Vijest
22.03.2022

Sveučilišni kolegij "Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom" održan u prostorima Filozofskoga fakulteta

Tijekom dva vikenda sredinom ožujka 2022. u prostorima Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održana je pripremna radionica za studente polaznike kolegija "Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom". Radi se o sveučilišnom izbornom kolegiju čiji je nositelj Sveučilište u Zagrebu, a izvoditelj Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Cilj kolegija je osposobiti studente za pružanje kvalitetne vršnjačke potpore studentima s invaliditetom u akademskom okruženju.

Kolegij je dostupan za upis studentima svih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu neovisno o godini i razini studija, a uvjet upisa je poznavanje studenta s invaliditetom kojem je potrebna vršnjačka potpora te je suglasan da mu kolega sa studijskog usmjerenja pruža potporu organiziranu na taj način. Studenti koji upišu kolegij pružaju kolegi s invaliditetom potporu za lakše snalaženje u akademskom okruženju – primjerice potporu prilikom dolazaka na fakultet, kretanju po prostorima fakulteta, pisanju bilježaka s predavanja, rješavanju administrativnih procedura, posredovanju u komunikaciji i sl.

Kolegij traje jedan semestar i nosi 5 ECTS bodova. Obaveze na kolegiju organizirane su u dva dijela: prvi dio je pripremna radionica za studente asistente koja se održava na početku svakog semestra, dok se drugi dio odnosi na pružanje vršnjačke potpore kolegi s invaliditetom tijekom semestra te redovite grupne konzultacije (superviziju).

U zimskom semestru ak. god. 2021./2022. u kolegiju sudjeluju studenti Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Fakulteta hrvatskih studija, Fakulteta organizacije i informatike te Filozofskog fakulteta. Pripremna radionica za studente asistente održana je 11., 12., 13. te 19. ožujka 2022. u dvoranama Filozofskoga fakulteta. Posljednji dan radionice okupili su se i studenti asistenti i studenti s invaliditetom radi zajedničke izrade planova pružanja vršnjačke potpore. 

Kolegij Vršnjačka potpora nastao je kao jedna od mjera izjednačavanja mogućnosti za studente s invaliditetom u sustavu visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Educirani i senzibilizirani studenti asistenti, pružajući osnove vršnjačke potpore, mogu kreirati takve uvjete za studente s invaliditetom kojima će se prevladati čitav niz prepreka koje organizacijski i objektivno postoje u sustavu visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Istodobno, kroz znanja i vještine stečene u pripremnoj radionici te provođenjem vršnjačke potpore sami studenti asistenti stječu neprocjenjivo iskustvo i razvijaju čitav niz socijalno poželjnih vještina i sposobnosti. 
(prof. dr. sc. Lelia Kiš-Glavaš, nositeljica kolegija)  Top