Doktorski studiji Sveučilišta u Zagrebu

Doktorski studiji Sveučilišta u Zagrebu

Fakultet / akademijaDoktorski studij
Agronomski fakultet Poljoprivredne znanosti
Akademija likovnih umjetnosti Kiparstvo
Grafika
Slikarstvo
Arhitektonski fakultet Arhitektura i urbanizam
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Prevencijska znanost i studij invaliditeta

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Poremećaji jezika, govora i slušanja

Ekonomski fakultet Ekonomija i globalna sigurnost
Ekonomski fakultet Ekonomija i poslovna ekonomija
Fakultet elektrotehnike i računarstva Poslijediplomski doktorski studij elektrotehnike i računarstva
Fakultet filozofije i religijskih znanosti Filozofija
Fakultet filozofije i religijskih znanosti Religijske znanosti
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije  Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija
Fakultet organizacije i informatike  Informacijske znanosti
Fakultet političkih znanosti Politologija
Fakultet prometnih znanosti Tehnološki sustavi u prometu i transportu
Fakultet strojarstva i brodogradnje Strojarstvo i brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija
Farmaceutsko-biokemijski fakultet Farmaceutsko-biokemijske znanosti
Filozofski fakultet Arheologija
Etnologija i kulturna antropologija
Filozofija
Glotodidaktika
Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu
Hrvatska kultura
Informacijske i komunikacijske znanosti
Lingvistika
Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu
Pedagogija
Povijest umjetnosti
Predmoderna povijest
Psihologija
Sociologija
Znanost o književnosti, teatrologija i dramatologija, filmologija, muzikologija i studij kulture
Geodetski fakultet Geodezija i geoinformatika
Građevinski fakultet Doktorski studij Građevinskog fakulteta 
Grafički fakultet Grafičko inženjerstvo i oblikovanje grafičkih proizvoda
Hrvatski studiji Filozofija
Kroatologija
Povijest
Katolički bogoslovni fakultet Poslijediplomski studijski program licencijata i doktorata
Kineziološki fakultet Kineziologija
Medicinski fakultet Biomedicina i zdravstvo
Neuroznanost
PhD Progrmamme in English
Metalurški fakultet Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija
Pravni fakultet Ljudska prava, društvo i višerazinska vladavina / Human Rights, Society and Multi-level Governance (združeni doktorski studij)
Pravne znanosti
Socijalni rad i socijalna politika
Prehrambeno-biotehnološki fakultet  Biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo, prehrambena tehnologija i nutricionizam
Prirodoslovno-matematički fakultet Biologija
Kemija
Matematika
Fizika
Geologija
Doktorski studij geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž
Oceanologija
Rudarsko-geološko-naftni fakultet Primijenjene geoznanosti, rudarsko i naftno inženjerstvo
Stomatološki fakultet Dentalna medicina
Sveučilište u Zagrebu Jezik i kognitivna neuroznanost / Language and Cognitive Neuroscience
Geo-Engineering and Water Management (združeni doktorski studij)
Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Dubrovniku Povijest stanovništva
Šumarski fakultet  Šumarstvo i drvna tehnologija
Tekstilno-tehnološki fakultet Tekstilna znanost i tehnologija
Učiteljski fakultet Cjeloživotno obrazovanje i obrazovne znanosti
Veterinarski fakultet Veterinarske znanosti


Top