Financiranje i izvješća Sveučilišta

Pravilnik o osnovama financiranja Sveucilista u Zagrebu

Prema odluci Senata od 24. listopada 2007. godine, objavljuje se

Pravilnik o osnovama financiranja Sveucilista u ZagrebuTop