog studenta to ne očekuje rad je napisan prema svim standardima znanstvenog Rada. Cilj i svrha rada precizno su određeni, vidljiva je briga za metodološku ispravnost, jasno je postavljena hipoteza studije slučaja, rezultati su korektno prezentirani i komentirani, jasan je zaključak. Literatura je bogata i pokriva razine teorijske relevantnosti, dokumentarističke i statističke iscrpnosti. Rad pokazuje vještinu konceptualizacije problema ali i izvrsno sposobnost formuliranja snažnih zaključa i usputnih komentara. U zanatskom pogledu (citati, literatura) besprijekorna.

6. Struktura rada je logična a izlaganje jasno. Ja u dugom iskustvo zapravo nisam imao slučaj da studenti pišu tako jasnim stilom, precizno slijede misli i poštuju pravila pisanja. Jasan stil je odraz jasnoće misli.


ZAKLJUČNO

Završna ocjena odražava sve nabrojene kvalitete. Rad je usmjeren i koncentrirano se zadržava na temi obrazovanja. Polazišta i cilj jasno su naglašeni. Rad ima jasne hipoteze iako je ideografskog karaktera. Način izlaganja, obilno korištenje teorijskih izvora i dokumenata, pokazuje zrelosti odgovornost autora. Izvornost podataka jamči i samostalnost u radu. Koristan i praksi potreban rad, Stil i način izlaganja vrlo zreo, rad čitljiv i pregledan. Uložen e ogroman rad i vrijeme u prikupljanju i analizi podataka. Rad ispunjava sve kriterije izvrsnosti propisane člankom 14. Pravilnika o Dekanovoj nagradi i postupku predlaganja dodjele Rektorove nagrade. U svakom pogledu rad se ističe i doista zaslužuje nagradu.
90. Ivana Živković SILOVANJE KAO MEĐUNARODNI ZLOČIN: OCJENA RAZVOJA DEFINICIJE SILOVANJA KROZ ANALIZU KLJUČNIH PRESUDA AD HOC TRIBUNALA ZA RUANDU I BIVŠU JUGOSLAVIJU
Sažetak Nepostojanje definicije silovanja u vrijeme početaka suđenja za zločine počinjene u Ruandi i bivšoj Jugoslaviji predstavljalo je jedan od najvećih izazova s kojima su se međunarodni suci susreli. Kako je silovanje i drugo seksualno nasilje za vrijeme tih sukoba bilo široko rasprostranjeno, pronalazak definicije silovanja pokazao se prijeko potrebnim za osudu počinitelja. Autorica u ovom radu, kroz kritičku analizu ključnih presuda ad hoc tribunala za Ruandu i bivšu Jugoslaviju, prikazuje i ocjenjuje razvoj definicije silovanja kao međunarodnog zločina. Pritom se posebna pažnja posvećuje ocjeni adekvatnosti svake pojedine definicije i isticanju potrebe usvajanja definicije koje je prikladna za okolnosti međunarodnih zločina. Osim toga, autorica ukazuje na izostanak kvalitetnog uređenja odnosa silovanja i drugih oblika seksualnog nasilja u dokumentima ad hoc tribunala i argumentira zašto je propust eksplicitne inkriminacije drugog seksualnog nasilja predstavljao pogrešan pristup. Kako je praksa ad hoc tribunala imala velik utjecaj pri stvaranju stalnog Međunarodnog kaznenog suda (MKS), autorica rad zaokružuje prikazom inkriminacije silovanja i drugog seksualnog nasilja u dokumentima MKS-a i kritičkom analizom definicije silovanja koja je ondje usvojena. Na samom se kraju daje konačna ocjena razvoja definicije silovanja pri čemu autorica izražava vrijednost konceptualnog pristupa kao najprikladnijeg za okolnosti međunarodnih zločina.
Summary Absence of the definition of rape constituted one of the biggest challenges for international judges when proceedings for the crimes committed in Rwanda and the former Yugoslavia started. As rape and other sexual violence were wide-spread during those conflicts, creation of the definition of rape was essential for conviction of the perpetrators. Through critical analysis of landmark judgments of ad hoc tribunals for Rwanda and the former Yugoslavia, the author presents and evaluates the development of the definition of rape as international crime. In doing so, the author gives particular attention to the evaluation of each definition and emphasises the importance of finding the definition which is appropriate for circumstances of international crimes. Furthermore, the author discusses the lack of explicit criminalisation of other forms of sexual violence and presents arguments that accentuate the importance of such criminalisation. In the subsequent chapter, the author presents the criminalisation of rape and other sexual violence in the documents of the ICC and critically analyses the adopted definition of rape. Lastly, the author gives final evaluation of the development of the definition of rape and underlines the value of the conceptual approach as being the most suitable for circumstances of international crimes.
Obrazloženje mentora Maja Munivrana Vajda (mmunivra@pravo.hr)
Autorica jasno određuje teorijski problem i njegovu praktičnu dimenziju. Naime, autorica ukazuje na važnost inkriminacije i progona silovanja kao međunarodnog zločina. Iako se danas to na prvi pogled možda ne čini revolucionarnim, povijesno gledajući silovanje je dugo smatrano samo pratećom pojavom oružanih sukoba. Tek se od osnutka međunarodnih ad hoc tribunala krajem prošlog stoljeća jasno iskristalizirao stav kako silovanje, ali i neki drugi oblici seksualnog nasilja, mogu predstavljati međunarodni zločin – i to ne samo zločin protiv čovječnosti, nego i ratni zločin, pa čak i genocid. Iako su međunarodni ad hoc tribunali, dakle, zauzeli stav kako silovanje predstavlja međunarodni zločin prema međunarodnom običajnom pravu, njegova obilježja nisu bila navedena u statutima ovih sudova, te su se pojedina sudska vijeća susrela s poteškoćama u identificiranju pojedinih obilježja silovanja kao međunarodnog zločina. Analizirajući različite definicije koje su usvojila različita sudska vijeća autorica objašnjava kako se definicija silovanja kao međunarodnog zločina ne može jednostavno preuzeti iz nacionalnih sustava zbog specifične naravi ove pojave koju karakterizira instrumentalnost (uporaba seksualnog nasilja kao oružja rata), masovnost te specifičan kontekst i atmosfera prisile. Stoga pledira za usvajanje konceptualnog pristupa na tragu onog prihvaćenog u predmetu Akayesu.
Kao svoj glavni cilj autorica je odredila analizu ključnih presuda međunarodnih ad hoc tribunala kroz koje se razvila definicija silovanja kao međunarodnog zločina. Pri tome se autorica ne zaustavlja na deskriptivnom prikazu identificiranih presuda već se kritički hvata u koštac s njima, nastojeći ocijeniti adekvatnost svake pojedine definicije te ističući nužnost prihvaćanja one definicije koja reflektira specifični kontekst međunarodnih zločina.
Rad se dominantno oslanja na analizu i sintezu velikog broja relevantnih sekundarnih izvora te na analizu sudske prakse, prvenstveno međunarodnih ad hoc tribunala. Autorica je izabrala prikladnu metodologiju za ostvarenje postavljenih ciljeva.
Autorica se ne libi iznošenja vlastitih stavova koje kvalitetno i dosljedno potkrjepljuje uvjerljivim argumentima, oblikovanim minuciozno i u velikoj mjeri posve samostalno. Pri tome pokazuje zrelost svojstvenu iskusnim teoretičarima međunarodnog kaznenog prava koja se rijetko susreće na njenom stupnju profesionalnog razvoja (završna godina diplomskog studija).
Posebna vrijednost rada ogleda se u korištenju i temeljitoj obradi i sintezi značajnog broja relevantnih izvora. Iscrpan popis literature sastoji se od najaktualnijih dostupnih znanstvenih članaka i knjiga, velikog broja formalnih međunarodnih izvora (konvencija, statuta te pravila o postupcima i dokazima pred međunarodnim kaznenim sudovima), sudske prakse, novinskih članaka, mrežnih i ostalih izvora. Kombinirajući različite izvore, autorica sveobuhvatno pristupa materiji, pri čemu posebno valja naglasiti kako je odgovarajuća analiza ove važne materije u Republici Hrvatskoj posve izostala, zbog čega se autorica dominantno oslonila na strane izvore.
Rad je vrlo jasno i pregledno strukturiran. Poglavlja se logično nadovezuju jedno na drugo te su povezana u smislenu cjelinu. Povrh toga, središnji dio rada koji analizira tri glavne definicije silovanja nastale u praksi ad hoc tribunala, strukturiran je dosljedno na način da se kod sve tri presude prvo kratko prikazuje činjenično stanje slučaja, zatim opisuje usvojena definicija silovanja da bi se na kraju analizirali pojedini elementi definicije te dala njihova kritička ocjena.
Imajući sve navedeno u vidu, može se zaključiti kako rad pruža evidentan teorijski doprinos postojećoj literaturi posebno imajući u vidu već navedenu podzastupljenost ove teme u raspoloživim znanstvenim izvorima u RH. Rad pruža ne samo pregledan kritički osvrt, nego sadrži i elemente izvornosti.
Autorica se vrlo precizno i jasno izražava i stilski je rad vrlo lijepo oblikovan. Može se stoga zaključiti kako rad zadovoljava sve kriterije akademskog pisanja.
Imajući sve navedeno u vidu, bez zadrške podržavam dodjelu Rektorove nagrade kolegici Ivani Živković.
91. Ana Kršinić, Valerija Žugčić Načelo predostrožnosti i načelo inovativnosti u europskom pravu zaštite okoliša
Sažetak Ana Kršinić, Valerija ŽugčićNačelo predostrožnosti i načelo inovativnosti u europskom pravu zaštitu okolišaOvaj se rad bavi pravnih pitanjima vezanim uz odnos Europske unije naspram iznimno brzog razvoja znanosti i tehnologije, koji u pojedinim slučajevima može predstavljati određeni rizik za zaštitu okoliša u EU. Ta je problematika u europskom pravu određena primjenom načela predostrožnosti i pojavom novog inovacijskog načela. U radu se analiziraju oba načela u kontekstu zaštite okoliša, razmatraju se razlozi njihovog nastanka, njihove prednosti i mane te konkretna primjena kroz presude Suda Europske unije. Glavni cilj rada jest utvrđivanje je li, i ako da, koje je načelo efikasnije i korisnije, ili ustanovljavanje da je najbolje rješenje međusobno nadopunjavanje i konvergencija obaju načela, u svrhu zaštite okoliša i kvalitete života u EU. U radu se razmatra primjena načela predostrožnosti kroz  analizu slučajeva primjene glifosata i genetskog inženjeringa (GMO-a), jer su to alati koji se u suvremeno doba svakodnevno koriste, i koji, uz svoje pozitivne učinke, dovode i do nekih manje poznatih, negativnih nuspojava. Važnost regulacije glifosata i genetskog inženjeringa te jasnog odabira načela i stava europskih institucija leži u činjenici da je europsko društvo obično vrlo skeptično i nespremno prihvatiti nove, ne u potpunosti istražene pojave i proizvode koji bi mogli ugroziti okoliš i sigurnost hrane. Međutim, to u današnje vrijeme iznimno brzog napretka znanosti i tehnologije, te potrebe za inovacijama kako bi se zadržala kompetentnost na globalnom tržištu, može biti poguban stav za razvoj Europske unije. U radu se, kroz analizu glifosata i GMO-a, dolazi do zaključka da je jedini način za postizanje napretka i pronalaženje pozitivnih rješenja postavljanje jasnog zakonodavnog okvira i definiranje smjera u kojem Europska unija želi ići. To je, pak, moguće isključivo uz jasnije definiranje oba načela i odluku o prihvaćanju zajedničkog korištenja oba načela kako bi se postigla najbolja moguća razina zaštite okoliša koja, s jedne strane, neće dopustiti prekomjerno zagađenje i nemar, a, s druge će strane, otvoriti više prostora inovacijama i stvoriti klimu pogodnu za kvalitetan i čist razvoj Europske unije. Stoga, autori smatraju da bi službeno uvođenje inovacijskog načela i njegove redovite uporabe od strane Suda Europske unije predstavljalo značajan napredak za zaštitu okoliša i ekonomski razvoj te omogućilo stvaranje različitih pogodnosti koje trenutno nisu dostupne državama članicama Europske unije. Povezivanjem i zajedničkom primjenom načela predostrožnosti i inovacije Europska unija dobila bi istovremeno najbolju moguću kombinaciju zaštite okoliša i inovacijskog napretka.
Summary One of the most pressing and most topical issues both in Europe and globally today is the ethical and legislative conflict of the innovation and precautionary principle, as it addresses the future of both environmental protection and scientific and technological progress.This problem becomes most noticeable when observing the practice of the Court of Justice of the European Union – it does not derogate from the precautionary principle (although its application is not uniform) in the decision-making process, whereas the European Commission has been, for several years, underlining the importance of innovation and slowly introducing the idea of the innovation principle in most of the documents regarding drawing up of development plan of the EU. Should the new long-term budget programme entitled Horizon Europe, which emphasizes innovations and innovation principle as one of its fundamental principles, be adopted, the discrepancy might culminate. This paper analyses both principles, their history, advantages and disadvantages, as well as examples of their application by the Court of Justice of the European Union. The objective of the paper is the selection of the more efficient and advantageous principle or the conclusion that the best solution is a mutual complementation and convergence of both principles, for the purpose of environmental protection. The paper presents cases of glyphosates' application and genetic engineering (GMO), because these are the tools daily used in the modern era, with both positive, and those less known, negative effects. Moreover, these two examples provide us with a clear application of the precautionary principle, which is, along with the innovation principle, one of the two focal points hereof. Implementation of regulations regarding glyphosates and genetic engineering, and the explicit selection of the principle and the opinion of the European institutions is crucial since the European society is usually quite sceptical and unwilling to accept new, but not completely assessed solutions, which may be fatal for the development of the EU due to rapid changes and the need for innovations in order to maintain competitiveness on the global market. The sole manner of achieving progress and detecting positive solutions is to adopt clearly-defined legislation in this area and to accept both principles in order to attain the highest level of environmental protection, while providing more space for innovations and creating a climate favourable for a high-quality development of the EU.Therefore, the authors consider that an official introduction of the innovation principle and its implementation by the Court of Justice of the European Union would enable progress for both environmental protection and economic development, thus creating benefits currently unavailable for the EU. With the innovation and precautionary principles working hand in hand the EU will attain the best possible combination of both environmental protection and innovational progress.        
Obrazloženje mentora Iris Goldner (igoldner@pravo.hr)
Rad ispunjava sve kriterije izvrsnosti propisane propisima o postupku predlaganja dodjele Rektorove nagrade:

a) jasno određenje teorijskog i/ili praktičnog problema rada i njegova važnost
U radu se jasno i kvalitetno određuje teorijska i praktična problematika koja se istražuje i objašnjava njegova globalna važnost i aktualnost. Rad predstavlja originalni znanstveni doprinos u području europskog prava. Autorice se bave pravnim pitanjima vezanim uz međuodnos između brzog razvoja znanosti i tehnologije u Europskoj uniji, te važnosti zaštite okoliša u EU. Ta je problematika u europskom pravu određena primjenom načela predostrožnosti i pojavom novog inovacijskog načela. U radu se analiziraju oba načela u kontekstu zaštite okoliša, razmatraju se razlozi njihovog nastanka, njihove prednosti i mane te konkretna primjena kroz presude Suda Europske unije. Rad na zanimljiv i kvalitetan način razmatra pravni konflikt između važnosti zaštite okoliša, s jedne strane, i omogućavanja znanstvenog i tehnološkog napretka u EU, s druge strane, istovremeno objašnjavajući društvene, etičke i političke razloge takvog konflikta.

b) odgovarajuće određenje ciljeva istraživanja i hipoteze rada
Autorice izvrsno postavljaju hipotezu i cilj svog istraživanja. Glavni cilj rada je utvrditi da li će primjena načela predostrožnosti ili inovacije, ili međusobna kombinacija oba načela istovremeno omogućiti veći stupanj zaštite okoliša te uspješniji znanstveni i tehnološki napredak u EU. Glavna hipoteza rada je da primjena načela inovativnosti dovodi do poboljšanja zaštite okoliša i kvalitete života u EU, bez obzira na to da li se načelo predostrožnosti koristi pojedinačno ili s načelom predostrožnosti. Svojim istraživanjem autorice dokazuju i na kraju zaključuju da bi službeno uvođenje inovacijskog načela i njegove redovite uporabe od strane Suda Europske unije predstavljalo značajan napredak za zaštitu okoliša i ekonomski razvoj te omogućilo stvaranje različitih pogodnosti koje trenutno nisu dostupne državama članicama Europske unije. Stoga autorice predlažu povezivanje i zajedničku primjenu načela predostrožnosti i inovacije, budući da bi ona istovremeno omogućila najbolju moguću kombinaciju zaštite okoliša i inovacijskog napretka.

c) odgovarajuće korištenje znanstvenih metoda
Autorice kombiniraju induktivnu metodu, induktivnu i deduktivnu metodu, povijesnu metodu, poredbenopravnu metodu te metodu analize sudske prakse. Korištenje navedenih metoda omogućuje kvalitetno i cjelovito istraživanje problematike rada, te kvalitetno rezimiranje zaključaka, s obzirom na dobivene rezultate istraživanja.

d) odgovarajuća argumentacija
U radu se na jasan, pregledan i uvjerljiv način argumentiraju zaključci izvedeni analizom zakonodavstva i sudske prakse, te društvenih i političkih elemenata koji utječu na primjenu načela predostrožnosti i inovativnosti u kontekstu zaštite okoliša u Europskoj uniji. Argumenti su pravno potkrijepljeni i znanstveno utemeljeni.

e) relevantnost i obuhvatnost korištene literature i ostalih izvora informacija
Autorice u svojoj analizi koriste relevantnu međunarodnu literaturu i ostale izvore informacija, što uključuje relevantne zakonodavne akte, sudske presude, dokumente institucija EU, znanstvene članke i knjige, te ostale korisne izvore.

f) odgovarajuća strukturiranost rada i povezanost njegovih dijelova
Rad je strukturno izvrsno napisan i predstavlja sustavnu cjelinu s jasnom mišlju vodiljom te nizanjem argumentacije i istraživanja na logičan i jasan način, što dovodi do zaključaka kojima autorice uspješno odgovaraju na postavljenu hipotezu izvršavaju cilj svog istraživanja.

g) znanstveni doprinos rada
Tema rada je originalna, a rad predstavlja originalni znanstveni doprinos u području europskog prava. Iznimno je malo radova u svijetu koji se bave međuodnosom između načela predostrožnosti i inovativnosti, s obzirom na nedavnu pojavu načela inovativnosti. Iznimno je pohvalno što autorice analiziraju najrecentniju sudsku prasku Suda Europske unije u ovom području, koja je nastala u zadnjih nekoliko mjeseci, što istovremeno ukazuje na činjenicu da su autorice provele sveobuhvatno i dubinsko istraživanje, te da njihov rad predstavlja značajan znanstveni doprinos u ovom području, budući da obuhvaća analizu novih i dosad međunarodno slabo obrađenih sudskih predmeta.

h) odgovarajuća preciznost i jasnoća izražavanja te odgovarajuće jezično i stilsko oblikovanje rada
Autorice rad pišu na engleskom jeziku s obzirom na globalnu važnost i aktualnost teme, te želju autorica da naknadno pokušaju rad objaviti u jednom od međunarodnih časopisa na engleskom jeziku kako bi ga mogla čitati i hrvatska i inozemna stručna i zainteresirana javnost. Rad je pisan na kvalitetnom engleskom jeziku, s točnom terminologijom na engleskom jeziku, uz bogat i lijep stil, te preciznost i jasnoću izražavanja, što omogućuje tečno razumijevanje argumentacije i čitanje rada.

