Vijest
16.02.2021

Senat Sveučilišta u Zagrebu donio Odluku o imenovanju prof. dr. sc. Miljenka Jurkovića za obnašatelja dužnosti dekana Filozofskoga fakulteta

Senat Sveučilišta u Zagrebu na 6. elektroničkoj redovitoj sjednici održanoj 16. veljače 2021., na prijedlog Rektora, sukladno zaključcima Sveučilišnog savjeta sa sjednice održane 12. veljače 2021. godine, donio je Odluku o imenovanju prof. dr. sc. Miljenka Jurkovića za obnašatelja dužnosti dekana Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s 50 glasova ZA, 7 PROTIV i 9 SUZDRŽANIH.

Rektor prof. dr. sc. Damir Boras, na temelju suglasnosti Senata, imenovao je prof. dr. sc. Miljenka Jurkovića o.d. dekana Filozofskoga fakulteta.

Za obnašatelje dužnosti prodekana Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na prijedlog obnašatelja dužnosti dekana prof. dr. sc. Miljenka Jurkovića, a najdulje do sljedeće sjednice Senata kada će obnašatelj dužnosti dekana predložiti cjelovito rješenje svoga tima imenuju se: izv. prof. dr. sc. Krešimir Pavlina za obnašatelja dužnosti prodekana za nastavu i studente, izv. prof. dr. sc. Tomislav Galović za obnašatelja dužnosti prodekana za organizaciju i razvoj i doc. dr. sc. Naida Mihal Brandl za obnašateljicu dužnosti prodekanice za znanost i međunarodnu suradnju.Top