Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Studijski posjet Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu

 

ERFL


Datum: četvrtak, 6. studenoga 2014. 

Okupljanje: 8:50h ispred ERF-a, Kampus Borongaj
Trajanje posjete: od 9 do 12.30 /nakon 12:30 mogućnost ručka u kantini na Kampusu/

Maksiamalan broj posjetitelja: do 15 nastavnika

Posjet uključuje kraće boravke na nastavi (predavanja i vježbe) za razine preddiplomskog i diplomskog studija na svakom od tri studijska programa ERF-a, s podjelom:

9:00 - 10:30 nastava 1. dio

  • Hrvatski znakovni jezik; doc. dr. sc. M. Milković, preddiplomski studijski program Logopedija
  • Razvoj osoba s poremećajem iz autističnog spektra, prof. dr. sc. J. Frey Škrinjar; preddiplomski studijski program Rehabilitacija
  • Potpomognuta komunikacija, doc. dr. sc. J. Ivšac Pavliša, diplomski studijski program Logopedija

10.30 - 11.30  Centar za rehabilitaciju - Kabinet za poremećaje iz autističnog spektra, Kabinet za ranu komunikaciju, Logopedski kabinet

11.30  nastava 2. dio

Socijalnopedagoška procjena I, prof. dr. sc. N. Koller Trbović, diplomski studijski program Socijalna pedagogija
Razvoj  i implementacija preventivnih programa, doc. dr. sc. V. Kranželić,  diplomski studijski program Socijalna pedagogija. 

Domaćica posjeta: prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Mirjana LenčekTop