Autori Naslov rada Link
Kristina Novak N-glikozilacija stanične membrane trombocita || Pregled ||
Antonio Kobeščak UTJECAJ KOMBINIRANE PRIMJENE DVOLANČANE RNA, CISPLATINE I ZRAČENJA NA PREŽIVLJENJE STANICA TUMORA ŽDRIJELA ČOVJEKA || Pregled ||
Helena Goričanec, Nina Fekonja Izolacija membranskih proteina pomoću detergenta Tritona X-114 u svrhu analize njihove N-glikozilacije || Pregled ||
Ivan Bobnjarić Modulacija stanične stijenke gljivične vrste Candida albicans berberinom || Pregled ||
Maja Beus, Tomislav Ubrekić, Josipa Vidović Sinteza pirazinskih analoga antitumorskog lijeka sorafeniba || Pregled ||
Sara Šundalić Hiperprolaktinemija – rizik za razvoj metaboličkog sindroma || Pregled ||
Nikola Štoković Analiza anatomskih varijacija sfenoidnog sinusa upotrebom tehnologije CBCT-a (cone beam computed tomography) || Pregled ||
Dora Tomek, Paula Šupraha, Antonela Čirko Analiza glikomskog profila u uzorcima plazme bolesnika s Parkinsonovom bolešću || Pregled ||
Vedran Pašara Trajni dijalizni kateter i ishod liječenja hemodijalizom || Pregled ||
Una Smailović Terapijski učinak multifunkcionalnog kelatora željeza M30 u štakorskom modelu sporadične Alzheimerove bolesti || Pregled ||
Aleksandra Ivek, Karla Krpan Procjena učinkovitosti digitalno navođenog Er:YAG lasera u kirurškom liječenju leukoplakije || Pregled ||
Nikolina Petrušić, Martina Posavac Učinak pušenja duhana na salivaciju || Pregled ||
Monika Medved, Izidora Miser PROCJENA CITOTOKSIČNOG I GENOTOKSIČNOG UČINKA HIJALURONSKE KISELINE, PREPARATA NA BAZI KALCIJ HIDROKSIDA I DENTINSKIH ADHEZIVA NA STANIČNU LINIJU V 79 || Pregled ||
Luka Pajurin Utvrđivanje identiteta goveda na temelju izuzetog otiska nosnog zrcala || Pregled ||
Ana Bach Učinkovitost manan oligosaharida (Bio Mos®) kao zamjene antibiotskim promotorima rasta u odbijene prasadi || Pregled ||
Martina Triskoli, Klara Tomas UTJECAJ ETERIČNIH ULJA XTRACTᵀᴹ I PRIRODNOG ZEOLITA NA MORFOMETRIJSKE POKAZATELJE KRVNIH STANICA || Pregled ||
Matea Filipović Analiza pigmenata, bioaktivnih spojeva i antioksidacijske aktivnosti u bijelim i crvenim kultivarima kupusa || Pregled ||
Igor Bemko Utjecaj hibrida i suše na povezanost sadržaja i antioksidacijske aktivnosti fenola s kontaminacijom mikotoksinima zrna kukuruza || Pregled ||
Marinela Nutrizio i Slaven Jurić Potencijal sekundarnih biljnih sirovina kao izvora funkcionalnih sastojaka prehrambenih proizvoda || Pregled ||
Tanja Balać, Tatjana Stjepanović Može li repičino ulje imati okus po orašastim plodovima? || Pregled ||
Ivan Prebanić Analiza dnevne i sezonske aktivnosti jelena običnog (Cervus elaphus L.) na području državnog lovišta XVI/11 “Spačva“ || Pregled ||
Zvonimir Sučić Značaj digitalnog modela reljefa pri utvrđivanju šumskih šteta uzrokovanih ledolomom na području Gorskoga kotara || Pregled ||
Ana Krajnović, Petra Škrobot Kvaliteta usluga i lojalnost potrošača u telekomunikacijskoj industriji || Pregled ||
Vedrana Šimunić Odnos između poduzeća matice i lokalnih podružnica u automobilskoj industriji || Pregled ||
Tomislav Krišto, Stjepan Srhoj i Tomislav Rasonja Modeliranje poduzetničkih namjera studenata uz pomoć kognitivnih i socio-emocionalnih čimbenika || Pregled ||
Ivona Pale, Nenad Malić, Antonio Karača Istraživanje, analiza i marketinški nastup na inozemnom tržištu s visokotehnološkim softverskim proizvodom || Pregled ||
Ivan Ković Poboljšanje djelotvornosti genetskog algoritma za optimizaciju rasporeda sati odabirom genetskih operatora || Pregled ||
Lea Trojnar Društvena odgovornost - važan čimbenik poslovne uspješnosti poduzeća || Pregled ||
Bojana Grobenski, Sanja Aurer Interkulturalna kompetencija studenata i interakcija sa studentima u međunarodnoj razmjeni || Pregled ||
Ivan Pepić Neo-otomanizam i geopolitička percepcija Turske među studentima u Bosni i Hercegovini || Pregled ||