Iris Goldner Lang
92. Asea Gašparić Sloboda odlučivanja roditelja o odgoju djece u okviru nastave vjeronauka
Sažetak Problematika nastave vjerskog odgoja djece u školama izazvala je burne polemike u društvu. Imaju li roditelji pravo utjecati na obrazovanje vlastitog djeteta svojim autoritetom primarnog odgajatelja ili ne, pitanje je podijeljenih odgovora. Ususret 30. obljetnici donošenja Konvencije o pravima djeteta napisan je ovaj rad koji za cilj ima prikazati važnost vrijednosnog sustava obitelji u kontekstu odgoja djeteta. U radu se kroz nacionalne i međunarodne propise najprije iznosi pravna utemeljenost takve ovlasti roditelja, nakon čega se kroz judikaturu Europskog suda za ljudska prava  prikazuje doseg relevantnih odredaba, ponajprije čl. 2. Prvog Protokola uz Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Na kraju, autorica se osvrće na hrvatsku stvarnost u pogledu ovog područja te izlaže zaključna razmišljanja u odnosu na potrebu vjerskog odgoja u školama te legitimnosti prava roditelja u zahtijevanju da se njihova djeca podvrgnu vjerskom odgoju u skladu sa sustavom vrijednosti koji žele.
Summary The issue of religious education of children in schools elicited heated debates in the Croatian society. The public opinion is divided on whether the authority of a primary educator gives parents the right to influence the way education of their own children is conducted. With the 30th anniversary of the adoption of the Convention on the Rights of the Child nearing, this paper aims to showcase the importance of a family's value system in the context of raising a child. It does that in the following way. Firstly, national and international directives serve as a means to indicate the legal basis of parents to have a voice in that matter. Secondly, the practice of the European Court of Human Rights exhibits the scope of relevant regulations, focusing mainly on the article 2. Protocol No.1. to the European Convention of Human Rights. Finally, the author writes about croatian reality in the area of education and provides closing opinions regarding the necessity of religious education in schools and the legal basis of the parents' right to subject their children to such education according to their value system. 
Obrazloženje mentora Dubravka Hrabar (dhrabar@pravo.hr)
Ocjena ispunjenosti svakog od kriterija izvrsnosti i obrazloženje:
a) jasno određenje teorijskog i/ili praktičnog problema rada i njegova važnost
U radu se logično i sistematično izlaže aspekta problem slobode roditelja da u okviru roditeljske skrbi odlučuju o odgoju svoje djece, osobito u odnosu na izbor nastave vjeronauka u školama. Tema je izuzetno aktualna jer je poprimila u nestručnoj javnosti izrazito negativnu konotaciju. Stoga je ovaj rad itekako važan jer na jasan način izlaže ovaj problem i daje konačan odgovor na pitanje imaju li roditelji pravo i slobodu utjecaja na izbor nastave vjeronauka u školama.
b) odgovarajuće određenje ciljeva istraživanja i hipoteze rada
Cilj rada je bio utvrditi, a potom i analizirati pravnu podlogu u smislu odgovora na pitanje imaju li roditelji i, ako imaju, u kolikoj mjeri pravo sudjelovati u kreiranju nastavnoga kurikula glede vjerskog odgoja. Hipoteza rada je bila da je pravo na odgoj i obrazovanje jedno od ljudskih prava, a uže i djetetovih prava, a da istodobno i roditelji u okviru svoje roditeljske uloge koja im namjenjuje određene odgovornosti, prava i dužnosti, moraju funkcionirati simbiotički, jer u protivnome dolazi do narušenja sustava prava djeteta i odgojne funkcije roditelja.
Autorica je kostur svoje teze izgradila na sljedećima pitanjima, na koje je i odgovorila: (a) je li pravo roditelja da traži obrazovanje djeteta u skladu s vlastitim uvjerenjima kršenje prava djeteta na obrazovanje ili legitimno roditeljsko pravo, (b) je li provođenje vjeronaučnog odgoja u školama pravno utemeljeno, (c) preteže li pravo roditelja na odgoj i obrazovanje nad pravom školskog sustava, (d) znači li ignoriranje roditeljskog prava (eliminiranjem vjeronauka iz škola) povratak na nekadašnje socijalističke vrijednosti.
c) odgovarajuće korištenje znanstvenih metoda
Autorica rada koristila se svim potrebnim znanstvenim metodama, ponajprije analizom pravnih dokumenata, a potom i komparativnom metodom osobito u odnosu na presude Europskoga suda za ljudska prava. Istraživanje je nastalo na temelju uporabe induktivne i deduktivne metode, osobito aksiomatske, potom deskriptivne metode, metode sinteze, metode generalizacije (osobito u odnosu na zaključke o vjeronauku u komparaciji s ostalim sadržajima na koje roditelji mogu utjecati), potom metode opovrgavanja teze o nedopustivosti utjecaja roditelja na obrazovni kurikul.
d) odgovarajuća argumentacija
Argumentacija u prilog postojanja slobode roditelja da odlučuju o odgoju svoje djece u okviru nastave vjeronauka temelji se na relevantnim pravnim izvorima. Riječ je o Ustavu Republike Hrvatske, a potom i o dokumentima Vijeća Europe te svim ugovorima Ujedinjenih naroda koji govore o slobodi obrazovanja. Najvažnijim argumentom autorica smatra Konvenciju o pravima djeteta, kako u odnosu na odgovornost i prava roditelja da sudjeluju u obrazovanju svoje djece, tako i djetetova prava na obrazovanje. Autorica posebnu argumentaciju u prilog roditeljskoj slobodi nalazi u različitim presudama Europskog suda za ljudska prava. Isto tako, jasno je analizirala i pronašla argument u nacionalnim propisima. Nadalje, odgoj i obrazovanje nerazdvojivi su od pedagogijske prosudbe, pa je autorica konzultirala i relevantne pedagogijske znanosti i autore tog područja.
e) relevantnost i obuhvatnost korištene literature i ostalih izvora informacija
Korištena literatura predstavlja dostatan izvor informacija. Riječ je o 21 bibliografskoj jedinici, recentnog izdanja i uvaženih znanstvenika. Pravni izvori koje je autorica koristila su sveobuhvatni u odnosu na temu rada (ukupno 16 – međunarodnih ugovora, konkordata, Ustav, zakona), te određen broj izvora s mrežnih stranica.
f) odgovarajuća strukturiranost rada i povezanost njegovih dijelova
Cijeli rad organiziran je sustavno i logično. Struktura je prihvatljiva – od uvoda u kojem se naznačuje problematika i tema te hipoteza, preko europske sudske prakse, pravne pozicije roditelja, do zaključka o prihvatljivosti vjerskog odgoja u hrvatskome društvu. Dijelovi su povezani i čine logičnu cjelinu. Na kraju se nalazi vrlo jasan zaključak, a potom i sažetak. Zaključak je vrlo objektiviziran, kao što je i cijeli rad prožet objektivnim pristupom.
g) znanstveni doprinos rada
Znanstveni doprinos ovoga rada nedvojben je. Štoviše, predstavlja vrlo zrelo promišljanje o jednoj iznimno aktualnoj i društveno zanimljivoj temi, koja je u javnome prostoru dobila atribuciju polemike i politiziranosti. Autorica na znanstveno utemeljen način analizira parametre koji daju odgovor na pitanje je li vjeronauku mjesto u školi, te daje isto tako jasan odgovor koji ne ostavlja mjesta sumnji, dvojbi ili nijekanju.
h) odgovarajuća preciznost i jasnoća izražavanja te odgovarajuće jezično i stilsko oblikovanje rada
Rad je napisan jasnim stilom i rječnikom koji udovoljava kriterijima pismenosti, odličnog stila pisanja i jezične strukture.
Dubravka Hrabar, v. r.
93. Maja Kampić, Petra Sarić Genocid u suvremeno doba - studija slučaja: skupina Rohingya iz zapadnog Mijanmara
Sažetak Svrha rada je prikazati analizu događaja u zapadnom Mijanmaru, koji se odnose na skupinu Rohingya. Ova je skupina dugi niz godina doživljavala različite oblike diskriminacije popraćene nasiljem, koji upućuju na počinjenje kaznenog djela genocida. Genocid je kazneno djelo koje se sastoji od nekoliko konstitutivnih elemenata, od kojih je najteže dokazati postojanje namjere uništenja određene skupine. Prvi dio studije izlaže pravnu osnovu mogućeg počinjenja genocida u Mijanmaru. Nadalje, prikazat će se postepeni razvoj događaja i time ukazati na mogućnost predviđanja ovog zločina, koristeći model stadija genocida Gregory F. Stantona. Komparacijom događaja u Mijanmaru i Srebrenici prikazuje se deset karakterističnih faza čije poznavanje može pomoći u pravovremenoj prevenciji ovog kaznenog djela. U pogledu prevencije i djelovanja općenito, važnu ulogu imaju međunarodna tijela, točnije Ujedinjeni narodi, Međunarodni kazneni sud i Međunarodni sud. Izlaže se problematika njihova djelovanja, a kroz cijeli rad navode se primjeri iz prakse ovih sudova, koji su danas značajni pri tumačenju izvora međunarodnog prava. Zaključno, ukazuje se na pitanje reparacije žrtvama i satisfakciju, kao i na potrebu drugih djelovanja od strane Mijanmara, s ciljem da se konačno pokrene rješavanje problema potlačene Rohingya skupine koji ih prate još od prošlog stoljeća.
Summary The purpose of this paper is to analyze the current events in the western part of the state of Myanmar concerning the Rohingya ethnic minority. For many years this group has been discriminated against and subjected to different forms of violence, which may constitute the criminal act of genocide. Genocide consists of several constitutive elements, the most problematic one being the genocidal intent to destroy a certain group. The first part of this case study provides the legal context of the events happening in Myanmar. Secondly, it is proposed that by applying Gregory Stanton’s ten stage genocide model, it is in fact possible to predict whether this crime will be committed or not. Thirdly, the comparative analysis of events in Myanmar and Srebrenica demonstrates that genocide could be prevented if recognized in its early stages. In such cases, the role of international institutions such as the United Nations, International Criminal Court and International Court of Justice, can often be crucial. Lastly, the question of reparation for the victims arises along with the need for Myanmar state to take further positive actions to solve the problem of the Rohingya group, which has been present for almost a century.
Obrazloženje mentora Maja Munivrana Vajda (mmunivra@pravo.hr)
Autorice rada odabrale su iznimno aktualnu temu – analizu zločina nad skupinom Rohingya, koja u zadnje vrijeme plijeni pažnju međunarodne zajednice i međunarodnih institucija. U svom radu bave se pitanjem mogu li se počinjeni zločini kvalificirati kao genocid i koje su posljedice takvog određenja u smislu potencijalnog utvrđenja kaznene odgovornosti, primarno pred Međunarodnim kaznenim sudom, ali i općenite dužnosti reakcije međunarodne zajednice i obveze država da spriječe počinjenje genocida. Svjesne kako je dokaz genocidne namjere iznimno zahtjevan, uslijed čega često neće biti moguće pripisati počiniteljima kaznenu odgovornost za genocid, autorice se nakon raščlambe najvažnijih kaznenopravnih aspekata, okreću sociološkoj analizi stadija genocida čije prepoznavanje od strane međunarodne zajednice može biti od iznimne važnosti za pravovremenu intervenciju i sprječavanje (potpunog) uništenja neke skupine. Dodatna vrijednost i važna ilustracija i podloga za raspravu i zaključke nalazi se u studiji slučaja Rohingya, čime uz teorijsku rad dobiva i važnu praktičnu dimenziju.
Genocid je kompleksan fenomen o kojem postoji iznimno opsežna literatura, kako u RH, tako posebice u poredbenom i međunarodnom pravu. Stoga je potreban značajan angažman da bi se ovaj fenomen sveobuhvatno obradio s kaznenopravnog, sociološkog i međunarodnopravnog aspekta, kako je zadano u ciljevima. Postavljeni ciljevi rada su, iako ambiciozno i s potencijalnom zamkom manjka fokusa, odgovarajuće određeni jer problem nastoje adresirati holistički iz različitih perspektiva, što jedino u stvarnosti i može pridonijeti sprječavanju i kažnjavanju genocida.
Rad se dominantno oslanja na analizu i sintezu jako recentnih, relevantnih sekundarnih izvora te opsežne sudske prakse. Po svojoj naravi rad je zapravo interdisciplinaran jer fenomen genocida obrađuje iz perspektive (međunarodnog) kaznenog prava, sociologije i tzv. studija genocida (eng. genocide studies) te međunarodnog javnog prava.
Argumentacija je kvalitetna i dosljedna, lako razumljiva i bez logičkih pogrešaka i nedosljednosti. U svojoj analizi te za potkrjepu svojih stavova, između ostalog, oslanjaju se i na poredbenopravne argumente koje primjenjuju na situaciju u Mijanmaru.
Kao što je već navedeno, posebna vrijednost rada je u korištenju najaktualnijih znanstvenih i stručnih izvora te u obradi relevantne sudske prakse međunarodnih ad hoc tribunala, koji su razradili obilježja kaznenog djela genocida u svojim presudama, te Međunarodnog suda, koji je u dvjema presudama postavio temelje odgovornosti država za genocid.
Struktura rada je vrlo jasna i logična. Nakon uvoda u specifičan položaj i obilježja skupine Rohingya, analizira se sam pojam genocida - prvo in abstracto, a potom i na primjeru recentnih zločina u Mijanmaru. Slijedi prikaz genocidnih stadija te primjena poznate Stantonove sheme na konkretnu situaciju. Konačno, autorice se osvrću na ulogu međunarodne zajednice, pri čemu posebnu pažnju pridaju organizaciji Ujedinjenih naroda i njenim tijelima. U okviru međunarodnopravnih mjera, autorice obrađuju i obveze država u sprječavanju genocida te njihovu ulogu u adresiranju posljedica genocida kroz reparacije i druge mjere. Kroz čitav rad autorice čitatelju pružaju uvid u pregled raspoložive literature, izražavajući pritom i vlastita stajališta.
Rad pruža pregledan kritički osvrt na suvremeno tumačenje kaznenog djela genocida kao i na uobičajene reakcije međunarodne zajednice na pojave koje u sebi sadrže elemente genocida. Stoga rad predstavlja doprinos postojećoj literaturi, posebice imajući u vidu multidisciplinaran pristup i primjenu postojećih koncepata na novu situaciju, tj. masovne zločine u Mijanmaru. U tom segmentu rad sadrži i elemente izvornosti. Kvaliteta rada ogleda se i u izričaju. Autorice, koristeći specifičan pravni vokabular, s lakoćom vode čitatelja kroz stilski lijepo oblikovan tekst, koji istovremeno pokazuje visoku razinu informiranosti autorica o ovoj aktualnoj temi.
94. Luka Abrlić, Sara Lunić Naši i vaši - Integracija izbjeglica u Republici Hrvatskoj i komparativna iskustva odabranih zemalja
Sažetak Cilj ovog rada autora Luke Abrlića i Sare Lunić nazvanog Naši i vaši - Integracija izbjeglica u Republici Hrvatskoj i komparativna iskustva odabranih zemalja je odgovoriti na pitanje koje su to mjere koje bi Republika Hrvatska trebala poduzeti radi poboljšanja sveukupne integracije izbjeglica u hrvatsko društvo na temelju komparativnih primjera Francuske, Švedske, Nizozemske i Rumunjske. U radu se definira integracija kroz svoje razine i dimenzije te se analizira važnost koju lokalna samouprava ima u samom procesu integracije. Nadalje analiziramo stanje integracije izbjeglica u Republici Hrvatskoj te zakonski okvir kao i javne politike koje imaju za cilj pospješiti integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita. Također, raščlanjujemo prava koja su izbjeglicama na raspolaganju, a koja imaju za cilj omogućiti uspješnu integraciju te naposljetku ukazujemo na pravno i faktično stanje integracije izbjeglica na razini lokalnih jedinica u Republici Hrvatskoj. U radu su posebno istaknute integracijske prakse i iskustva Francuske, Švedske, Nizozemske i Rumunjske a sve s ciljem kako bi na temelju njihovih iskustva mogli predložiti mjere koje bi koristile Republici Hrvatskoj u provođenju uspješne integracije izbjeglica.
Summary The purpose of this paper called Ours and Yours - Integration of Refugees in the Republic of Croatia and Comparative Experiences of Selected Countries by authors Luka Abrlić and Sara Lunić is to answer the following question; What are the adequate measures Croatia should implement in order to improve the overall integration of refugees into Croatian society based on comparative examples of France, Sweden, the Netherlands and Romania. This paper defines integration through its levels and dimensions and analyzes the importance that local government has in the integration process itself. We further analyze the state of integration of refugees in the Republic of Croatia and analyze the current national legal framework as well as public policies aimed at enhancing the integration of refugees. We also clarify the rights that are available to refugees, aimed at facilitating successful integration, and ultimately pointing to the legal and factual state of integration of refugees at the level of local government units in the Republic of Croatia. In this paper, special emphasis is given to the integration practices and experiences of France, Sweden, the Netherlands and Romania, with the aim of suggesting, based on their experience, the measures that Croatia could use to achieve successful integration of refugees.
Obrazloženje mentora Goranka Lalić (glalic@pravo.hr)
Rad pod nazivom „Naši i vaši - Integracija izbjeglica u Republici Hrvatskoj i komparativna iskustva odabranih zemalja“ izradili su studenti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Luka Abrlić i Sara Lunić.
Tema rada važna je kako na praktičnoj, tako i na znanstvenoj razini. Iako Republiku Hrvatsku obilježava izražena demografska depopulacija i emigracija hrvatskog stanovništva prema zemljama zapadne Europe, bilježi se i trend povećavanja broja migranata koji se trebaju integrirati u hrvatsko društvo. Prvenstveno se radi o izbjegličkoj populaciji koja dolazi s područja obilježenih ratom i kršenjima ljudskih prava. Budući da je Republika Hrvatska prvenstveno emigracijska zemlja, još uvijek nema značajnijih iskustva u pogledu integracije stranaca u društvo, a posljedično su i znanstvena istraživanja ove teme relativno malobrojna, posebno s aspekta provedbe prava koja su zajamčena propisima iz ovog područja. U tom smislu, rad pridonosi razumijevanju teme integracije u RH te nudi moguća rješenja za poboljšanje prakse, a na temelju komparativna iskustva odabranih država članica EU. Dodatna se važnost ovog rada ogleda u razumijevanju uloge lokalne samouprave u integraciji izbjeglica, budući da se nacionalne politike integracije testiraju i provode u lokalnim zajednicama i lokalnim javnim službama.
Rad se sastoji od šest dijelova. U uvodu se izlaže praktični problem rada, cilj i svrha istraživanja, očekivani znanstveni i praktični doprinos, metodologija i izvori podataka te struktura rada. U drugom dijelu definira se pojam integracije, razine i dimenzije te uloga lokalne razine u integraciji. U trećem dijelu analizira se zakonodavni okvir, javne politike i praksa integracije izbjeglica u Republici Hrvatskoj, na nacionalnoj i lokalnoj razini. U četvrtom dijelu kompariraju se politike integracije u odabranim državama članicama EU (Francuska, Švedska, Nizozemska i Rumunjska) te njihovim odabranim lokalnim jedinicama. Na kraju slijedi zaključak u kojem se pomoću komparativne analize integracije izbjeglica nude mjere za poboljšanje sustava integracije izbjeglica u Republici Hrvatskoj. Struktura rada je primjerena temi i svrsi rada.
Cilj rada je jasno i primjereno određen, i proizlazi iz problema rada. Rad sadržava istraživačko pitanje na koje se pronalazi odgovor kroz analizu izvedenu u središnjem dijelu rada te se elaborira u zaključnom dijelu rada kroz praktične preporuke.
U radu su korištene primjerene znanstvene metode, pravnodogmatska metoda istraživanja i tumačenja pravnih akata i drugih izvora prava i pravne prakse, te komparativna metoda. Komparativna metoda izvedena je primjereno svrsi rada – analizi mjera integracije u odabranim zemljama, i unutar njih, u odabranim lokalnim jedinicama, čime je omogućena usporedba, utvrđivanje sličnosti i razlika te izvođenje zaključaka i preporuka na temelju provedene analize. Analizirane zemlje odabrane su za komparativnu analizu na temelju dizajna najrazličitijih sustava (Francuska, Švedska i Nizozemska kao tradicionalno imigracijske zemlje) te najsličnijih sustava (Rumunjska kao zemlja u tranziciji u kojoj su migracijska kretanja pretežito emigracijskog tipa) prema RH, što je primjeren odabir.
Znanstveni doprinos rada ogleda se u spoznajama o pravnom uređenju integracije izbjeglica u Republici Hrvatskoj, a na temelju komparativne analize integracije u odabranim zemljama i njihovim lokalnim jedinicama. Praktični doprinos ogleda se u preporukama za poboljšanje pravne prakse u Republici Hrvatskoj.
Autori koriste relevantnu i aktualnu literaturu i ostale izvore informacija. Jezik rada je jasan i razumljiv te usklađen sa značenjima terminologije u migracijskim studijama. Smatram da je rad jezično i stilski dobro oblikovan i može biti zanimljiv prosječnom, ali i stručnom čitatelju.
Autori su ovim radom pokazali sposobnost kritičkog rasuđivanja, kao i istraživačke vještine u prikupljanju podataka te sposobnost njihove analize i sinteze. Valja naglasiti da su rad izradili studenti koji su ujedno i kliničari Pravne klinike Sveučilišta u Zagrebu, Grupa za strance i azil u kojoj su se na praktičnoj osnovi bavili temom azila, između ostalog i pružajući pravne informacije izbjeglicama u Hrvatskoj u pogledu ostvarivanja njihovih prava u integraciji. Radi se o rijetkom spoju praktičnog poznavanja teme i njezinog dubljeg proučavanja na znanstvenoj razini.
Stoga smatram da rad udovoljava kriterijima izvrsnosti te predlažem da se studentima Luki Abrliću i Sari Lunić za rad „Naši i vaši - Integracija izbjeglica u Republici Hrvatskoj i komparativna iskustva odabranih zemalja“ dodijeli Rektorova nagrada za akademsku godinu 2018./2019.
95. Boren Petrinec, Leon Žganec-Brajša Prolazak tjesnacima na primjeru Rusko-Ukrajinskih odnosa u Azovskom moru
Sažetak Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravu mora iz 1982. nastojalo se stvoriti cjelovit sustav pravnog uređenja tog pitanja. Ipak, režim u tjesnacima koji se nalaze na ulazu u zaljeve čijim obalama vlada više država, ni nakon stupanja na snagu Konvencije iz 1982. nije bez dvojbi. Kao ilustrativan nameće se primjer Kerčkog tjesnaca i Azovskog mora. Pravni status ovih morskih prostora zadobio je veću pozornost međunarodne javnosti zbog događaja koji su se zbili 25. studenog 2018., kada su vlasti Ruske Federacije spriječile tri ukrajinska broda u pokušaju prolaska Kerčkim tjesnacem. Azovsko more dovoljno je široko kako bi u njemu, prema općem režimu postojali morski pojasevi u kojima vrijedi načelo slobode plovidbe. Nasuprot tome, obalne države, Ruska Federacija i Ukrajina zaključile su 2003. Sporazum o suradnji u korištenju Azovskim morem i Kerčkim tjesnacem. Njime su Azovsko more i Kerčki tjesnac proglašeni unutrašnjim morskim vodama obalnih država pozivanjem na historijske razloge. Ruska Federacija i Ukrajina su Sporazumom iz 2003. uredile pitanje plovidbe Azovskim morem i Kerčkim tjesnacem restriktivnije od odredbi o tranzitnom prolasku, koje bi bile primjenjive kao opće pravo. U radu se razmatra pravna dopustivost primjene režima sadržanog u Sporazumu iz 2003. nasuprot opće primjenjivom režimu tranzitnog prolaska. Prikazuju se i pojedini aspekti prava i obveza brodova u prolasku prema jednom i drugom režimu, s obzirom na pozivanje Ruske Federacije i Ukrajine na međusobno nepoštivanje tih prava i obveza u reakcijama na događaje 25. studenog 2018. Na kraju, ponuđeni su zaključci o primjenjivom režimu na plovidbu Kerčkim tjesnacem općenito i u okolnostima navedenih događaja. 
Summary The 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea was, inter alia, an attempt of creating an integral system of rules governing passage through straits. Nevertheless, straits that are entryways into pluri-state bays remain a controversial issue. An interesting example of this situation is the Kerch Strait leading into the Sea of Azov. These areas received more attention from the international community after the 25th November 2018, when three Ukrainian vessels were prevented from passing through the Kerch Strait by the authorities of the Russian Federation. The Sea of Azov is wide enough to accommodate maritime areas in which the freedom of navigation exists. However, in 2003, its coastal states, the Russian Federation and Ukraine concluded the Agreement on Cooperation on the Use of the Sea of Azov and the Kerch Strait. In this Agreement, the coastal states proclaimed that the Sea of Azov and the Kerch Strait form a part of their internal waters, citing historical reasons in doing so. Regulation concerning navigation rights contained in the Agreement is stricter than rules governing transit passage, which would be applicable as general law. This paper addresses the question of permissibility of applying the 2003 Agreement to its target maritime areas. Moreover, some of the aspects of rights and duties of ships in passage according to both the regimes of the 2003 Agreement and transit passage contained in the 1982 Law of the Sea Convention, are considered. This is done due to both the Russian Federation and Ukraine claiming that the other side failed to comply with their duties. Finally, conclusions are given as to which regime seems to be applicable.
Obrazloženje mentora Maja Seršić (msersic@pravo.hr)
Prof.dr.sc. Maja Seršić


Predmet: Preporuka i obrazloženje mentora o udovoljavanju kriterijima izvrsnosti studentskog rada Borena Petrinca i Leona Žganeca-Brajše pod naslovom “Prolazak tjesnacima na primjeru rusko-ukrajinskih odnosa u Azovskom moru“, prijavljenog na Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2018/2019.


Nedavni incident u Kerčkom tjesnacu, kad je krajem studenog 2018. Rusija spriječila prolazak tjesnacem ukrajinskim državnim i ratnim brodovima, ponovno je ukazao na pokušaje prigodnog tumačenja odredaba Konvencije UN o pravu mora iz 1982. kako bi se opravdalo kršenje njenih odredaba.

Reagirajući promptno na navedene događaje, kolege Petrinec i Žganec-Brajša uhvatili su se u koštac s kompliciranim konvencijskim sustavom uređenja režima u tjesnacima koji služe za međunarodnu plovidbu, kao i s ne sasvim dorečenim odredbama o zaljevima i historijskim zaljevima, u kojima more nakon zatvaranja zaljeva ravnim polaznim crtama ima status unutrašnjih morskih voda.

Rad sadrži četrdeset stranica teksta te petnaest stranica popisa korištene literature i dokumenata, uključujući sadržaj, sažetak/summary te kratke životopise autora. Tekst je popraćen s čak 138 bilješki ispod teksta, a među korištenim izvorima uključuje, kako najznačajnije radove iz suvremene međunarodnopravne doktrine od važnosti za područje koje obrađuje, tako i brojne dokumente vezane uz predmet rada.

Uz uvodno i zaključno poglavlje, rad kolega Petrinca i Žganeca-Brajše podijeljen je u šest glavnih cjelina. U prvoj autori iznose činjenice slučaja, zatim slijedi prikaz međunarodnopravnih odredaba o tjesnacima pa prikaz akata Rusije i Ukrajine glede Kerčkog tjesnaca i Azovskog mora, uključujući njihov Sporazum iz 2003. Posljednje dvije cjeline posvećene su općim uvjetima primjene režima tranzitnog prolaza kroz tjesnace te plovidbi Kerčkim tjesnacem u tom režimu.

Rad kolega Petrinca i Žganeca-Brajše, uz aktualnost problematike koju obrađuje, nedvojbeno i u potpunosti zadovoljava sve kriterije znanstveno-istraživačkog rada čiji dijelovi predstavljaju doprinos međunarodnopravnoj znanosti. Izvrsna pravna analiza, dobro promišljena i detaljna, dotakla je sva – vrlo komplicirana – pravna pitanja koja se javljaju u slučaju koji je predmet rada. Posebno treba naglasiti izvornost analize, s obzirom da je to prvi rad – u međunarodnim razmjerima – s kojim sam se susrela, a koji detaljno i cjelovito s gledišta međunarodnog prava mora razmatra sve aspekte pravnih problema vezanih uz Kerčki tjesnac i Azovsko more.

Rad pokazuje visoku razinu znanja autora, vještinu, čak profesionalnost, u pronalaženju i korištenju literature i pisanju bilježaka te nadasve veliki znanstveni talent. Usprkos ljubaznoj zahvali autora na angažiranoj pomoći mentora, moram istaći da moja uloga nije bila presudna i da su autori pokazali visok stupanj samostalnosti u istraživanju i radu. Impresivan rad rezultat je prvenstveno njihovog znanstvenog talenta, entuzijazma i radinosti.

Preostaje mi samo da sa zadovoljstvom i najiskrenije predložim Povjerenstvu da ovaj iznimno vrijedan izvorni znanstveni rad nagradi Rektorovom nagradom za akademsku godinu 2018./2019.
Maja Seršić
96. Karla Bartolin, Lovro Broketa Politika rezanja potrošnje: nastanak, primjena i učinci
Sažetak Ekonomska politika rezanja potrošnje je skup javnih politika poduzet s ciljem smanjenja javnog duga i proračunskog deficita kombinacijom rezanja javne potrošnje i/ili povećanjem poreza tijekom razdoblja ekonomskih poteškoća. Nastala je kao višestoljetna sinteza ideja da je štednja uvijek vrlina te poimanja države kao Levijatana kojeg se mora obuzdati. One su dio kapitalističke etike od njegovih početaka s Adamom Smitha do stvaranja središnje misli politike štednje – ekspanzivne fiskalne konsolidacije koja tvrdi da će rezanje javne potrošnje racionalni potrošači protumačiti kao signal da će ubuduće porezi biti manji te će s tom spoznajom promijeniti svoja očekivanja i početi ponovno trošiti i ulagati jer ustvari imaju veće prihode no što su prije mislili da imaju. Primjena takve politike je poražavajuća – nijedna država nije uspjela oporaviti svoje gospodarstvo primjenom fiskalne konsolidacije jer su ekonomske okolnosti u krizi drugačiji nego u vrijeme rasta. Štednja koja je inače korisna u krizi postaje pogubna jer svaki ušteđeni iznos svog dohotka oduzima od tuđeg dohotka. Rezanje potrošnje nije ni potrebno da bi se izbjegao bankrot države budući da država koja izdaje svoju valutu nikad ne može biti insolventna, uvijek može „isprintati“ više novca. Jedino kada država treba rezati potrošnju je u slučaju pregrijanosti gospodarstva da bi izbjegla inflaciju te kada koristi tuđu valutu ili je svoju vezala za robu ili drugu valutu kako bi izbjegla bankrot, odnosno obranila tečaj.
Summary Austerity is a set of economic policies that are undertaken during a recession in order to cut the public debt and the budget deficit by combining the decrease of public expenditure and/or by rising taxes. It was created by a centuries long synthesis of the ideas that savings are always good and that the state is a Leviathan that needs to be restrained. These ideas have been part of the capitalist ethos since Adam Smith up until the creation of the defining thought of austerity politics – expansionary fiscal consolidation that presumes that austerity is going to influence rational consumers by signaling them that future taxes will be cut due to lower public spending which will change consumer confidence because they know that they indeed have more income than before. Implementing those policies has been disastrous – no country has been able to economically recover by fiscal consolidation due to the conditions being different in times of economic downturn. Increasing savings, that are otherwise valuable, during a recession is ruinous because one person’s increased savings is another person’s decreased income. Austerity is not needed in order to avoid state bankruptcy since every country that creates its own money cannot be insolvent, it can always “print” more money. There are only two situations in which austerity measures are needed, in case of an overheated economy so inflation can be kept in check and the other when a country uses foreign currency or pegs its own currency to a commodity or foreign currency in order to avoid bankruptcy and/or defend the exchange rate.
Obrazloženje mentora Nenad Rančić (nrancic@pravo.hr)
Izv.prof.dr.sc. Nenad Rančić
Katedra za ekonomske znanosti
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Trg Republike Hrvatske 14
10000 ZAGREB
nrancic@pravo.hr

Zagreb, 3. svibnja 2019.


Povjerenstvu za dodjelu Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu
Odboru za poticanje izvrsnosti studenata Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Studenti 4. godine Integriranog pravnog studija studija Lovro Broketa i Karla Bartolin, izradili su pod mojim mentorstvom, na Katedri za ekonomske znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu rad pod naslovom POLITIKA REZANJA POTROŠNJE: NASTANAK, PRIMJENA I UČINCI. Rad obrađuje izuzetno zanimljivu, kontroverznu i aktualnu problematiku ekonomske politike štednje kao recepta izlaska iz recesije gospodarstva. Politika rezanja potrošnje imala je dugu povijest nastajanja i posljedica je dviju konstantnih ideja koje prate kapitalizam od njegovih začetaka. Štednja kao vrlina je usađena u etiku kapitalizma. Ta je ideja i danas sveprisutna, što je je lako vidljivo u refleksnim odgovorima koje nudimo kada se suočimo s manjkom novca i koje nude današnji sljedbenici klasičnih ekonomista. Ekonomska politika rezanja potrošnje je skup javnih politika poduzet s ciljem smanjenja javnog duga i proračunskog deficita kombinacijom rezanja javne potrošnje i/ili povećanjem poreza tijekom razdoblja ekonomskih poteškoća. U srži te politike je ideja da nitko, pa ni sama država, ne može živjeti iznad svojih mogućnosti. Osim toga bojazan je ekonomista koji zagovaraju politiku štednje da u slučaju nedisciplinirane javne potrošnje koja se financira izdavanjem obveznica - zaduživanjem dolazi do istiskivanja izvora financiranja privatnih investicija. Stoga je bolje da se država što manje zadužuje kako bi ostalo više novca privatnim investicijama koje potiču gospodarski rast. Popularni argument nužnosti rezanja potrošnje je i teza da će time doći do jačanja konkurentnosti nacionalnog gospodarstva, posebice ukidanjem pojedinih socijalnih programa čime prestaje i potreba za javnim financiranjem istih, što može dovesti do fiskalnog rasterećenja poduzetnika.
Osnovni cilj istraživanja u ovome radu bio je dati odgovor na pitanje kakav učinak ima fiskalna konsolidacija na ekonomsko ponašanje? Rezultira li ona povećanjem povjerenja te posljedično i gospodarskim oporavkom ili dodatno urušava već smanjenu potražnju čime uzrokuje još dublju recesiju? Autori ispravno zaključuju da ekspanzivna fiskalna konsolidacija, osim pojedinih u radu navedenih iznimaka, ne funkcionira u praksi. Rezanjem niti jedna država nikada nije izašla iz krize. U najboljem slučaju su produbile i produžile svoju gospodarsku agoniju, a u najgorem je stanovništvo pojedinih zemalja s ciljem otklanjanja ekonomske i socijalne težine politike rezanja dalo vlast ekstremistima.
Tijekom istraživanja studenti su pokazali izniman interes za ovu ekonomsku, ali i općedruštvenu problematiku, kao i volju i sposobnost za samostalno istraživanje i usvajanje novih znanja i vještina. Na kraju istraživanja studenti su iskazali svoju samostalnost, kritičnost i znanstveni pristup u donošenju zaključka.
Ovaj rad udovoljava svim kriterijima akademske izvrsnosti jer su autori na znanstveni način koristeći komparativnu i historijsku analitičku metodu istražili i prezentirali ovu kontroverznu problematiku oko koje ne postoji potpuno suglasje u suvremenoj ekonomskoj znanosti, te rukovodeći se vlastitim opažanjima i zaključcima dali znanstveno utemeljene zaključke koji predstavljaju vrijedan doprinos promišljanju ove problematike.
Stoga predlažem njihov rad ''POLITIKA REZANJA POTROŠNJE: NASTANAK, PRIMJENA I UČINCI'' za dodjelu Rektorove nagrade u akademskoj godini 2018./2019.

izv. prof. dr. sc. Nenad Rančić

Humanističke znanosti

Fakultet filozofije i religijskih znanosti

Autori Naslov
97. Maja Herman Duvel Homo amicus: biće sreće, radosti i blaženstva
Sažetak Pitanje dosega naravne ljudske usmjerenosti k sreći ovaj rad analizira kroz fenomen prijateljstva. U prvom dijelu promišlja se o realnim mogućnostima brojnih izvora sreće da pruže čovjeku nešto više od efemernog doživljaja zadovoljstva. Među njima najizvrsnije mjesto zauzima istinsko prijateljstvo koje najpotpunije odgovara čovjeku kao osobnom biću. U drugom dijelu elaborira se tema prijateljstva kao odnosa uzajamne ljubavi. Poradi toga što omogućava razvoj moralnog života i ljudskih kapaciteta za ljubav i istinu, prijateljstvo je izvor i najveće ljudske radosti koja uključuje otkriće svrhovitosti ljudskoga postojanja. U trećem dijelu riječ je o pokušaju nadilaženja velikih limita prijateljstva kao osobne svrhe. Upravo zahvaljujući iskustvu istinskoga prijateljstva, koje ujedinjuje subjektivne i objektivne aspekte ljudskoga bića, čovjek brže i lakše otkriva i kontemplira Prvo biće koje religijske tradicije nazivaju Bogom, a koje prema realističnoj aristotelovsko-tomističkoj filozofiji predstavlja krajnju ljudsku radost, blaženstvo i svrhu.
Summary The question of the reach of natural human tendency for happiness is analyzed in this work through phenomenon of friendship. The first part reflects on real possibilities of numerous sources of happiness to offer man something more than the mere ephemeral experience of satisfaction. Amongst these sources the most prominent place belongs to the true friendship since it most fully corresponds to man as a personal being. The second part elaborates theme of friendship understood as a relationship of mutual love. Since it enables development of moral life and of human capacities for love and truth, friendship is also the source of human well-being (eudaimonia) which includes the discovery of the meaning of human existence. The third part talks about attempt to transcend huge limits of friendship as human finality. Precisely thanks to experience of true friendship, which unites subjective and objective aspects of human life, man can more easily and more quickly discover and contemplate the First being. According to realistic Aristotelian-Thomism, in this being whom religious traditions call God, man finds his final human well-being, beatitude and meaning.
Obrazloženje mentora Anto Gavrić (anto.gavric@ffrz.hr)
Maja Herman Duvel studentica je diplomskog studija na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti i za nagradu predlaže svoj rad pod naslovom "Homo amicus: biće sreće, radosti i blaženstva"

U svom radu Maja Herman Duvel obrađuje jednu od dubokih težnji svakoga ljudskog bića, težnju za srećom, propitkujući narav i izvore sreće u povezanosti s prijateljstvom, kao najcjelovitijim iskustvom ljudske sreće. Nakon pojašnjenja temeljnih pojmova koje rabi u svom radu, Maja Herman Duvel problematici pristupa kroz prizmu klasičnog filozofskog, metafizičkog realizma,

U prvom dijelu autorica analizira izvore sreće i pokazuje kako se pitanje naravi sreće i pitanje u čemu se sastoji sreća susreće u svim razdobljima, tj. u promišljanjima od antičkih i srednjovjekovnih autora (Aristotel, Boetije, Toma Akvinski, srednjovjekovni arapski filozofi) sve do suvremenih autora (Martin Buber, Marie-Dominique Philippea, Samuel Rouvillois). Autorica donosi i primjere o današnjem poimanju sreće: Izvješće Ujedinjenin naroda o sreći u svijetu (World Happiness Report) i studiju Sveučilišta Harvard o razvoju odraslih, koja je provođena na nekoliko stotina pojedinaca tijekom 79 godina.

