Radna skupina znanstvenih novaka Sveučilišta u Zagrebu

Radna skupina znanstvenih novaka

Nastanak, ustrojstvo i misija Radne skupine znanstvenih novaka Sveučilišta u Zagrebu

Radna skupina znanstvenih novaka Sveučilišta u Zagrebu formirana je na inicijativu prorektorice za znanost i tehnologiju Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Melite Kovačević, u nastavku i shodno zaključcima 1. skupa znanstvenih novaka Sveučilišta u Zagrebu od 15. 11. 2007., održanog na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Radna skupina sastavljena je od znanstvenih novaka koji su se odazvali okružnici prorektorice za znanost i tehnologiju prof.dr.sc. Kovačević poslanoj na e-mail adrese svih znanstvenih novaka nakon skupa. Prijavljeni članovi odzivu su priložili motivacijsko pismo i prisustvovali 1. ustrojstvenoj sjednici radne skupine, u rektoratu Sveučilišta u Zagrebu, 18. 01. 2008.

Na 1. ustrojstvenom sastanku Radne skupine izložene su i utvrđene sljedeće odrednice djelatnosti, angažmana i statusa Radne skupine:

Statutarni položaj i priroda Radne skupine

Grupa novaka okupljenih na inicijativu prorektorice za znanost i tehnologiju prof. dr. sc. Kovačević statutarno je definirana kao radna skupina, koju Sveučilište može formirati na privremenoj osnovi radi obavljanja određenog skupa stručnih, statističko-analitičkih, savjetodavnih kao i djelatnosti lobiranja, koje uključuju:

• posredovanje
• pregovaranje
• izgradnju konsenzusa
• mirenje suprotstavljenih stajališta

između institucija, utjecajnih grupa i ključnih igrača, koji u sklopu zakonodavstvenog, statutarnog i stvarno pravnog okvira formiraju radno, stručno, znanstveno-istraživačko i drugo okruženje interesne grupe ove stručne skupine, znanstvenih novaka sastavnica Sveučilišta u Zagrebu.

Radna skupina znanstvenih novaka okupljena je po načelu otvorenog, javnog poziva (okružnice) svim znanstvenim novacima svih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu. Jedini uvjet bilo je prilaganje motivacijskog pisma. Sukladno definiciji radnih skupina u statutu Sveučilišta u Zagrebu, a posebice imajući u vidu nastanak ove skupine i metodu izbora njezinih članova (nije obavljena pravovaljana procedura izbora, već se skupina okupila na osnovi dobrovoljačkog odziva okružnici) radna skupina sama po sebi ne može obvezujuće zaključivati, preporučivati ili davati mišljenje, izjavu ili nalog koje bi imalo učinak kao istoimen takav akt drugog tijela Sveučilišta u Zagrebu, zaduženog da takve akte donosi na zahtjev Senata ili podnosi Senatu. Svaki pisani materijal ili drugo djelo u autorstvu jednog ili više članova Radne skupine ili u skupnom autorstvu Radne skupine jest non-paper koji ne može biti smatran uzrokom bilo kakvoj drugoj posljedici, izuzev komunikacije, artikulacije ili promišljanja stavova (bez nužno formiranog krajnjeg konsenzusa) izrečenih u rečenom materijalu isključivo članova Radne skupine, bilo:

• prorektoru za znanost, koji sudjeluje u radu radne skupine,
• interesnoj grupi radne skupine - znanstvenim novacima Sveučilišta u Zagrebu ili
• javnosti.

Motivacija i misija radne skupine

Radnu skupinu znanstvenih novaka javnim i otvorenim pozivom okupila je prorektorica za znanost i tehnologiju, prof. dr. sc. Melita Kovačević zbog želje da se u budućem radu njezinog ureda i drugih tijela Sveučilišta lakše može doći do viđenja znanstvenih novaka sastavnica Sveučilišta u Zagrebu o problemima znanstvenih novaka i njihovim potencijalnim rješenjima.

Druga i ne manje bitna motivacija za saziv ove Radne skupine bila je izgradnja konsenzusa među znanstvenim novacima po pitanjima koja su se iskristalizirala kao gorući problemi samih znanstvenih novaka u sadašnjem sustavu znanstvenog novaštva Republike Hrvatske, a posebice u:

• svakodnevnom (opće-kulturnom, sociološkom i radno-etičkom),
• radno-pravnom,
• sindikalnom,
• administrativno-upravnom,
• znanstveno-istraživačkom
• i drugim vidovima koje ima novačko okruženje Sveučilišta u Zagrebu kao i ono njegovih pojedinačnih sastavnica.

Komunikacija prorektora za znanost i Radne skupine, suradnja i zajednički napori na savjetodavnom radu kao i izgradnji konsenzusa i mirenju sukobljenih ili dijelom sukobljenih mišljenja svih zakonski, statutarno i stvarno pravno (de facto) upletenih strana koje definiraju svakodnevicu znanstvenog novaštva (između ostalih ali ne i ograničeno na:

• Sveučilište,
• Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa,
• Nacionalno vijeće za znanost,
• Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje,
• Agencija za znanost i visoko obrazovanje,
• Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja,
• Fond "Jedinstvo uz pomoć znanja",
• Hrvatska zaklada za znanost,
• predstavnici i dužnosnici uprava pojedinih sastavnica itd.)

imaju rezultirati smislenijim, usmjerenijim, efikasnijim i sustavnijim djelovanjem ureda prorektora za znanost i Senata Sveučilišta u rješavanju problema znanstvenih novaka (u onoj mjeri u kojima je rješenje tih problema u ingerenciji samog Sveučilišta).

