Javna uprava

Poslijediplomski specijalistički interdisciplinarni studij Javne uprave

Poštovani,

završen je natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij Javna uprava u ak. godini 2017./2018. Informacije o predbilježbi za upis u novoj akademskoj godini pravovremeno ćemo objaviti na ovim stranicama.

Opis studija 

Poslijediplomski specijalistički studij Javne uprave osnovan je u suradnji s Vladom Republike Hrvatske putem Središnjeg državnog ureda za upravu, radi podizanja administrativnih kapaciteta i kvalitetnijeg funkcioniranja javne uprave s posebnim naglaskom na komponentu europskih upravnih standarda. Sveučilište u Zagrebu ima dopusnicu za izvođenje ovog studijskog programa od 3. listopada 2007.

Nositelj studija
Nositelj studija jest Sveučilište u Zagrebu, Centar za poslijediplomske studije, a u izvedbi sudjeluju nastavnici i suradnici Pravnog fakulteta, Fakulteta političkih znanosti, Fakulteta organizacije i informatike te, kao vanjski suradnici, nekoliko uglednih nastavnika, znanstvenika i suradnika izvan sastava Sveučilišta u Zagrebu.

Trajanje studija
Studij traje godinu dana, odnosno dva semestra.

Uvjeti upisa na studij
Pravo natjecanja za upis na studij imaju magistri prava (diplomirani pravnici) i magistri politologije (diplomirani politolozi) s prosjekom ocjena diplomskog studija većim od 3,5 te ostali pristupnici s prosjekom ocjena diplomskog sveučilišnog studija 3,5 i većim koji su završili druge studije uz obvezu polaganja razlikovnih ispita. Potrebno je poznavanje barem jednog stranog jezika (engleski, francuski, njemački) u mjeri da se mogu služiti literaturom. Pristupnici s nižim prosjekom ocjena mogu se upisati uz preporuku najmanje jednog sveučilišnog nastavnika s (do)diplomskog studija koji su završili.

Razlikovni ispiti
Razlikovni ispiti obuhvaćaju tri predmeta:
Osnove politologije
Uvod u upravno pravo i javnu upravu
Oblikovanje organizacijske učinkovitosti

Njih obavezno upisuju i polažu ispit svi studenti koji udovoljavaju uvjetima upisa na poslijediplomski studij po visini ranije stečene stručne spreme, ali ne i po vrsti stečenog zanimanja - razlikovni ispiti namijenjeni su onima koji nisu magistri prava (diplomirani pravnici) ili magistri politologije (diplomirani politolozi).
Razlikovni se ispiti moraju položiti prije polaganja ispita predviđenih temeljnim studijskim programom ovog poslijediplomskog studija (prije polaganja ispita prvog semestra).

Akademski naziv
Završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišni specijalist javne uprave (kratica univ. spec. admin. publ.).

Program studija

Popis obveznih i izbornih predmeta, broj sati aktivne nastave i broj ECTS bodova

A. Obvezni predmeti:
1. Hrvatska državna uprava (organizacija, djelovanje i modernizacija)
2. Lokalna samouprava i decentralizacija
3. Javne politike
4. Javni menadžment
5. Upravno pravo – nacionalni i europski aspekt

B. Izborni predmeti:
I. semestar:
1. Nacionalna uprava i europski upravni prostor
2. Ekonomika uprave
3. Civilno društvo i javna uprava
4. Elektronička potpora javnoj upravi

II. semestar:
1. Javne službe
2. Upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi
3. Upravno procesno pravo
4. Upravljanje zapisima (Records management)

I. semestar

 Nastavni predmet

Broj sati nastave

 Broj sati nastave tjedno

ECTS bodovi

Hrvatska državna uprava (organizacija, djelovanje i modernizacija)

30

6

9

Javne politike

30

6

9

Javni menadžment

20

4

7

Izborni predmet I.

20

4

5

UKUPNO

100

20

30

II. semestar

 Nastavni predmet

Broj sati nastave

Broj sati nastave tjedno

ECTS bodovi

Lokalna samouprava i decentralizacija

30

6

9

Upravno pravo - nacionalni i europski aspekt

30

6

9

Javni menadžment

10

2

2

Izborni predmet II.

20

4

5

Izrada završnog rada uz pomoć mentora

10

2

5

UKUPNO

100

20

30


Struktura studija, ritam studiranja i obveze polaznika
Nastava se održava po skupinama u pet tjedana u svakom semestru, u popodnevnim satima, od 13 do 20 sati. U svakom se tjednu održava 20 sati nastave, odnosno 100 sati nastave po semestru ili ukupno 200 sati aktivne nastave. Nastava je obvezna, a može se opravdati izostanak najviše 20% nastave pojedinog predmeta. Urednost pohađanja nastave potvrđuju nastavnici potpisom u indeks.

Nastava obveznih predmeta traje 30 sati, a izbornih predmeta 20 sati. Predavanja iz izbornih predmeta održavaju se ako je taj predmet izabralo bar 5 studenata, u protivnom se nastava održava individualno na konzultacijama.

Svaki student bira dva izborna predmeta, jedan u svakom semestru.