U središnjem dijelu rada autorica prikazuje filozofiju ljubavi i prijateljstva, temeljeći svoja promišljanja na učenju francuskog filozofa i teologa Marie-Dominique Philippea (+ 2006.), čiji je filozofski rad duboko prožet Aristotelovom metafizikom i etikom te naukom Tome Akvinskog. Slijedeći tako Aristotelovo učenje o prijateljstvu, posebice u "Nikomahovoj etici", M.-D. Philippe drži prijateljstvo kao temelj etike osobe. U tom dijelu autorica analizira kriterije i uvjete za prijateljstvo i ljubav, značajke i važnost prijateljstva, odnos prijateljstva i radosti, prijateljstva i žalosti (tuga zbog gubitka prijatelja) te krhkost prijateljstva. Promišljanja o prijateljstvu izravno vode do pitanje o postojanju Iskonskog bića u kojemu čovjek nalazi svoju istinsku sreću, radost i blaženstvo, jer je to Biće - Bog - punina radosti, života i blaženstva.

Osnovna je značajka i ujedno novost što studentica pristupa obrađivanju teme filozofije prijateljstva ljubavi koja je rijetko prisutna u suvremenim promišljanjima. Rad pokazuje kako se prijateljstvo može poimati i kao temelj etike osobe, u odnosu na rasprave o etici vrlina i etici družnosti, Također rad pokazuje koliko je prijateljstvo i ozračje prijateljstva važno za filozofiju i za traženje istine.

Na temelju svega iznesenoga smatram da rad Maje Herman Duvel zaslužuje Rektorovu nagradu.

U Zagrebu, 3. svibnja 2019.

izv. prof. dr. sc. Anto Gavrić

Filozofski fakultet

Autori Naslov
98. Ana Perić Analiza uporabe politički (ne)korektnih izraza u hrvatskom i talijanskom jeziku
Sažetak Ovaj rad bavi se odnosom jezika i roda i istražuje koliko su politički korektni oblici i izrazi zastupljeni u hrvatskom i talijanskom, jezicima koji su slični po gramatičkom i morfološkom ustrojstvu utoliko što imaju gramatički rod i niz mogućnosti za mocijsku tvorbu ženskih parnjaka. U glavnom fokusu rada su ankete provedene među talijanskim i hrvatskim govornicima. Rezultati anketa analizirani su prema parametrima roda, dobi, regije i stupnja obrazovanja ispitanika kako bi se ustvrdilo postoje li razlike među samim ispitanicima po tim parametrima. Također, rezultati su uspoređeni s preporukama iz literature kako bi se vidjelo odgovara li stvarna jezična uporaba tim preporukama. Zaključuje se da oba jezika imaju mogućnost tvorbe rodno nediskriminatornih oblika, s tim da hrvatski ispitanici pokazuju veću tendenciju prema upotrebi politički korektnog jezika.
Summary This paper deals with the relationship between language and gender and it researches how much politically correct forms are present in Croatian and Italian language. These languages are similar to each other when it comes to their grammatical and morphological features since they both have grammatical gender and a series of possibilities for the formation of semantically motivated feminine forms. The main focus of the paper are the results of the questionnaires conducted among Italian and Croatian speakers. They are analyzed according to the parameters of gender, age, region and level of education in order to see whether there are differences among data subjects based on the mentioned parameters. In addition, the results are compared with the recommended non-discriminatory forms in order to see whether the language reality corresponds to the recommendations. It can be concluded that both languages have the possibility of forming gender nondiscriminatory forms, with the bigger tendency to politically correct language among Croatian data subjects.
Obrazloženje mentora Nada Županović Filipin (nzupanov@ffzg.hr)
Obrazloženje mentora, Nada Filipin, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Doc. dr. sc. Nada Filipin
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Odsjek za talijanistiku
Ivana Lučića 3

Zagreb, 29. travnja 2019.


Povjerenstvu za Rektorovu nagradu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Povjerenstvu za Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu


PREDMET: Obrazloženje mentora o udovoljavanju kriterija izvrsnosti i preporuka za studentski rad Ane Perić, „Analiza uporabe politički (ne)korektnih izraza u hrvatskom i talijanskom jeziku“, prijavljen na Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akad. god. 2018./2019.

Rad Ane Perić obrađuje veoma zanimljivu i aktualnu temu za koju je pregledom literature utvrđeno da u lingvistici dosad još nije bila obrađena. Studentica Perić obradila ju je na temeljit i znanstveno inovativan način, poštujući sve uzuse izrade znanstvenog rada. Podatke koje je prikazala i analizirala u radu dobila je samostalno provodeći zanimljivo i veoma zahtjevno sociolingvističko istraživanje koje je sama osmislila, a pri izradi vlastitog mjernog instrumenta i teorijskog okvira samostalno se i kompetentno služila ne samo sociolingvističkom literaturom, već i onom iz područja pragmalingvistike, feminističke kritike, ali i morfologije hrvatskoga i talijanskoga jezika.

U svome radu studentica navodi sva leksička i morfološka „sporna mjesta“ u hrvatskom i talijanskom jeziku koja su rodno diskriminatorna, a mogu se, zahvaljujući tvorbenim mogućnostima ovih jezika, zamijeniti izrazima koji zrcale ravnopravnost. Dok je za talijanski jezik imala lakšu zadaću preuzimanja iz već postojećih izvora (priručnici s listama preporuka za rodno ravnopravne izraze), za hrvatski je jezik ekstrahirala primjere iz relevantne kroatističke literature koja se bavi mocijskom tvorbom. Na temelju prikupljenih primjera izradila je dvije paralelne ankete, hrvatsku i talijansku, koje ispituju upotrebu (ne)diskriminatornih oblika među govornicima. Uzorak je bio prigodni, a nakon početne faze anketiranja širio se metodom snježne grude kojom se došlo do značajnog broja hrvatskih i talijanskih govornika. Rezultate je analizirala prema varijablama dobi, spola, obrazovanja i regionalne pripadnosti ispitanika.

U analizi dobivenih podataka studentica kompetentno raspravlja o prihvaćenosti i zastupljenosti nediskriminatornih ženskih oblika u oba jezika te daje uvjerljive argumente za svoju interpretaciju rezultata. Tako primjerice pojašnjava zašto su se muški ispitanici u oba poduzorka pokazali sklonijima politički korektnom jeziku od ženskih, premda je u jednoj od njezinih početnih hipoteza bilo očekivano suprotno. Dok se po pitanju dobi i obrazovanja u odgovorima hrvatskih i talijanskih govornika nisu ustanovile znatne razlike, pokazalo se da talijanski ispitanici iz južnih pokrajina znatno više slijede upute o uporabi politički korektnih izraza od ispitanika sa sjevera Italije. Ovaj zanimljivi podatak ukazuje na potrebu za daljnjim razmatranjima koja prelaze okvire ovoga rada, te usporedbu s relevantnim talijanskim istraživanjima od kojih su neka upravo u tijeku. Rezultati dobiveni za hrvatski poduzorak društveno su korisni jer mogu pomoći u planiranju jezičnih strategija uporabe politički korektnog jezika. Kako u hrvatskoj lingvistici postoji veoma malo empirijskih istraživanja na ovu temu (a niti jedno koje bi uspoređivalo rodnu (ne)diskriminaciju u hrvatskom i talijanskom jeziku), rezultati do kojih je kolegica Perić došla zasigurno su nove i vrijedne spoznaje koje će biti dragocjene svakom idućem istraživaču koji se bude bavio ovom tematikom.

Na kraju još jednom ističem studentičinu potpunu samostalnost u svim fazama izrade rada – od trenutka kada je došla s već razrađenim prijedlogom teme, preko prikupljanja literature, provođenja svih dijelova istraživanja, do konačnog sabiranja rezultata i pisanja rada. Kolegica Perić pokazala je iznimnu motivaciju, organiziranost, točnost i preciznost, te veliki interes i sposobnost za znanstveno-istraživački rad.

Uz svoje redovite studentske obveze na četiri studijske grupe (osim talijanskog jezika i književnosti, završava još i komparativnu književnost, a nedavno je diplomirala na engleskom jeziku i književnosti i francuskom jeziku i književnosti), Ana Perić u iznimno je kratkom roku temeljito i sistematično obavila i sve zadaće vezane uz organizaciju i provođenje složenog istraživanja koje je sebi postavila u zadatak. Na temelju svega navedenog najtoplije preporučam njezin rad za Rektorovu nagradu za akademsku godinu 2018./2019.

Doc. dr. sc. Nada Filipin
Odsjek za talijanistiku
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
99. Marta Bušelić Stavovi mladih o govornicima različitih narječja u Hrvatskoj
Sažetak U radu se proučavaju stavovi mladih govornika različitih hrvatskih narječja prema govornicima drugih narječja. Hrvatski se jezik sastoji od tri narječja: čakavskoga, kajkavskoga i štokavskoga; a štokavsko je narječje uzeto kao osnova za standardni hrvatski jezik, koji sadrži i elemente ostalih narječja. Poticaj je za istraživanje uvid u to da se status hrvatskih narječja nije dovoljno proučavao sociolingvistički osim u odnosu na jezičnu normu te da nije poznato kakvi su stavovi govornika prema njima i prema standardom jeziku. Nadalje, kako je štokavsko narječje najbliže standardnome varijetetu, postavlja se pitanje smatraju li ispitanici to narječje boljim i ispravnijim od ostala dva narječja. Neki od bitnih pojmova koji su korišteni u radu jesu dijalekt, kao subordinirani jezični varijetet, no ne postoji jasna granica između jezika i dijalekta, regionalni dijalekt - varijetet povezan s prostorom na kojem se govori te narječje kao naziv za skupinu dijalekata u slavenskim jezicima i po tome je to širi pojam od dijalekta. Dok se narječje, odnosno dijalekt, koristi u svakodnevnom životu u neformalnim situacijama, standardni se jezik koristi u formalnim situacijama i većinom ima veći prestiž. S obzirom na to da su dijalekti i narječja pod međusobnim utjecajem i pod utjecajem standarda, nije jasno koji je točno njihov položaj u društvenoj upotrebi. Također, u proučavanju narječja i dijalekata bitni su društveni odnosi njihovih govornika te veza između njihova govora i identiteta pa su tako u sociolingvističkim istraživanjima stavovi laika prema jeziku relevantna sociološka, psihološka i kulturna činjenica. Prema toma, nestandardni varijeteti ne smatraju se više odmakom od standardnoga varijeteta, nego su jednostavno drugačiji i uzima ih se u obzir kao relevantne sociolingvističke čimbenike. Stoga su u ovom radu govornicima različitih narječja u upitniku postavljena tvrdnje i tražili su se njihovi stavovi o razumljivosti određenog narječja, upoznatosti s različitim narječjima, njihovom statusu u društvu, snazi  i održivosti određenog narječja, smatraju li da je određeno narječje najbolje te se ispitivala svijest o razlici između štokavskoga narječja i standardnoga jezika. Također, postavljene su i općenitije tvrdnje o jeziku i statusu različitih dijalekata u Hrvatskoj. Za ispitivanje tih stavova bile su postavljene tvrdnje na koje su ispitanici trebali odgovoriti brojčano, ocjenama od 1 do 7 te je iz tih podataka dobivena kvantitativna analiza. Nakon toga, ispitanicima je dan tekst na svakom od narječja te su oni trebali na skali od 1 do 7 procijeniti kakva bi mogla biti osoba koja bi izgovarala takav tekst. Ova je metoda modificirana verzija metode popudarnih pojava (engl. matched-guise test). Osim kvantitativne analize, za svako narječje bila su postavljena dva pitanja čiji su se odgovori analizirali kvalitativno, i tu se ispitivalo što se ispitanicima posebno sviđa ili ih pak smeta kod određenog narječja. Upitnik je popunjavalo 185 ispitanika u dobi do 30 godina. Kod kvantitativne analize za svaku tvrdnju uzimale su se razlike između odgovora koji su dali govornici svakog od narječja, a kod odgovora gdje nije bilo statistički značajnih razlika između govornika različitih narječja uzimala se prosječna ocjena svih odgovora. U istraživanju se pokazalo da su govornici najbolje upoznati s narječjem kojim govore i prema njemu generalno imaju najpozitivnije stavove, što je bilo za očekivano. Međutim, većina ispitanika smatra da je dobro upoznata sa štokavskim narječjem te im ono ne djeluje strano. Većina ispitanika ne smatra da govornici određenog narječja dobro razumiju druga narječja  niti da se govornici lako prilagođavaju govornicima drugih narječja te smatraju da kajkavsko i čakavsko narječje nisu baš razumljivi govornicima drugih narječja, dok štokavsko je. Nadalje, ni za jedno se narječje u prosjeku ne smatra da ima prestiž niti da se diskriminira, a niti da ima sve manje govornika, no postoje razlike u odgovorima između govornika različitih narječja. Također, ni za jedno se narječje ne smatra da je najbolje, no tu su značajne bile razlike između govornika narječja za koje je pitanje postavljeno i govornika ostalih narječja. Većina je ispitanika svjesna da štokavsko narječje nije isto što i standardni hrvatski jezik, da se hrvatski jezik sastoji od sva tri narječja te da se jezik i dijalekti stalno mijenjaju, no zanimljivo je da u odgovorima na ta pitanja nema značajnih razlika između (bivših i sadašnjih) studenata filološkog ili lingvističkog usmjerenja i onih koji to nisu. Kod odgovora na pitanja o osobi koja bi mogla izgovarati tekst na određenom narječju, ispitanici su većinom naveli da tekst zvuči razumljivo, a osoba djeluje relativno iskreno i prijateljski kod sva tri teksta, no kod procjene različitih osobina velik je broj ocijenjen s 4, što ukazuje na to da ispitanici nisu mogli procijeniti osobu samo na temelju nekoliko pročitanih rečenica. Kvalitativna analiza otvorenog tipa pitanja daje dodatne uvide u stavove ispitanika prema različitim narječjima te otkriva da se ispitanicima sviđaju određene specifičnosti svakog od narječja ili pak poseban naglasak ili intonacija, dok su mnogi naveli da im se ne sviđa 'zavlačenje', neobični naglasci ili neprilagođivanje govornika određenih narječja drugim govornicima. Na kraju, ocjene za tvrdnju da se u Hrvatskoj ne cijeni dovoljno jezična raznolikost prilično su visoke pa to ukazuje na to da bi se trebalo poraditi na boljoj percepciji različitih varijeteta i njihova statusa.
Summary This paper provides a research of the attitudes of young speakers of different Croatian dialects towards speakers of other dialects. Croatian language comprises three main dialects: Chakavian, Kajkavian and Shtokavian, and the latter was taken as a basis for Standard Croatian, which includes elements from other dialects. The incentive for the research was the insight into the fact that the status of Croatian dialects has not so far been widely studied sociolinguistically, except in its relation to the linguistic norm, as well as the fact that the attitudes of the speakers towards them and toward standard language are not well known. Furthermore, as Shtokavian dialect is the closest to the standard variety, it can be asked if this dialect is considered better and more correct than the other two. Some of the important terms used in the paper are dialect, as a subordinate linguistic variety, but there is no clear limit between language and dialect, regional dialect – a variety that is connected to the area in which it is spoken, and narječje as a term for a group of dialects in Slavic languages, and it has a wider scope than dialect. While narječje or dialect is used in everyday life in informal situations, the standard variety is used in formal situations and mostly has a higher prestige. As dialects are under mutual influence and under the influence of the standard language, it is not clear what exactly is their status in the social use. Moreover, in studying dialects it is important to consider the social relations of their speakers together with the relation between their speech and identity. Therefore, in sociolinguistic research the attitudes of the linguistic laymen toward language are a relevant sociological, psychological and cultural fact. Thus, nonstandard varieties are no longer considered as deviations from the standard, they are just different and as such taken into account as relevant sociolinguistic factors. Therefore, in this research, speakers of different dialects were given a questionnaire with claims about how well they understand and are familiar with a certain dialect, their status in the society, the strength and sustainability of a dialect, whether they consider that a certain dialect is the best, as well as if they are aware of the difference between the Shtokavian dialect and Standard Croatian. Also, there were more general claims about language and the status of different dialects in Croatia. To examine these attitudes, the respondents were given claims to which they responded with grades from 1 to 7, and these answers were then analysed quantitatively. After that, the respondents were given a text in each of the dialects and they had to evaluate the person who might say out the text, on the scale from 1 to 7. This method is a modified version of the matched-guise test. Beside the quantitative analysis, there were two questions regarding each dialect and the answers to them were analysed qualitatively. Those were the questions about what the respondents especially liked and did not like about a certain dialect. There were 185 respondents up to 30 years old. In quantitative analysis, the differences between the answers to each claim given by speakers of every dialect were taken into consideration, and if there was no statistically significant difference between speakers of different dialects, then the average grade of all the answers was considered. The research showed that the speakers were best familiar with their own dialect and generally, they had the most positive attitudes toward that dialect, as expected. However, most respondents regard themselves as familiar with the Shtokavian dialect, which does not seem foreign to them. Most of the respondents do not think that the speakers of a certain dialect understand the other dialects well nor that the speakers accustom to the speakers of the other dialects easily. They consider that the Kajkavian and Chakavian dialect are not very comprehensible to those who do not speak them, while Shtokavian is. Furthermore, in average, none of the dialects is considered to have prestige nor that it is discriminated against and also it is not considered that the number of the speakers of any dialect is getting lower. However, there are differences among the speakers of different dialects in the answers to these claims. As well, none of the dialects is considered the best, but the differences were significant between the speakers of the dialect for which the claim was posed and the speakers of the other dialects. Most respondents are aware that the Shtokavian dialect is not the same as Standard Croatian, that Croatian language comprises all three dialects, as well as that language and dialects are constantly changing. It is interesting that in the answers to these claims there is no significant difference between (former and current) students of philology or linguistics and the other respondents. In the answers to the questions about the person who might say out the text in the certain dialect, the respondents mostly stated that the text souned comprehensible, and the person seemed honest and friendly in all three texts. However, many characteristics of a person were estimated with a grade of 4, which indicates that the respondents could not evaluate a person on the basis of only a few sentences. The qualitative analysis of the open-ended questions provides additional insights into the respondents’ attitudes toward different dialects and shows that they like some special features of the dialects or their special accents and intonation, while many have stated that they do not like the ‘drawl’, unusual accents or the unwillingness of the speakers of a certain dialect to accustom to other speakers. Finally, since the grades for the claim that linguistic diversity is not appreciated enough in Croatia were rather high, this can indicate that it needs to be worked on improving the perception of different linguistic varieties and their status.
Obrazloženje mentora Anita Skelin Horvat (askelin@ffzg.hr)
Obrazloženje za dodjelu rektorove nagrade za rad ”Stavovi mladih o govornicima različitih narječja u Hrvatskoj” Marte Bušelić

Autorica rada, Marta Bušelić, studentica je diplomskoga studija lingvistike. U radu je obrađena tema kojom se vrlo rijetko bavilo u hrvatskoj lingvistici, posebno u području sociolingvistike u koje bismo ovakvo istraživanje i smjestili. Naime, kako se navodi i u samome radu, do sada nema većih istraživanja o dijalektima i govornicima pojedinih dijalekata hrvatskoga jezika. Stoga je ovaj rad, a posebno istraživanje provedeno pomoću upitnika na 185 ispitanika, posebno vrijedan doprinos suvremenoj hrvatskoj sociolingvistici. Autorica se u svojem istraživanju manjim dijelom oslanja na ono što je do sada napravljeno, ponajprije na to što neki od recentnih domaćih autora ističu kako su istraživanja stavova prema dijalektima i narječjima hrvatskoga jezika itekako potrebna jer bi nam mogla dati dobar uvid u sociolingvističku situaciju na našem prostoru te ukazati na moguće nejednakosti u statusu pojedinih narječja među govornicima. Naime, istraživanja jezičnih stavova važan su dio sociolingvistike te čine velik doprinos jer se jasnijim uvidom u to kako sami govornici percipiraju pojedine dijalekte i njihove govornike može ukazati i na nejednakosti koje možda postoje u društvu te eventualno diskriminiranje govornika pojedinih narječja, dijalekata ili govora što može pak potaknuti na određena djelovanja kako bi se takve negativne pojave promijenilo.
Rad obasiže 25 stranica te ima jasnu strukturu. Nakon uvoda u kojemu se navodi što je cilj samoga istraživanja slijedi teorijski okvir u kojemu autorica definira ključne pojmove kojima operira u radu, npr. dijalekt, narječje, stavovi itd. U teorijskome dijelu također se bavi odnosom između standardnoga jezika i pojedinih narječja jer je upravo taj odnos važan kako za izgradnju tako i očuvanje prestiža pojedinoga narječja, a posljedično i mogućnosti njihova očuvanja. U dijelu o metodi istraživanja autorica detaljno predstavlja alat kojim se služila za prikupljanje podataka, tj. predstavlja upitnik koji je bio ispitanicima dostupan putem interneta. Upitnik kojim se autorica služila samostalno je sastavila upravo za potrebe ovoga istraživanja. Naime, sastavila je upitnik s nizom pitanja zatvorenoga tipa i nekoliko pitanja otvorenoga tipa; prvi je dio upitnika opći dio kojim su prikupljeni osnovni sociodemografski podaci ispitanika, dok je drugi specifični dio upitnika sastavljen od niza tvrdnji identičnih za svako od triju hrvatskih narječja za koje se tražilo od ispitanika da navedu u kojoj se mjeri slažu ili ne slažu s navedenim te nekoliko pitanja otvorenoga tipa. Posebnost je ovoga upitnika i dio u kojem se autorica poslužila modificiranim oblikom tehnike istraživanja podudarnih pojmova (engl. matched-guise test) što je metoda istraživanja stavova koja se do sada u Hrvatskoj vrlo rijetko koristila, a koju je autorica u nedostatku tehničkih mogućnosti provođenja na vrlo dobar način modificirala i prilagodila svojem istraživanju. U dijelu u kojem navodi rezultate analize sakupljenih podataka autorica vrlo iscrpno opisuje dobivene podatke i tumači ih te interpretira. Nakon analize podataka slijede diskusija u kojoj ističe i pojedine nedostatke kao i poteškoće u samome provođenju istraživanja i zaključak.
Izradom ovoga rada kandidatkinja je pokazala sposobnost samostalnog istraživačkog rada, inovativnost istraživačkih ideja te ovladavanje metodologijom izrade znanstvenoga rada. Vrlo zanimljivo i izrazito slabo obrađivanu temu istražila je na metodološki dobro osmišljen i proveden način te time doprinijela suvremenoj hrvatskoj sociolingvistici posebno u području istraživanja stavova.
Na temelju svega navedenoga smatram da je ovo inovativan rad koji ima znanstvenu vrijednost i stoga svesrdno preporučujem da se studentici Marti Bušelić dodijeli Rektorova nagrada za rad ”Stavovi mladih o govornicima različitih narječja u Hrvatskoj”.