Ustrojstvo Radne skupine znanstvenih novaka Sveučilišta u Zagrebu

Radna skupina, radi olakšavanja djelatnosti i zadataka koji proizlaze iz gore opisane motivacije i misije Radne skupine, podijeljena je na užu i širu radnu skupinu

Uža radna skupina sastoji se od:

• prorektora za znanost
• pomoćnika prorektoru za znanost
• po jednog predstavnika znanstvenih novaka čiji se znanstveno-istraživački rad odvija unutar po jednog znanstvenog područja, kao predstavnika područja,
• te još jednog predstavnika znanstvenih novaka po znanstvenom području kao Zamjenika predstavnika područja.

Šira radna skupina sastoji se od:

• gore navedenih pripadnika uže radne skupine
• ostalih članova kojima mogu biti povjerene druge zadaće, npr. predstavljanje znanstvenih novaka u radu drugih radnih skupina ili tijela Sveučilišta, uređivanje web mjesta znanstvenih novaka, uređivanje biltena znanstvenih novaka itd.

Uža Radna skupina znanstvenih novaka

Uža Radna skupina operacionalizirana je kao manja i time efikasnija podskupina Radne skupine znanstvenih novaka, koja sadrži po jednog/u predstavnika/cu svakog od sedam znanstvenih područja i prorektora za znanost Sveučilišta u Zagrebu. Većina aktivnosti Radne skupine provodi se putem sredstava elektroničkog komuniciranja, osobnih konzultacija ili konzultacija čitave uže Radne skupine. Napredak, tijek rada i razina uspješnosti u obavljanju misije Radne skupine utvrđuje se na periodičkim sastancima kojima prethodi pisani poziv prorektora za znanost, najčešće u prostorima Rektorata Sveučilišta u Zagrebu.

Aktivnosti uže Radne skupine dosad su bile usmjerene k otvaranju što većeg broja komunikacijskih kanala, kako prema grupi čije interese treba zastupati radna skupina -- znanstvenim novacima sastavnica Sveučilišta, tako i prema čimbenicima svakodnevnog radno-pravnog, administrativno-upravnog, znanstveno-istraživačkog i šireg društvenog okruženja znanstvenih novaka:

• Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa,
• Nacionalnom vijeću za znanost,
• Nacionalnom vijeću za visoko obrazovanje,
• Agenciji za znanost i visoko obrazovanje,
• drugim tijelima i uredima dužnosnika Sveučilišta u Zagrebu,
• predstavnicima i dužnosnicima pojedinih službi i ureda unutar uprava sastavnica,
• Nezavisnom sindikatu znanosti i visokog obrazovanja,
• Fondu "Jedinstvo uz pomoć znanja",
• Hrvatskoj zakladi za znanost,
• udrugama koje se bave problematikom mladih znanstvenika.

Uža radna skupina ove je komunikacijske kanale otvorila kako bi stekla što bolji pregled nad cjelokupnom situacijom, administrativnom prirodom sustava kakav je sad, ingerencijama pojedinih javnih institucija / tijela i načinom na koji sustav funkcionira uklopljen u širu društvenu zbilju. Nakon navedenog, Radna skupina je pristupila:

• profiliranju i prioretiziranju liste problema novačke populacije,
• konačnom usuglašavanju i izradi propozicija rješenja oko problema oko kojih postoji opći konsenzus,
• izgradnji konsenzusa ali i konzultacijama s dodatnim trećim stranama oko problema oko kojih nije postojao inicijalni konsenzus.
• izradi konstruktivne bi- ili multipartitne polemike oko onih pitanja oko kojih ni nakon pokušaja izgradnje konsenzusa, konsenzus nije postignut.

Zaključno, uža Radna skupina znanstvenih novaka Sveučilišta u Zagrebu poziva zainteresirane znanstvene novake i novakinje da svoje ideje/prijedloge/osvrte na postojeće stanje upute na kontakt email Radne skupine: znanstveni.novaci@remove-this.unizg.hr

Članovi uže Radne skupine dostupni su na navedeni e-mail putem kojeg možete zatražiti i da vas se uvrsti na email listu za buduće obavijesti.

Aktivnosti uže Radne skupine u 2014. godini:

- organizacija okruglog stola 06. 03. 2014. u 10h u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu
- molba upućena Nezavisnom Sindikatu znanosti i visokog obrazovanja za osiguranjem financijske pomoći znanstvenim novacima i asistentima koji ostaju bez radnog mjesta u 2014. godini
- otvaranje kontakt e-maila za učinkovitiju komunikaciju s ključnim dionicima
- ažuriranje web sadržajaTop