Povjerenstvo za izradu strategije e-učenja

Povjerenstvo za izradu strategije e-učenja Sveučilišta u Zagrebu

Povjerenstvo je imenovano na 8. sjednici Senata, 13. veljače 2007. godine.

Članovi Povjerenstva:

1. Prof. dr. sc. Ljiljana Pinter, prorektorica za studije i upravljanje kvalitetom
Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica povjerenstva
2. Prof. dr. sc. Vlasta Bahovec, Ekonomski fakultet
3. Prof. dr .sc. Dalibor Blažina, Filozofski fakultet
4. Prof. dr. sc. Blaženka Divjak, Fakultet organizacije i informatike
5. Prof. dr. sc. Davor Škrlec, Fakultet elektrotehnike i računarstva
6. Prof. dr. sc. Melita Valentić-Peruzović, Stomatološki fakultet
7. Doc. dr. sc. Tomica Hrenar, Prirodoslovno-matematički fakultet
8. Doc. dr. sc. Damir Markučić, Fakultet strojarstva i brodogradnje
9. Doc. dr. sc. Nikola Mrvac, Grafički fakultet
10. Doc. dr. sc. Mirzet Žižak, Medicinski fakultet
11. Mr. sc. Zoran Bekić, Sveučilišni računski centar (Srce)
12. Berislav Lisnić, dipl. ing., Prehrambeno-biotehnološki fakultet
13. Martina Hajsig, studentica Prehrambeno-biotehnološki fakultet
14. Vjekoslav Hlede, student poslijediplomskog studija Veterinarskog fakulteta

Organizacijsku podršku radu Povjerenstva osigurava Sandra Kučina - Softić, dipl. ing., voditeljica Centra za e-učenje.

Povjerenstvo za izradu strategije e-učenja Sveučilišta u Zagrebu je stručno radno tijelo sa zadaćom izrade strategije e-učenja Sveučilišta u Zagrebu.
Povjerenstvo je dužno izraditi prijedlog strategije i predložiti ga Senatu na usvajanje do kraja mjeseca svibnja 2007.Top