Vrjednovanje programa u razvoju

Vrjednovanje programa u razvoju


Program u razvoju je program koji se ne smatra studijem u smislu Zakona, ali je dio strategije razvoja studija na sastavnici ili Sveučilištu.

Zahtjev za vrednovanje programa u razvoju podnose znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilištu u Zagrebu uz dokumentaciju kojom trenutno raspolažu.

Ukoliko predlagatelj u roku od 3 godine, od zaprimanja zahtjeva za vrjednovanje na Sveučilištu, dostavi svu propisanu dokumentaciju, program podliježe vrjednovanju studijskoga programa sukladno ovome pravilniku. Prethodnu procjenu i vrjednovanje studijskoga programa provodi Odbor za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu.

 

Pravilnik o postupku vrjednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu 2016. (HR) (EN)

 

Obrasci i popis dokumentacije za prijedlog novoga studijskog programa:

 • Studija o opravdanosti izvođenja predloženoga studijskoga programa (HR)
 • OBRAZAC 1. - Elaborat studijskoga programa (HR) (EN)
 • OBRAZAC 2. - Opis kadrovskih i prostornih uvjeta (HR) (EN)
 • OBRAZAC 3. - Životopis nositelja predmeta (HR) (EN)
 • OBRAZAC 4. - Financijska analiza predlagatelja studijskoga programa (HR) (EN)
 • OBRAZAC 5. - Plan postupka osiguravanja kvalitete studijskoga programa (HR) (EN)

 

Ostali dokumenti:

1. odluka fakultetskih vijeća znanstveno-nastavnih sastavnica odnosno akademijskih vijeća umjetničko-nastavnih sastavnica ili drugih odgovarajućih tijela o predloženom studijskom programu

2. u slučaju da predloženi studijski program zamjenjuje postojeći, izjavu dekana (izjava)

3. izjava dekana da je dokumentacija na engleskom jeziku istovjetna dokumentaciji na hrvatskom jeziku (izjava)

4. izjava dekana o osiguranim sredstvima potrebnim za ustroj i izvedbu studijskoga programa:

a) izjava o privremenom samofinanciranju do osiguravanja financiranja iz proračuna MZOS-a

b) izjava o samofinanciranju

5. dokaz o potrebnom broju sklopljenih ugovora o radu sa znanstveno-nastavnim, umjetničko-nastavnim odnosno nastavnim osobljem:

a) izjava dekana za zaposlenike koji se financiraju iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (popis zaposlenika)

b) preslike ugovora o radu za zaposlenike koji se ne financiraju iz Državnog proračuna Republike Hrvatske

6. izjava iz koje je vidljivo koji su nastavnici iz sustava visokog obrazovanja sudjelovali u izradi studijskoga programa

7. dopis/sažetak koji sadrži opće informacije o studiju (naziv, nositelj, vrsta studija, akademski naziv, znanstveno područje studijskog programa, trajanje studijskog programa, minimalni broj ECTS bodova potrebnih za završetak studija)

8. za prijedlog diplomskih studija potrebno je priložiti dopusnicu/upisnik o akreditiranom preddiplomskom studiju istoga znanstvenoga ili umjetničkog polja. U slučaju interdisciplinarnih studija potrebno je priložiti ispravu o akreditiranim preddiplomskim studijima u svim poljima navedenoga interdisciplinarnog studija

 

Upute:

 • svi obrasci trebaju biti razdvojeni (ne spajati svu dokumentaciju u jedan dokument)
 • dokumentacija na engleskom jeziku treba biti prijevod dokumentacije na hrvatskom jeziku
 • u Odluci fakultetskog/akademijskog vijeća potrebno je navesti naziv novog studijskog programa
 • životopisi se dostavljaju za nositelje predmeta i nastavnike u ustanovi te vanjske suradnike koji sudjeluju u izvedbi studijskoga program (Obrazac 3.)
 • priloženi životopisi dostavljaju se objedinjeno u Obrascu 3
 • materijali se dostavljaju u elektroničkom i tiskanom obliku u dva primjerka: jedan primjerak na hrvatskom jeziku, jedan primjerak na engleskom jeziku
 • tiskana i elektronička verzija koje se dostavljaju Sveučilištu moraju biti identične

 

 

Sveučilište u Zagrebu

Radna skupina za studijske programe

Trg Republike Hrvatske 14

10 000 Zagreb

Dodatne informacije

Radna skupina za studijske programe

Daliborka Pašić, prof

voditeljica Ureda za cjeloživotno obrazovanje nastavnika

telefon: +385 1 4698 185
e-adresa:  dpasic (et) unizg.hr

 Top