Nastava se održava tako da predavanja ne prelaze polovicu ukupnog fonda sati aktivne nastave iz pojedinog predmeta. Ostali se dio posvećuje aktivnom sudjelovanju polaznika, seminarskoj nastavi ili drugim oblicima nastave (praktični rad, posjeti i vježbe).

Ispiti se mogu polagati nakon odslušane nastave iz pojedinog predmeta i pozitivno ocijenjenog izlaganja ili predaje pozitivno ocijenjenog seminarskog rada. Tako student nakon odslušane nastave u I. semestru može polagati ispite iz dva obvezna predmeta i jednog izbornog, dok ostale ispite može polagati nakon završetka nastave u II. semestru.

Studij završava izradom i obranom pismenog rada opsega u pravilu između 40 i 60 stranica teksta (kompjutorski ispis, Times New Roman, prored 1,5). U njemu polaznik obrađuje određeni stručni problem, pitanje ili temu kombinirajući doktrinarni, stručni, praktični, a po potrebi i teorijski pristup. Tijekom izrade rada studentu pomaže mentor. Završni rad treba biti stručnog karaktera.

Maksimalna duljina razdoblja od početka do završetka studiranja
Maksimalna duljina razdoblja od početka do završetka studiranja iznosi dvije akademske godine (jedna tijekom koje student pohađa aktivnu nastavu i još maksimalno jedna tijekom koje dovršava svoje obaveze).

Mjesto izvođenja nastave
Nastava se održava u prostorima Sveučilišta u Zagrebu i njegovih sastavnica koje sudjeluju u izvođenju studija.

Nastavnici i suradnici po predmetima

 Obvezni predmeti

 Nastavnici

Hrvatska državna uprava (organizacija, djelovanje i modernizacija)

 prof. dr. sc. Ivan Koprić
 prof. dr. sc. Gordana Marčetić
 doc. dr. sc. Anamarija Musa
 izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić
 doc. dr. sc. Goranka Lalić Novak
 - suradnik (bez mogućnosti ispitivanja): dr. sc. Zoran Pičuljan

 Lokalna samouprava i decentralizacija

 prof. dr. sc. Ivan Koprić
 prof. dr. sc. Gordana Marčetić
 doc. dr. sc. Anamarija Musa
 izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić
 - suradnica (bez mogućnosti ispitivanja): izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić

 Javne politike

 prof. dr. sc. Zdravko Petak
 prof. dr. sc. Ivan Grdešić

 Javni menadžment

 izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić 

 Upravno pravo - nacionalni i europski aspekt

 izv. prof. dr. sc. Marko Šikić
 prof. dr. sc. Marc Gjidara
 prof. dr. sc. Jasna Omejec

 

 Izborni predmeti

 Nastavnici

 Nacionalna uprava i europski upravni prostor

 prof. dr. sc. Ivan Koprić
 doc. dr. sc. Anamarija Musa
 doc. dr. sc. Goranka Lalić Novak

 Upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi

 prof. dr. sc. Ivan Koprić
 prof. dr. sc. Gordana Marčetić

 Javne službe

 prof. dr. sc. Ivan Koprić
 izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić
- suradnik (bez mogućnosti ispitivanja): dr. sc. Nikola Popović

 Ekonomika uprave

 dr. sc. Nenad Starc

 Civilno društvo i javna uprava

 prof. dr. sc. Gojko Bežovan

 Elektronička potpora javnoj upravi

 prof. dr. sc. Neven Vrček

 Upravno procesno pravo

 izv. prof. dr. sc. Marko Šikić

 Upravljanje zapisima (Records management)

 dr. sc. Josip Kolanović
 (suradnik dr. sc. Alen Rajko)


Voditelj studija:
prof. dr. sc. Neven Vrček

Zamjenik voditelja studija:
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić 

Nastavnici:
prof. dr. sc. Gojko Bežovan, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Marc Gjidara, Sveučilište Panthéon-Assas (Paris II) i Institut za pravo i ekonomiju u Melunu, Francuska
prof. dr. sc. Ivan Grdešić, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
dr. sc. Josip Kolanović, znanstveni i arhivski savjetnik, naslovni izvanredni profesor, umirovljeni ravnatelj Hrvatskoga državnog arhiva,
prof. dr. sc. Ivan Koprić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
doc. dr. sc. Goranka Lalić Novak, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Gordana Marčetić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
doc. dr. sc. Anamarija Musa, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Jasna Omejec, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Inge Perko-Šeparović, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu , u mirovini
prof. dr. sc. Zdravko Petak, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
dr. sc. Nenad Starc, viši znanstveni suradnik Ekonomskog instituta u Zagrebu
izv. prof. dr. sc. Marko Šikić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Neven Vrček, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu

Angažirat će se i drugi domaći i inozemni gostujući profesori.

Suradnici:
dr. sc. Zoran Pičuljan
dr. sc. Nikola Popović
izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić
dr. sc. Alen Rajko, Upravni sud Rijeka

Angažirat će se i drugi suradnici, naročito hrvatski i inozemni eksperti-upravni praktičari.

Kontakt osoba:
Zdravka Jerec Majić (zamjena za Anu Pribanić)
Sveučilište u Zagrebu
Centar za poslijediplomske studije
Trg Republike Hrvatske 14
10000 Zagreb
Telefon (01) 4698 110
Faks: (01) 4698 141
E-mail: zjerec@unizg.hrTop