Bitne izmjene i dopune

Vrjednovanje bitnih izmjena i dopuna studijskih programa

Bitne su izmjene i dopune studijskoga programa (više od 40%) one koje mijenjaju studijski program za više od 40% studijskoga programa. Postupak bitnih izmjena i dopuna studijskoga programa provodi se uz odgovarajuću primjenu Pravilnika (članci od 3. do 8.), odnosno smatraju se zahtjevom za vrjednovanje novoga studijskog programa te je potrebno dostaviti dokumentaciju kao za novi studijski program.

Sukladno Uputama za postupak izmjene odobrenih studijskih programa, MZO, 9. lipnja 2021. - bitnim izmjenama i dopunama postojećeg studijskog programa smatra se i:

  • izvođenje studijskog programa na novom dodatnom mjestu (dislocirani studij),
  • izvođenje na drugom jeziku različitom od onog na kojemu se izvodi postojeći studijski program,
  • novi način izvođenja postojećeg studijskog programa (npr. online),
  • pokretanje i izvođenje novog smjera postojećg studijskog programa ako navedeno predviđa nove upisne kvote,
  • promjena predmetnosti studijskog programa (jednopredmetni u dvopredmetni i obrnuto) jer se jednopredmetni i dvopredmetni studijski programi razlikuju po stjecanju ECTS bodova i vrsti kvalifikacije.

Pravilnik o postupku vrjednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu 2016. (HR) (EN)

Zahtjev za vrednovanje bitnih izmjena i dopuna studijskog programa podnose znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilištu u Zagrebu najkasnije 12 mjeseci prije početka akademske godine u kojoj se planira početak izvođenja izmjenjenog studijskog programa. Prethodnu procjenu i vrjednovanje studijskoga programa provodi Odbor za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu.Top