Vrjednovanje novoga studijskog programa

Vrjednovanje novoga studijskog programa

Odluka Senata o provođenju postupaka akreditacije studijskih programa u prijelaznom razdoblju do donošenja podzakonskih propisa i općih akata Agencije za znanost i visoko obrazovanje - 17. 1. 2022.

Zahtjev za vrednovanje novoga studijskog programa podnose znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilištu u Zagrebu najkasnije 12 mjeseci prije početka akademske godine u kojoj se planira početak izvođenja novoga studijskog programa. Prethodnu procjenu i vrjednovanje studijskoga programa provodi Odbor za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu.

Pravilnik o postupku vrjednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu 2016. (HR) (EN)

 

Obrasci i popis dokumentacije za prijedlog novoga studijskog programa:

 

Ostali dokumeti:

  • Ukoliko se radi o integriranom, stručnom ili online studijskom programu, potrebno je prethodno ishoditi suglasnost Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj. Suglasnost će zatražiti Sveučilište nakon donošenja Odluke Sanata o ustroju i izvedbi studijskog programa.
  • Ukoliko se radi o studijskom programu čijim se završetkom stječe kvalifikacija koja omogućava pristup reguliranoj profesiji, potrebno je prethodno ishoditi suglasnost nadležnog tijela za odgovarajuću profesiju.

1. odluka fakultetskih vijeća znanstveno-nastavnih sastavnica odnosno akademijskih vijeća umjetničko-nastavnih  sastavnica ili drugih odgovarajućih tijela o predloženom studijskom programu

2. u slučaju da predloženi studijski program zamjenjuje postojeći, izjavu dekana (izjava)

3. izjava dekana da je dokumentacija na engleskom jeziku istovjetna dokumentaciji na hrvatskom jeziku (izjava)

4. izjava dekana o osiguranim sredstvima potrebnim za ustroj i izvedbu studijskoga programa:

  a) izjava o privremenom samofinanciranju do osiguravanja financiranja iz proračuna MZOS-a

  b) izjava o samofinanciranju

5. dokaz o potrebnom broju sklopljenih ugovora o radu sa znanstveno-nastavnim, umjetničko-nastavnim odnosno nastavnim osobljem:

 a) izjava dekana za zaposlenike koji se financiraju iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (popis zaposlenika)

 b) preslike ugovora o radu za zaposlenike koji se ne financiraju iz Državnog proračuna Republike Hrvatske

6. izjava iz koje je vidljivo koji su nastavnici iz sustava visokog obrazovanja sudjelovali u izradi studijskoga programa

7. dopis/sažetak koji sadrži opće informacije o studiju (naziv, nositelj, vrsta studija, akademski naziv, znanstveno područje studijskog programa, trajanje studijskog programa, minimalni broj ECTS bodova potrebnih za završetak studija)

8. za prijedlog diplomskih studija potrebno je priložiti dopusnicu/upisnik o akreditiranom preddiplomskom studiju istoga znanstvenoga ili umjetničkog polja. U slučaju interdisciplinarnih studija potrebno je priložiti ispravu o akreditiranim preddiplomskim studijima u svim poljima navedenoga interdisciplinarnog studija

 

Upute:

  • svi obrasci trebaju biti razdvojeni (ne spajati svu dokumentaciju u jedan dokument)
  • dokumentacija na engleskom jeziku treba biti prijevod dokumentacije na hrvatskom jeziku
  • u Odluci fakultetskog/akademijskog vijeća potrebno je navesti naziv novog studijskog programa
  • životopisi se dostavljaju za nositelje predmeta i nastavnike u ustanovi te vanjske suradnike koji sudjeluju u izvedbi studijskoga program (Obrazac 3.)
  • priloženi životopisi dostavljaju se objedinjeno u Obrascu 3.
  • ako nastavnik nije zaposlen na sastavnici koja predlaže studijski program, potrebno je priložiti izjavu nastavnika da je spreman izvoditi nastavu te dopuštenje čelnika sastavnice na kojoj je nastavnik zaposlen s navođenjem predmeta i razdoblja za koje se izdaje
  • materijali se dostavljaju u elektroničkom i tiskanom obliku u dva primjerka: jedan primjerak na hrvatskom jeziku, jedan primjerak na engleskom jeziku
  • tiskana i elektronička verzija koje se dostavljaju Sveučilištu moraju biti identične

 Materijali za postupak vrjednovanja studijskih programa privremeno se šalju isključivo u elektroničkom obliku na: pisarnica@unizg.hr

 

Sveučilište u Zagrebu

Radna skupina za studijske programe

Trg Republike Hrvatske 14

10 000 Zagreb

Dodatne informacije

Radna skupina za studijske programe

Daliborka Pašić, prof

voditeljica Ureda za cjeloživotno obrazovanje nastavnika

telefon: +385 1 4698 185
e-adresa:  dpasic (et) unizg.hr


Top