Program za cjeloživotno učenje 2007.-2013.

Program za cjeloživotno učenje 2007.-2013.

Program za cjeloživotno učenje

Program za cjeloživotno učenje (LLP) sastoji se od četiri sektorska potprograma i dva komplementarna programa:

  1. Comenius - predškolski odgoj i školsko obrazovanje
  2. Erasmus - visokoškolsko obrazovanje
  3. Leonardo da Vinci - strukovno obrazovanje i osposobljavanje
  4. Grundtvig - obrazovanje odraslih
  5. Transverzalni program - suradnja i inovacije u području cjeloživotnog učenja unutar Europske unije, učenje stranih jezika, razvoj inovativnih informatičkih i komunikacijskih tehnologija, širenje i korištenje rezultata programa
  6. Jean Monnet - podupire institucije koje se bave europskim integracijama.

Republika Hrvatska postala je punopravna sudionica Programa za cjeloživotno učenje 1. siječnja 2011. godine čime je omogućeno sudjelovanje u svim aktivnostima.

STRUKTURA PROGRAMA

Aktivnosti Programa za cjeloživotno učenje mogu biti centralizirane ili decentralizirane. Centralizirane aktivnosti (multilateralni projekti, tematske mreže i prateće mjere, kao i Transverzalni program i Jean Monnet program) u nadležnosti su Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) sa sjedištem u Bruxelles-u, dok je za decentralizirane aktivnosti (mobilnost i partnerstva) nadležna Agencija za mobilnost i programe Europske unije.

PRIJAVA ZA AKTIVNOSTI

Decentralizirane aktivnosti Programa za cjeloživotno učenje prijavljuju se Agenciji za mobilnost i programe EU. Od 2012. godine fakulteti/akademije mogu samostalno predati prijavu za financijsku potporu, te prijavu potpisuju dekani. Međutim, obavezan privitak prijavi mora biti pismo potpore („Endorsment letter") Rektora Sveučilišta u kojem se odobrava prijava i sudjelovanje u projektu.
Natječaj, procedure i pravila za pojedinu vrstu projekata objavljuju se na internetskim stranicama Agencije za mobilnost i programe EU.

Fakultet/Akademija treba detaljno proučiti pravila i uvjete za pojedinu vrstu projekata (obratiti pozornosti i na nacionalna pravila i rokove) na internetskoj stranici stranici Agencije za mobilnost i programe EU: www.mobilnost.hr

Centralizirane aktivnosti programa za cjeloživotno učenje prijavljuju se Izvršnoj agenciji za
obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA). Svu dokumentaciju (prijavu, ugovor i
sva izvješća) potpisuje Rektor. Fakultet/Akademija sa Sveučilištem sklapa Ugovor o provedbi projekta. Sastavnica samostalno piše prijavu, odgovorna je za provedbu projekta i pisanje završnog izvješća koje u konačnici potpisuje Rektor.

Objava natječaja i potrebna natječajna dokumentacija nalazi se na stranicama EACEA. Fakultet/Akademija treba detaljno proučiti pravila i uvjete za pojedinu vrstu projekata objavljene na internetskim stranicama EACEA.

Prije prijave projekta, koordinator sastavnice Sveučilišta koji prijavljuje projekt mora imati pisanu suglasnost dekana sastavnice za prijavu. U suglasnosti se također potvrđuje da će sastavnica preuzeti eventualni troškak sufinanciranja odnosno predfinanciranja projekta.

Više informacija o postupku prijave i provedbe za sve aktivnosti programa za cjeloživotno učenje nalaze se u priloženim Uputama.

UPUTE I OBRASCI

Dodatne informacije

Kontakt osoba: Ida Ogulinac
Lokacija: Zvonimirova 8, soba 6/7
E-mail: erasmus.coordinator@remove-this.unizg.hr
Fax: +385 1 46 98 132


Top