Veće izmjene studijskog programa

Veće izmjene i dopune studijskoga programa (od 20 % do 40 %)

Odluka Senata o provođenju postupaka akreditacije studijskih programa u prijelaznom razdoblju do donošenja podzakonskih propisa i općih akata Agencije za znanost i visoko obrazovanje - 17. 1. 2022.

Veće izmjene i dopune studijskoga programa (iznad 20%, ali ne više od 40%) studijskoga programa znače izmjene i dopune studijskih programa kojima se u znatnijoj mjeri mijenjaju obvezni predmeti, odnosno završne kompetencije studenata i njihove kvalifikacije (stručni profil). Predmeti u ukupnom iznosu od 60% ECTS bodova cjelokupnoga programa ne smiju biti promijenjeni obzirom na broj ECTS bodova i ishode učenja predmeta.

Zahtjev za vrednovanje većih izmjena i dopuna (iznad 20%, ali ne više od 40%) podnosi se najkasnije 6 mjeseci prije početka akademske godine u kojoj se planira početak izvođenja novoga studijskog programa. Prethodnu procjenu i vrjednovanje studijskoga programa provodi Odbor za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu.

Pravilnik o postupku vrjednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu 2016. (HR) (EN)

OSNOVNI POJMOVI I OBJAŠNJENJA postupka vrjednovanja studijskih programa uz čl. 18., 19. i 20. Pravilnika o postupku vrjednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih i stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu

Upute za postupak izmjene odobrenih studijskih programa, MZO, 9. lipnja 2021. - Prije slanja dokumentacije za vrjednovanje izmjena i dopuna, molimo Vas da pročitate uputu MZO-a i provjerite radi li se o bitnim izmjenama  i dopunama za koje je potrebno priložiti dokumentaciju za novi studijski program.

Obrasci i popis dokumentacije – veće izmjene i dopune (iznad 20%, ali ne više od 40%):

Ostali dokumenti:

 1. izjava dekana da je Tablica 3. Obrasca 7. ispunjena prema dobivenoj dopusnici/upisniku ili Potvrdi Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH nakon provedene reakreditacije ili dopisu Odbora za upravljanje kvalitetom SuZg (izjava)
 2. odluka fakultetskih vijeća znanstveno-nastavnih sastavnica odnosno akademijskih vijeća umjetničko-nastavnih sastavnica ili drugih odgovarajućih tijela o izmjenama i dopunama studijskog programa u rasponu (iznad 20%, ali ne više od 40%)
 3. preslika dopusnice studijskog programa koji se mijenja (uključujući Zaključak o izmjeni dopusnice, ukoliko postoji) i Potvrdu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH nakon provedene reakreditacije
 4. u slučaju da se studijski program već mijenjao, preslika odluka Sveučilišta temeljem kojih su provedene izmjene i dopune

 Upute:

 • potrebno je uskladiti i ispravno popuniti Tablicu 3. i Tablicu 4. iz Obrasca 7.
 • u Tablicu 3. Obrasca 7. unosi se popis predmeta prema dobivenoj dopusnici/upisniku ili Potvrda Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH nakon provedene reakreditacije ili Potvrdi Odbora za upravljanje kvalitetom SuZg
 • u Tablici 3. i 4. Obrasca 7. obavezno je unijeti šifre za svaki predmet
 • naziv studijskog programa mora biti identičan onome koji je naveden u dopusnici/upisniku
 • u Odluci fakultetskog/akademijskog vijeća potrebno je navesti naziv studijskog programa koji se mijenja prema dopusnici/upisniku
 • životopisi se dostavljaju za nositelje predmeta i nastavnike u ustanovi te vanjske suradnike koji sudjeluju u izvedbi studijskoga program (Obrazac 3.)
 • ako nastavnik nije zaposlen na sastavnici koja predlaže studijski program potrebno je priložiti izjavu nastavnika da je spreman izvoditi nastavu te dopuštenje čelnika sastavnice na kojoj je nastavnik zaposlen s navođenjem predmeta i razdoblja za koje se izdaje
 • priloženi životopisi dostavljaju se objedinjeno u Obrascu 3
 • tiskana i elektronička verzija koje se dostavljaju Sveučilištu moraju biti identične
 • zahtjev za veće izmjene i dopune (iznad 20%, ali ne više od 40%): podnosi se na hrvatskom i engleskom jeziku

 

Materijali za postupak vrjednovanja studijskih programa privremeno se šalju isključivo u elektroničkom obliku na: pisarnica@unizg.hr 

 

Sveučilište u Zagrebu

Radna skupina za studijske programe

Trg Republike Hrvatske 14

10 000 Zagreb

Dodatne informacije

Radna skupina za studijske programe

Daliborka Pašić, prof

voditeljica Ureda za cjeloživotno obrazovanje nastavnika

telefon: +385 1 4698 185
e-adresa:  dpasic (et) unizg.hr

 Top