Oblici potpore

Oblici potpore studentima s invaliditetom na Sveučilištu u Zagrebu

Prednost pri upisu na studij

Kandidati sa 60% i više tjelesnog oštećenja imaju pravo upisa u statusu redovitih studenata izvan odobrene upisne kvote, ako nisu rangirani unutar odobrene kvote, pod uvjetom da prijeđu razredbeni prag i zadovolje na eventualnoj provjeri posebnih sposobnosti.
Ako visoko učilište ne odredi drukčije, pod prijeđenim razredbenim pragom smatrat će se položeni svi ispiti koje su visoka učilišta utvrdila kao obvezne za upis.
Potvrdu o tjelesnom oštećenju kandidati su dužni dostaviti Središnjemu prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje u propisanom roku.
Dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti koje organiziraju pojedine sastavnice uključuju individualizirane prilagodbe.
Uvjeti za ostvarivanje prava definiraju se u općem dijelu natječaja za upis koji Sveučilište u Zagrebu raspisuje za svaku akademsku godinu.

Prilagodba nastavnog procesa i načina polaganja ispita

Studenti s invaliditetom (uključujući studente s oštećenjima vida, sluha, motoričkim poremećajima, kroničnim bolestima, psihičkim bolestima i poremećajima te specifičnim teškoćama u učenju kao primjerice disleksijom, disgrafijom, ADHD-om), kod kojih postoji takva potreba, imaju pravo podnijeti Zahtjev za pokretanjem postupka donošenja preporuke prilagodbe nastavnoga procesa i polaganja ispita.
Zahtjev se podnosi Uredu za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu. Način postupanja Ureda u slučaju zaprimanja zahtjeva reguliran je Postupnikom donošenja preporuke za prilagodbu nastavnoga procesa i polaganja ispita.

Zahtjev
Postupnik

Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom

Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom je sveučilišni kolegij dostupan za upis svim studentima koji su upisani na bilo koju sastavnicu (fakultet/akademiju) Sveučilišta na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini studija.

Uvjet za upis kolegija je poznavanje studenta s invaliditetom (studenta s oštećenjem vida, sluha ili motorike) kojem je potrebna vršnjačka potpora te koji pristaje da mu student koji upisuje kolegij bude student asistent („par“). Isto tako,  potrebno je da „par“ bude s istog studijskog programa i iste razine studija s obzirom na upisani semestar/godinu.

Kolegij se sastoji od pripremne radionice koja se realizira kroz dva vikenda na početku semestra te izvođenja vršnjačke potpore uz obveznu superviziju svaka dva tjedna.
Trajanje kolegija je jedan semestar (zimski/ljetni) te student koji ispuni sve obveze realizira 5 ECTS bodova.

Cilj je osposobiti studente za pružanje kvalitetne vršnjačke potpore studentima s invaliditetom u akademskom okruženju.

Očekivani ishodi učenja

Pomoćna tehnologija

Sveučilište u Zagrebu je osiguralo pomoćnu tehnologiju za potporu u studiranju studentima s oštećenjima vida i studentima sa specifičnim teškoćama u učenju. U okviru projekata nabavljena su sljedeća pomoćna pomagala: brajična bilježnica, brajični printer, elektronička povećala, džepni ručni skeneri, govorni kalkulatori, čitači ekrana, govorne jedinice i laptopi. Temeljem iskazanih potreba studenata, pomoćna pomagala dana su na korištenje Filozofskom fakultetu, Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu i Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.

Asistencija u studentskom domu

Sveučilište u Zagrebu osigurava 24-satnu asistenciju studentima s težim oblicima motoričkih poremećaja smještenima u Studentskom domu „Stjepan Radić“. U okviru usluge studentima se pruža pomoć u zadovoljavanju svakodnevnih životnih potreba kao što su pomoć u održavanju osobne higijene, hranjenju, transferu kolica – krevet i obratno, kretanju i sl. u okviru studentskog doma.
Za korištenje ove usluge potrebno se obratiti Uredu za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu putem e-maila (uredssi@unizg.hr).