Dr. sc. Anita Skelin Horvat, izv. prof.
100. Ema Pašić, Dina Pašić Problematizacija sustava funkcioniranja čizmarskih cehova na području Zagreba
Sažetak Do sada je mali broj postojećih studija obrađivao tematiku čizmarskih cehova na zagrebačkom području, točnije na tadašnjim Gradecu i Kaptolu. Te studije uglavnom su ih promatrale isključivo kao dijelove općenitog cehovskog sustava unutar različitih područja. Stoga, u ovome radu analizirana je tematika čizmarskih cehova Gradeca i Kaptola tako što je ponuđeno drugačije, sustavnije i složenije poimanje funkcioniranja i uloge tih cehova. Tako je na temelju analize neobjavljenog arhivskog izvornog gradiva, prvo predstavljen uvid u strukturu samih cehova, odnosno važnost privilegija, zatim cehovska hijerarhija te konačno sustav funkcioniranja gradečkog i kaptolskog čizmarskog ceha kroz problematizaciju unutar okvira istraženog. Pored toga, nude se u radu i interpretativni okviri u sklopu kojih bi se problematika mogla promatrati između ostalog sa stajališta suvremenih sustava; primjerice, kolika je i kakva uloga vlasti, odnosno institucija u gospodarskom razvoju te kako se ona implicira.
Summary So far, a few of the existing studies have dealt with the topic „bootmakers guilds“ in the Zagreb area, more specificially in the area of former Kaptol and Gradec. These studies were mostly based on observing them exclusively as parts of a general guild system within different areas. Therefore, this paper analyzes the topic of bootmakers guilds Gradec and Kaptol in a way that offers a more systematic and complex understanding of the functioning and role of these guilds. Thus, based on the analysis of unpublished archival source material, an insight into the structure of these guilds and the importance of privileges, together with the guild hierarchy, have been presented firstly. Finally, the functioning system of bootmakers guilds Gradec and Kaptol, has been presented through the problematics as a part of the investigated. In addition, this paper offers an interpretative framework which makes it possible to review the problematics from an aspect of modern systems; for instance, what is the role of government or institutions in the economic development, and how does it imply.
Obrazloženje mentora Hrvoje Petrić (hpetric@ffzg.hr)
U radu naslovljenom „Problematizacija sustava funkcioniranja čizmarskih cehova na području Zagreba“, studentice Ema Pašić i Dina Pašić su na specifičan i inovativan način uspjele predstaviti istraživanu tematiku. Tom prilikom, pokazale su sposobnosti prikupljanja, razvrstavanja i primjene neobjavljene izvorne građe na konkretna istraživačka pitanja, a zatim i interpretacije iste. Pregledno strukturiran i metodološki zaokružen rad, na znanstveno-teorijskoj razini iznimno je kvalitetan, a na praktičnoj razini vrijedan i stimulativan utoliko što pruža mogućnosti primjene istog/sličnog modela na druge cehove kako sa područja Zagreba, tako i šire. Pored toga, u radu je napravljena kvalitetna sistematizacija podataka koji su produkt isključivo rada na neobjavljenoj izvornoj građi, te (do sada nenapravljenih) transkripcija koje bi u budućnosti mogle biti vrlo korisne. Autorice su također pružile detaljni uvid u izvornu građu i dosadašnja historiografska dostignuća vezana uz tematizirano. Uspjele su kontekstualizirati karakter i hijerarhiju čizmarskih cehova Gradeca i Kaptola unutar općenitog cehovskog sustava koje su uzele kao okvir za problematizaciju funkcioniranja čizmarskih cehova sa zagrebačkog područja. Svakako su neka od tih pitanja pokušale promatrati i sa pozicija suvremenih sustava, što također može biti odličan idejni poticaj za neka naredna istraživanja. Pristup temi koji su studentice odabrale moguće je shvatiti kao historigorafski doprinos u okviru ekonomske, socijalne i pravne povijesti kada je u pitanju istraživanje cehova sa područja Zagreba. Kako rad studentica Eme Pašić i Dine Pašić nadilazi standarde očekivanih studentskih istraživanja na razini diplomskog studija, zadovoljava kriterije izvrsnosti, s punim povjerenjem preporučamo da se prijavljeni rad detaljno razmotri i autoricama dodijeli Rektorova nagrada u akademskoj 2018./2019. godini.
101. Marija Antolić, Marija Dizdar Uloga glasina u javnom životu srednjovjekovnog stanovništva dalmatinskih komuna
Sažetak Ponukane raspravom u javnosti o borbi protiv širenja dezinformacija, autorice su odlučile istražiti kako su glasine obilježile živote pojedinaca i društva u srednjovjekovnom dobu. Istraživanja na izvorima različite prirode (pravnim i književnim) vezanima za prošlost pojedinih dalmatinskih komuna otkrivaju vezu između statusa pojedinca u društvu i glasina, različitost terminologije kojom se one označavaju, utjecaj glasina na ishode sudskih sporova i važnost koju je glasina imala u javnom životu, osobito u vrijeme prijetnji društvenoj sigurnosti. Time se daje opća slika uloge glasina u srednjovjekovnoj komuni te se skreće pažnja na specifične slučajeve u kojima se ona može proučavati. Ti su specifični slučajevi promatrani kroz izvore u kojima se nailazi na pojmove fama ili rumores koji upućuju na prisutnost glasine. Kroz analizu izvora uočava se prisutnost, karakter i uloga glasine što dovodi do saznanja kako su glasine dubinski prožele srednjovjekovna komunalna društva te je njihovo širenje na razne načine obilježavalo društveni život dalmatinskih komuna.
Summary Encouraged by the public debate on the fight against spread of misinformation, the authors have decided to investigate the impact of rumors on the lives of both individuals and society in the Middle Ages. Research on various types of sources (both legal and literary) relating to the past of certain Dalmatian communes reveal a connection between social standings of individuals and rumors, as well as a difference between terms they denote, and the effect of rumors on outcomes of litigation processes and the importance of rumors in the public life, especially in times of threats to social security. These are used to give a general picture of the role of rumors inside a medieval commune and bring attention to specific cases in which that role can be viewed. Those particular cases are observed through sources in which one can find terms such as fama or rumores, which indicate the presence of rumors. Through the analysis of sources, presence, character and role of rumors are observed, and perceiving these characteristics leads to the knowledge that medieval societies had been deeply imbued by rumors, and that their spreading had, in many ways, marked social life in Dalmatian communes. 
Obrazloženje mentora Zrinka Nikolić Jakus (znikolic@ffzg.hr)
Prijavljeni rad studentica Marije Antolić i Marije Dizdar “Uloga glasina u javnom životu srednjovjekovnog stanovništva dalmatinskih komuna“ predstavlja izvorno znanstveno istraživanje o temi koja posljednjih godina s pojavom tzv. fake news te sve težom mogućnošću identifikacije istih, kao i učestalim raspravama u javnosti praćenih i sudskim tužbama i procesima zbog narušavanja časti i ugleda pojedinaca, ponovno dobiva na značenju. U tom smislu ovaj rad također razmatra pojam "fame" u srednjovjekovnom periodu u dvojakom značenju - glasina koje mogu utjecati na javno mnijenje i poimanje pojedinih osoba, grupa, te pojava te doprinijeti i panici i zloupotrebi, ali također i u značenju reputacije u javnosti pojedinaca ili grupa koje se mogu na njih odraziti pozitivno ili negativno. Dalmatinske komune zbog očuvanosti javnih i privatnih izvora različitog karaktera u tom smislu su najbolji izbor za proučavanje glasina u srednjovjekovnom periodu. Studentice su u obzir uzele različite izvore na latinskom jeziku, standardnom idiomu srednjovjekovnih izvora. Istražile su normativne izvore kao što su statuti u kojima se definira pojam javnog glasa te različite posljedice koje imaju pojedinci zbog toga, ali i kako se fenomen javnog glasa koristi u određenim društvenim potrebama - npr. utvrđivanju očinstva. Također su na pojedinim primjerima iz sudskih i notarskih izvora pokazale kako se pojam reputacije i glasina mogao odraziti u konkretnim životnim situacijama i utjecati na živote pojedinih osoba. Koristile su i narativne izvore u kojima je opisan utjecaj glasina u izvanrednim okolnostima - epidemija i rata. Razmatranje ovog fenomena u prošlosti može doprinijeti i razumijevanju današnjih metoda nastanka i razvoja glasina te utjecaja na pojedince i pojedine društvene grupe. Zato smatram da ovaj rad u kojem su studentice pokazale umješnost u korištenju raznolike zahtjevne povijesne građe doprinosi i aktualiziranju jednog važnog društvenog problema te ga preporučam za Rektorovu nagradu.
102. Silvia Roberta Zaplatić Stara pristanišna zgrada Aerodroma Zagreb: povijest izgradnje, arhitektonsko rješenje, oprema 
Sažetak Popularizacija turističke djelatnosti u Jugoslaviji započinje početkom šezdesetih godina nakon čega avionski promet neprestano raste pa se 1960. godine raspisuje natječaj za novu pristanišnu zgradu na kojemu je pobijedio arhitekt Josip Uhlik. Uhlik je projektirao stakleno-čelični paviljon, čiji je interijer opremio dizajner Bernardo Bernardi, a u svoje doba, bila je vrlo suvremena. Zgrada je bila predana na uporabu 1966. godine, no zbog daljnjeg povećanja broja putnika ubrzo slijede adaptacije i proširenja. Prva veća intervencija bila je već 1974. kada se dogradio novi putnički aneks čiji je autor bio sam arhitekt Uhlik, a zadnja zabilježena intervencija bila je proširivanje putničke zgrade 2013. godine. Godine 2017. otvorila se nova Međunarodna zračna luka Zagreb - Franjo Tuđman, sagrađena prema projektu arhitekata Branka Kincla, Velimira Neidhardta i Jure Radića za koju je natječaj bio raspisan još 2008. godine. Nakon otvorenja nove zračne luke, pristanišna zgrada arhitekta Uhlika izgubila je svoju funkciju, a njezina je budućnost do danas neizvjesna.
Summary Popularization of tourism in Yugoslavia began in the early sixties and since then the air traffic keeps on increasing. In 1960 the open tender for a new terminal was held, which architect Josip Uhlik won. Architect Uhlik designed the steel-glass pavilion and Bernardo Bernardi designed the interior. The new terminal opened in 1966; however, the passenger number still kept on increasing, so the building had to be extended multiple times. One of the first intervensions happened in 1974 when a new annex, whose author was architect Uhlik himself, was built. The last intervension was the terminal extension in 2013. An open tender to find the contractor of a new airport designed by Branko Kincl, Velimir Neidhardt and Jure Radić was held in 2008. The Franjo Tuđman Airport opened nearly ten years later, in 2017. Since the new Franjo Tuđman airport opened, the old terminal designed by architect Josip Uhlik is not in use and its future remains uncertain. 
Obrazloženje mentora Dragan Damjanović (ddamjano@ffzg.hr)
Rad studentice Silvije Roberte Zaplatić prve godine Diplomskog studija povijesti umjetnosti na Filozofskom fakultet Sveučilišta u Zagrebu donosi uvid u povijest izgradnje i stilsko rješenje staroga kompleksa zagrebačke zračne luke na Plesu. Rad je temeljen na znanstvenom istraživanju kako arhivske građe u zagrebačkim arhivskim institucijama, Hrvatskom državnom arhivu i Državnom arhivu u Zagrebu, zatim na pregledu dnevnog i stručnog tiska iz vremena izgradnje zgrada zračne luke te na do sada objavljenoj literaturi o povijesti ove institucije. Pri istraživanju i izradi teksta te interpretaciji pronađenih izvora kolegica je pokazala iznimnu samostalnost.
Osim što donosi uvid u etape izgradnje kompleksa zagrebačke zračne luke, počevši od izgradnje najranije stalne strukture 1959. godine, preko izgradnje glavne pristanišne zgrade koja je završena 1966. i kasnijih nadogradnji iz 1970-ih i 1980-ih godina, radom se nastoji kontekstualizirati arhitektonsko rješenje ovih građevina, kao i njihovo unutrašnje uređenje sa zbivanjima u hrvatskoj, jugoslavenskoj i europskoj arhitekturi toga vremena. Kolegica Silvija Roberta Zaplatić, upravo s ciljem kontekstualizacije arhitektonskog rješenja građevina aerodroma, donosi u radu i kratke osvrte na profesionalne biografije arhitekata koji su odigrali ključnu ulogu u projektiranju zgrada aerodromskog kompleksa (Josip Uhlik), te u unutrašnjem uređenju glavne pristanišne zgrade (Bernardo Bernardi). Povijest izgradnje i opremanja zagrebačke zračne luke kolegica je kontesktualizirala također i s kulturnom i gospodarskom poviješću toga razdoblja u Hrvatskoj i Jugoslaviji. Osobito je naglasila važnu ulogu razvoja turizma kao glavnog pokretača, zbog rasta broja turista koji su dolazili u Zagreb zračnim putem, stalnih građevinskih intervencija na zračnoj luci. Obzirom na važnost koju je turizam igrao i igra u gospodarstvu Hrvatske ovaj je rad stoga zanimljiv prilog i tom segmentu kulturne povijesti ove zemlje.
Konačno, obzirom na iznimnu važnost ove teme za povijest hrvatske i zagrebačke arhitekture nakon 1945., okolnost da povijest izgradnje ovih aerodromskih zgrada do sada nije bila istražena iz perspektive povijesti umjetnosti i povijesti arhitekturi, kao i stoga što je rad djelomično temeljen na istraživanju izvorne i neobjavljene arhivske građe, te na člancima iz novina iz vremena kada su građene aerodromske zgrade, iznimna mi je čast nominirati rad „Stara pristanišna zgrada Aerodroma Zagreb: povijest izgradnje, arhitektonsko rješenje, oprema“ za rektorovu nagradu u akademskoj godini 2018. – 2019.
103. Anja Radelić Arhitektura, arhitekti i majstori graditelji u mletačkoj Istri: od Tridenta do pada Republike
Sažetak Rad „Arhitektura, arhitekti i majstori graditelji u mletačkoj Istri: od Tridenta do pada Republike“ Anje Radelić analizira arhitektonsku produkciju na području mletačke Istre od apostolske vizitacije Agostina Valiera 1580. godine, koja je u Istru unijela ideje Tridentskog sabora, do 1797. godine i pada Mletačke Republike. Istraživanje je obuhvatilo izradu digitalne mape, u kojoj su po prvi put okupljeni svi poznati podatci o atribuiranim istarskim gradnjama u navedenom razdoblju. U daljnjoj analizi naglasak je na prisutnosti pojedinih arhitekata, majstora graditelja i majstorskih radionica na području Istre u odnosu na amplitude graditeljske djelatnosti u pokrajini. Konačni je rezultat prva sustavna sinteza znanja o djelatnosti arhitekata u ranonovjovjekovnoj Istri, čime je stvorena nova slika povijesti arhitekture u regiji, neopterećena do sada prenaglašenom tipologijom i drugim podjelama i jezičnim barijerama.
Summary The paper „Architecture, Architects and Master Builders in Venetian Istria: from Council of Trent to the Fall of the Republic“ by Anja Radelić analyses the architectural production in Venetian Istria from 1580 apostolic visitation by Agostino Valier, an event marking the introduction of the ideas of the Council of Trent, until the Fall of the Republic of Venice in 1797. The research encompassed the creation of a digital map, summarizing all the known data on the Istrian architecture in the said period. The further analysis concentrated on the presence of single architects, master builders and workshops in Istria, defining the opuses and characteristics of their work against the amplitudes of building activity in Istria. Finally, the result is the first systematic analysis of Early Modern architects in Istria which conveys a new image of the history of regional architecture, finally overcoming typologycal or similar classifications and linguistic barriers.
Obrazloženje mentora Jasenka Gudelj (jgudelj@ffzg.hr)
Rad Anje Radelić prva je sustavna analiza arhitektonske produkcije od Tridentskog sabora do kraja Ancien régimea na području nekadašnjih mletačkih posjeda u Istri u kojoj je naglasak stavljen na protagoniste, odnosno arhitekte i majstore graditelje, te već izborom izuzetno relevantne teme za povijest arhitekture zaslužuje posebnu pažnju. Naime, dosadašnja sintezna historiografija mahom se temeljila na tipološkoj klasifikaciji i današnjim političkim granicama, pa je ovaj novi pogled, koji prostorno obuhvaća i teritorije današnje slovenske i talijanske Istre, iznjedrio cijeli niz novih i važnih spoznaja. Ovakav svjež pristup omogućila je izrada digitalne mape-baze podataka na kojoj se tekst analize temelji, te je ona ne samo integralni dio rada, već omogućuje i daljnje nadopune i elaboracije u slobodnom pristupu, što je u skladu sa suvremenim međunarodnim standardima istraživanja.
Ovaj opsežni rad, uz interaktivnu kartu, broji pedeset i tri kartice teksta te je podijeljen na četiri poglavlja s potpoglavljima i opremljen adekvatnim znanstvenim aparatom. U Uvodu je rada Anja Radelić ukratko objasnila vremenske, prostorne i predmetne odrednice promatranog materijala. Metodski pristup, koji kroz prizmu digitalnih alata gleda na tipološku klasifikaciju arhitekture kao na korisno, ali pomalo zastarjelo pomagalo, te se okreće razmišljanju o interakciji naručitelja, istarskih komuna i Mletačke Republike i graditelja u odnosu na ukupnost graditeljskih aktivnosti, po prvi je put primijenjen na promatranom materijalu. U drugom poglavlju, Vrijeme obnova, koje se bavi razdobljem od 1580. do kraja 17. stoljeća, Anja Radelić je je detektirala pojačanu živost na polju sakralne arhitekture koja izravno slijedi prvu apostolsku vizitaciju Istre, uočavajući monumentaliziranje nekoliko važnih crkava (Motovun, Labin, Pula, Piran) i njihov odnos prema tradicionalnim lokalnim modelima i postulatima katoličke obnove. Dalje navodi državne investicije u vojnu arhitekturu u vrijeme Uskočkog rata, koje u Istru dovode niz inženjera iz Venecije, te obnovu pograničnih gradova poput Labina i Buzeta nakon sukoba. Poglavlje zaključuje analizom gradnje zvonika, koji su zahtijevali spretne graditelje, među kojima su zabilježeni i oni ticinskog porijekla. Činjenica da je za ovo razdoblje poznata tek šačica imena graditelja ukazuje na smjer u kojem bi trebala ići buduća istraživanja istarske arhitekture. U poglavlju Posljednje stoljeće mletačke vlasti Radelić se bavi 18. stoljećem, odnosno monumentalnim projektima koje su u Istri ostvarili mletački i furlanski graditelji, kao što su obnove i gradnje crkava u Kopru, Poreču i Rovinju. Pritom su projekti mletačkih arhitekata Giorgia Massarija za Koper i Poreč te Giovannija Scalfarotta i Giovannija Dozzija za Rovinj dovedeni u jasnu međusobnu vezu. Konačno, po prvi je put jasno opisana aktivnost graditeljske obitelji Donghetti iz Pirana, čiji su članovi bili autori cijelog niza osuvremenjenih ostvarenja u Istri, koji je dosadašnja literatura tek anonimno nazivala „kasnopaladijevskim tipom“. Time je ovaj fenomen po prvi puta pravilno ocrtan u povijesti istarske arhitekture i to kao doprinos konkretne graditeljske obitelji koja prenosi određena suvremena mletačka rješenja i prilagođava ih lokalnoj sredini, uz nesumnjivo originalne solucije. Niz lokalnih arhitekata nadopunjen je opusom rovinjskog majstora Simonea Battistelle, koji je valoriziran kao sposoban inženjer koji je odgovoran i za oblikovanje nekoliko zahvata u urbanome mjerilu. Zaključno poglavlje izvrsna je rasprava o odnosu arhitekta, naručitelja i amplituda graditeljske aktivnosti, u kojem Anja Radelić pokazuje uzorno poznavanje metodologije istraživanja povijesne arhitekture te, utvrdivši da se u Istri ne radi o arhitekturi bez graditelja, uvodi svježa razmišljanja o kolanju arhitektonskog znanja, ljudi i ideja u kontekstu ranonovovjekovne mletačke Istre. Primjenom znanja stečenog na preddiplomskom i diplomskom studiju povijesti umjetnosti, velikim osobnim zalaganjem i žarom, Anja Radelić je pokazala i znatan potencijal za istraživanja povijesne arhitekture, pa na temelju rečenoga, preporučujem ovaj rad za Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2018./2019.
104. Karlo Mikić Logika običnoga jezika
Sažetak Rad predstavlja novi logički sustav konstruiran s namjerom da razriješi određene filozofske probleme koji nastaju na temelju nesuglasja između moderne klasične logike i svakodnevnih intuicija koje imamo kao neformalni zaključivači i obični korisnici prirodnog jezika. Problemi koji se obrađuju u radu su pitanje naravi valjanog zaključka, pitanje prikladnog prijevoda u prirodno-jezičnih izraza formalne jezike, pitanje mogućnosti semantičke zatvorenosti dovoljno ekspresivnih formalnih sustava i naposljetku najvažnije pitanje temeljne zadaće logike. Sustav koji je izgrađen na osnovu tih razmatranja notacijski je širi i bogatiji od sustava klasične logike, te se pokušava približiti nekim gramatičkim značajkama prirodnih jezika. Također je interpretacijski različit s obzirom na neke operatore koje dijeli s klasičnim sustavom.
Summary The paper presents a new logic system designed to resolve certain philosophical problems that arise on the basis of discrepancy between modern classical logic and everyday intuitions we have as informal reasoners and ordinary users of natural language. The issues discussed in this paper are the nature of a valid consequence, the question of a suitable translation of natural-language expressions into formal languages, the question of possibility of semantic closure of sufficiently expressive formal systems and finally the most important question of the fundamental task and aim that logic has. The system constructed on the basis of these considerations is notationally wider and richer than the system of classical logic, by striving to get closer to some grammatical features of natural languages. It is also interpretationally different with respect to some operators that it shares with the classical system.
Obrazloženje mentora Davor Lauc (dlauc@ffzg.hr)
Rad Karla Mikića pod nazivom ,,Logika običnog jezika'' sastoji se od 60 stranica (gotovo 10 tisuća riječi) što predstavlja veliki obim za djela iz područja logike. U radu se obrađuje relevantna i izazovna tematika odnosa suvremene simboličke logike i zdravorazumskog zaključivanja odnosno prirodnog jezika. U ovome radu Karlo Mikić je pokazao zrelost logičkog razmišljanja, dobro vladanje znanjem suvremene logike, te poznavanje recentne literature. Dodatno, kolega Mikić je razvio vlastiti originalni sustav logike koji pokušava riješiti neke „probleme“ odnosno neintuitivnosti klasične logike. U razradi tog sustava demonstrirao je logičku strogost i filozofsku zrelost.
Na temelju navedenoga želim snažno preporučiti rad Karla Mikića za ovogodišnju Rektorovu nagradu.
105. Matija Vigato Jesu li videoigre umjetnost?
Sažetak Jedan od ključnih problema filozofije umjetnosti je definicija umjetnosti pa se, kako bi istražila granice umjetnosti, ta disciplina nerijetko bavi umjetničkim djelima, pokretima i medijima koji traže teorijsku podlogu svoje umjetničke legitimacije. Ovaj znanstveni rad istražuje mogućnost definiranja videoigara kao zasebnog umjetničkog oblika, a posredno propituje i samu bit umjetnosti. U prvom dijelu ovog rada biti će predstavljene neke burne vanakademske rasprave o umjetničkom statusu videoigara, a potom navedene preliminarne definicije “umjetnosti” i “videoigre”, osnovnih pojmova ovog istraživanja. U glavnom dijelu rada analizirat će se mogućnost uklapanja videoigara u više značajnih suvremenih teorija umjetnosti: konvencionalističke, funkcionalističke (tradicionalne) i disjunktivne (hibridne) teorije umjetnosti. Nadalje, položaj videoigara usporedit će se s onim od drugih oblika umjetnosti čija je umjetnička legitimacija bila problematizirana u filozofiji umjetnosti. Također, ispitati će se je li igra kao nužan uvjet videoigara, isključujuća za umjetnost, tj. jesu li umjetnost i igra međusobno isključujuće. Na kraju će se zaključiti mogu li se, i na koji način, videoigre definirati kao distinktivan oblik umjetnosti te što to znači za samu umjetnost.
Summary One of the crucial problems of philosophy of art is the definition of art so, to examine the boundaries of art, this discipline is often occupied with the artworks, art movements and art medias which seek the theoretical background for their art legitimization. This scientific paper investigates the possibility of defining video games as a separate art form and indirectly inquires the very essence of art. In the first part of this scientific paper some turbulent discussions outside of academia about the art status of video games will be presented, and then preliminary definitions of “art” and “video game”, the main notions of this research, will be adduced. In the main part of this scientific paper the possibility of embedding video games in several significant contemporary theories of art will be analyzed More exactly, in the conventionalist, functional (traditional) and disjunctive (hybrid) theories of art. Moreover, the position of video games will be compared with that of the other art forms whose art legitimization was problematized in the philosophy of art: film and comics. Also, it will be examined if game as a necessary condition of video games, is excluding for art, i.e. if art and game are mutually exclusive. Finally, it will be concluded if video games could be, and in what manner, defined as a distinctive art form, and what that means for art itself.
Obrazloženje mentora Ivana Zagorac (izagorac@ffzg.hr)
Matija Vigato, studentica pete godine na studiju Filozofije, izradila je rad pod naslovom „Jesu li videoigre umjetnost?“ u svrhu natječaja za dodjelu Rektorove nagrade akad. god. 2018/2019.
Autorica u radu istražuje provokativno pitanje o tome jesu li videoigre umjetnost. Motivacija za rad proizlazi iz zapažanja da su razne ljudske djelatnosti i oblici izražavanja bili potvrđivani kao umjetnički iskazi (ili ih se barem razmatralo u kontekstu umjetnosti), dok su videoigre u tome pogledu gotovo posve izostavljene. Autorica iskazuje dobro poznavanje istaknutih teorija umjetnosti te ima izvrstan uvid u mnoge forme videoigara. Već dulji niz godina intenzivno se, kako teorijski tako i praktično kroz dizajn videoigara, bavi tim područjem, nadopunjujući znanja sadržajima iz filozofije, pogotovo filozofije umjetnosti. Filozofija umjetnosti ujedno je i osnovni okvir unutar kojega se u radu razmatra naslovno pitanje.
Osnovni zadatak rada je istražiti mogu li se videoigre uklopiti u jednu ili više postojećih teorija umjetnosti te na kojim osnovama. U uvodnim poglavljima rada autorica razmatra kompleksnost same definicije umjetnosti, pri čemu skeptički argumenti o nemogućnosti jednoznačnog i nepromjenjivog određenja umjetnosti ukazuju na opravdanost postojanja različitih teorija umjetnosti. Osnovno pitanje ovoga rada o tome jesu li videoigre umjetnost stoga je nužno razmatrati u okvirima pojedinih teorija umjetnosti, što autorica čini pažljivo, jasno i odmjereno.
Središnji dio rada obuhvaća analiza pojedinih teorija umjetnosti i njihovih osnovnih obilježja. Autorica potom razmatra mogu li se uočena obilježja umjetnosti pronaći i u videoigrama, a svaki aspekt potkrjepljuje primjerima videoigara. Takva sustavna istraživanja videoigara u kontekstu umjetnosti rijetka su i najčešće ograničena na jednu specifičnu teoriju umjetnosti ili pak specifičan tip videoigre. U tome smislu ovaj rad predstavlja originalan doprinos u području filozofije umjetnosti na način da sustavan pregled relevantnih teorija nadograđuje kritičkom analizom videoigara kao potencijalne forme umjetnosti. Uz to, prikazan ozbiljan i znanstveno korektan pristup razmatranoj temi dodatan su poticaj za promjenu trenda zanemarivanja teme videoigara u području filozofije.
Znanstvene metode (analiza sadržaja, komparativna metoda, povijesna metoda) korištene su na odgovarajući način. Rad je pisan jasnim stilom, poglavlja i podpoglavlja slijede u logičnome nizu, a zaključci su utemeljeni na prethodno analiziranim argumentima. Popis literature je opsežan te odgovarajući za temu i izabrani pristup. Velika većina korištene literature je na engleskome jeziku. Radu su dodani i dodatni popisi: popis referiranih umjetničkih djela te popis videoigara koje se u radu komentira. Tekst je pisan na način pristupačan i nespecijaliziranoj publici.

Hrvatski studiji

Autori Naslov
106. Tomislav Kardum Ideološki pogledi Milana Šufflaya
Sažetak Rad je nastojao uklopiti ideološke poglede Milana Šufflaya u širi europski kontekst antimodernističkih i antiprosvjetiteljskih tendencija. S time je povezan i Šufflayev pogled na hrvatsku naciju i hrvatski nacionalni identitet. Također, u radu se razmatraju Šufflayeva geopolitička promišljanja. Šufflay je kritičar modernog svijeta i njegovih manifestacija, zastupnik je organskog nacionalizma, a hrvatski nacionalni identitet konstruira nasuprot srpskom, ističući važnost povijesnog pamćenja, kulture, geografije i rase pri oblikovanju nacije, a marginalizirajući značaj jezika. Isticat će katoličku vjersku pripadnost Hrvata i zapadnjaštvo hrvatskog naroda koje se ogleda kroz cijelu povijest, a treba se ogledati i danas.
Summary The paper tried to explain Milan Šufflay ideological views into a broader European context of antimodernism and anti-Enlightenment tendencies. One could connect that to the Šufflay's views on the Croatian nation and Croatian national identity. Furthermore, Šufflay geopolitical reflections, as an important aspect of his works, are considered in the paper. Šufflay is a critic of the modern World and its manifestations. He could be considered as a proponent of organic nationalism and he constructs Croat national identity vis-a-vis Serb national identity. In his works he stresses the importance of historical memory, culture, geography, and race, as factors in the shaping of the nation. He will emphasize Catholic faith of Croats and occidentalism, which is manifested through the whole history and should be represented in collective memories of the nation.
Obrazloženje mentora Stipica Grgić (sgrgic@hrstud.hr)
Rad studenta diplomskog studija povijesti Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu Tomislava Karduma "Ideološki pogledi Milana Šufflaya" predstavlja iznimno važan doprinos razumijevanju djelovanja Milana Šufflaya (1879-1931.), jednog od vodećih hrvatskih intelektualaca prve polovine 20. stoljeća. Autor je, služeći se tekstovima koje je Šufflay sam pisao u raznim dnevnicima i tjednicima tijekom 1920-ih (Hrvatsko pravo, Novosti, Jutarnji list, Hrvatska misao, Starohrvatska prosvjeta, Obzor, Pantheon, Književnik, Hrvatska revija), nastojao utvrditi kakve su njegove predodžbe po pitanju odnosa prema svijetu koji ga je okruživao, koje se danas može svrstati u domenu antimodernizma i antiprosvjetiteljstva, tradicija koje nastaju kao kritika i negacija dotadašnjeg optimizma i vjere u neograničeni napredak društva koja je bila karakteristična za kraj 19. st.
Tomislav Kardum izvrsno je analizirao sadržajno Šufflajeve tekstove te ih je ugrubo podijelio u tri kategorije: Kao kritiku modernosti, Šufflajev pogled na nastanak i ulogu nacije te geopolitička razmišljanja. Zanimljivo je vidjeti koliko je u tom svom antimodernizmu Šufflay zapravo suvremen i koliko prati pisanja najvećih znanstvenh umova onoga doba (npr. Oswalda Spenglera, Friedricha Nietzschea, Nikolaja Berdjajeva) te ih nastoji "prispodobiti" stanju hrvatskog društva i hrvatske nacije, tada u sklopu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.
Makar su se mnogi autori bavili Šufflajem i opisivali njegov rad, njegovi pogledi na ova važna pitanja nekako su prošli neistraženo. Stoga se može reći da je doprinos koji ovaj rad daje hrvatskoj historiografiji i drugim srodnim disciplinama priličan. Vrijednost ovoga rada je i u tome što mladi autor povezuje tadašnje Šufflajeve ideje sa znanstvenim konceptima koje su se razvile više desetljeća nakon njegova ubojstva, npr. govoreći kako ih danas možemo promatrati kroz referentne točke poput orijentalizma Edwarda Saida ili taksonomije nacionalnih mitova Györgya Schöpflina. Na isti način će Kardum s pravom zaključiti da je Šufflay posredno anticipirao u svojim tekstovima tezu o "sukobu civilizacija" Samuela P. Huntingtona.
U svakom slučaju ponajviše radi velikog truda u proučavanju raznih tekstova Milana Šufflaya te minucioznosti njihove analize, držim da je rad Tomislava Karduma "Ideološki pogledi Milana Šufflaya" i više nego dovoljno dobar da se razmotri za rektorovu nagradu.
107. Vlatko Smiljanić Odgojno-obrazovna kultura u Hrvatskoj tijekom Drugoga svjetskog rata u svjetlu dokumenata sukobljenih strana
Sažetak Na temelju dokumentacije sukobljenih strana u Drugom svjetskom ratu na području Hrvatske, rad se bavi interpretacijom i analizom odgojno-obrazovne kulture toga doba. Na početku je dana definicija odgojno-obrazovne kulture te je prikazan povijesni kontekst koji joj je prethodio (Kraljevina Jugoslavija) te njezin položaj na temelju relevantne literature tijekom Drugoga svjetskog rata. Zatim, od 1941. do 1945., za svaku godinu pojedinačno, autor analizira relevantne dokumente sukobljenih strana (ustaške, talijanske i partizanske) na temelju kojih oblikuje tezu o tri tipa odgojno-obrazovne kulture u Hrvatskoj toga doba. 
Summary Based on the documentation of conflicting parties in the Second World War in Croatia, the work deals with the interpretation and analysis of educational culture of that time. At the beginning the definition of educational culture is presented and the historical context (Kingdom of Yugoslavia) preceded it and its position based on relevant literature during World War II. Then, from 1941 to 1945, for each year individually, the author analyzes the relevant documents of the conflicting parties (Ustashas, Italians and Partisans) based on which forms the thesis of three types of educational culture in Croatia at that time. 
Obrazloženje mentora Vlatka Vukelić (vvukelic@hrstud.hr)
Rad naziva "Odgojno-obrazovna kultura u Hrvatskoj tijekom Drugoga svjetskog rata u svjetlu dokumenata sukobljenih strana" kojega je napisao Vlatko Smiljanić, student prve godine diplomskoga studija povijesti nastavničkoga smjera na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu predstavlja značajni iskorak istraživanjima povijesti odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj kritičkim pristupom. Autor je analizirao, interpretirao i komparirao objavljenu dokumentaciju sukobljenih strana tijekom Drugoga svjetskog rata na području Nezavisne države Hrvatske, koja je imala tematiku odgoja i obrazovanja s relevantnom literaturom. Na temelju toga je postavio definiciju odgojno-obrazovne kulture te radom uspio definirati tri tipa iste za područje hrvatskih zemalja tijekom Drugoga svjetskog rata. Rad na više od 45 kartica teksta, 92 bilješke te 39 bibliografskih jedinica uspio je postići apsolutnu znanstvenu izvornost s obzirom na to da se još nitko iz hrvatske historiografske zajednice nije dotaknuo kritičkoga i višeslojnoga proučavanja te teme. Time je autor ovim radom proširio dosadašnje spoznaje o tom znanstvenom problemu neistraživanja povijesti odgoja i obrazovanja tijekom Drugoga svjetskog rata, za koje je literatura pokazala da je istraženo, međutim, autor ovim radom pokazuje da to tako nije. Radom je otvoren put i budućim kompleksnijim istraživanjima koja će moći interpretirati druge odgojno-obrazovne kulture jer može poslužiti kao odličan model za slična istraživanja. O znanstvenoj i strukovnoj aktualnosti toga rada gotovo da ne treba govoriti jer je tema obrazovanja nepresušna i tijekom današnjih dana, kada se u Hrvatskoj intenzivno govori i provodi odgojno-obrazovna reforma. Autor je kreativno pristupio definiranju teme, teze i strukture jer je modernim, a znanstveno-kritički utemeljenim historiografskim pristupom oblikovao odgojno-obrazovnu kulturu zadanoga razdoblja. Rad je pregledno i stručno metodološki oblikovan s posebnom pažnjom na ujednačavanje i precizno korištenje znanstvenoga aparata, što govori i o visokoj razini tehničke, ali i jezične dotjeranosti istoga. U obzir treba uzeti da je autor morao analizirati veliku količinu objavljene arhivske građe te relevantne literature i ostalih izvora kako bi ga uspio oblikovati temeljem kritičnoga pristupa. Stoga, nadležnomu povjerenstvu preporučujem pozitivnu evaluaciju ovoga rada kako bi zasluženo osvojio Rektorovu nagradu u tekućoj akademskoj godini.

