Vijesti

Listopad 2016.

Na projekt je zaposlena Monika Tunjić, mag. biol., na radno mjesto asistenta – doktoranda HRZZ-a

Dr.sc. Tihana Kurtović sudjelovala je na Godišnjem sastanku Hrvatskog imunološkog društva, održanom u Ogulinu 14. i 15. 10. s posterskom prezentacijom: Vipera ammodytes bites treated with antivenom ViperaTAb®: a case series and pharmacokinetic evaluation, autora Kurtović Tihana, Brvar Miran, Grenc Damjan, Lang Balija Maja, Križaj Igor, Halassy Beata.

Svibanj 2017.

Prezentirali smo naš rad na Međunarodnom godišnjem sastanku Europskog udruženja kliničkih toksikologa i farmakologa, održanom u Bazelu, Švicarska 16.-19. 05., u obliku odabranog usmenog priopćenja: Vipera ammodytes bites treated with antivenoms Viperfav® and ViperaTAb®, autora Brvar Miran, Kurtović Tihana, Grenc Damjan, Lang Balija Maja, Križaj Igor, Halassy Beata.

Vipera ammodytes bites treated with antivenoms Viperfav® and ViperaTAb®

Lipanj 2017.

Dr.sc. Maja Lang Balija sudjelovala je na 3. kongresu Slovenskega društva za laboratorijske živali i 1. zajedničkom SLAS - CroLASA kongresu 2017., održanom u Ljubljani 15. i 16. 06. s posterskom prezentacijom: In vitro correlate of in vivo antivenom neutralization potency assay for efficiency assessment of antivenom purification steps, autora Lang Balija Maja, Kurtović Tihana, Tunjić Monika, Brgles Marija, Halassy Beata. Poster je nagrađen 3. nagradom.

Kolovoz 2017.

Monika Tunjić, mag. biol. i dr. sc. Maja Lang Balija boravile su 22. i 23. kolovoza u Oxfordu, Velika Britanija, gdje su sudjelovale u radu međunarodnog znanstvenog skupa 4th International Symposium Venoms 2017 i prezentirale rad A compact and effective procedure for antivenom downstream processing, autora Kurtović Tihana, Lang Balija Maja, Tunjić Monika, Brgles Marija i Halassy Beata.Top