Vijest
17.07.2018

2018./19. Erasmus+ praksa: 2. Rezultati, 1. krug Natječaja

Drugi rezultati 1. kruga Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ u akademskoj godini 2018./19.

Klasa 605-01/18-03/20
Urbroj 380-153/131-18-265
Zagreb, 17.7.2018.

Prvi krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Programa Erasmus+ Ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2018./19. objavljen je 4.5.2018. Rok za dostavu prijavne dokumentacije bio je prvotno 30.5.2018., te je zatim bio produljen do 20.6.2018.
Drugi Rezultati 1. kruga Natječaja uključuju sve prijave zaprimljene do 20.6.2018.

ODABIR KANDIDATA
Izvornu natječajnu dokumentaciju zajedno s izjavom suglasnosti ECTS koordinatora matične sastavnice s predloženom stručnom praksom studenti su dostavljali Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu.
Ukupno je u sklopu 1. kruga do 20.6.2018. u 12h stiglo 137 online prijava za stručnu praksu. Od toga je fizička dokumentacija zaprimljena za 130 prijava. Dodatno, jedna prijava je dostavljena nakon zadanog roka - samo djelomična fizička dokumentacija, bez prethodne online prijave. Financijska potpora je odobrena za 123 studenta, 2 prijave su uvjetno odobrene s obavezom dopune dokumentacije, 2 prijave su povučene, 1 je odbijena a 3 prethodno odobrena studenta su do 16.7.2018. odustala od mobilnosti.

FINANCIJSKA POTPORA
Sveučilište u Zagrebu studentima kojima je odobrena financijska potpora za stručnu praksu odobrava ukupno 500, 550 ili 600 EUR mjesečno, ovisno o zemlji u kojoj obavljaju stručnu praksu, iz sredstava koja osigurava Agencija za mobilnost i programe EU. Eventualni naknadni produžetak stručne prakse će se financirati samo u slučaju raspoloživosti financijskih sredstava. Napominjemo da financijska potpora pokriva samo dio životnih troškova u inozemstvu.

ODUSTANAK OD STRUČNE PRAKSE
U slučaju odustanka od odlaska na stručnu praksu student obavezno odmah dostavlja vlastoručno potpisanu izjavu na službenom obrascu u Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta (obrazac se nalazi pod Dokumenti i obrasci).
Rok za odustanak je najkasnije mjesec dana prije planiranog početka mobilnosti, odnosno najkasnije do 7.9.2018., neovisno o datumu odlaska. Napomena: odustankom nakon roka će se smatrati svaki odustanak zaprimljen nakon 15. lipnja 2018. za studente odabrane u sklopu Prvih rezultata natječaja koji planiraju početak mobilnosti prije 15. srpnja 2018. (sukladno Prvim rezultatima 1. kruga natječaja), te svaki odustanak zaprimljen nakon 20.7.2018. za studente dodatno odabrane u sklopu Drugih rezultata natječaja, a koji planiraju početak mobilnosti prije 20. kolovoza 2018.

PRIVICI
1. Drugi rezultati 1. kruga Erasmus+ natječaja za stručnu praksu studenti (SMP) u ak. god. 2018./19. Napomena: u tablici su navedene samo prijave za koje je pristigla fizička dokumentacija; online prijave za koje fizička dokumentacija nije stigla su izostavljene.
2. Upute studentima odabranima za Erasmus+ stručnu praksu u ak. god. 2018./19. Odabrani studenti dužni su prije, za vrijeme i po povratku s razmjene pridržavati se propisanih uputa koje su dane u dokumentu „Upute studentima odabranima za Erasmus+ stručnu praksu u ak. god. 2018./19“, kao i svih naknadnih obavijesti koje im se upute putem elektroničke pošte.
3. OBRASCI ZA AK. GOD. 2018./19.
4. Rezultati prijava za slabiji socioekonomski status

UPUTA O ŽALBI
Kandidat protiv „Odluke o odabiru kandidata“ može podnijeti žalbu u roku od 8 dana od obavijesti o odabiru kandidata (obavijest o odabiru kandidatu e-mailom šalje središnji Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta).
Žalba se podnosi u pisanom obliku preporučenom poštom na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, s naznakom: "Žalba, Natječaj Erasmus+ stručna praksa, za Povjerenstvo za žalbe u programima mobilnosti, Ured za međunarodnu suradnju“. U obzir će biti uzete isključivo žalbe podnesene u pisanom obliku. Žalbe ili upiti poslani putem elektroničke pošte neće se uzeti u razmatranje.
Na konačnu odluku Povjerenstva za žalbe u programima mobilnosti ne postoji mogućnost pritužbe.
Ako student nije zadovoljio formalne uvjete Natječaja npr. prijava nije potpuna, dostavljena je nepravilna ili nepotpuna dokumentacija, student je poslao više prijava ili je prijavio pogrešnu stranu instituciju i sl., prijava se automatski odbija bez mogućnosti žalbe.
Rok za obradu žalbi zaprimljenih na Sveučilište je 8 dana od datuma zaprimanja žalbe na Sveučilište.
Napomena: Prije konačne odluke o žalbi student ne smije započeti prijavljenu mobilnost u svrhu Erasmus+ stručne prakse (žalba može značiti odgodu početka mobilnosti).   Top