Vijest
21.02.2020

Odbačena tužba protiv statusne promjene Hrvatskih studija

Upravni sud u Zagrebu odbacio je Rješenjem od 13. veljače 2020. tužbu protiv statusne promjene sveučilišnoga centra Hrvatski studiji u sveučilišni odjel Hrvatskih studija.

Sud je presudio da tužba radi oglašavanja ništavom Odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu od 17. siječnja 2017. nije dopuštena. Tužbu je bilo podnijelo osam članova Nezavisnoga sindikata znanosti i visokoga obrazovanja, a zastupao ih je odvjetnik toga sindikata.

Prema ocjeni suda navedena odluka nije upravni akt, budući da se njome neposredno ne dira u pravni interes zaposlenika Sveučilišta. Odluka Senata Sveučilišta u Zagrebu po svojoj je naravi opći akt, a ne pojedinačna odluka. Adresati navedene odluke nisu određeni imenom i prezimenom, nego se ona odnosi na skupinu subjekata i sadržava opće norme te se protiv nje ne može voditi upravni spor. Sud je zauzeo stajalište da tužbom osporeni akt Senata Sveučilišta u Zagrebu nije upravni akt te da nema zakonske pretpostavke za upravnosudski nadzor neupravnoga akta. Stoga je tužbu, podnesena u stvari koja ne može biti predmet upravnog spora, valjalo odbaciti.

U Elaboratu o provođenju statusne promjene Sveučilišnoga odjela Hrvatskih studija kao podružnice Sveučilišta u Zagrebu u status ustanove u sastavu Sveučilišta u Zagrebu pod nazivom Fakultet hrvatskih studija ističe se da su, u smislu zakona koji uređuje visoku naobrazbu, Hrvatski studiji od 24. studenoga 1995. do 16. siječnja 2017. bili sveučilišni centar, tj. sastavnica visokoga učilišta koja ustrojava i izvodi znanstveni, visokostručni ili nastavni rad. Ustrojeni su tako prema Zakonu o visokim učilištima, koji je bio na snazi od 1993. do 2003. Taj je zakon određivao da je „centar za znanstveni ili visokostručni rad – pravna osoba ili ustrojbena jedinica visokoga učilišta koja ustrojava i izvodi znanstveni, visokostručni ili nastavni rad, odnosno usklađuje njegovu izvedbu između visokih učilišta“. Sveučilište u Zagrebu tada je bilo odlučilo da Hrvatski studiji budu sveučilišni Centar za Hrvatske studije i to ne kao samostalna pravna osoba, nego kao ustrojbena jedinica, podružnica.

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, koji je stupio na snagu 15. kolovoza 2003., i još uvijek uređuje tu materiju, nije bio zadržao sveučilišni centar kao ustrojbeni oblik visokoga učilišta, niti je predvidio postojanje sveučilišnih centara. Taj zakon nije posvetio posebnu odredbu specifičnosti Hrvatskih studija, niti je njegov status regulirao ili trasirao prijelaznim odredbama. Sveučilište od 2003. godine kao sastavnicu ne može u svojem sastavu imati sveučilišni centar, ali može imati sveučilišni odjel.

Sukladno zahtjevima reakreditacije iz 2014. Senat Sveučilišta u Zagrebu bio je 17. siječnja 2017. uskladio položaj Hrvatskih studija sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju promijenivši mu status iz sveučilišnoga centra u sveučilišni odjel s naznačenim ciljem da, nakon provedene reforme, postane fakultet. Privremeni pravni status Hrvatskih studija kao sveučilišnoga odjela, koji je trajao do 10. prosinca 2019. bio je prijelazno usklađivanje sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Osnivanjem Fakulteta hrvatskih studija pitanje pravnog statusa konačno je riješeno.

Rješenje Upravnoga suda još jednom je potvrdilo zakonitost djelovanja Sveučilišta i njegovu autonomnu ovlast da osniva vlastite ustrojstvene jedinice, sveučilišne odjele, sveučilišne institute, fakultete i akademije.Top