doc. dr. sc. Vlatka Vukelić
Sveučilište u Zagrebu - Hrvatski studiji
Odsjek za povijest

Katolički bogoslovni fakultet

Autori Naslov
108. Vjeran Lazić ISUSOVA OSTAVLJENOST NA KRIŽU I KRŠĆANSKO RAZUMIJEVANJE BOGA KAO TROJSTVENOGA ZAJEDNIŠTVA, Trinitarno-teološka analiza Mk 15,34 i Mt 27,46
Sažetak U širem smislu rad tematizira veoma kompleksnu temu dogmatske teologije, pitanje utjelovljenog Isusa i njegove objave Božjeg bića. Sasvim konkretno, ovdje je riječ o promišljanju Isusove smrti na križu kao samoga vrhunca objave, pri čemu se Isusov vapaj  napuštenosti od nebeskog Oca „Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?“ (Mk 15, 34; Mt 27, 46) otvara kao najznačajnija kritika kršćanstva i kršćanske teologije koja o Bogu govori kao o neraskidivom zajedništvu trojstvene ljubavi. Prvi dio rada donosi kritičku egzegezu navedenih novozavjetnih redaka u njihovu grčkom izvorniku, nastojeći povijesno-kritičkom i literarnom analizom teksta, te njegovom kontekstualnošću, doprijeti do izvornoga značenja navedenog Isusova vapaja. U drugom se dijelu zatim rezultate ove analize konfrontira s istaknutim dosezima trinitarne teologije 20. stoljeća koji u teologiji križa prepoznaju navedenu problematiku. Konkretno, riječ je o trinitarnom nauku evangeličkog teologa Jürgena Moltmanna i katoličkog teologa Hansa Ursa von Balthasara. U njihovim se promišljanjima Isusova razdvojenost od Oca u smrti na križu potvrđuje kao stvarna, ali se izlaže kao iznenađujuća i zapravo najdublja potvrda kršćanskog nauka o Bogu kao zajedništvu ljubavi. Ovakvi zaključci u potpunosti dolaze do izražaja u trećem dijelu rada, u kojemu se promišljanjem uloge Duha Svetoga u Isusovoj napuštenosti i u odnosu Boga i čovjeka sagledava punina Božjeg trojstvenog života. Odgovarajući na pitanje postavljeno u Uvodu, zaključno se Isusova vremenita ostavljenost od Oca prepoznaje ne kao nijekanje kršćanskog nauka o Bogu, nego kao njegova istinska potvrda i njegovo najradikalnije uozbiljenje. Tako u istinitoj smrti na križu potvrđena trojstvena Božja ljubav pokazuje se i antropološki relevantnim sadržajem jer se ne izlaže kao apstraktna teološka spekulacija nego kao jasna soteriologija.
Summary In a broader sense, the paper portrays a complex topic of the Dogmatic theology, namely the issue of embodied Jesus and his revelation of God's Being. Accordingly, the paper represents a reflection of Jesus' death on the Cross as the climax of the Revelation, whereby Jesus' was abandoned by his Father while crying out to him: „My God, my God, why have you forsaken me? “ (Mc 15, 34; Mt 27, 46). This emerges as one of the most interesting point of criticizing the Christianity and the Christian theology especially when it talks about God as the indivisible Unity of Trinitarian love. The first part of the work brings historical critical exegesis of the New Testament mentioned lines in their Greek original, endeavouring to literary analysis of the text and its contextuality, reach out to the original meanings of Jesus' crying out. In the second part, we confront the results of this analysis with the prominent achievements of the Trinitarian theology of the 20th century, which in the Theology of the Cross recognize the specified issue. Specifically, it is a Trinitarian doctrine of an Evangelical theologian Jürgen Moltmann and a Catholic theologian Hans Urs von Balthasar. In their reflection of Jesus being apart from his Father in death on the Cross confirms as real, but it exposes as surprising and in fact the deepest confirmation of the Christian doctrine of God as Communion of love. These conclusions fully come to the fore in the third part of the paper, which reflects the role of the Holy Spirit in Jesus' abandonment and in relation with God and the man; we examine the fullness of God's Trinitarian life. Responding to a question posed in the Introduction, as of the Jesus' temporal abandonment from the Father, we recognize it not as a denial of the Christian doctrine of God, but rather as a confirmation of its true and most radical realization. Therefore, in true death on the Cross, confirmed God's love shows anthropologically relevant content, because it is not exhibiting as an abstract theological speculation, rather as clear Soteriology.
Obrazloženje mentora Marija Pehar (mpehar@kbf.hr)
Obrazloženje mentora uz rad studenta Vjerana Lazića za dodjelu Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2018./2019.


Vjeran Lazić student je IV. godine Integriranog diplomskog Filozofsko-teološkog studija Katoličkog bogoslovnog fakulteta i pod mojim je mentorstvom napisao rad „Isusova ostavljenost na križu i kršćansko razumijevanje Boga kao trojstvenoga zajedništva, Trinitarno-teološka analiza Mk 15,34 i Mt 27,46“ i prijavio ga za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2018./2019. Kao mentor mogu obrazložiti ovu prijavu sljedećim argumentima:
Vjeran Lazić kontinuirano se isticao interesom i istraživačkom marljivošću na sustavno-teološkom području tijekom dosadašnjeg studija. Tako je nastao i ovaj rad, u koji su uloženi velika marljivost, upornost i istraživački interes.
Hvale je vrijedno da se student u svom istraživanju upušta u jedno od najkompleksnijih teoloških područja, koje je i metodološki veoma zahtjevno. Student je ovoga veoma svjestan, te u svom radu poštuje i pažljivo provodi zadanu metodologiju. No, on si je u ovom radu ambiciozno zadao i teži zadatak preispitujući klasični trinitarno-teološki sadržaj na temelju prvotno provedene egzegetske analize biblijskoga teksta kojega prepoznaje kao pitanje i otvorenu kritiku navedenog teološkog sadržaja. U tomu je osobita vrijednost i originalnost rada.
Sasvim konkretno, riječ je o Isusovom kriku na križu „Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?“ (redci u Mk 15,34 i Mt 27,46), kojega se u ovom radu preispituje u smislu kritike i konfrontiranja s klasičnim sadržajem kršćanskog nauka o Bogu kao neraskidivom zajedništvu trojstvene ljubavi. Tako je prvo poglavlje rada uspješno provedena kritička egzegeza navedenih novozavjetnih redaka u njihovu grčkom izvorniku, pri čemu autor nastoji povijesno-kritičkom i literarnom analizom teksta, te ispravnom kontekstualnošću, doprijeti do izvornoga značenja navedenog Isusova vapaja, što mu izvrsno i polazi za rukom, te ovaj vapaj interpretira kao stvarnu ostavljenost zemaljskog Isusa od njegova nebeskog Oca.
U drugom širem dijelu rada autor će dobivene egzegetske rezultate preispitivati na radovima dvojice teoloških velikana 20. stoljeća, evangeličkog teologa Jürgena Moltmanna i katoličkog teologa Hansa Ursa von Balthasara, kao najistaknutijim predstavnicima i svojevrsnom paradigmom suvremene kršćanske trinitarne teologije. U ovom je dijelu rada njihova trinitarna teologija najprije uspješno smještena u kontekst njihove cjelovite teološke misli, te izložena na temelju teologije križa i sveukupne kritike slike Boga koja iz nje proizlazi. U izloženim teologijama autor uspješno prepoznaje podudarnost s rezultatima prethodno provedene egzegeze, prema kojoj se Isusova ostavljenost potvrđuje kao stvarna, ali u isto vrijeme i kao najdublja potvrda kršćanskog trinitarnog nauka.
U trećem dijelu rada autor donosi svojevrsnu sintezu cijeloga rada kada puninu kršćanskoga iskaza o Božjoj trinitarnosti sagledava ukazujući ne samo na teološko-kristološki, nego i na pneumatološki aspekt teologije križa. Zaključno će, korektno odgovarajući na pitanja postavljena u Uvodu, naglasiti podudarnost biblijskoga teksta i kršćanskog teološko-trinitarnog nauka, te ukazati na antropološku relevantnost svoga zaključka.
Rad Vjerana Lazića izvorni je i samostalno izrađen rad, s dosljedno provedenom metodologijom primjerenom humanističkim znanostima. Autor, iako još student, dobro poznaje problematiku znanstvenoga područja i temu kojom se bavi. Valjano definira istraživačka polazišta, te odvažno iznosi zaključke i vlastite prosudbe gdje se one očekuju. Ispravno koristi izvore i relevantnu literaturu, pošteno citira i navodi korištene autore. Argumentira logično i dosljedno. Služi se jasnim i razumljivim jezikom primjerenim znanstvenom području.
Zbog svega navedenog, rad ne samo da uvelike nadilazi standardne studentske radove, nego je važan doprinos svome znanstvenom području i odgovorno ga preporučujem s uvjerenjem da udovoljava svim kriterijima izvrsnosti potrebnima za dodjelu Rektorove nagrade za individualni znanstveni rad u području humanističkih znanosti za akademsku godinu 2018./2019.

S dubokim poštovanjem,
izv. prof. dr. sc. Marija Pehar
109. Vatroslav Siketić Uspješan odnos Crkve i države - primjer prava patronata u župi Bedekovčina u XX. stoljeću
Sažetak U radu se proučava kanonskopravni institut pravo patronata (ius patronatus). Prvi dio rada donosi prikaz povijesnog konteksta nastanka, suprotstavljajući se uvriježenom mišljenju da je XII. st. bilo vrijeme mirnog suživota Crkve i Države. Odnosi papâ, carevâ i kraljevâ tijekom „renesanse XII. st.“ doveli su, uslijed svoje zahtjevnosti, do uspostavljanja spomenutog (kompromisnog) instituta. Obrađeni su, kao ogledni primjeri, odnosi crkvenih i državnih vlasti u Svetom Rimskom Carstvu Njemačke Narodnosti, Engleskoj i Francuskoj. U drugom dijelu rada prikazano je shvaćanje prava patronata prisutno u Gracijanovom Dekretu, nekoliko odabranih traktata i disertacija te su prikazani priručnici i rječnici kanonskog prava druge polovice XIX. i prve polovice XX. st. Zakoniku kanonskog prava iz 1917. dano je vlastito mjesto. Treći dio nastoji kontekstualizirati pravo patronata i ukazati na njegovo stanje u posljednjem razdoblju njegovog postojanja u razdoblju od 1913. do 1937. na primjeru župe Bedekovčina i njezinog patrona baruna dr. Ambroza Vranyczany-Dobrinovića. 
Summary This paper examines an institue of canon law named right of patronage (ius patronatus). The first part brings forth an overview of the historical context in which the afore mentioned institute of canon law was established, confronting the common conception of the twelfth century as an epoch of peaceful coexistence between Church and State. Effortful relations between popes, emperors and kings during ''the reneisannce of the twelfth century'' have brought about the establishment of the concessional institute mentioned above. The Holy Roman Empire, England and France have been taken as exemplary states for the depiction of relations between ecclesiastical and state authorities. In the second part of this paper, the comprehension of the right of patronage present in Gratian's Decretum, several chosen tractates and dissertations, together with manuals and dictionaries of canon law from the latter part of the nineteenth century and the first half of the twentieth century have been discussed. The final, third part contextualizes the right of patronage and indicates its traits in the final period of its existence during the period 1913-1937. The chosen illustration for that time are the parish of Bedekovčina and its patron baron Ambroz Vranyczany-Dobrinović, JD.
Obrazloženje mentora Ana Biočić (abiocic@kbf.hr)
Predloženi rad za Rektorovu nagradu pod naslovom Uspješan odnos Crkve i države – primjer prava patronata u župi Bedekovčina u XX. stoljeću bavi se problematikom prava patronata koja je u hrvatskoj historiografiji neopravdano zapostavljena. Naime, osim sporadičnog spomena u enciklopedijama i leksikonima, ne nalazimo znanstveni rad koji bi se ozbiljnije posvetio ovoj temi. Već je činjenica kako se autor, student četvrte godine integriranog diplomskog Filozofsko-teološkog studija Vatroslav Siketić, uhvatio ukoštac s ovakvom temom, za svaku pohvalu. Na tom tragu, student je morao konzultirati literaturu različite provenijencije: na latinskom, engleskom, francuskom, njemačkom i talijanskom jeziku. Posebice ističemo kako su u radu korišteni izvori, odnosno primarna literatura, uz svu dostupnu sekundarnu literaturu, što uvelike doprinosi kvaliteti i izvornosti djela.
Rad se sastoji od tri glavna poglavlja te Uvoda, Popisa kratica, Zaključka i Sažetka na hrvatskom i engleskom jeziku. U prvom poglavlju naslovljenom Povijesni kontekst razvoja prava patronata student donosi povijesni kontekst nastanka kanonskopravnog instituta ius patronatus. Pritom argumentirano iznosi mišljenje kako je 12. stoljeće bilo razdoblje brojnih sukoba na relaciji papa – car, a kao primjere donosi feudalne monarhije i tadašnje velesile Sveto Rimsko Carstvo Njemačke Narodnosti, Englesku i Francusku. Upravo su navedeni sukobi potencirali oblikovanje prava patronata. Djelovanja careva predstavio je kroz njihovu politiku prema Crkvi koja se osobito očituje u odnosu prema episkopatu, u vanjskoj politici povezanoj s križarskim vojnama, te ugovorima potpisanim s papama. S druge strane, prikazao je djelovanja papa koja su imala neposredne posljedice na političkom području poput ugovora s carem, izricanja kazni ekskomunikacije i sazivanja ekumenskih sabora. U drugom poglavlju Govor kanonskopravnih dokumenata o pravu patronata autor kronološki prikazuje shvaćanje prava patronata od Gracijanova Dekreta, preko nekoliko odabranih traktata i disertacija te priručnika i rječnika kanonskog prava druge polovice 19. i prve polovice 20. stoljeća. Naglasak je stavio na Zakonik kanonskog prava iz 1917. godine, koji je konzultirao u izvorniku. Posebno ističemo kako u ovom poglavlju student Siketić nije podlegao napasti korištenja sekundarne literature, već je agilno i detaljno pristupio iščitavanju objavljenih izvora na latinskom, engleskom, njemačkom i francuskom jeziku. U trećem poglavlju Pravo patronata nad župom Komor (Bedekovčina) 1913.-1938. na osnovu građe pohranjene u Nadbiskupijskom arhivu u Zagrebu (fond Nadbiskupski duhovni stol) i Državnom arhivu u Zagrebu (fond Obitelj Deželić) student donosi konkretan primjer primjene prava patronata u zalazu njegova postojanja od 1913. do 1937. na primjeru župe Bedekovčina i njezinog patrona baruna dr. Ambroza Vranyczany-Dobrinovića. Na ovom je primjeru autor dokazao slojevitost i složenost prava patronata. Autor je ispravno pozicionirao svoje teze te ih argumentirano potvrdio u Zaključku.
Nedvojbeno možemo zaključiti kako je ovdje predložen rad vrijedan Rektorove nagrade jer je student minuciozno obuhvatio uz povijesno istraživanje arhivske građe i donošenje konkretnog slučaja primjene kanonskog prava, također povijesni kontekst što rad čini izvornom znanstveno zaokruženom cjelinom. Teze su razborito postavljene i jasno obrazložene, a sam rad je logično koncipiran u skladu sa znanstvenim pristupom i metodologijom karakterističnom i primjerenom znanstvenim istraživanjima. U konačnici rad je pisan jasnim i razumljivim stilom. Poseban je doprinos rada uzorno temeljita analiza izvora vezana uz temu te činjenica da u hrvatskom govornom području ne nalazimo rad ovakve tematike, stoga smo uvjereni kako će naći put i do šire publike jer ne bi posramio ni puno iskusnijeg znanstvenika. Na osnovu svega navedenog držimo kako rad Vatroslava Siketića zaslužuje predloženu nagradu koja bi mu predmnijevamo bila ne samo poticaj za daljnji rad, nego i potvrda dosadašnjeg zauzetog rada.

doc. dr. sc. Ana Biočić
110. Marin Golubović MEĐUNARODNOPRAVNI SUBJEKTIVITET SVETE STOLICE: POVIJESNI I PRAVNI TEMELJ
Sažetak Činjenica da nas pravni poredak okružuje i prati kroz čitav život očituje se na svakom koraku. Ukoliko se osobe udružuju u zajednički pothvat opet ih prate norme kojih se moraju držati kako bi u svom dogovoru i pothvatu uspjeli. Ista činjenica prati svaku državnu tvorevinu, potrebno je pravo koje će regulirati svaki oblik udruživanja i međusobnog funkcioniranja kako na lokalnom, a onda još više i na međunarodnom planu jer globalizacija, napredak tehnologije i revolucija u komunikaciji učinile su danas više nego ikada veliku potrebu za pravnom sigurnošću unutar pravnog prometa. Upravo stoga važno je imati jasno definirano tko s kim i na koji način može ući u određeni pravni posao koji će ispravnim očitovanjem pravne volje donijeti i ispravne pravne učinke. Na taj način promatramo i Svetu Stolicu kao sui generis subjekt međunarodnopravnoga poretka koji iako s veoma malim teritorijalnim područjem ima veliki utjecaj na međunarodnopravnome planu. 
Summary The fact that the legal order surrounds us and follows the whole life is manifested and visible at every step. If people are joining into a joint venture, they must follow the standards that they have to keep in order to succeed in their deal and venture. The same fact follows every state creation, it is necessary to regulate every form of association and mutual functioning both locally and even more internationally, because of the globalization, technology advancement and revolution in communication which have made today more than ever a great need for legal security within legal traffic. It is therefore important to have a clear definition of who and with whom and how to enter a particular legal affair that will, with the proper manifestation of legal will give rise to the correct legal effects. In this way, we also observe the Holy See as a sui generis subject of an international legal order which, although with a very small territorial area, has a major influence on the international legal framework.
Obrazloženje mentora Lucija Babić (lbabic@kbf.hr)
Poštovani,
Marin Golubović student je IV. godine Integriranog diplomskog Filozofsko-teološkog studija Katoličkog bogoslovnog fakulteta, pod mojim je mentorstvom napisao rad pod naslovom „Međunarodnopravni subjektivitet Svete Stolice: povijesni i pravni temelj“ te ga prijavio za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2018./2019.
Kao mentor navedenoga rada u nastavku obrazlažem prijavu argumentima kako slijede.
Pohvalno je nastojanje studenta da se svojim istraživanjem upušta u povijesno-pravne izvore koji upućuju na elemente međunarodnog subjektiviteta Svete Stolice kao i osnove modernoga međunarodnog prava koji govore o međunarodnopravnom subjektivitetu Svete Stolice sui generis.
U radu je vidljiv interdisciplinarni pristup odnosno autor povezuje povijest i pravo, što se ogleda u samoj podjeli rada. Rad je podijeljen u tri poglavlja. U prvom poglavlju autor prikazuje dinamiku razvoja službe papinskog izaslanika, raznih nastojanja i intervenata rimskih prvosvećenika u rješavanju sporova i promicanju mira. Dotičući se problematike svakoga razdoblja autor ističe elemente i prethodnice današnje uloge Svete Stolice i njena priznanja od strane drugih (država i međunarodnih organizacija) kao subjekta međunarodnoga prava.
U drugom poglavlju služeći se eminentnim autorima međunarodnoga prava izlaže kriterije kojima je potrebno udovoljiti za stjecanje međunarodnopravnog subjektiviteta kao i vrste subjekata međunarodnoga prava (država, međunarodnih organizacija…) ističući posebnost Svete Stolice koja jest subjekt međunarodnoga prava i to sui generis.
Treće poglavlje daje pregled djelovanja Svete Stolice kao subjekta međunarodnoga prava kroz njeno diplomatsko djelovanje i uspostavu odnosa sa 176 država, potpisivanjem brojnih međunarodnih ugovora sa raznim državama uređujući materiju od zajedničkog interesa kao i članstvom u raznim međunarodnim organizacijama, stalnim promatračem pri UN-u.
Iz navedenoga se može zaključiti da naslov rada odgovara njegovu sadržaju. Jezik kojim se autor služi jest razumljiv.
Rad je samostalno izrađen, sa dosljednom metodologijom primjerenom samom istraživanju. Autor se koristi pravnim izvorima i literaturom kako na hrvatskom tako i na stranom jeziku.
Na temelju prethodno iznesenoga, smatram da rad pokazuje zadovoljavajući stupanj znanstvenog istraživanja, povezivanja i tumačenja pravnih izvora dajući doprinos na znanstvenom području. Stoga preporučujem rad Marina Golubovića s uvjerenjem da udovoljava kriterijima izvrsnosti potrebnima za dodjelu Rektorove nagrade za individualni znanstveni rad u području humanističkih znanosti.

S poštovanjem,


doc. dr. sc. Lucija Boljat

Prirodne znanosti

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

Autori Naslov
111. Tea Borojević, Kristina Kukrika ODREĐIVANJE BIOGENIH ELEMENATA U HRVATSKIM ČOKOLADAMA ULTRAZVUČNIM RAŠČINJAVANJEM I ICP-OES ANALIZOM
Sažetak Čokolada je najpoznatija i najkonzumiranija slastica na svijetu. Često je stigmatizirana u društvu kao namirnica koja deblja i nije zdrava, međutim jedan od ciljeva ovog rada je dokazati suprotno i pokazati da kakao masa, kao glavni sastojak čokolade, sadrži hranjive tvari važne za rast i razvoj djece, ali i očuvanje zdravlja odraslih. Čokolada je bogata biogenim elementima. To su kemijski elementi koji izgrađuju živa bića i neophodni su za njihovo normalno funkcioniranje. U ovom radu kvantitativno su određivana tri biogena elementa: kalcij, magnezij i željezo. U radu je ultrazvučnim raščinjavanjem pripremljeno, a ICP-OES analizom određena količina željeza, kalcija i magnezija u 9 čokolada hrvatskih proizvođača s različitim udjelom kakao mase.Zbog današnjih pokušaja da se razviju nove ili nadograde postojeće metode pripreme uzoraka kako bi analize bile još brže i uspješnije, ultrazvučno raščinjavanje se u ovom radi koristi da bi se uspostavila alternativa klasičnim i neklasičnim metodama raščinjavanja koje su često sporije i koriste više temperature i veće količine otapala. Ultrazvučno potpomognuta priprema čvrstog uzorka (raščinjavanje, otapanje, ekstrakcija) je dokazano važna i u pogledu zelene kemije. Postupci su jednostavni i jasni, sigurni, traju kraće od uobičajenih analiza i koriste manje količine otapala i energije. Stoga je u ovom radu modificirana metoda iz literature za pripremu uzoraka za daljnju analizu. Potvrđeno je da je metoda primjenjiva za određivanje anorganskog analita u organskoj matrici.ICP-OES je jedna od najuspješnijih metoda za karakterizaciju višeelementnih tvari. Prednosti ICP-OES su njena brzina, široki linearno dinamični raspon, niske granice određivanja te otpornost i robusnost. Navedenom metodom dobivene su količine odabranih analita, te su oni izraženi u mg/100 g čokolade. Najveće količine magnezija i željeza dobivene su u čokoladi s najvećim udjelom kakao mase (Mikado 72 %, Zvečevo), što ukazuje da magnezij i željezo u čokoladu dospijevaju iz zrna kakaa. Nasuprot tome, najveće količine kalcija određene su u čokoladama s manjim udjelom kakao mase (Dorina mliječna čokolada bez dodanih šećera), što ukazuje da kalcij u čokoladu dospijeva iz mlijeka, čija se količina povećava sa smanjenjem kakao mase.
Summary Chocolate is the most famous and most popular dessert in the world. It is often stigmatized in society as a food that contributes to obesity and is not healthy. However, one of the aims of this paper is to prove the opposite and to show that cocoa mass, as the main ingredient of chocolate, contains nutrients important for the growth and development of children, as well as the preservation of adult health. Chocolate is rich in biogenic elements. These are the chemical elements that build living beings and are necessary for their normal functioning. In this paper three biogenic elements are quantitatively determined: calcium, magnesium and iron. In this paper, ultrasonic digestion was used for sample preparation, and ICP-OES analysis for quantification of iron, calcium and magnesium in 9 chocolate samples from Croatian producers with different cocoa mass content.Due to today's attempts to develop new or upgrading existing sample preparation methods to make the analyzes even faster and more successful, ultrasonic digestion is used to create an alternative to classical and non-analytical methods that are often slower and use higher temperatures and higher solvent amounts. Ultrasonic assisted solid sample preparation (rendering, dissolution, extraction) has been proven to be important also in terms of green chemistry. Procedures are simple and clear, safe, shorter than usual, and use less solvents and energy. Therefore, in this paper, the modified method of preparation of the samples for further analysis has been used. It has been confirmed that the method is applicable for the determination of  inorganic analytes in an organic matrix.ICP-OES is one of the most successful methods for characterizing multi-element substances. The advantages of ICP-OES are its speed, wide linear dynamic range, low limiting accuracy, and robustness. By this method, the quantities of the selected analytes were obtained and expressed in mg/100 g of chocolate. The highest amounts of magnesium and iron were determined in chocolate with the highest share of cocoa mass (Mikado 72%, Zvečevo), indicating that magnesium and iron in chocolate come from cocoa beans. In contrast, the largest amounts of calcium are determined in chocolates with lower proportion of cocoa mass (Dorina milk chocolate without added sugar), indicating that calcium comes out of milk, because the amount increases with the cocoa mass decrease.
Obrazloženje mentora Danijela Ašperger (dasperger@fkit.hr)
MENTOROVO OBRAZLOŽENJE
ZA DODJELU REKTOROVE NAGRADE
U AKADEMSKOJ GODINI 2018./2019.

Ovaj rad je izrađen s ciljem popularizacije znanosti, ali i hrvatskih konditorskih proizvoda kao što su čokolade. Imamo tri značajne i utjecajne prehrambene konditorske tvrtke koje proizvode slastice među kojima su i vrlo kvalitetni proizvodi s visokim udjelom kakao mase poznati i van granica Republike Hrvatske (RH). Često mi kao građani RH radije posežemo za proizvodima drugih inozemnih proizvođača nego li za našim proizvodima jer tuđe je uvijek bolje i kvalitetnije.
Glavni cilj ovog rada je bilo razbiti famu kako hrvatski proizvodi nisu kvalitetni, odnosno potvrditi prisutnost biogenih elemenata željeza, kalcija i magnezija u svim ispitivanim uzorcima. Osim toga dati uvid u to što je to uistinu bijela čokolada. Također, cilj je bio razviti i primijeniti jednostavnu metodu ultrazvučnog postupka raščinjavanja organske matice kao bi se u dobivenoj otopini mogli odrediti spomenuti biogeni elementi suvremenom i preciznom metodom induktivno spregnute plazme s optičkim emisijskim spektrometrom (ICP-OES).
U tu svrhu analizirani su realni uzorci čokolade kupljeni u trgovačkim lancima na području grada Zagreba, a dobiveni su zanimljivi rezultati koji upućuju na kvalitetne hrvatske proizvode.
Znanstveni rad pod naslovom „ODREĐIVANJE BIOGENIH ELEMENATA U HRVATSKIM ČOKOLADAMA ULTRAZVUČNIM RAŠČINJAVANJEM I ICP-OES ANALIZOM“ izrađen je u laboratorijima Zavoda za analitičku kemiju na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije kao rezultat suradnje kolegica Tee Borojević (studentica druge godine diplomskog studija Primijenjena kemija) i Kristina Kukrika (studentica treće godine preddiplomskog studija Kemijsko inženjerstvo).
Naime, njihova suradnja započeta je na Zavodu za analitičku kemiju jer su se iskazale kao izvrsne studentice na mojim kolegijima Instrumentalna kemijska analiza, Nedestruktivne metode kemijske analize u umjetnostni i arheologiji, te na kolegiju Procesna i instrumentalna analiza. Između ostalog prihvatila sam mentoriranje ovog rada zbog njihove želje za radom u laboratoriju te njihovog entuzijazma jer su sa mnom sudjelovale na radionicama o čokoladi u sklopu Dana otvorenih vrata i na Festivalu znanosti te ih je to potaknulo da mi predlože upravo ovu temu za rad koji bi išao na natječaj za Rektorovu nagradu. Suradnja je rezultirala ovim originalnim znanstvenim radom koji je na kraju otvorio niz drugih pitanja i nastaviti će našu znanstvenu suradnju. Zapravo, rezultati ovog rada publicirati će se kao originalni znanstveni rad u kojem će se istaknuti složena priprema uzoraka za analizu na ICP-OES uređaju, validacija primijenjene instrumentalne metode, ali i vrlo zanimljivi rezultati realnih uzoraka čokolade koja do sada nije napravljena za hrvatske proizvode koliko je poznato u dostupnoj pretraženoj literaturi.
Osim svega navedenog, želim istaknuti da su studentice koje su izradile ovaj znanstveni rad izvrsne odnosno vrlo dobre studentice koje su aktivne ne samo na Fakultetu u nastavi već su aktivne kao demonstratori, u promicanju struke te da su aktivne i u nizu udruga. Studentica Tea Borojević aktivna je ne samo kao demonstrator već je sudjelovala kao ispomoć kod održavanja Međunarodne škole kromatografije, članica je studentske sekcije HDKI, sudjelovala je kao ispomoć na Festivalu znanosti 2018. i 2019., na Danu otvorenih vrata 2019, ispomoć na 26. Skupu Hrvatskih kemičara i kemijskih inženjera u Šibeniku te radi kao turistički pratitelj, a ima izvrstan prosjek ocjena (4,500). Istovremeno kolegica Kristina Kukrika također je aktivna kao demonstratorica, sudjeluje kao ispomoć na Danu otvorenih vrata i na Festivalu znanosti 2019. s vrlo dobrim prosjekom ocjena (4,000).
Kao što je vidljivo iz svega navedenog radi se o vrlo talentiranim i vrijednim mladim kolegicama koje su spremne raditi istovremeno na više kolosjeka i pri tome biti izvrsne i temeljite, te su pokazale sklonost timskom radu pri čemu sam i ja uživala u radu s njima, i ovom prilikom im zahvaljujem na jako lijepoj suradnji i ustrajnosti.
Iz navedenih razloga, predlažem rad pod naslovom „ODREĐIVANJE BIOGENIH ELEMENATA U HRVATSKIM ČOKOLADAMA ULTRAZVUČNIM RAŠČINJAVANJEM I ICP-OES ANALIZOM“, a kojeg su izradile vrlo samostalno uz mnogo spretnosti i entuzijazma kolegice Tea Borojević i Kristina Kukrika, za dobivanje prestižne i cijenjene Rektorove nagrade u akademskoj godini 2018./2019. kao dodatni poticaj za ove izvrsne mlade studentice.


