Vijest
17.01.2019

Agronomski fakultet sudjeluje u dva nova obrazovna projekta iz programa Erasmus+

Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu započeo je s provedbom dva značajna obrazovna projekta za koja je financiranje osigurano u okviru izuzetno kompetitivnih aktivnosti "Suradnje za inovacije i razmjenu dobre prakse ERASMUS+ programa". Ovo je potvrda kvalitete i izvrsnosti od međunarodnoga značaja za projektni tim koji vodi prof. dr. sc. Renata Bažok.

Projekt pod nazivom HarISA - Harmonizacija i inovacije o doktorskim studijskim programima biljnog zdravstva za održivu poljoprivredu važan je za suvremenu održivu poljoprivrednu proizvodnju i sveobuhvatnu brigu za zdravlja biljaka jer uključuje razvoj i primjenu sofisticiranih metoda zaštite bilja temeljenih na najnovijim znanstvenim spoznajama. Bez visokoobrazovanih stručnjaka koji dobro poznaju problematiku svih aspekata biljnog zdravstva u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji nemoguće je ostvariti ove ciljeve.

Projekt HarISA odobren je u sklopu programa Erasmus+, a u području Jačanje kapaciteta u visokom obrazovanju od strane Europske agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA). Ovaj projekt ima ambiciju uskladiti i modernizirati doktorsko obrazovanje na području zapadnoga Balkana te stvoriti mrežu istraživača sposobnih za odgovor na trenutne izazove u biljnom zdravstvu. Projektom se želi osigurati potpora modernizaciji i internacionalizaciji visokoga obrazovanja u području biljnoga zdravstva te pridonijeti suradnji između Europske unije i zemalja zapadnoga Balkana u provedbi politike Europske unije vezane za biljno zdravstvo. Također, želi se osigurati stjecanje znanstvenih spoznaja i prijenos vještina i kompetencija za postizanje održive uporabe pesticida i primjenu načela integrirane zaštite bilja u poljoprivrednoj proizvodnji.

Projekt je prijavilo Sveučilište u Zagrebu - Agronomski fakultet kao koordinator, u suradnji s partnerima iz zemalja Europske unije: Hrvatska, Italija, Bugarska i Grčka i zemalja tzv. regije Zapadni Balkan: Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora i Albanija.

Projektom će se postići specifični ciljevi: uskladiti, unaprijediti i modernizirati programe doktorskoga studija iz područja biljnoga zdravstva među partnerskim sveučilištima da bi se povećale sposobnosti doktora znanosti za odgovor na globalne probleme u biljnom zdravstvu; razviti zajednički okvir i nacrt nastavnoga programa međunarodnoga združenog doktorskog studija u biljnom zdravstvu; poticati regionalnu integraciju u području istraživanja i obrazovanja za biljno zdravstvo unutar zemalja zapadnoga Balkana i između zemalja zapadnoga Balkana i EU zemalja.

Drugi projekt INTRINSIC (INnovative educaTion foR sustaInable eNtrepreneurShip In life sCiences) - Inovativno obrazovanje za održivo poduzetništvo u znanostima o životu ima za cilj razviti inovativne resurse za poučavanje i učenje s ciljem sustavnoga poticanja "poduzetničkoga načina razmišljanja", razvoja vještina i sposobnosti studenata za održivo poduzetništvo. Sveobuhvatni okvir projekta predstavljaju ciljevi održivoga razvoja (Sustainable Developmental Goals -SDG).

Otvorena interaktivna e-platforma i mobilna aplikacija (Connected Educator App) trebale bi omogućiti zainteresiranim instruktorima da se povežu sa svim sveučilištima iz istoga područja u Europi. Važna osnova za uspješnu uspostavu ove mreže, ali i za održivu provedbu i korištenje rezultata projekta, su dugogodišnja međunarodna partnerstva u kontekstu ICA i ICA Edu, a druga postojeća mreža je Mreža za inovacije u visokom obrazovanju u području primijenjenih bioznanosti.

Osim toga, INTRINSIC će se usredotočiti na prikupljanje primjera dobre prakse održivoga poduzetničkog obrazovanja na europskim sveučilištima, razvit će aplikaciju za praćenje studentskoga poduzetništva i interaktivni alat za oblikovanje nastavnih jedinica za održivo poduzetništvo u području primijenjenih bioznanosti, kao i za obuku nastavnika.

Projekt provodi Sveučilište za prirodne resurse i primijenjene bioznanosti u Beču (BOKU) zajedno s partnerima koje čine sedam visokoškolskih ustanova i udruga ICA (Association for European Life Science Universities). Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu jedan je od partnera u provođenju ovoga značajnoga projekta.

Više možete vidjeti ovdje: www.intrinsic.eu

 

 Top