Manje izmjene studijskog programa

Manje izmjene i dopune studijskoga programa (do 20 %)

Odluka Senata o provođenju postupaka akreditacije studijskih programa u prijelaznom razdoblju do donošenja podzakonskih propisa i općih akata Agencije za znanost i visoko obrazovanje - 17. 1. 2022. 

Manje izmjene i dopune studijskoga programa znače promjene izvedbenoga plana programa i sadržajne promjene programa do 20% koje ne mijenjaju bitno studijski program, završne kompetencije studenata te njihove kvalifikacije (stručni profil). Predmeti u ukupnom iznosu od 80% ECTS bodova cjelokupnoga programa ne smiju biti promijenjeni obzirom na broj ECTS bodova i ishode učenja predmeta.

Zahtjev za vrednovanje manjih izmjena i dopuna (do 20 %) podnosi se najkasnije 6 mjeseci prije početka akademske godine u kojoj se planira početak izvođenja novoga studijskog programa. Prethodnu procjenu i vrjednovanje studijskoga programa provodi Odbor za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu.

Pravilnik o postupku vrjednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu 2016.  (HR)(EN)

OSNOVNI POJMOVI I OBJAŠNJENJA postupka vrjednovanja studijskih programa uz čl. 18., 19. i 20. Pravilnika o postupku vrjednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih i stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu

Obrasci i popis dokumentacije – manje izmjene i dopune (do 20 %) studijskog programa:


Ostali dokumenti:

 1. izjava dekana da je Tablica 3. Obrasca 7. ispunjena prema dobivenoj dopusnici/upisniku ili Potvrdi Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH nakon provedene reakreditacije ili dopisu Odbora za upravljanje kvalitetom SuZg (izjava)
 2. odluka fakultetskih vijeća znanstveno-nastavnih sastavnica odnosno akademijskih vijeća umjetničko-nastavnih sastavnica ili drugih odgovarajućih tijela o izmjenama i dopunama studijskog programa u rasponu do 20%
 3. preslika dopusnice studijskog programa koji se mijenja (uključujući Zaključak o izmjeni dopusnice, ukoliko postoji) i Potvrda Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH nakon provedene reakreditacije
 4. u slučaju da se studijski program već mijenjao, preslika odluka Sveučilišta temeljem kojih su provedene izmjene i dopune
   

Upute:

 • potrebno je uskladiti i ispravno popuniti Tablicu 3. i Tablicu 4. iz Obrasca 7.
 • u Tablicu 3. Obrasca 7. unosi se popis predmeta prema dobivenoj dopusnici/upisniku ili Potvrda Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH nakon provedene reakreditacije ili dopisu Odbora za upravljanje kvalitetom SuZg
 • u Tablici 3. i 4. Obrasca 7. obavezno je unijeti šifre za svaki predmet
 • naziv studijskog programa mora biti identičan onome koji je naveden u dopusnici/upisniku
 • zahtjev za manje izmjene i dopune (do 20%) podnosi se u samo na hrvatskom jeziku
 • u Odluci fakultetskog/akademijskog vijeća potrebno je navesti naziv studijskog programa koji se mijenja prema dopusnici/upisniku
 • životopisi se dostavljaju za nositelje predmeta i nastavnike u ustanovi te vanjske suradnike koji sudjeluju u izvedbi studijskoga program (Obrazac 3.)
 • priloženi životopisi dostavljaju se objedinjeno u Obrascu 3
 • tiskana i elektronička verzija koje se dostavljaju Sveučilištu moraju biti identične

 

Materijali za postupak vrjednovanja studijskih programa privremeno se šalju isključivo u elektroničkom obliku na: pisarnica@unizg.hr 

 

Sveučilište u Zagrebu

Radna skupina za studijske programe

Trg Republike Hrvatske 14

10 000 Zagreb

 


 

 

 

 

Dodatne informacije

Radna skupina za studijske programe

Daliborka Pašić, prof.

voditeljica Ureda za cjeloživotno obrazovanje nastavnika

telefon: +385 1 4698 185
e-adresa: dpasic (et) unizg.hr


Top