Vijest
14.02.2020

Još nekoliko dana za prijavu za podnošenje kandidature za izbor studentskoga pravobranitelja Sveučilišta u Zagrebu

Pozivaju se svi studenti Sveučilišta u Zagrebu, a zainteresirani su obnašati dužnost studentskoga pravobranitelja Sveučilišta u Zagrebu, da se prijave i podnesu kandidaturu sukladno ovom javnom pozivu. Prijaviti se mogu svi studenti Sveučilišta u Zagrebu, redoviti i izvanredni koji studiraju na preddiplomskom, diplomskom, integriranom preddiplomskom i diplomskom ili poslijediplomskom studiju (sukladno Zakonu o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama, Statutu Sveučilišta i Studentskog zbora). Za studentskoga pravobranitelja može se kandidirati student koji zadovoljava uvjete iz čl. 17., st. 2. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama.

Zainteresirani mogu svoje kandidature poslati na e-adresu: studentski.zbor@remove-this.gmail.com zaključno s datumom 24. veljače 2020. do 23:59 sati.

Prijava treba sadržavati:
- životopis
- plan rada za mandatno razdoblje od godinu dana
- dokaz o sakupljenih 60 ECTS bodova u zadnje 2 godine i potvrdu o statusu studenta

Studentski pravobranitelj Sveučilišta u Zagrebu je sui generis institucija akademske zajednice uvedena 2007. godine Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama sa svrhom:

  • rješavanja pitanja akademskih odnosa i
  • zaštite akademskih prava i sloboda studenata.

Cilj je zaštita studentskih interesa i prava isključivo i jedino unutar akademske zajednice na način posredovanja između pojedinih subjekata akademskog života radi primjerenog ostvarivanja studentskih prava i obveza.

Studentski pravobranitelj Sveučilišta u Zagrebu:

–   prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s nadležnim tijelima Sveučilišta;

–   savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava;

–   može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava;

–   s nadležnim tijelima Sveučilišta raspravlja o pitanjima ostvarivanja prava studenata;

–   o svom radu podnosi izvješće najmanje jednom u tri mjeseca;

–   po potrebi saziva i predsjedava zajedničkoj sjednici studentskih pravobranitelja svih sastavnica radi usklađivanja zajedničkog rada i djelovanja na Sveučilištu;

 –  obavlja druge poslove od interesa za ostvarivanje prava studenata.

Studentski pravobranitelj ne predstavlja studente pred drugim tijelima državne uprave, niti u bilo kojem smislu ima ovlast zastupati studente izvan visokoga učilišta.

Rad studentskoga pravobranitelja temelji na načelima nezavisnosti, ravnopravnosti i povjerljivosti.

Studentskoga pravobranitelja Sveučilišta u Zagrebu imenuje Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu na vrijeme od godine dana, sukladno općem aktu Studentskoga zbora.

Za pritužbe studenata pojedinih sastavnica Sveučilišta primarno su nadležni studentski pravobranitelji pojedine sastavnice. Ako ne postoji mogućnost da se stvar riješi na razini sastavnice ili ne postoji imenovani studentski pravobranitelj, moguće je zatražiti djelovanje studentskoga pravobranitelja Sveučilišta u Zagrebu.Top