Vijest
30.01.2019

EXPPAND - Uvođenje novog programa 'Eksperimentalna farmakologija i patologija' te organizacija ljetne škole 'Klinička prehrana i dijetoterapija'

Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održana je 25. siječnja 2019. konferencija na kojoj je predstavljen EU projekt „EXPPAND - Uvođenje novog programa Eksperimentalna farmakologija i patologija te organizacija ljetne škole Klinička prehrana i dijetoterapija“ u trajanju od 2018. do 2021. godine.

Projekt EXPPAND razvijen je s ciljem poboljšanja kvalitete visokoga školstva u Republici Hrvatskoj, poglavito povećanja konkurentnosti te lakšem i kvalitetnijem zapošljavanju studenata u budućnosti. U svrhu internacionalizacije studija i mobilnosti studenata u sklopu visokoga obrazovanja, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu s partnerima - Hrvatskim liječničkim zborom, Stomatološkim fakultetom, Prehrambeno-biotehnološkim fakultetom, Farmaceutsko-biokemijskim fakultetom i Veterinarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu pokrenuo je projekt EXPPAND, u cijelosti financiran sredstvima Europskoga socijalnog fonda

Polazište za pokretanje ovakvoga projekta je mali broj studija na stranim jezicima u Republici Hrvatskoj (12/1350) te slaba mobilnost koja je prema podacima EUROSTAT-a za studente diplomskih studija u 2015. godini iznosila 0,5% dok je prosjek Europske unije za istu godinu iznosio 13,9%. Nacionalni cilj za Republiku Hrvatsku je postići najmanje 10% za odlaznu i 5% za dolaznu mobilnosti do 2025. godine.

Nadalje, sukladno Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije neophodno je razvijati nove obrazovne programe na engleskom jeziku. Projekt EXPPAND nudi svoj doprinos u rješavanju spomenutih problema kroz razvoj i provedbu dva nova programa na engleskom jeziku: 1. izborni predmet „Eksperimentalna farmakologija i patologija“ te 2. ljetna škola „Klinička prehrana i dijetoterapija“.

Voditelj projekta i prodekan za međunarodnu suradnju Medicinskoga fakulteta prof. dr. sc. Davor Ježek istaknuo je kako su ovim inovativnim i modernim programima na engleskom jeziku stvoreni preduvjeti za povećanje mobilnosti studenata i internacionalizaciju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a dugoročno i za lakšu integraciju diplomanata na tržište rada u i izvan Republike Hrvatske. Također, prodekan je nadodao kako vrijednost projekta iznosi 1.756.562,71 HRK što omogućava implementaciju mnogobrojnih planiranih aktivnosti tijekom tri godine trajanja projekta koje su u skladu s europskim i nacionalnim strategijama. Prodekan Ježek smatra kako će usavršavanje nastavnoga i nenastavnoga kadra, opremanje fakulteta potrebnim didaktičkim sredstvima te razvoj nastavnih materijala na engleskom i e-učenje u sklopu ovoga projekta pridonijeti povećanju dolazne i odlazne mobilnosti studenata.

Po razvoju oba programa i akreditaciji u prvoj godini projekta, programi će se provesti u dva navrata od 2019. do 2021. godine. U istome će sudjelovati članovi projektnoga tima s četiri zagrebačka fakulteta i renomirani domaći te međunarodni stručnjaci. Kvaliteta programa, nastavni e-materijali te suvremene metode poučavanja osigurat će nova znanja i vještine za 160 studenata. Povrh toga, pridonijet će se i osnaživanju znanja nastavnoga i nenastavnog osoblja kroz posjet vrhunskim međunarodnim konferencijama, unaprjeđenjem znanja engleskoga jezika te razmjenom znanja s međunarodnim predavačima.

Zahvaljujući projektu EXPPAND društvo će u budućnosti imati korist od usluga mladih liječnika, nutricionista, stomatologa, veterinara, farmaceuta i biokemičara koji su stekli znanja putem novih programa. Sinergijskim djelovanjem Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te partnera osigurat će se dugoročni pozitivni učinci kroz internacionalizaciju i translaciju znanosti na sve ciljane skupine - studente, nastavno i nenastavno osoblje, te pridonijeti lokalnom i globalnom rastu i napretku zajednice.Top