U Zagrebu, 29. travnja 2019.

Mentorica:

Prof. dr. sc. Danijela Ašperger
112. Elvira Pek Abiotički procesi razgradnje cefdinira u okolišu
Sažetak Prisutnost farmaceutika, a posebice antibiotika u okolišu pridonijela je većoj pozornosti istraživanja njihova ponašanja u okolišu. Najveći problem prisutnosti antibiotika u okolišu je širenje rezistencije bakterija na iste. U ovom radu ispitana su dva abiotička procesa razgradnje, hidroliza i fotoliza, kojima su farmaceutici izloženi nakon dolaska u okoliš. Hidrolitička razgradnja cefdinira ispitana je pri različitim pH-vrijednostima (4, 7 i 9) i temperaturama (20 °C, 35 °C i 50 °C) u periodu od 30 dana. Rezultati ispitivanja pokazali su da hidrolitička razgradnja cefdinira ovisi o temperaturi i pH-vrijednosti. Hidrolitička razgradnja se pokazala znatno brža u alkalnim uvjetima u usporedbi sa kiselim i neutralnim uvjetima na svim ispitivanim temperaturama. Ovisnost konstante brzine reakcije o temperaturi opisana je Arrheniusovom jednadžbom s Ea u rasponu od 78,41 do 82,33 kJ/mol. U svim slučajevima kinetika hidrolitičke razgradnje je opisana reakcijom prvog reda s vremenima poluraspada u rasponu od 0,45 – 135,9 dana. Fotolitička razgradnja ispitana je pod utjecajem umjetnog sunčevog zračenja u različitim vodenim maticama (jezerska, riječna, morska voda te sintetske otpadne vode) i pri različitim pH-vrijednostima. Rezultati su pokazali da je razgradnja cefdinira vrlo brza s vremenima poluraspada u rasponu od 16 do 23 min. Nešto brža razgradnje je u također u alkalnim uvjetima. Također, ispitan je utjecaj huminske kiseline i nitrata, kao najčešće prisutnih tvari u prirodnim vodama te su identificirana tri razgradna produkta; FP1 (m/z 396), FP2 (m/z 352) i FP3 (m/z 365). Navedena istraživanja su značajna s ekološkog aspekta jer će dobiveni rezultati pridonijeti razumijevanju ponašanja farmaceutika u okolišu kako bi se u budućnosti ozakonile njihove maksimalno dopuštene koncentracije u okolišu.
Summary The occurrence of pharmaceuticals, especially antibiotics in the environment increased attention to their environmental fate. Antibiotic resistance is currently a major problem connected with their presence in the environment. After the release in the environment, pharmaceuticals may be exposed to two abiotic processes, hydrolysis and photolysis, which were investigated in this work. The results showed a dependence of hydrolysis on temperature and pH-values. Cefdinir hydrolytic degradation appeared to be much faster at alkaline conditions compared to acidic and neutral conditions at all investigated temperatures. Temperatures dependence of the hydrolysis rate constant was quantified by Arrhenius equation with Ea in the range 78,41 - 82,33 kJ/mol. In all cases hydrolysis followed the first-order kinetics with half-lives ranged from 0,45 to 135,9 days. Photolytic degradation of cefdinir was studied by the effects of the simulation sunlight irradiation in different water matrices (lake, river, sea water and synthetic wastewaters) and at different pH-values. It was observed that cefdinir degrade very quickly wit half-lives 16 to 23 min. A little bit faster degradation was also obtained in alkaline conditions. Also, the influence of humic acids and nitrate, as the most common substances present in natural waters was studied. Three degradation products were identified; FP1 (m/z 396), FP2 (m/z 352) and FP3 (m/z 365).The mentioned research is significant from the environmental aspect since obtained results will complete knowledge about the behavior of pharmaceuticals in the environment which will help in legislation their maximum permissible levels in the environment. 
Obrazloženje mentora Martina Biošić (mperisa@fkit.hr)
Zagreb, 02. svibnja 2019.


Povjerenstvo za dodjelu Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu
Povjerenstvo za znanstveni i umjetnički rad studenata Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu


PREDMET: Obrazloženje mentora o udovoljavanju kriterijima izvrsnosti znanstvenog rada studentice Elvire Pek pod nazivom „Abiotički procesi razgradnje cefdinira u okolišu“


Studentica Elvira Pek, izradila je na Zavodu za analitičku kemiju, Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu rad pod naslovom „Abiotička razgradnja cefdinira u okolišu“ u okviru znanstvene problematike projekta „Sudbina farmaceutika u okolišu i tijekom naprednih postupaka obrade vode“ (IP-2014-09-2353) financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost.
Farmaceutici spadaju u tzv. nova zagađivala za koje još uvijek ne postoje zakonske regulative niti su postavljene maksimalno dozvoljene koncentracije u okolišu, a smatra se da njihova prisutnost u okolišu predstavlja rizik koji ne smije biti zanemaren. Važnost istraživanja farmaceutika u okolišu potkrepljuje i činjenica da je pet farmaceutika uvršteno na listu za praćenje (Watch list) europske Okvirne direktive o vodama kao spojevi čiju prisutnost u okolišu treba pratiti. Dolaskom u okoliš farmaceutici su podvrgnuti različitim procesima razgradnje koji vode smanjenju koncentracije početne molekule farmaceutika i nastajanja novih spojeva, tzv. razgradnih ili transformacijskih produkata.
Sukladno navedenom, cilj istraživanja provedenih u ovom radu bio je ispitati procese abiotičke razgradnje, hidrolize i fotolize, cefdinira u okolišu. Rezultati ostvareni u sklopu ovog istraživanja pridonose boljem razumijevanju njegova ponašanja, kao jednog iznimno često korištenog antibiotika, u okolišu. Nadalje, dobivena saznanja trebala bi pripomoći uklanjanju cefdnira iz okoliša, čime bi se smanjio rizik od njegova mogućeg negativnog utjecaja na zdravlje ljudi kao i na vodeni svijet.
Tijekom rada studentica je pokazala izniman interes za problematiku istraživanja, aktivno sudjelovala u svim fazama istraživanja. U prvoj fazi istraživanja temeljito je pristupila pretraživanju literature, dok je u provođenju eksperimentalnog rada pokazala visoku razinu samostalnosti. U posljednjoj fazi, fazi pisanja, studentica je pokazala sposobnost i samostalnost tijekom interpretacije rezultata i donošenju zaključaka. Unatoč dugotrajnim istraživanjima koje je bilo potrebno provesti kako bi se dobio ovako kvalitetan rad, moram naglasiti da studentica niti u jednom trenutku nije pokazala dozu „umora“. Dapače, tijekom provođenja istraživanja sve zadatke je odradila s lakoćom i puno veselja.
Rad udovoljava svim kriterijima izvrsnosti, a prezentirani rezultati predstavljaju značajan znanstveni doprinos u rješavanju problematike farmaceutika u okolišu. Uzimajući u obzir dobivene rezultate, predanost i trud studentice, od srca ju preporučam i podupirem u prijavi za Rektorovu nagradu. Vjerujem da bi joj nagrada poput ove bio dodatni poticaj za nastavak bavljenja znanstvenim radom.
S poštovanjem,

dr. sc. Martina Biošić, znanstvena suradnica
Zavod za analitičku kemiju
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
e-mail: mperisa@fkit.hr
113. Marko Rukavina Elektrokemijska sinteza samoorganizirajućih TiO2 NT i dekoriranje površine sa svrhom primjene u fotokatalitičkom reaktoru za razgradnju 1H-benzotriazola
Sažetak Materijali bazirani na nanostruktuiranom TiO2 jedni su od najistraživanijih materijala posljednjih 40ak godina, a u ovom radu je ovaj materjal proučavan sa svrhom primjene u fotokatalizi. Jedno od glavnih ograničenja za navedenu primjenu TiO2 u fotokatalizi je široki energijski procjep, Eg = 3,2 eV, čime je njegova moguća primjena ograničena samo na UV zračenje. Kako bi se povećala efikasnost TiO2 nanostruktura kao fotokatalizatora te proširilo spektralno područje u kojem je fotokatalizator aktivan, primijenjeni su različiti pristupi modifikacije sintetiziranih TiO2 nanostruktura. Sama sinteza samoorganizirajućih TiO2 NT provedena je elektrokemijskom oksidacijom u organskom elektrolitu etilen glikolu s 0,3 % NH4F i 12 % H2O pri naponu od 60 V, 3 sata. Površinska modifikacija srebrom odrađena je fotoredukcijskim postupkom, dok je dekoriranje s FeOOH / Fe2O3 postignuto hidrotermalnom sintezom. Za karakterizaciju se koristila  skenirajuća elektronska mikroskopija (SEM), energijski razlučujuća rendgenska spektroskopija (EDS) i rendgenska difrakcija. Kao modelno onečišćivalo korišten je benzotriazol (BT), a u fotokatalitičkom testu svi fotokatalizatori ponašali su se po kinetici prvoga reda.
Summary Materials based on nanostructured TiO2 are among the most prominent materials of the last 40 years, and have been studied for the purpose of use in photocatalysis. One of the main limitations for the application of TiO2 in photocatalysis is a wide energy bandgap, Eg = 3.2 eV, so its possible application being limited to UV radiation. In order to increase the efficiency of the TiO2 nanostructure as a photocatalyst and expand the spectral area in which the photocatalyst is activated, different approaches to modifications of the synthesized nanoparticles of TiO2 were applied. The synthesis of self-assembled TiO2 NT was obtained by electrochemical oxidation in organic electrolyte ethylene glycol with 0.3% NH4F and 12% H2O at 60V voltage for 3 hours. Surface modification with silver was done by photo-reduction, while decoration with FeOOH / Fe2O3 was achieved by hydrothermal synthesis. SEM, EDS and XRD were used as characterization methods. Benzoltriazole was used as model pollutant, while all the photocatalysts in photocatalytic test behaved on the kinetics of the first order.
Obrazloženje mentora Vladimir Dananić (vdananic@fkit.hr)
Opći cilj ovog rada je priprava nanostrukturiranog materijala na bazi TiO2
koji bi imao primjenu kao fotokatalizator za pročišćavanje otpadnih voda.
Cilj je pripraviti fotokatalizator koji će biti aktivan pod utjecajem
sunčevog zračenja, uključujući i vidljivi (Vis.) dio spektra.

Specifični ciljevi su elektrokemijska sinteza samoorganizirajućih TiO2
nanocjevčica (NT), njihova površinska modifikacija (dekoracija) s
različitim metalima za krajnju primjenu kao fotokatalizator s
fotoaktivnošću u Vis dijelu zračenja. Specifično, cilj je dobiti
fotokatalizator koji je imobiliziran na površinu (u našem slučaju površina
titana) kako nakon pročišćavanja vode od zagađivača ne bi ostao u
pročišćenoj vodi. Osim toga, cilj je postići bolju fotokatalitičku
aktivnost od komercijalnog nanometarskog praha TiO2-P25 za degradaciju
opasnih organskih tvari (kao npr. benzotriazola koruštenog kao modelni
zagađivač), u reaktoru za pročišćavanje vode od organskih tvari.
114. Mia Gotovuša Fotokatalitička razgradnja diazepama s imobiliziranim TiO2
Sažetak U novije vrijeme puno pozornosti pridaje se zaštiti okoliša. Napredak civilizacije kroz razvoj znanosti, industrije, kao i drugih grana čovjekova djelovanja za sobom je povukao niz pozitivnih i negativnih posljedica. Naime, razvoj znanosti omogućio je otkriće novih kemijskih, primjerice farmaceutskih tvari, od kojih su mnoge postale lijekovi u humanoj i veterinarskoj medicini. Zatim, razvojem poljoprivredne proizvodnje sve više su se počele koristiti agrokemikalije (pesticidi, insektici, herbicidi, fungicidi) kako bi se usporile ili spriječile bolesti biljaka. Industrijski razvoj doveo je do nastanka velikih postrojenja, čije se otpadne vode ispuštaju u prirodne prijamnike. Neovisno o načinu dolaska u okoliš, farmaceutici u njemu podliježu različitim procesima razgradnje. Hidroliza i fotoliza neki su od primjera tih procesa, koji se u vodenom okolišu javljaju pod utjecajem Sunčeva UV-zračenja. Razgradnjom farmaceutika nastaju novi spojevi, koji mogu biti i toksičniji od polaznog spoja. Iz toga se razloga pristupilo pomnom proučavanju metoda obrade otpadnih voda prije njihova ispuštanja u okoliš, od onih klasičnih postupaka (filtracije, ozonizacije i drugih) do novije istraživanih, naprednih oksidacijskih procesa, na kojima se temelji i ovaj rad. Istraživana je primjena UV-A zračenja na razgradnju farmaceutika diazepama, u kombinaciji s katalizatorom titanijevim dioksidom (TiO2) imobiliziranom na dvije vrste mrežica, uz dodatnu primjenu otopine vodikovog peroksida različitih koncentracija. Analiza ispitivanih uzoraka tekućinskom kromatografijom visoke djelotvornosti pokazala je da diazepam ne hidrolizira, a maksimum apsorpcije postiže pri valnoj duljini od 231 nm, uz vrijeme zadržavanja od 10,04 min. Također, prisustvo imobiliziranog katalizatora titanijeva dioksida značajno pridonosi razgradnji diazepama pod utjecajem UV-A zračenja, a brzina razgradnje veća je u sustavima u kojima se koristila i otopina vodikovog peroksida veće koncentracije. Primjenom masene spektrometrije identificirano je pet razgradnih produkata diazepama (m/z = 267, m/z = 273, m/z = 301, m/z = 271 i m/z = 303), a procjenom njegove toksičnosti utvrđeno je da diazepam posjeduje razvojnu toksičnost te niski bioakumulacijski faktor.
Summary Lately, more attention has been paid to environmental protection. The progress of civilization through the development of science, industry, and other branches of human activity has led to a number of positive and negative consequences. Namely, the development of science has enabled the discovery of new chemicals, for example, pharmaceuticals, many of which have become medicines in human and veterinary medicine. Then, since the development of agricultural production, agrochemicals (such as pesticides, insects, herbicides, fungicides) have increasingly been used in order to slow down or prevent plant diseases. Industrial development has led to the emergence of large plants, whose wastewater is discharged into natural receivers. Regardless of the way of coming into the environment, the pharmaceuticals in it are subject to various degradation processes. Hydrolysis and photolysis are some of the examples of these processes that appear in the aquatic environment under the influence of Sun's UV radiation. Disintegration of the pharmaceutical results in new compounds, which may be more toxic than the starting compound. For this reason, thorough studies of wastewater treatment methods prior to their release into the environment have taken place, ranging from classical methods (filtration, ozonization and others) to the newly investigated, advanced oxidation processes which are also base of this study. The aim was to investigate the application of UV-A radiation to the diazepam removal in combination with the catalyst titanium dioxide (TiO2), which was immobilized on two types of meshes, with the addition of hydrogen peroxide solution of different concentrations. Analysis of the tested samples by high-performance liquid chromatography showed that diazepam did not hydrolyze, while the peak absorption was achieved at a wavelength of 231 nm with a retention time of 10.04 min. In addition, the presence of immobilized titanium dioxide catalyst significantly contributed to the degradation of diazepam under the influence of UV-A radiation, and the rate of decomposition was higher in systems where a higher concentration of hydrogen peroxide solution was used. Using mass spectrometry, five diazepam degradation products were identified (m/z = 267, m/z = 273, m/z = 301, m/z = 271 i m/z = 303), whereas the estimation of toxicity found that diazepam possesses developmental toxicity and low bioaccumulation factor.
Obrazloženje mentora Dragana Mutavdžić Pavlović (dmutavdz@fkit.hr)
PREDMET: Obrazloženje za dodjelu Rektorove nagrade na temelju pisanog znanstvenog rada studentice Mije Gotovuše

Na temelju Natječaja za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2018./2019., Sveučilišta u Zagrebu raspisanog 12. veljače 2019., predlažem samostalan znanstveni rad u pisanom obliku studentice 1. godine diplomskog studija Kemijskog inženjerstva Mije Gotovuše:

Fotokatalitička razgradnja diazepama s imobiliziranim TiO2

za Rektorovu nagradu 2018./2019.

Obrazloženje: Rad je napisan na 64 stranica. Podijeljen je na sljedeća poglavlja: 1. Uvod, 2. Opći dio, 3. Eksperimentalni dio, 4. Rezultati i rasprava, 5. Zaključak, 6. Zahvale, 7. Literatura, te sažetak na hrvatskom i engleskom jeziku. Rad sadrži 7 tablica, 47 slike i 58 literaturnih citata.

U radu je ispitana fotokatalitička razgradnja farmaceutika diazepama u prisutnosti titanijeva dioksida kao katalizatora. Diazepam kao psihoaktivni lijek koji pomaže opuštanju mišića i ublažavanju tjeskobe, nesanice te raznih oblika napadaja u vrlo čestoj je primjeni. Iz tog razloga je za očekivati njegovu prisutnost u okolišu. Jednom ispušten u okoliš, diazepam kao i ostali farmaceutici podliježe različitim procesima razgradnje. Disipacija farmaceutika u vodenom okolišu kontrolirana je različitim razgradnim mehanizmima. Glavnim procesima su se pokazali oni koji uključuju aerobnu i anaerobnu biorazgradnju i abiotičku transformaciju, odnosno razgradnju pod utjecajem UV-zračenja, hidrolizom ili, pak, sorpcijom na sediment. Intenzitet pojedinog od prethodno navedenih procesa ovisit će o fizikalno-kemijskim svojstvima određenog farmaceutika, kao i o karakteristikama okoliša u kojem se taj farmaceutik našao. Međutim, većina je farmaceutskih tvari ipak otporna na hidrolizu što čini ovu razgradnu reakciju zanemarivom kad je u pitanju većina lijekova u humanoj medicini. S druge strane, izravna i neizravna fotoliza primarni su putevi abiotičke transformacije farmaceutika u površinskim vodama. Izravna je fotoliza rezultat direktne apsorpcije Sunčeva zračenja, dok neizravna fotoliza uključuje primjenu prirodnih fotosenzibilizatora.

Tema znanstvenog rada studentice Mije Gotovuše je dosta aktualna jer je istraživana primjena UV-A zračenja na razgradnju farmaceutika diazepama, u kombinaciji s katalizatorom titanijevim dioksidom (TiO2) imobiliziranom na dvije vrste mrežica, uz dodatnu primjenu otopine vodikovog peroksida različitih koncentracija. Heterogena fotokataliza se kao i napredni oksidacijski procesi pokazala boljom alternativom u odnosu na klasične procese razgradnje zagađivala. Također, kako bi se utvrdila sudbina ovog farmaceutika kada je izložen UV-zračenju, analizirana je njegova toksičnost te su identificirani produkti njegove razgradnje.

Ovaj rad je hvale vrijedan doprinos u području očuvanja okoliša, koji ukazuje na problem do kojeg dolazi ukoliko farmaceutik diazepam dođe u okoliš, na koji način se može ubrzati njegova razgradnja u vodenom mediju i koji su produkti njegove razgradnje. Rad je samostalan istraživački rad van nastavnog procesa studentice Mije Gotovuše. Tijekom izrade ovog rada studentica je pokazala veliki interes za problematiku zagađenja okoliša te visoki stupanj inicijative, ustrajnosti i upornosti u rješavanju problema kao i sklonost k istraživačkom radu. Tijekom eksperimentalnog dijela istraživanja odlično se snalazila u radu s visokosofisticiranom znanstvenom opremom, a pokazala je i zavidno poznavanje engleskog jezika. Mia je vrlo marljiva, savjesna i pouzdana studentica, a svoju marljivost i odgovornost pokazala je već tijekom studiranja pri čemu je od početka studija svake godine bila najbolja studentica na studiju Kemijsko inženjerstvo. Tako je preddiplomski studij na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije završila s najvećom pohvalom SUMMA CUM LAUDE, a u tom smjeru je nastavila i na diplomskom studiju.

Iako se ovim radom samo načela problematika na kojoj svakako treba još puno raditi, rad studentice Mije Gotovuše "Fotokatalitička razgradnja diazepama s imobiliziranim TiO2" s obzirom na sve prethodno rečeno udovoljava kriteriju izvrsnosti te ga stoga predlažem za nagradu Rektora 2019.


Mentor:
Prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Farmaceutsko - biokemijski fakultet

Autori Naslov
115. Tea Kuvek Redoks-potencijali ferocenskih derivata. Računalna DFT studija.
Sažetak B3LYP metoda, najpoznatiji hibridni DFT funkcional, redovito se koristi pri predviđanju redoks-potencijala računalnim modelima. Za provjeru točnosti izračuna redoks-potencijala ferocenskog para, od IUPAC-a preporučene reference u nevodenim otapalima, korištena je SMD-B3LYP/6-31G(d)/LanL2TZf teorijska razina. Koristeći ovaj postupak, izračunati su redoks-potencijale niza ferocenskih derivata. Za neke su derivate rezultati pokazali značajno odstupanje eksperimentalnih od računalnih vrijednosti. Te iznimke uključuju ferocenske derivate čiji su supstitenti vezani putem C, S, N, B, ili P atoma. Većina ih je monosupstituirana, ali su pogrješke uočene i kod disupstituiranih (uključujući i ansa-derivate) ferocenskih derivata.Korištena DFT metoda povećava stabilnost oksidirane ferocenske specije (ferocenijev radikal). Prema tome, izračunata je vrijednost redoks-potencijala određenog ferocenskog derivata preniska pa proizlazi da je takav spoj jaki reducens. Odstupanja sežu i do 1000 mV, što je energetski ekvivalentno iznosu od 100 kJ/mol. Promatrana su tri parametra kao potencijalni uzroci promatrane pogrješke: funkcional, bazni skup i model solvatacije. Otkriveno je da je Hartree-Fock izmjena, implementirana u hibridnu DFT metodu, glavni uzrok uočenog neslaganja eksperimenta i teorije.
Summary The B3LYP method, the most popular hybrid density functional, is regularly applied in state-of-the-art computational models for predicting redox potentials. Benchmark calculations of absolute reduction potential of ferricinium/ferrocene couple, the IUPAC-proposed reference in nonaqueous solution, include the SMD-B3LYP/6-31G(d)/LanL2TZf protocol. We used this procedure to calculate redox potential for a series of ferrocene derivatives. In a number of cases a significant discrepancy between experimental and calculated data was detected. The cases include substituents bonded to ferrocene system via C, S, N, B, or P atom. Most of them are monosubstituted, some are disubstituted, including ansa-derivatives. The same error appeared in a large number of ferrocene derivatives collected throughout the literature. This DFT method overestimates the stability of oxidized ferrocene species (ferricenium radical). Therefore, the calculated value of redox potential for specific ferrocene derivative is too low, and the compound appears/pretends as an extremely strong reducing agent. The deviation amounts to 1000 mV, which corresponds to energy equivalent of 100 kJ/mol. Three variables were assessed to detect a possible origin of the observed failure: functional, basis set, and solvation model.  It comes out that the Hartree-Fock exchange fraction in hybrid DFT methods is the main source of the error. 
Obrazloženje mentora Valerije Vrček (vvrcek@pharma.hr)
Tea Kuvek, studentica Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, odradila je vrlo kvalitetno znanstveno istraživanje o prikladnosti modernih teorijskih modela za izračun redoks-potencijala ferocenskih derivata. Otkrila je da literaturno opisane i vrlo popularne DFT metode, poput B3LYP ili M06L funkcionala, ne mogu točno predvidjeti elektrokemijska svojstva navedenih spojeva. U pojedinim slučajevima pogreške izračuna premašuju 1000 mV, što je kemijski neprihvatljivo. Dakle, usprkos tvrdnjama u znanstvenim radovima, mnoge su razvikane kvantno-kemijske metode pale na ispitu studentice Tee Kuvek. Budući se radi o seriji organometalnih spojeva koji imaju sve veću važnost u području biosenzora i kemije materijala, ovi novi su podaci upozorenje da mnoge DFT metode treba s oprezom koristiti.
Osim što je sustavno provela usporedbu eksperimentalnih i teorijskih vrijednosti redoks-potencijala, studentica Tea Kuvek je proširila istraživanje s ciljem da se otkrije koji je temeljni razlog da sofisticirane teorijske razine promašuju očekivanja znanstvenika (i vrijednosti redoks-potencijala). Samostalno je mijenjala parametre koji su redoviti dio računskih procedura, vrstu funkcionala, solvatacijske modele i bazne skupove, te je uočila da je takozvana Hartree-Fock izmjena, koja je uključena u pojedine (hibridne) DFT modele, glavni krivac za neslaganje između eksperimenta i teorije.
Time je njezino istraživanje postala zaokružena cjelina, a zaključak, temeljen na njezinim rezultatima, sadrži važan savjet (budućim) korisnicima DFT modela – pretjerana implementacija Hartree-Fock izmjene smanjuje moć predviđanja hibridnih funkcionala.
Tea Kuvek je mjesecima radila na ovoj studiji, kompetentno je svladala vrlo teško područje i željna je nastaviti s istraživanjima. U tome će je svakako motivirati Rektorova nagrada, stoga je snažno podupirem u ovoj prijavi na natječaj.
Srdačan pozdrav
Prof. dr. Valerije Vrček, mentor
116. Sofia Shkunnikova Uloga supstituenata u Hofmann-Löffler-Freytagovoj sintezi nikotina: kvantno-kemijska studija
Sažetak Hoffman-Löffler-Freytagova (HLF) reakcija kemijska je reakcija čiji su konačni produkti zasićeni heterociklički spojevi s dušikom te se njene moderne inačice mogu uspješno koristiti u svrhu sinteze peteročlanih heterocikličkih spojeva s dušikom biološkog podrijetla s farmakološkim djelovanjem kao što su nikotin te njegovi derivati. Odlučujući je korak u HLF reakciji prijenos vodikova atoma (HAT, engl. hydrogen atom transfer) s N-radikala na C-radikal. Hoće li reakcija biti termodinamički i kinetički povoljna, ovisi o stabilnosti C- i N-radikala.Fokus ovog rada stavljen je na detaljno istraživanje ključnog HAT koraka sinteze nikotina. Putem kvantno-kemijskih izračuna kvantificirani su utjecaji supstituenata na dušikovom i na ugljikovom atomu na HAT stupanj kako bismo pretpostavili najpovoljniji reakcijski put. Razmatrane su i stereo-neselektivna reakcija čiji je produkt racemična smjesa i stereospecifična reakcija kojom nastaje (S)-nikotin. Definirana je energijska barijera intermolekularnih HAT reakcija na supstituiranim modelima amina s etanom te na supstituiranim modelima alkana s metilaminom. Rezultati dobiveni na manjim modelima iskorišteni su za sužavanje izbora povoljnih supstituenata za prekursore za sintezu nikotina intramolekulskom reakcijom. U završno razmatranje ušli su supstituenti koji značajno destabiliziraju N-radikal, a stabiliziraju C-radikal koji nastaje kao produkt HAT reakcije. Izdvojene su tri najuspješnije kombinacije za stereospecifičnu sintezu nikotina.Kvantno-kemijskim izračunima dobiven je uvid u povoljniju i efikasniju metodu planiranja sinteze i samu sintezu nikotina i njegovih farmakološki aktivnih derivata koristeći HLF metodologiju.
Summary Hofmann-Löffler-Freytag (HLF) reaction is a chemical reaction in which a saturated heterocyclic nitrogen compound is generated. Its modern alternatives can be successfully used to synthesize saturated heterocyclic nitrogen nature-derived pharmaceuticals such as nicotine and its derivatives. The rate-determining step of HLF is hydrogen atom transfer (HAT) in which a hydrogen atom is abstracted from the carbon atom by a nitrogen-centered radical. The stability of C- and N-centered radicals determines whether the reaction is feasible. In this study we will focus on the details of the rate-determining HAT step of nicotine synthesis. Through quantification of substitution effects in the HAT step of the reaction on both nitrogen and carbon atom we found better synthetic routes both for the original (racemic mixture) product and the stereoselective one. We have defined the energy barriers of the intermolecular HAT reactions of model substituted amines with ethane and reactions of model substituted alkanes with methylamine. Obtained results were then used to narrow down potentially successful substituents for different precursors to nicotine synthesis which stabilize the C-centered radical but have an opposite effect on the N-centered radical. Three especially successful combinations of substituents on C- and N-centered radicals have been found. Quantum-chemical calculations have been used to elucidate the most feasible and efficient way to plan and execute the synthesis of nicotine and its pharmaceutically potent derivatives by using HLF methodology. 
Obrazloženje mentora Davor Šakić (dsakic@pharma.hr)
Rad pod naslovom “Uloga supstituenata u Hofmann-Löffler-Freytagovoj sintezi nikotina: Kvantno-kemijska studija” izradila je Sofia Shkunnikova, studentica druge godine studija Medicinske biokemije na Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Za temu istraživanja, studentica je odabrala aktivno istraživanu i važnu temu C-H funkcionalizacije nereaktivnih C-atoma bez korištenja metalnih katalizatora. Detaljnim i iscrpnim pregledom literature studentica je pronašla rad objavljen u 1909. godini koji opisuje stereo-neselektivnu sintezu nikotina, te sličan rad objavljen 2019. godine koji opisuje stereospecifičnu sintezu nikotina, te odlučila dati mehanističku podlogu predloženim radikalskim mehanizmima unutar Hofmann-Löffler-Freytag (HLF) reakcijskog okvira. Korištenjem sofisticiranih kvantno-kemijskih tehnika po prvi put je detaljno opisan reakcijski profil HLF reakcije prilikom sinteze nikotina, te je proučena uloga supstituenata na termodinamiku i kinetiku reakcije.
Zahtjevan rad s dugotrajnim i opsežnim kvantno-kemijskim izračunima pokazale su zavidno snalaženje i upornost studentice, a brojni rezultati i izvedeni zaključci mogu se primijeniti prilikom usmjerene sinteze novih spojeva važnih u farmaceutskoj industriji. Ovo istraživanje je originalno znanstveno istraživanje i opravdano zaslužuje kandidaturu za Rektorovu nagradu.

dr. sc. Davor Šakić

Zavod za analitičku kemiju
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Sveučilište u Zagrebu

U Zagrebu, 2. svibnja, 2019.

