Jean Monnet

Jean Monnet

Jean Monnet program je dio Programa za cjeloživotno učenje čija je svrha potpora institucijama i aktivnostima u području europskih integracija.

AKTIVNOSTI

Aktivnosti Jean Monnet programa su projekti koji uključuju:

  1. Jean Monnet Chairs
  2. udruge profesora u visokoškolskim institucijama
  3. podršku znanstvenicima u stručnom usavršavanju
  4. istraživanja koja potiču Europske integracije
  5. multilateralni projekti i mreže
  6. financijska podrška određenim institucijama koje se bave Europskim integracijama.

Aktivnosti Jean Monnet programa provodi Izvršna Agencija u Bruxellesu. Više o Jean Monnet programu može se pronaći na stranicama Europske komisije.

PRIJAVA ZA AKTIVNOSTI

Objava natječaja i potrebna natječajna dokumentacija nalazi se na stranicama Izvršne Agencije (EACEA). Fakultet/Akademija treba detaljno proučiti pravila i uvjete za pojedinu vrstu projekata objavljene na internetskim stranicama EACEA.

Prije prijave Jean Monnet projekta, koordinator sastavnice Sveučilišta koji prijavljuje projekt mora imati pisanu suglasnost dekana sastavnice za prijavu. U suglasnosti se također potvrđuje da će sastavnica preuzeti eventualni troškak sufinanciranja odnosno predfinanciranja projekta.

Sva dokumentacija koju potpisuje Rektor dostavlja se Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta najkasnije 2 tjedna prije roka za prijavu kako bi se osigurala pravovremena predaja projektne dokumentacije.

NATJEČAJ

Poziv na natječaj za Jean Monnet program za 2013. godinu Key Activity 1 bio je objavljen na internetskim stranicama EACEA. Rok za prijavu: 15.02.2013.

UPUTE I OBRASCITop