ZET prilagođeni prijevoz

Studenti koji se kreću uz pomoć kolica mogu podnijeti zahtjev za korištenjem usluge besplatnog ZET prijevoza prilagođenim kombi vozilom koju provodi Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba.
Zahtjev se podnosi Uredu za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu putem e-maila (uredssi@unizg.hr) ispunjavanjem Obrasca o podacima studenta.
Student koji prvi puta koristi ovu uslugu treba priložiti i dokaz o invaliditetu (Rješenje) i dokaz o korištenju kolica.
Podatke o studentu i dokumentaciju Ured prosljeđuje Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba.

 

Ostala prava

Subvencioniranje troškova studija

Pravo na punu subvenciju ostvaruju redoviti studenti akreditiranih preddiplomskih sveučilišnih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih, diplomskih sveučilišnih, kratkih stručnih, preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija na javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj:
1. koji u akademskoj godini 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. ili 2021./2022. prvi put upisuju prvu godinu studija
2. koji su na početku akademske godine 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022. u prethodnoj akademskoj godini stekli najmanje 55 ECTS bodova na studijskom programu, odnosno najmanje 30 ECTS bodova u slučaju studenta s utvrđenim invaliditetom od 60% i više.

Studenti s utvrđenim invaliditetom od 60% i više imaju pravo na punu subvenciju participacije u troškovima studija i prilikom drugog upisa prve godine novog studija iste razine unatoč tome što su prethodno studirali, a ispisali su se bez završetka studija.

(izvor: Odluka Vlade RH o programskom financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022.)

Pravo na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza

Pravo na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza ostvaruju redoviti studenti s invaliditetom od najmanje 60% tjelesnog oštećenja.
Zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se Ministarstvu znanosti i obrazovanja.
Uvjeti za ostvarivanje i trajanje prava, način podnošenja zahtjeva i potrebna dokumentacija propisani su Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom (NN, broj 23/15).

Smještaj u studentskom domu

Pravo na izravan smještaj ostvaruju studenti s invaliditetom od 1. do 5. kategorije invaliditeta (60% i više tjelesnog oštećenja) uključujući i studente s invaliditetom na poslijediplomskome sveučilišnom studiju. Dodatne bodove ostvaruju studenti s utvrđenim postotkom tjelesnog oštećenja manjim od 60%.
Status student dokazuje rješenjem o postotku tjelesnog oštećenja nadležne ustanove.
Pravo na subvencionirano stanovanje nemaju studenti koji su dva puta mijenjali studij te studenti koji su stekli kvalifikaciju određene razine ako ponovno upisuju studij te razine ili su upisani na istu razini studija drugi put.
Uvjeti i način ostvarivanja prava propisan je Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (NN, broj 53/17) koji donosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Stipendije

Ministarstvo znanosti i obrazovanja u okviru natječaja za dodjelu državnih stipendija dodjeljuje državne stipendije i studentima s invaliditetom koji su upisani na poslijediplomske sveučilišne studije (kategorija P natječaja). Posebni uvjeti za dodjelu državne stipendije u svim kategorijama, način podnošenja prijava i potrebna dokumentacija definirani su tekstom natječaja koji Ministarstvo objavljuje za svaku akademsku godinu (www.mzo.hr).

Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu u okviru natječaja za dodjelu studentskih stipendija dodjeljuje stipendije i studentima s invaliditetom preddiplomskih sveučilišnih studija, diplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te kratkih stručnih studija, preddiplomskih stručnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija (kategorija 2.). Uvjeti za dodjelu stipendije, način podnošenja prijava i potrebna dokumentacija definirani su tekstom natječaja koji Nacionalna zaklada objavljuje za svaku akademsku godinu (www.nzpuss.hr).

Sveučilište u Zagrebu svake akademske godine raspisuje natječaj za stipendiranje studenata te u okviru prijave na natječaj studenti s invaliditetom mogu ostvariti dodatne bodove. Uvjeti za dodjelu stipendije, način podnošenja prijava i potrebna dokumentacija definirani su tekstom natječaja (www.unizg.hr).

U okviru programa međunarodne razmjene studenata, studenti s invaliditetom imaju pravo na povećani iznos stipendija zbog objektivno većih troškova sukladno njihovim specifičnim potrebama (www.mobilnost.hr).   

Grad Zagreb svake godine raspisuje poseban natječaj za dodjelu stipendija studentima s invaliditetom. Uvjeti za ostvarivanje stipendije definirani su tekstom natječaja koji se objavljuje na web-stranici Grada (www.zagreb.hr).

Top