Prirodoslovno-matematički fakultet

Autori Naslov
117. Kristian Bodulić, Paula Štancl RAČUNALNA ANALIZA SLJEDOVA OGULINSKE ŠPILJSKE SPUŽVICE (EUNAPIUS SUBTERRANEUS SKET & VELIKONJA, 1984) PRIKUPLJENIH TEHNOLOGIJOM SEKVENCIRANJA NANOPORAMA
Sažetak Metode sekvenciranja sljedeće generacije stalno napreduju prema bržem i jeftinijem dobivanju dugih sljedova sa što manjom stopom pogreške. Primjena dugih sljedova dobivenih tehnologijom sekvenciranja nanoporama (Oxford Nanopore Technologies, ONT) ima velik potencijal u mnogim genomskim i biomedicinskim istraživanjima, a posebno u sastavljanju genoma de novo. Međutim, ova tehnologija još uvijek je ograničena velikim udjelom pogrešaka takvih sljedova, koji se na osnovu mjere kvalitete eliminiraju iz daljnjeg istraživanja. Cilj našeg istraživanja bio je identificirati i usporediti kvalitetne i nekvalitetne sljedove s obzirom na stopu i vrstu pogreške, a zatim i ispraviti pogreške u sljedovima prikupljenim sekvenciranjem nanoporama u svrhu dobivanja što točnijih sljedova. Koristili smo podatke iz pokusa sekvenciranja genomske DNA ogulinske špiljske spužvice (Eunapius subteranneus Sket i Velikonja, 1984) za koji su izrađene sekvence korištenjem dvije tehnologije; sekvenciranje metodom Illumina i nanoporama. Napravili smo sravnjenje točnijih i kraćih sljedova izknjižnice Illumina s odabranim uzorkom sljedova dobivenim tehnologijom sekvenciranja nanoporama. Dobiveno sravnjenje iskoristili smo za analizu i ispravljanje pogrešaka u uzorku sljedova dobivenih sekvenciranjem nanoporama. Odredili smo da je stopa pogreške u kvalitetnim sljedovima 8,61%, a u nekvalitetnim sljedovima 10,55%. Analizom glavnih komponenti ustanovili smo visok stupanj sličnosti navedenih skupina sljedova obzirom na udjele vrsta pogrešaka. U postupku ispravljanja, smanjili smo stopu pogreške u kvalitetnim sljedovima na 1,23%, odnosno u nekvalitetnim sljedovima na 2,33% pri čemu smo ispravili više od 60% svih pogrešno očitane baze u obje skupine sljedova. Uspješnost ispravljanja   sljedova provjerili smo taksonomskom klasifikacijom sljedova, kao i funkcijskom klasifikacijom pronađenih proteina. Sravnjenjem analiziranog uzorka sljedova s bazom neredundantnih proteina programom DIAMOND pokazali smo višestruko povećanje broja pronađenih proteina uispravljenim sljedovima, uključujući proteine ogulinske špiljske spužvice. Također, upotrebom algoritma LCA (engl.  last common ancestor)  utvrdili smo povećanje broja sljedova pridruženih kategorijama Metazoa i Porifera nakon njihova ispravljanja. Isto tako, ispravljanjem sljedova pronašli smo veći broj proteina čija funkcija nije opisana kod ogulinske špiljske spužvice. Prikazani rezultati korak su prema poboljšanju kvalitete sljedova prikupljenih sekvenciranjem nanoporama. Upotrebom ispravljenih sljedova u sastavljanju genoma hrvatskog endema i jedine stigobiontske spužve na svijetu, ogulinske špiljske spužvice, zasigurno će se dobiti odgovori na brojna biološka pitanja, kao i uvidi u nove, za sada nepoznate značajke skrivene biologije spužvi.
Summary Next-generation sequencing technologies are constantly being improved towards a quicker generation of longer and less erroneous reads. Reads obtained by nanopore sequencing technology (Oxford Nanopore Technologies, ONT) present great potential in genomic and biomedical applications, especially in de novo genome assembly. However, reads generated with this technology still suffer from high sequencing error rates, resulting in their flagging as low quality and subsequent elimination from downstream processing. The goal of this study was to compare high-quality vs. low-quality long reads and correct identified errors in the genomic sequencing dataset obtained by both nanopore and Illumina sequencing of the endemic cave sponge (Eunapius subterraneus Sket & Velikonja, 1984). We aligned reads obtained by a less error-prone Illumina sequencing technology against a selected sample of nanopore reads in order to identify nanopore sequencing errors and correct them. We calculated the error rate of high-quality and low-quality nanopore reads to be 8,61% and10,55% respectively. Using principal component analysis we determined a high degree of similarity between both read groups regarding the ratio of error types. By correcting high-quality and low-quality reads we reduced their error rate to 1,23% and 2,33% respectively, while reducing the overall basecalling error rate by more than 60%. In order to estimate the correction efficiency, we also classified the reads by their taxonomy and function. By aligning the reads to the non-redundant protein database using DIAMOND, we demonstrated that their correction drastically increased the number of found proteins, including the proteins of the endemic cave sponge. Furthermore, using the LCA (last common ancestor) algorithm, we found that the correction increased the number of reads classified as Metazoa and Porifera. Finally, by examining the functional classification of the proteins found in the corrected reads, we identified an increased number of proteins whose function in the endemic cave sponge is still unknown. The demonstrated results represent a significant step in improving the nanopore sequencing quality of the endemic cave sponge genome. The use of corrected reads in assembling the genome of the endemic cave sponge, the only stygobitic sponge in the world, could provide answers to many biological questions and also shed a light on unknown features of the hidden biology of sponges.
Obrazloženje mentora Kristian Vlahoviček (kristian.biol@pmf.hr)
Tehnologija prikupljanja genetičke informacije – tzv. sekvenciranje, najbrže je rastuća tehnologija u povijesti čovječanstva. U samo pedeset godina od prvog otkrića kako čitati gene pa do danas, mogućnosti sekvenciranja skratile su postupak čitanja ljudskog genoma sa deset godina na svega nekoliko sati, uz istovremeno smanjenje cijene od pet redova veličine, sa stotinu milijuna dolara na manje od tisuću. Ovakav rast discipline nazvane genomika nije svojstven čak niti informatičkoj tehnologiji, a omogućuje nam da vrlo brzo i točno prikupimo potpunu nasljednu informaciju ne samo ljudi, već i svih biljaka. Životinja, bakterija ili virusa. Osim neizmjerne važnosti takve informacije u novom pristupu dijagnozi i liječenju, tzv. personaliziranoj ili ciljanoj medicini, genetičke informacije jednako su vrijedne i u ostalim sferama ljudskog djelovanja – poljoprivredi, biotehnologiji, otkrivanju novih materijala i slično. Najnovije tehnologije sekvenciranja, tzv. sekvenciranje treće generacije, omogućuje po prvi puta čitanje pojedinačnih molekula DNA prilikom prolaska kroz pore u električno nabijenoj membrani, koristeći isključivo njena fizikalna svojstva. Ova tehnologija, sekvenciranje nanoporama, doprinijela je smanjenju samih uređaja za sekvenciranje do veličine prijenosnih telefona, a ujedno je i smanjila cijenu samog postupka uzorkovanja. Također, ovom metodom moguće je u jednom prolasku pročitati do danas najdulje slijedove DNA, do duljine čak i nekoliko stotina tisuća baza, za razliku od prethodne tehnologije kojoj je ograničenje čitanja nekoliko stotina baza. Međutim, sekvenciranje nanoporama još uvijek ne dostiže razinu točnosti prethodnih metoda, pa je stoga potrebno u samu predobradu takvih podataka uzeti u obzir i veću stopu greške u pročitanim sljedovima, kao i po mogućnosti takve greške ispraviti, što je još uvijek predmet brojnih istraživanja i tehnoloških unaprijeđenja.

Studenti Paula Štancl i Kristian Bodulić, polaznici prve godine diplomskog studija molekularne biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, u istraživačkoj grupi za bioinformatiku pri Zavodu za molekularnu biologiju biološkog odsjeka, izradili su na ovoj tematici pod mojim mentorstvom rad pod naslovom „RAČUNALNA ANALIZA SLJEDOVA OGULINSKE ŠPILJSKE SPUŽVICE (EUNAPIUS SUBTERRANEUS SKET & VELIKONJA, 1984) PRIKUPLJENIH TEHNOLOGIJOM SEKVENCIRANJA NANOPORAMA“. Na skupini podataka prukupljenih sekvenciranjem genoma endemske stigobiontske spužve koja je predmet istraživanja u grupi, proveli su opsežnu analizu profila pogreške nastale sekvenciranjem nanoporama.

Studenti Paula Štancl i Kristian Bodulić tijekom intenzivnog rada u 1. i 2. semestru diplomskog studija sveobuhvatnim skupom statističkih metoda usporedili su sekvence dobivene trećom generacijom sekvenciranja s onima prikupljenim prethodnim metodama i izradili su metodu i protokol za njihovo ispravljanje. Ovaj protokol uvelike nam je pomogao pri sklapanju genoma spužve Eunapius subterraneus, omogućivši nam da mnogo bolje iskoristimo prikupljene podatke koje smo do tada isključivali iz analize kao nepouzdane. Njihovi rezultati iznimno su vrijedni jer predstavljaju sistematski pristup u analizi i ispravljanju grešaka sekvenciranja tehnologijom treće generacije, i kao takvi naći će široku primjenu i izvan trenutno korištene svrhe i kao takvi pogodni su za objavu u znanstvenoj literaturi.

Važno je napomenuti da su studenti Paula Štancl i Kristian Bodulić ovaj rad izradili s iznimnom razinom samostalnosti, što je uključivalo i složen postupak razvoja računalnih programa, sistematizaciju i analizu ogromnih količina eksperimentalnih podataka, korištenje brojnih bioinformatičkih računalnih alata i zahtjevnu interpretaciju njihovih rezultata, kao i sveukupnu vizualnu prezentaciju dobivenih rezultata. Rad su osmislili i napisali samostalno, uz konzultacije s mentorom isključivo na konceptualnoj razini, što je pokazatelj njihovog velikog intelektualnog kapaciteta i potencijala za budući znanstvenoistraživački rad. Vjerujem da bi nagrada Rektora Sveučilišta u Zagrebu dodatno učvrstila njihov interes za znanost i nagradila ogroman trud, znanje i zalaganje koji su uložili u svom dosadašnjem studiju i radu u grupi, na ovom radu ali i drugim znanstvenim aktivnostima unutar grupe za bioinformatiku, koje uspijevaju na vlastitu inicijativu obavljati, usprkos zahtjevnom nastavnom programu.

Zbog svega navedenog svesrdno preporučam da se za ovaj rad studentima Pauli Štancl i Kristianu Boduliću dodijeli Rektorova nagrada u akademskoj godini 2018/2019.
118. Ana Senkić Proizvodnja 2-D materijala procesom mehaničke eksfolijacije
Sažetak Prvi otkriveni 2-D materijal, grafen, proizveden je tehnikom mehaničke eksfolijacije. Iako tehnika nema poželjnu skalabilnost i kontrolu sinteze uzoraka poput nekih drugih tehnika dobivanja uzoraka, njena je prednost u tome što se na ovaj način mogu dobiti uzorci grafena visoke čistoće i niske koncentracije defekata. Također, uzorci nisu izmijenjeni pod utjecajem podloge (zbog, primjerice, dopiranja i naprezanja) što omogućuje izučavanje intrinsičnih svojstava neizmijenjenog jednosloja materijala.Iz kristala grafita i volfram-diselenida (WSe2) mehaničkom eksfolijacijom dobiveni uzorci različitih debljina su prenešeni na prethodno očišćenu Si/SiO2 podlogu. Koristeći konfokalni mikroskop u Laboratoriju za lasersku mikroskopiju na Institutu za fiziku debljina slojeva uzoraka se preliminarno odredila pomoću optičkog kontrasta.Uzorci su zatim snimljeni i mikro-Raman spektroskopijom. Ta je metoda jednoznačno potvrdila da je riječ o jednosloju grafita (grafenu) te jednako fascinantnom trosloju niskih koncentracija defekata. Također, tom je metodom potvrđeno uspješno izoliranje jednosloja WSe2 analiziranjem fotoluminescencijskog spektra.Kao komplementarna metoda u određivanju debljine slojeva koristila se i mikroskopija atomskih sila (AFM) koja nije reproducirala očekivane rezultate za grafen zbog postojanja struktura na podlozi preko kojih se nalazila atomski tanka ravnina grafena. Iako metoda nije bila precizna u određivanju debljine grafena, dala je vrlo dobre rezultate za debljinu jednoslojnog WSe2.Osim AFM-a, za određivanje debljine WSe2 koristila se i nova metoda, skenirajuća mikroskopija potencijala (KPFM), koja je potvrdila rezultate AFM-a tj. uspješno izoliranje jednosloja WSe2.
Summary Graphene is the first discovered 2-D material. It was produced by a process called mechanical exfoliation. Although it is not possible to control the sample synthesis with this technique, its greatest advantage is producing high-quality samples with low defect-concentration. By using this technique, the substrate does not have any effect on the samples (e.g., doping or straining) which enables us to investigate intrinsic properties of pristine monolayers. From bulk graphite and tungsten-diselenide (WSe2) I exfoliated samples which had different thicknesses and then I transferred them onto Si/SiO2 substrate, which was previously cleaned. Using a confocal microscope, preliminary sample thickness was obtained using optical contrast.With Raman spectroscopy it was unambiguously determined that Raman spectra belonged to monolayer graphite (graphene) and the equally fascinating tri-layer. I have also concluded that those samples had low defect concentration. By analysing the photoluminiscence spectrum it was confirmed that exfoliated WSe2 sample was atomically thin.As a complementary method in determining sample thickness I used atomic force microscopy (AFM). Unfortunately, due to discovered impurities underneath graphene sheet, expected results could not be obtained. Impurities were produced during process of mechanical exfoliation, as they were found in both graphene and WSe2 samples. However, the expected thickness of the WSe2 sample was obtained using both techniques: AFM and the new, more advanced scanning potential microscopy (KPFM).
Obrazloženje mentora Nataša Vujičić (nvujicic@ifs.hr)
Ana Senkić studentica pete godine istraživačkog smjera fizike na Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu izradila je pod mentorstvom dr.sc. Ive Batistića, redovnog profesora na Fizičkom odsjeku PMF-a i dr.sc. Nataše Vujičić, znanstvene suradnice s Instituta za fiziku rad pod naslovom ''Proizvodnja 2D materijala mehaničkom eksfolijacijom''. Eksperimentalni rad je u potpunosti napravljen na Institut za fiziku, pri čemi se koristila moderna eksperimentalna oprema poput konfokalnog mikroskopa, mikroskopa atomskih sila (AFM) i skenirajućeg elektronskog mikroskopa (SEM). Na Institutu za fiziku se jednoslojni uzorci dvodimenzionalnih (2D) materijala dobivaju epitaksijalnim rastom i CVD metodom, a ovo je prvi put da se jednoslojni uzorak dobio tehnikom mehaničke eksfolijacije. Navedenom tehnikom se dobiju uzorci nejednake veličine i debljine pa stoga ova tehnika nije pogodna za kontroliranu izradu kakva je potrebna kod tranzistora i sličnih složenih uređaja, ali ovako dobiveni uzorci imaju sačuvana intrinzična svojstava, što je važno za razumijevanje elektronske strukture materijala posebno u svjetlu izrade heterosturktura (uzoraka sačinjenih od dva ili više različitih 2D materijala). Dvodimenzionalni materijali predstavljaju jedinstvenu klasu nanomaterijala koji su polučili značajan interes tijekom prošlog desetljeća. Mehanička eksfolijacija grafena 2004., za koju su Novoselev i Geim 2009. godine dobili i Nobelovu nagradu iz fizike, potaknula je istraživanje 2D materijala koje je značajno raslo te rezultiralo otkrićem nekoliko drugih klasa 2D materijala sa širokim spektrom njihovih svojstava. Veliku obitelj slojevitih kristalnih materijala čine dihalkogenidi prijelaznih metala (eng. transition metal dichalcogenides- TMDs). TMDs materijali, kemijske formule MX2, gdje je M prijelazni metal, a X S, Se ili Te posjeduju jedinstvena i vrlo obećavajuća elektronička i optička svojstva. Ovisno o kombinaciji prijelaznih metala i halkogenog atoma, elektronsko ponašanje može se mijenjati od poluvodičkog do metalnog i supravodljivog. Područje istraživanja fizike 2D materijala već je petnaest godina vrlo živo i dinamično područje istraživanja, s velikim brojem znanstvenih radova u časopisima visokog utjecaja, s ciljem ostvarenja napretka u kontroli sinteze 2D materijala i njihovih heterostruktura, u razumijevanju njihovih fundamentalnih svojstava, kao i mogućnosti integracije tih materijala i u funkcionalne uređaje (optovoltaički uređaji, fotonički uređaji, tranzistori i sl.). Eksperimentalni rad načinjen u okviru ovog rada obuhvaćala su tri faze: (1) priprema uzoraka; (2) modifikacija postojećeg eksperimentalnog postava i njegova karakterizacija te (3) karakterizacija dobivenih uzoraka optičkim i pretražnim tehnikama. U svom radu, kolegica je potpuno samostalno uspjela, tehnikom mehaničke eksfolijacije izolirati jednoslojne i višeslojne uzorke dvodimenzionalnih (2D) materijala poput grafena (jednosloja grafita) i WSe2. Tako dobivene uzorke je istražila tehnikom konfokalne mikroskopije, mjerenjem Raman i emisijskih spektara uzoraka. Ove tehnike su se pokazale odličnim tehnikama za istraživanje jednoslojnih i višeslojnih materijala, koji, zbog prirode međudjelovanja laserske svjetlosti s materijom u uvjetima zatočenja materije u dvije dimenzije pokazuju visoki stupanj razlikovnosti te komparativnu prednost u odnosu na druge eksperimentalne tehnike. Kroz ovaj dio eksperimentalnog rada, kolegica je uz pomoć mentorice, a kasnije potpuno samostalno radila mjerenja optičke karakterizacije uzoraka, koji čine i okosnicu ovog rada. Također, pretražnim tehnikama (AFM, SEM), uz pomoć kolega s Instituta za fiziku, istražila su se i strukturna svojstva dobivenih uzoraka te su dobiveni rezultati korelirali s optičkim spektroskopskim tehnikama. Tijekom rada Ana je pokazala predanost istraživačkom radu, usvojila je vještine koje daleko prelaze opseg dosad stečenog znanja usvojenog kroz formalno fakultetsko obrazovanje, iz razloga što navedene eksperimentalne tehnike predstavljaju moderne eksperimentalne tehnike koje se sreću u suvremenim laboratorijima, s kojima se kao student nije imala prilike sresti. U posljednjih sedam mjeseci, Ana se upoznala sa eksperimentalnim radom, samostalno je rješavala zadane eksperimentalne probleme te kao dio tima sudjelovala u eksperimentalnom radu, u području koje spaja optičku fiziku i fiziku materijala. Stoga predlažem rad ''Proizvodnja 2D materijala mehaničkom eksfolijacijom'' za Rektorovu nagradu u akademskoj godini 2018./2019. Ivo Batistić (ivo.phy@pmf.hr)
Rad Ane Senkić predstavlja jedan mali ali kompleksni znanstveni rad, u cijelosti napravljen na Institutu za fiziku pod mentorstvom dr.sc. Nataše Vujičić, i kojem sam prihvatio biti pokrovitelj i komentor.

Mehanička eksfolijacija je tehnika izrade monoatomnih ili višeatomnih slojastih materijala. Slojasti materijali, čak i kada nije riječ samo o jednom ili nekoliko atomskih slojeva, imaju izuzetna zanimljiva fizikalna svojstva jer se u njima pojavljuju sva moguća stanja razbijene simetrije: strukturna sumjerljiva i nesumjerljiva uređenja, magnetska uređenja svih vrsta, supravodljivost, Wignerova rešetka, stanja koja su topološki zaštićena, itd. Osim vrlo zanimljive fizike koja dopire do samih granica našeg razumijevanja, dvodimenzionalni slojasti materijali su zanimljivi i s tehnološke strane. Ane Senkić se je prihvatila istraživati upravo ove slojaste materijale
dovedene do njihove osnovne bazične strukture - jednoatomnog sloja.

Tipična eksperimentalna istraživanja materijala su plod suradnje više grupa, od kojih se jedna bavi isključivo proizvodnjom uzoraka, a druga ili više njih karakterizacijom uzoraka i mjerenjima zanimljivih fizikalnih svojstava. Svi ti poslovi na kojima inače rade cijeli timovi ljudi, ovdje su rezultat rada i zalaganja Ane Senkić, studentice 5. godine istraživačkog studija fizike: (i) proizvodnja uzoraka, (ii) njihova karakterizacija, (iii) te fizikalna mjerenja.

Iz svega navedenog, smatram da se radi o radu vrijednom svake pažnje koji zaslužuje da ga se prikladno nagradi.
119. Marko Pavlović, Lara Božičević Flickr kao znanstvena baza:Upotreba mrežnog servisa za pohranu slika u istraživanju biogeografije i taksonomije trnovratki (Orthoptera: Tetrigidae)
Sažetak     Taksonomija i biogeografija su među najstarijim biološkim disciplinama, koje popisuju i sistematiziraju raznolikost živog svijeta na zemlji, već nekoliko stoljeća. Muzejske zbirke temelj su prirodoslovnih istraživanja, jer predstavljaju vjerodostojno mjesto na kojem se materijal dugoročno pohranjuje i o kojem brinu stručnjaci. Kako živimo u dobu tehnologije i društvenih mreža, tako se povećava zanimanje za prirodu i gubitak vrsta, a povećanje interesa rezultiralo je velikom količinom podatakaobjavljenih na mrežnim servisima. Na društvenoj mreži Flickr, koju profesionalni i amaterski fotografi koriste za pohranu slika, objavljeno je mnogo fotografija trnovratki, koje su stara i nepoznata porodica ravnokrilaca, čiji su članovi manji od jednog centimetra.            Glavni cilj ovoga rada je izvući podatke pridružene svim fotografijama trnovratki, Tetrigidae i usporediti koliko je skup podataka opsežan u usporedbi s povijesnim zbirkama trnovratki.      Sve informacije do kojih smo mogli doći uređene su u obliku tablice metapodataka, gdje su sve fotografije identificirane (do najnižeg mogućeg taksonomskog nivoa) i uz to su uz svaku fotografiju označeni potporodica, tribus, rod, vrsta, rasprostranjenost (država i detaljan lokalitet), datum fotografiranja (ili objave), autor i poveznica na kojoj je fotografija dostupna (ili nije).      Tablica metapodatka sadržava 871 ulaz (redak), što predstavlja više od 871 primjerka (jer se na nekim fotografijama nalazi više od jedne jedinke), od kojih su 652 (75%) identificirani barem do razine roda, a 218 (25%) nisu identificirane. Za 706 ulaza (81%) lokalitet je poznat, a za 218 (25%) nije. Zabilježili smo ukupno 139 vrsta (31 nije određena do razine vrste), koje pripadaju 70 rodova, 11 tribusa, od 14 koliko ih postoji i osam potporodica, što predstavlja sve poznate potporodice. Samo četiri od 871 poveznice nisu radile tijekom dvogodišnje izrade rada.    Najbolje su dokumentirane trnovratke Europe i Sjeverne Amerike, za koje je prema fotografijama čak moguće i pratiti sezonsku aktivnost, koja se poklapa s onom objavljenom u literaturi. Ova dva kontinenta najbolje su zastupljena zbog najmanjeg broja vrsta, ali i ekonomske situacije zemalja, u kojima ima najviše amaterskih znanstvenika i u kojima su ljudi najbolje osviješteni po pitanju zaštite prirode. Na drugu stranu, ne postoji usporediv broj podataka za tropske zemlje, ali se može reći da je sezonska aktivnost više manje stabilna tijekom cijele godine.Iako Južna Amerika, Afrika, Madagaskar i otoci jugoistočne Azije s Novogvinejskom regijom nemaju broj podataka razmjeran njihovoj raznolikosti u usporedbi s Europom i Sjevernom Amerikom, fotografije iz ovih područja imaju veću znanstvenu vrijednost. Među fotografijama trnovratki tropskih područja, pronašli smo nove nalaze u rasprostranjenosti nekih vrsta (primjerice Clinophaestus robustus iz Tajlanda, Discotettix belzebuth sa Bornea, iz Malezije, Trachytettix scaberrimus iz Zambije ili Tripetalocera ferruginea sa Bornea), pronašli smo prve nalaze nekih vrsta otkako su opisane (primjerice Hovacris undulata s Madagaskara, Vingselina trituberculata iz Australije, sa planine Tamborine, Paraphyllum antennatum s Bornea, iz Malezije, Phaesticus monilliantennatus iz NR Kine, Gorochovitettix kannackiensis iz Vijetnama) i čak smo pronašli (barem) dvije nove vrste (jednu iznovog roda, iz NP Ranomanafe na Madagaskaru i jednu iz roda Scelimena iz NP Teman Negara na Malezijskom poluotoku).     Bolivar je osnovao sistem klasifikacije trnovratki 1887. s 259 vrsta, 45 rodova unutar 6 sekcija, što znači da je naš set bogatiji od Bolivarovog po pitanju rodova, ali ne i po pitanju vrsta. Naš set podataka je pogodan za taksonomska i biogeografska istraživanjima i ne zaostaje za klasičnim metodama.
Summary       Taxonomy and biogeography have been among the oldest biological disciplines, inventorying and classifying Earth’s living diversity for already a few centuries.Museum collection have been serving asthe basis for natural history research all over the world, as they represent reference point where historical material has been deposited continuously and is being curated by experts in the field.In the era of technology and online social networks, public interest in natural diversity and its sudden loss has never been higher, and the same applies for the amount of information uploaded online. Flickr is online network for uploading high quality photos and is used by numerous professional and amateur photographs. A lot of pygmy grasshoppers (family Tetrigidae) photographs are uploaded to Flickr. Pygmy grasshoppers are old, obscure and not well known orthopteran group, whose members areusually less than 1 cm long.         The main aim of the study was to extract data from all the Tetrigidae photographs found in Flickr and to compare how comprehensive is the data set in comparison with historical museum collections in which pygmy grasshoppers' specimens have been deposited.    All the available information is sorted in metadata table, where we identified all the photos (to as specific taxonomic level as possible) and annotated subfamily, tribe, genus and species, distribution data (country and specific locality), date of photography (or of uploading), author and link on which thephotographs are available (or not).    We gathered 871 entries (rows) in the table, representing more than 871 specimen (as in some photographs there are more than one specimen), of which 652 (75 %) entries were identified to at least level of genus, while 218 (25%) not. For 706 (81%) entries locality was identified, while for 165 (19%) locality remains unknown. We identified altogether 139 species (31 not identified to the level of species), belonging to 70 genera, 11 tribes (out of 14 defined) and 8 subfamilies (all of the known). Only 4 out of 871 link did not work during two-year duration of the study.      Europe and North America are the best documented continents in which photographs follow groundhoppers seasonal activity (as published), what could be due to the fewest number of species and the best financial situation, meaning the highest number of citizen scientists and more people with cameras, but also due to consciousness for protection of nature. In tropical areas, seasonal activity is stable, but data are are not nearly as comprehensive as for Europe and N America.     Even though South America, Africa, Madagascar, Asia and islands of SE Asia with New Guinean region do not have dataset proportional with northern regions in terms of diversity, photos from these areas have much higher scientific value, meaning that they represent new distribution data for no well known species (as for example in the case of Clinophaestus robustus from Thailand, Discotettix belzebuth from Malaysia: Borneo, Holocerus lucifer from Madagascar, Scelimena hexodon from Borneo, Trachytettix scaberrimus from Zambia, Tripetalocera ferruginea from Borneo), first record of species since description (case of Hovacris undulata from Madagascar, Vingselina trituberculata from Australia: Mt. Tamborine, Paraphyllum antennatum from Borneo, Phaesticus monilliantennatus from PR China, Gorochovitettix kannackiensis from Vietnam) or even new speciesfindings (as case of a new Cladonotin from Ranomafana in Madagascar and new Scelimena from Teman Negara in Malaysia).       When founding the classification system of Tetrigidae in 1887., Bolvar dealt with 259 species assigned o 45 genera within six sections, what means that our metadata represent richer dataset in the means of generic diversity, but somewhat smaller in the terms of species diversity. Our metadata set s suitable for taxonomic and biogeographic research and does not lag behind classic methods.
Obrazloženje mentora Damjan Franjević (damianf.biol@pmf.hr)
1. Originalnost i izvrsnost rada proizlazi iz činjenice da je po prvi puta u svijetu jedna društvena mreža korištena za taksonomska i biogeografska istraživanja. Specifičnost rada je što je kao društvena mreža odabran Flickr zbog količine fotografija i raznolikosti članova, a kao skupina odabrani su Monaški skakavci ili trnovratke (Tetrigidae), raznolika skupina koja nastanjuje sve kontinente, za koju postoje vjerodostojni identifikacijski ključevi, i za koje postoje eksperti u svrhu provjere identifikacije. Za razliku od nekadašnjih putovanja i skupljanja materijala, danas postoje bioinformatičke biogeografske metode. Lokalna biogeografija i danas se bazira na terenskom radu i sakupljanju podataka kako bi se procijenila raznolikost nekog područja. S druge strane danas su društvene mreže oblik komunikacije koji služi lakšoj razmjeni informacija, interesa te novih ideja putem virtualnih zajednica. U ovom radu je iskorišteno upravo postojanje jedne globalne društvene mreže kako bi se pomoću nje prikupili metapodaci za biogeografska i taksonomska istraživanja bez potrebe napuštanja računalnog okružja. Hvale vrijedna ideja čija šira pojavnost u znanosti tek slijedi. Ukratko pionirski rad studenata Sveučilišta u Zagrebu. Nakon in vivo, in vito i in silico usudio bi se reći novo doba in social media istraživanje u biologiji.

