Vijest
24.05.2017

Erasmus+ praksa 2016./17., 3. krug natječaja - 2. ispravak rezultata, pomak liste čekanja: Rezultati natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ u ak. god. 2016./17.

Klasa 605-01/17-03/7
Urbroj 380-153/131-17-140

Zagreb, 24.5.2017.

Treći krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Programa Erasmus+ Ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2016./17. objavljen je 23.2.2017. Krajnji rok za dostavu prijavne dokumentacije bio je 23.3.2017.


ODABIR KANDIDATA
Izvornu natječajnu dokumentaciju zajedno s izjavom suglasnosti ECTS koordinatora matične sastavnice s predloženom stručnom praksom studenti su dostavljali Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu.
Ukupno su u sklopu 3. kruga primljene 54 prijave za stručnu praksu. Financijska potpora je sukladno pomaku rang-liste od 19.5.2017. odobrena za 51 studenta, a 3 prijave su odbijene. Do 19.5.2017. ukupno je 4 prethodno odabranih studenata odustalo od mobilnosti.

FINANCIJSKA POTPORA
Sveučilište u Zagrebu studentima kojima je odobrena financijska potpora za stručnu praksu odobrava ukupno 460, 510 ili 560 EUR mjesečno, ovisno o zemlji u kojoj obavljaju stručnu praksu, iz sredstava koja osigurava Agencija za mobilnost i programe EU. Eventualni naknadni produžetak stručne prakse se ne financira.
Napominjemo da financijska potpora pokriva samo dio životnih troškova u inozemstvu.


ODUSTANAK OD STRUČNE PRAKSE
U slučaju odustanka od odlaska na stručnu praksu student obavezno odmah dostavlja vlastoručno potpisanu izjavu na službenom obrascu u Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta (obrazac se nalazi pod Dokumenti i obrasci).

PRIVICI
1. Rezultati Erasmus+ natječaja za stručnu praksu studenti (SMP) u ak. god. 2016./17. - 3. krug – pomak rang liste 19.5.2017.
2. Upute studentima odabranima za Erasmus+ stručnu praksu u ak. god. 2016./17. Odabrani studenti dužni su prije, za vrijeme i po povratku s razmjene pridržavati se propisanih uputa koje su dane u dokumentu „Upute studentima odabranima za Erasmus+ stručnu praksu u ak. god. 2016./17“, kao i svih naknadnih obavijesti koje im se upute putem elektroničke pošte.
3. OBRASCI ZA AK. GOD. 2016./17.
4. Rezultati prijava za slabiji socioekonomski status – pomak rang liste 19.5.UPUTA O ŽALBI
Kandidat može podnijeti žalbu na rezultate u roku od 8 dana od obavijesti o odabiru kandidata (obavijest o odabiru kandidatu e-mailom šalje središnji Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta). Žalba se podnosi u pisanom obliku preporučenom poštom na adresu „Sveučilište u Zagrebu, Ured za međunarodnu suradnju, Trg maršala Tita 14, Zagreb, s naznakom žalba“. U obzir će biti uzete isključivo žalbe podnesene u tom obliku. Žalbe ili upiti poslani putem elektroničke pošte neće se uzeti u razmatranje. Na konačnu odluku Sveučilišta povodom žalbe ne postoji mogućnost pritužbe.
Ako je razlog žalbe vezan za suglasnost i odluku matičnog fakulteta/akademije, žalba se podnosi u istom roku, ali Povjerenstvu fakulteta akademije, na adresu matičnog fakulteta. O toj žalbi odlučuje fakultet/akademija.
Ako student nije zadovoljio formalne uvjete Natječaja npr. nepotpuna prijava, nepravilna dokumentacija, student je poslao više prijava ili je prijavio pogrešnu stranu instituciju, prijava se automatski odbija bez mogućnosti žalbe.Top