Vrjednovanje novoga studijskog programa na stranom jeziku

Vrjednovanje novoga studijskog programa na stranom jeziku

 

Zahtjev za vrednovanje novoga studijskog programa na stranom jeziku podnose znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilištu u Zagrebu najkasnije 12 mjeseci prije početka akademske godine u kojoj se planira početak izvođenja novoga studijskog programa. Prethodnu procjenu i vrjednovanje studijskoga programa provodi Odbor za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu.

Pravilnik o postupku vrjednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu 2016. (HR) (EN)

 

Obrasci i popis dokumentacije za prijedlog novoga studijskog programa na stranom jeziku:

 • Studija o opravdanosti izvođenja predloženoga studijskoga programa (HR)
 • OBRAZAC 1 - Elaborat studijskoga programa (HR) (EN)
 • OBRAZAC 2 - Opis kadrovskih i prostornih uvjeta (HR) (EN)
 • OBRAZAC 3 - Životopis nositelja predmeta (HR) (EN)
 • OBRAZAC 4 - Financijska analiza predlagatelja studijskoga programa (HR) (EN)
 • OBRAZAC 5 - Plan postupka osiguravanja kvalitete studijskoga programa (HR) (EN)

 

Ostali dokumenti:

1. odluka fakultetskih vijeća znanstveno-nastavnih sastavnica odnosno akademijskih vijeća umjetničko-nastavnih sastavnica ili drugih odgovarajućih tijela o predloženom studijskom programu

2. ukoliko predloženi studijski program zamjenjuje postojeći, izjavu dekana (izjava)

3. izjava dekana da je dokumentacija na stranom jeziku istovjetna dokumentaciji na hrvatskom jeziku (izjava)

4. izjava dekana o osiguranim sredstvima potrebnim za ustroj i izvedbu studijskoga programa:

a) izjava o privremenom samofinanciranju do osiguravanja financiranja iz proračuna MZOS-a

b) izjava o samofinanciranju

5. dokaz o potrebnom broju sklopljenih ugovora o radu sa znanstveno-nastavnim, umjetničko-nastavnim odnosno nastavnim osobljem:

a)izjava dekana za zaposlenike koji se financiraju iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (popis zaposlenika)

b) preslike ugovora o radu za zaposlenike koji se ne financiraju iz Državnog proračuna Republike Hrvatske

6. izjava iz koje je vidljivo koji su nastavnici iz sustava visokog obrazovanja sudjelovali u izradi studijskoga programa

7. dopis/sažetak koji sadrži opće informacije o studiju (naziv, nositelj, vrsta studija, akademski naziv, znanstveno područje studijskog programa, trajanje studijskog programa, minimalni broj ECTS bodova potrebnih za završetak studija)

8. za prijedlog diplomskih studija potrebno je priložiti dopusnicu/upisnik o akreditiranom preddiplomskom studiju istoga znanstvenoga ili umjetničkog polja. U slučaju interdisciplinarnih studija potrebno je priložiti ispravu o akreditiranim preddiplomskim studijima u svim poljima navedenoga interdisciplinarnog studija

9. potvrde ili obrazložene izjave o znanju stranog jezika za svakog nastavnika na studijskom programu koji će se izvoditi na stranom jeziku

10. odluku o imenovanju najmanje jedne administrativne osobe iz studentske službe (referade) koja će voditi administrativne poslove u vezi sa studijskim programom koji se izvodi na stranom jeziku, te potvrdu da administrativna osoba poznaje strani jezik minimalno na razini B2

11. popis svih obrazaca za upis studenata na stranom jeziku

12. izjavu ustanove da je svakom stranom studentu omogućen pristup nastavnom materijalu i obavijestima vezanim uz studiranje na jeziku na kojem se studij izvodi

 

Upute:

 • svi obrasci trebaju biti razdvojeni (ne spajati svu dokumentaciju u jedan dokument)
 • dokumentacija na engleskom jeziku treba biti prijevod dokumentacije na hrvatskom jeziku
 • u Odluci fakultetskog/akademijskog vijeća potrebno je navesti naziv novog studijskog programa
 • životopisi se dostavljaju za nositelje predmeta i nastavnike u ustanovi te vanjske suradnike koji sudjeluju u izvedbi studijskoga program (Obrazac 3.)
 • priloženi životopisi dostavljaju se objedinjeno u Obrascu 3
 • materijali se dostavljaju u elektroničkom i tiskanom obliku u dva primjerka: jedan primjerak na hrvatskom jeziku, jedan primjerak na engleskom jeziku
 • tiskana i elektronička verzija koje se dostavljaju Sveučilištu moraju biti identične

 

Materijali za postupak vrjednovanja studijskih programa privremeno se šalju isključivo u elektroničkom obliku na: pisarnica@unizg.hr 

Sveučilište u Zagrebu

Radna skupina za studijske programe

Trg Republike Hrvatske 14

10 000 Zagreb


Dodatne informacije

Radna skupina za studijske programe

Daliborka Pašić, prof

voditeljica Ureda za cjeloživotno obrazovanje nastavnika

telefon: +385 1 4698 185
e-adresa:  dpasic (et) unizg.hr

 Top