2. U sklopu ovog rada Marko Pavlović i Lara Božičević su ispitali mogu li podatci s društvenih mreža parirati tradicionalnim setovima podataka (muzejskih ili literaturnih) u taksonomiji i biogeografiji. Kako bi se ispitalo koliko društvene mreže mogu doprinijeti taksonomiji i biogeografiji, izabrana je specifična mrežna platforma i specifična skupina životinja. U tu svrhu su: 1) koristeći društvenu mrežu za razmjenu i objavu slika Flickr istražiti koliko vrsta trnovratki živi na određenim kontinentima i u određenim zemljama te usporediti podatke s Flickr-a s objavljenim podatcima i kvantificirati njihov doprinos; 2) koristeći Flickr ekstrapolirati životne cikluse trnovratki određenog područja i usporediti ih s literaturnim podatcima u svrhu kvantificiranja doprinosa; 3) izraditi bazu podataka (slika s pripadajućim metapodatcima) fotografija trnovratki s Flickr-a koja bi služila znanstvenicima u daljnjim istraživanjima i; 4) identificirati vrste u svrhu moguće zaštite.
Da bi došli do rezultata koji opravdavaju postavljene ciljeve kolege su morale pronaći velik broj fotografija, odnosno velik broj vrsta, približno broju vrsta s kojima je baratao Bolivar kad je utemeljio sistem klasifikacije Monaških skakavaca
3. Značaj rada u okviru struke proizlazi iz činjenice da studenti po prvi puta u svijetu pokazali kako društvene mreže predstavljaju neiscrpan izvor podataka za taksonomska i biogeografska istraživanja. Izvor lako dostupan, globalan i mnogo veći od onog o kakvom su taksonomi i biogeografi prošlosti mogli samo sanjati. Studenti su došli do izuzetno zanimljivog i do sada nepoznatog znanstvenog pitanja koje glasi: Koliko društvene mreže mogu pridonijeti znanju o rasprostranjenosti, brojnosti i raznolikosti neke skupine? Kako bi došli do odgovora na to pitanje morali su se najprije upoznati s metodama taksonomije i biogeografije nekad i danas, upoznati se s metodama identifikacije i opisa organizama te se upoznati s podatcima koji postoje na mrežnim društvenim platformama te organizirati ciljanu skupinu, podatke za svoje istraživanje. Rad je rezultirao i bazom od 139 vrsta unutar 70 rodova, 11 tribusa i 8 potporodica usporedive veličine sa zbirkom Ignacia Bolivara (259 vrsta unutar 45 rodova i 6 sekcija), što ga čini pogodnim za korištenje u taksonomskim i biogeografskim istraživanjima.
Sukladno navedenome rad koji predlažem za dodjelu Rektorove nagrade predstavlja uistinu rad globalnog značaja za bolje razumijevanje i upotrebu društvenih mreža u znanstvenim istraživanjima posebice istraživanjima taksonomije i biogeografije. Na kraju sam slobodan zaključiti da rad kolega Pavlović i Božičević zbog svoje nedvojbene izvrsnosti, originalnosti, obima, značaja dobivenih rezultata, vremena i truda uloženog u njegovu izradu i pisanje kao i zbog njegovog velikog značaja kako za domaću tako i za međunarodnu znanstvenu zajednicu neizostavno preporučam i predlažem za dobivanje Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2018/2019.

Srdačan pozdrav
izv.prof.dr.sc. Damjan Franjević
U Zagrebu 30.4.2019.
120. Bruno Pavletić Detekcija virusa u hrvatskim autohtonim kultivarima vinove loze metodom RT-PCR prije i nakon ozdravljivanja
Sažetak Vinova loza (Vitis vinifera) je biljna vrsta velike agronomske važnosti. Virusne infekcije vinove loze izazvane velikim brojem različitih virusa kontinuirano uzrokuju velike ekonomske štete u vinogradarskoj proizvodnji u cijelom svijetu. U ovom istraživanju, opisana je metoda za detekciju šest najčešćih virusa vinove loze (GLRaV-1, 2 i 3, ArMV, GFkV i GFLV) u listovima potaknutim iz mladica zimskih pupova, koristeći visoko osjetljivu tehniku RT-PCR. Ovo je prvo istraživanje u kojem je metoda RT-PCR korištena za detekciju virusa na hrvatskim autohtonim kultivarima vinove loze 'Babica', 'Plavac mali sivi' i 'Malvazija istarska'. Analizom prisutnosti virusa u potencijalno ozdravljenim biljkama te onima s kojih je uziman ishodišni materijal za ozdravljivanje pokazano je da novo-razvijena, do sada neobjavljena metoda za eliminaciju virusa iz vinove loze, ima potencijal eliminacije virusa i ozdravljivanja. Dokaz tome je utvrđeno potpuno ozdravljivanje dvije od tri testirane jedinke kultivara 'Babica' od svih šest analiziranih virusa dok je u kultivarima 'Plavac mali sivi' i 'Malvazija istarska' uklonjena većina virusa.
Summary Grapevine (Vitis vinifera) is a species of great agricultural importance. Viral infections of grapevine caused by many different viruses make major economic damage to vine industry worldwide. In this study, a method for detection of six most common grapevine viruses (GLRaV-1, 2 i 3, ArMV, GFkV i GFLV) in leaves induced from shoots of winter buds, using highly sensitive RT-PCR is described. This is the first study in which RT-PCR is used for detection of viruses on Croatian autochthonous grapevine cultivars ‘Babica’, ‘Plavac mali sivi’ and ‘Malvazija istarska’. Analysis of viral presence in potentially cured plants as well as those of which material was used for curing, showed that newly developed, so far unpublished method for virus elimination from grapevine, has a potential for curing. The proof for that is the fact that two out of three plants of ‘Babica’ cultivars are fully cured of all analysed viruses while ‘Plavac mali sivi’ and ‘Malvazija istarska’ are cured from most of them.
Obrazloženje mentora Dunja Leljak-Levanić (dleljak.biol@pmf.hr)
Predmet: Obrazloženje mentora znanstvenog rada studenta Bruna Pavletića pod nazivom “Detekcija virusa u hrvatskim autohtonim kultivarima vinove loze metodom RT-PCR prije i nakon ozdravljivanja“ kojeg prijavljuje na natječaj za Rektorovu nagradu u akademskoj godini 2018./2019.
Potvrđujem da je kolega Bruno Pavletić izradio istraživanje pod nazivom “Detekcija virusa u hrvatskim autohtonim kultivarima vinove loze metodom RT-PCR prije i nakon ozdravljivanja“ u Laboratoriju za razvojnu biologiju biljaka Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pod mojim mentorstvom.
Bruno Pavletić student je 1. godine diplomskog studija “Molekularna biologija“ Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U trenutku pisanja ovog izvješća Bruno Pavletić položio je sve do sada propisane ispite s prosječnom ocjenom 5.00. Od 1. godine studiranja, kao student preddiplomskog studija Molekularna biologija Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Bruno pokazuje izuzetan interes za dodatnim obrazovanjem i mogućnostima istraživanja. Već tada se pridružuje grupi Dr.sc. Tomislava Domazeta Loše na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu gdje radi na projektima: „Evolutionary systems biology of multicellular behaviour in bacteria”, “Phylostratigraphic map of Tribolium castaneum genome” te na projektu “Phylotranscriptomics of sexual and asexual life-cycle of Vitis vinifera”. U sklopu zadnje navedenog projekta B. Pavletić se aktivno pridružuje radu grupe za razvojnu biologiju biljaka te nastavlja rad na uspostavljanju molekularnih metoda za detekciju virusnih infekcija hrvatskih autohtonih sorata vinove loze, što je i predmet teme predložene za “Rektorovu nagradu” Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom istraživačkog rada Bruno Pavletić isticao se visokom razinom teorijskog i metodološkog znanja te razumijevanja problematike. Ove osobine omogućavale su njegovu samostalnu provedbu eksperimenata, znanstvenu kreativnost i strpljivost, što je zajedno dovelo do ostvarenja vrijednih rezultata. Kao suradnik uvijek je bio otvoren za svaku diskusiju i kritiku, te se vrlo brzo i uspješno integrirao u rad cijelog istraživačkog tima.
U svom radu Bruno Pavletić istraživao je uspješnost ozdravljivanja vinove loze tehnikama kulture tkiva iz početnog zaraženoga materijala triju kultivara velikog agronomskog značaja u Republici Hrvatskoj: V. vinifera 'Babica', V. vinifera 'Malvazija istarska' i V. vinifera 'Plavac mali sivi'. Istraživanje obuhvaća šest virusa karakterističnih za naše i europske vinograde: virusa lepezastog lista vinove loze, virusa mozaika gušarke, triju virusa uvijenosti lista vinove loze te virusa šarene pjegavosti lista.
Istraživanje Bruna Pavletića donosi dva značajna i nova rezultata. Prvo, uspostavljena je vrlo osjetljiva metoda detekcije virusnih gena u tkivu biljaka koja obuhvaća novu, do sada neobjavljenu mogućnost detekcije virusnih infekcija vinove loze u listovima mladica zimskih pupova. Ovo metodološko otkriće značajno olakšava provedbu detekcije virusa koja je do sada podrazumijevala tehnički zahtjevno prikupljanje provodnog tkiva iz središta odrvenjenih dijelova biljaka te izolaciju RNA iz takvog materijala. Drugo, u svojim rezultatima Bruno Pavletić dokazuje zaraženost virusima GLRaV-3, i GFLV u sva tri testirana kultivara, dok je GLRaV-1 dokazan u kultivaru Plavac mali sivi a GLkV u kultivarima Malvazija istarska i Babica. Također, na potencijalno ozdravljenim biljkama, dobivenim tehnikama kulture biljnoga tkiva iz zaraženih jedinki (materijal dostupan u Laboratoriju za kulturu biljnoga tkiva, Biološki odsjek, PMF) Bruno dokazuje dostatnu efikasnost ozdravljivanja, posebice u kultivara Babica njegovim potpunim ozdravljivanjem, dok je u preostala dva kultivara uspješno uklonjena većina virusa.
Zaključno, svojim istraživanjem Bruno Pavletić dokazuje potencijal primjenjene metode RT-PCRa u procijeni virusnih infekcija vinove loze te potvrđuje mogućnost ozdravljivanja tehnikom kulture tkiva uspostavljenom u našim prethodnim istraživanjima. Njegovi rezultati imaju potencijal primjene te bi u budućnosti mogli značajno doprinijeti podizanju kvalitete vinogradarske proizvodnje u RH u smislu selekcije sanitarno visokovrijednih ozdravljenih jedinki.
Na temelju navedenog te izvrsnosti tijekom studija predlažem Povjerenstvu da Bruna Pavletića, studenta 1. godine diplomskog studija Molekularne biologije, Prirodoslovno-matematičkog fakultete razmotri kao kandidata za dodjelu “Rektorove nagrade” Sveučilišta u Zagrebu.
121. Karmela Adžić i Maks Deranja REVIZIJA MONOFILETIKE BODLJIKAVIH MONAŠKIH SKAKAVACA (TETRIGIDAE: SCELIMENINAE) S NAGLASKOM NA PREDSTAVNIKE IZ NR KINE
Sažetak Potporodica Scelimeninae (hrv. bodljikavi monaški skakavci) su unutar porodice Tetrigidae (hrv. trnovratke), koja sadrži tri tribusa (Criotettigini, Scelimenini, Thoradontini). Njihovi međusobni sistematski, kao ni njihov odnos s ostalim rodovima iz porodice Tetrigidae, nisu razriješeni. Nedavno su objavljeni filogenetski odnosi potporodice Scelimeninae u radu Chen i sur. (2018). Chen i sur. (2018) (1) nisu ispitali monofiliju Scelimeninae, (2) su uzeli pristran uzorak isključivo kineskih predstavnika potporodice u analizu, (3) nehotice pogrešno determinirali dio materijala koji su koristili u filogenetskoj analizi, (4) pridali su minimalno ili nimalo pažnje nekim od vlastitih rezultata., i (5) nisu javno objavili korištene sekvence. Scelimeninae su polifiletička, a ne monofiletička skupina, u koju su uvršteni rodovi s bodljikavim lateralnim režnjevima. Bodljikavi lateralni režnjevi su homoplazija. Scelimeninae su Orijentalna skupina koja uključuje oko 100 vrsta u 15 rodova. Thoradontini i Criotettigini nisu uključeni u Scelimeninae pa nisu ni članovi potporodice Scelimeninae. Brojni kineski taksoni su zapravo sinonimni, što se može utvrditi na temelju morfološke usporedbe i na podacima iz rada Chen i sur. (2018) (Criotettix brevipennis Zheng et Xie, 2002 = C. strictvertex Zheng, Wei et Li, 2009 syn. nov., C. yingjiangensis Zheng et Ou, 2011 syn. nov., Paragavialidium hainanensis (Zheng et Liang, 1985) = P. tridentatum Zheng, 1994 syn. nov., P. platynotum Zheng et Xu, 2010 syn. nov., Thoradonta yunnana Zheng, 1983 = T. dianguiensis Deng, Zheng et Wei, 2006 syn. nov., T. lancangensis Zheng, 1991 syn. nov., T. longipenna Zheng et Liang, 1991 syn. nov., T. obtusilobata Zheng, 1996 syn. nov., T. transpicula Zheng, 1996 syn. nov.). Utvrđeno je nepostojanje morfološke sinapomorfije (kao ni molekularne) koja bi potvrđvala tradicionalan pogled na potporodicu Scelimeninae kao monofiletičku.
Summary Spiky pigmy grasshoppers (Tetrigidae: Sclimeninae) traditionally include three tribes: Criotettigini, Scelimenini, and Thoradontini. The systematic relationship among these tribes and other Tetrigidae genera is still not well understood. Recently, a paper on Scelimeninae phylogeny was published by Chen et al. (2018). In our paper, we discuss why this paper did not test Scelimeninae monophyly and use it as an example of biased phylogenetic analysis. We give our own interpretation on so far published results on the phylogeny of Scelimeninae, supported by other sources as well. Our conclusion is that Scelimeninae are not monophyletic, but polyphyletic subfamily constructed on homoplasic character of spiky lateral lobes. We exclude Thordontini and Criotettigini from this subfamily, leaving them without subfamily placement. We introduce new synonyms from PR China (Criotettix brevipennis Zheng et Xie, 2002 = C. strictvertex Zheng, Wei et Li, 2009 syn. nov., C. yingjiangensis Zheng et Ou, 2011 syn. nov., Paragavialidium hainanensis (Zheng et Liang, 1985) = P. tridentatum Zheng, 1994 syn. nov., P. platynotum Zheng et Xu, 2010 syn. nov., Thoradonta yunnana Zheng, 1983 = T. dianguiensis Deng, Zheng et Wei, 2006 syn. nov., T. lancangensis Zheng, 1991 syn. nov., T. longipenna Zheng et Liang, 1991 syn. nov., T. obtusilobata Zheng, 1996 syn. nov., T. tranpicula Zheng, 1996 syn. nov.).
Obrazloženje mentora Damjan Franjević (damianf.biol@pmf.hr)
1. Originalnost i izvrsnost rada proizlazi iz činjenice da je po prvi puta, dan kritički osvrt na monofiliju podporodice Scelimeninae Bolívar, 1887 (Orthoptera: Tetrigidae). Podporodica Scelimeninae je povijesno definirana prema prisustvu stražnjih bridova lateralnih režnjeva pronotuma, koji se oštro pružaju distalno u obliku trnova (Bolívar 1887, Hancock 1907, Günther 1938a, 1938b, Muhammad i sur. 2018). Vrste koje pripadaju ovoj potporodici su relativno velike u odnosu na pripadnike ostalih potporodica Tetrigidae, što olakšava razlikovanje od ostalih podporodica. Scelimeninae spadaju u Monaške skakavci ili trnovratke (Caelifera: Tetrigoidea: Tetrigidae). Monaški skakavci su porodica s oko 2024 vrsta u redu ravnokrilaca (Orthoptera). Porodica ovih skakavaca, veličinom ne većih od 20 mm, uključuje ukupno 262 roda. Postoji osam potporodica Tetrigidae, te 10 rodova koji nisu pripisani nijednoj od njih, dok su vrste četiriju od tih rodova rane trnovratke znane samo iz fosilnih nalaza (Cigliano i sur. 2018). Hrvatsku nastanjuje 10 vrsta Tetrigidae od kojih je jedna podvrsta (Skejo i sur. 2018). Tetrigidae jedu alge, dijatomeje, lišajeve i detritus (Cigliano i sur. 2018, Resh 2003). Evolucijska povijest porodice seže u daleku prošlost, sve do sredine trijasa, prije oko 220 milijuna godina.
Prošle godine su Chen i sur. (2018) objavili znanstveni rad u kojem pokušavaju razriješiti evolucijske i taksonomske odnose među rodovima podporodice Scelimeninae. Koristeći 3 genska markera (COI, 16S rRNA i 18S rRNA) iz 24 vrste unutar 9 rodova, rekonstruirali su filogenetske odnose Maximum Likelihood (ML) i Bayesian inference (BI) metodama. Autori tvrde da studija daje dokaze u prilog ―tradicionalnoj morfološkoj klasifikaciji potporodice Scelimeninae tj. njenoj monofiliji.
Karmela Adžić i Maks Deranja su u sklopu svog rada za dobivanje Rektorove nagrade napravili kritički osvrt na rad Chen i suradnika (2018) pokazujući da rezultati rada nisu znanstveno utemeljeni te da porodica Scelimeninae nije monofiletička kako tvrde Chen i suradnici već polifiletička.
2. U sklopu ovog rada Karmela Adžić i Maks Dranja napravili su:
(1) opsežnu diskusiju o monofiliji potporodice Scelimeninae,
(2) diskusiju o uzorcima i metodama koje su koristili Chen i suradnici
(3) dali svoje komentare o identifikaciji vrsta
(4) komentirali referentno stablo i
(5) dali anotiranu evolucijsku interpretaciju Scelimeninae.
3. Značaj rada u okviru struke proizlazi iz činjenice da studenti diplomskog studija biologije imaju toliko opsežnu količinu znanja o evoluciji i filogenetici Monaških skakavaca da su u stanju kritički se osvrnuti na rad objavljen u međunarodnom peer review časopisu ukazujući na nedostatke rezultata i provedenih pokusa. Ovakav stupanj razumijevanje evolucijske prošlosti Monaških skakavaca još do sada nije zabilježen kod studenata. Poznavanje evolucijskih odnosa između pojedinih skupina unutar Monaških skakavaca bio je ključan za pravilnu (re)interpretaciju stvarnih filogenetičkih odnosa. Rad kolega rezultira potpuno novom i evolucijsko-filogenetički utemeljenom slikom o odnosima unutar podporodice Scelimeninae što predstavlja značajan doprinos istraživanju ove skupine kukaca ali i čitavoj svjetskoj entomologiji. Sukladno navedenome rad koji predlažem za dodjelu Rektorove nagrade predstavlja uistinu rad globalnog značaja za bolje razumijevanje evolucije i filogenetike Scelimeninae. Lokalni značaj proizlazi iz činjenice da su studenti u Republici Hrvatskoj sposobni i spremni svojim radom od globalnog značaja znatno doprinijeti prepoznatljivosti i izvrsnosti Hrvatske znanosti već u studentskim danima. Na kraju sam slobodan zaključiti da rad kolega Karmele Adžić i Maksa Deranje zbog svoje nedvojbene izvrsnosti, originalnosti, obima, značaja dobivenih rezultata, vremena i truda uloženog u njegovu izradu i pisanje kao i zbog njegovog velikog značaja kako za domaću tako i za međunarodnu znanstvenu zajednicu neizostavno preporučam i predlažem za dobivanje Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2018/2019.

Srdačan pozdrav


izv.prof.dr.sc. Damjan Franjević
U Zagrebu 30.4.2019.
122. Bruno Mladineo, Klara Justić Primjena materijala baziranih na kvantnim točkama u izradi pametnih staklenika
Sažetak Motivacija za ovaj rad je razmotriti mogućnost konstrukcije pametnog staklenika koji bi dio sunčevog spektra potrebnog biljci za rast propuštao, a ostatak apsorbirao i pretvarao u električnu energiju. S tim ciljem razmatrane su tri serije uzoraka za koje smo imali dostupna GISAXS i TEM mjerenja. Dvije serije su napravljene s ciljem stvaranja kvantnih točaka, (1) Ge nanotočke u Al2O3 matrici i (2) TiN nanotočke u Si3N4 matrici, a treća s ciljem nanožica, (3) Ge nanožice u Al2O3 matrici. Prostorna organizacija i veličinska raspodjela nanotočaka i nanožica je razmatrana analizom GISAXS i TEM mjerenja. Za veliku količinu uzoraka iz svake serije su napravljeni transmisijski spektri i IV karakteristike (samo par najboljih je prikazano u ovom radu). Na temelju obrađenih mjerenja napravljena je selekcija najperspektivnijih kandidata koji u isto vrijeme imaju pogodni transmisijski spektar za rast biljki i pogodnu IV karakteristiku koja bi dopuštala konstrukciju solarnih ćelija. Iz svake serije odabran je jedan materijal od kojeg je napravljen mini-staklenik u kojima su zasađene četiri različite vrste salata čiji smo razvoj pratili kroz period od dva tjedna. Salate su nadgledane dok su rasle u laboratorijskim i vanjskim uvjetima. Nakon dva tjedna od sađenja biljke su izvađene i pripremljene za mjerenja. Izmjereni parametri su (bio)masa, širina listova i visina izraslih biljaka. Obrađena mjerenja za masu i širinu lista (najvažniji parametri zdravog razvoja biljke) pokazuju da dva od tri filma nemaju negativnih utjecaja na rast biljaka, dapače možda imaju blagi pozitivan utjecaj. Ovim smo pokazali da je naša početna hipoteza valjana no da je daljnje istraživanje potrebno.
Summary The motivation for this work was consideration of the possible construction of a smart-greenhouse which would be opaque to wavelengths of sunlight needed for plant growth, and at the same time absorb the rest of the solar spectrum and transform it into electrical energy. With that goal in mind we considered three sets of thin film materials for which we had GISAXS and TEM measurements. Two of the series thin films were created with the goal of constructing quantum dots, (1) Ge nanoparticles in a Al2O3 matrix and (2) TiN nanoparticles in a Si3N4 matrix, the third with the creation of nanowires, (3) Ge nanowires in a Al2O3 matrix. Spatial organization and size distribution of nanoparticles and nanowires was investigated through GISAXS and TEM measurement analysis. A great number of samples from the three series had their transmission spectrum and IV characteristics measured (only a few of the best samples were shown in this paper). On the basis of the analyzed data a selection was made of the most promising candidates that had a favorable transmission spectrum for plant growth and an IV characteristic that is suitable for potential solar cell construction. From each of the selected materials a mini-greenhouse was made. Four different species of salad were then planted into them and their growth was monitored for a period of two weeks. The plants were first planted in laboratory conditions and afterwards in outside conditions. After the two-week growth period the plants were taken out of the soil and prepared for measurements. Measured parameters are plant (bio) mass, leaf width, and hight of the plant. Analyzed data for mass and width (the most important parameters of healthy plant growth) shows that two of the three selected thin films do not have a negative impact on plant growth, and could actually have a small positive impact. This shows that our starting hypothesis is valid but further research is needed.
Obrazloženje mentora Damir Pajić (dpajic.phy@pmf.hr)
Bruno Mladineo i Klara Justić studenti su četvrte i druge godine istraživačkog smjera fizike na Prirodoslovno matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Među različitim izvannastavnim aktivnostima oboje su sudjelovali na ljetnoj školi u laboratoriju za tanke filmove pod vodstvom dr. sc. Maje Mičetić na zavodu za fiziku materijala na Institutu Ruđer Bošković.
Tamo su radili i učili priključivši se istraživanjima tankih filmova temeljenih na kvantnim točkama i nanožicama. Pomagali su u pripremi uzoraka te vršili mjerenja transmisijskog i refleksijskog spektra, mjerenja strujno-naponskih karakeristika materijala, mjerenja fotonaponskog odaziva i mjerenja efikasnosti kvantnih točaka. Upoznavši se sa širokim mogućnostima primjene tankih filmova pokrenuli su samostalno istraživanje koje je na kraju rezultiralo ovim radom. Najprije su proučavali svojstva mnogih različitih materijala sintetiziranih u laboratoriju za tanke filmove, kako bi odabrali poznate i pogodne materijale čija su strukturna mjerenja već napravljena. Nakon detaljnog pregleda i konzultacija s mentoricom odlučili su se za tri vrste dostupnih materijala. Prvo su svim uzorcima izmjerili transmisijske i refleksijske spektre te strujno naponske karakteristike. Nakon obrade izmjerenih podataka napravljena je selekcija kojom su iz svake serije uzeli najperspektivniji uzorak. Sljedeći korak je bio priprema podloga i depozicija najboljih kandidata na staklo od kojeg su napravili staklenike, i proveli zadnji dio istraživanja, a to je rast biljaka u njima. Biljke su prvo zasađene u laboratoriju s kontroliranim uvjetima, te im je nakon dva tjedna izmjerena ukupna masa, širina lista i visina biljaka. Nakon toga biljke su ponovno zasađene i ovaj put stavljene u vanjske uvjete, tj. s velikim oscilacijama temperature i vlažnosti zraka. te su nakon dva tjedna izvađene i izmjerene.
U napisanom radu "Primjena materijala baziranih na kvantnim točkama u izradi pametnih staklenika" studenti su predstavili rezultate istraživanja o tome jesu li optička i električna svojstva tri vrste materijala pogodna za proizvodnju solarne ćelije i u isto vrijeme za uzgajanje biljaka. Radi toga proveli su i originalan eksperiment kojem je cilj bio proučiti utjecaj tankih filmova na rast biljke. Na temelju obavljenih mjerenja zaključeno je da odabrani tanki filmovi koji dopuštaju normalan rast i razvoj biljke ujedno pokazuju pogodna svojstva potrebna za izradu solarne ćelije. Osim stečenih originalnih rezultata svrha ovog rada je kroz interdisciplinarani pristup potaknuti daljnja istraživanja jedne neistražene i zanimljive teme koja spaja novostvorene nanomaterijale i ekološki prihvatljivu opciju proizvodnje električne energije na industrijskoj skali i u poljoprivrednom sektoru.
Tekst je strukturiran uobičajeno za istraživački rad. Navedena je opširna literatura, koja je poslužila i za učenje i za pregled, ali i za rasprave dobivenih rezultata.U ovom radu predstavljeni su originalni rezultati znanstvenog istraživanja. Ovaj rad nije vezan uz temu diplomskoga rada kandidata, niti je dosad i