Branimir Đukić, David Kukovec Romsko pitanje u kontekstu Europske Unije: Pomaže li Europa integraciju Roma u Hrvatskoj? || Pregled ||
Mirta Mornar Odrednice lažiranja odgovora u selekcijskoj situaciji - kvalitativna analiza odgovora mladih visokoobrazovanih kandidata || Pregled ||
Iva Bubalo Izloženost medijima, stav prema rodnim ulogama i percepcija ženske medijske reprezentacije kod starijih adolescenata || Pregled ||
Filip Klubička Korištenje mnoštva za unapređenje jezičnih resursa i alata || Pregled ||
Matija Marohnić (FFZG) i Janko Marohnić (PMF) Kvizovi kao alternativni način učenja || Pregled ||
Ileana Kurtović, Jagoda Mesić ČITALAČKE NAVIKE UČENIKA I STUDENATA U SLUŽBI RAZVOJA DRUŠTVENOGA I KULTURNOGA AKTIVIZMA I TOLERANCIJE || Pregled ||
Maja Anđelinović, Sara Bestulić, Gabrijela Karamatić Kvaliteta života, percepcija bolesti i percepcija liječenja kod osoba oboljelih od psorijaze || Pregled ||
Valentina Asančaić TRENDOVI KRETANJA TEŠKOG NASILNOG KRIMINALITETA DJECE I MALOLJETNIKA U TRANZICIJSKIM ZEMLJAMA NA POČETKU 21. ST.: KOMPARATIVNI PRIKAZ HRVATSKE I SRBIJE || Pregled ||
Antonija Golubić Povezanost jakosti mišića trupa s funkcionalnom ravnotežom žena treće životne dobi || Pregled ||
MATEJA KRMPOTIĆ i IGOR STAMENKOVIĆ MOTORIČKA ZNANJA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI UKLJUČENE U RAZLIČITE PROGRAME VJEŽBANJA || Pregled ||
Saša Kurtanjek; Juraj Zagorc POVEZANOST RAZLIČITIH ASPEKATA MOTIVACIJSKE KLIME S ANKSIOZNOŠĆU I SAMOPOUZDANJEM SPORTAŠA ZA VRIJEME NATJECANJA || Pregled ||
Martin Katunar, Mihael Maljak, Stefan Martinić Evolucija Vanjske Trgovinske Politike EU i Potencijalni EU-SAD Trgovinski Sporazum; Kreće li se EU u Pravom Smjeru? || Pregled ||
Dino Gliha, Ana Pintarić Pravo djeteta na roditeljsko uzdržavanje: analiza, kritički osvrt i prijedlog poboljšanja || Pregled ||
Rajka Lozo, Ida Dojčinović Govor mržnje kroz prizmu zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda || Pregled ||
Bernard Markušić UTJECAJ MILITARIZACIJE, POLITIČKIH PROCESA I GLOBALNE EKONOMIJE NA POJAVU I RAZVOJ TRGOVANJA LJUDIMA || Pregled ||
Lucija Jug, Martina Bošnjak i Ivan Đordić Percepcija prakticiranja duhovnosti studenata i njihovo zadovoljstvo tjelesnim izgledom || Pregled ||
Iva Prprović Relacije percepcije vlastitih sposobnosti i afiniteta prema tjelesnoj aktivnosti s motoričkom izvedbom djece hrvatske i romske nacionalnosti || Pregled ||
Lana Jurković Relacijsko nasilje među djecom i mladima || Pregled ||
Luka Perušić Antropofilmološka analiza fenomena strave i poetike začudnosti u umjetnosti filma te filmskom žanru strave || Pregled ||
Anita Kisić Pisanje o ratu - terapija ili osuda? Kontrastivna analiza romana Kao da me nema Slavenke Drakulić i Kad je bio juli Nure Bazdulj-Hubijar || Pregled ||
Helena Dobrosavljević, Krešimir Bobaš Neumoljivost jezika. Moć, medij i mit u romanima Pijanistica i Naslada Elfriede Jelinek || Pregled ||
Petar Strunje Palladio i Dioklecijanova palača || Pregled ||
Pia Sopta i Dinko Duančić Bubara: prošlost, sadašnjost i budućnost zagrebačke tvornice svile || Pregled ||
Valentina Hržan Na krilima spasenja || Pregled ||
Mateja Raič Doprinos časopisa "Croatia Sacra" hrvatskoj crkvenoj historiografiji || Pregled ||
Zita Brigljević, Petra Belobrk UTJECAJ POTHLAĐIVANJA NA NASTANAK STRUKTURA MAGMATSKIH STIJENA OFIOLITNOG KOMPLEKSA MEDVEDNICE || Pregled ||
Martina Ćurić, Tomislav Stilinović Analiza indeksa nestabilnosti atmosfere na temelju radiosondaža i detekcije munja u Hrvatskoj || Pregled ||
Marija Cvitanić Indukcija aktivnosti multiksenobiotičke otpornosti nakon izlaganja cinku – usporedba zavičajne vrste Anodonta anatina (Linnaeus, 1758) i invazivne vrste Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) (Mollusca, Bivalvia) || Pregled ||
Danijela Šmajgl Bakarna rudna pojava kod Kraljičinog zdenca, Medvednica || Pregled ||
Nikolina Šoštarić i Petar Šutalo Dvojni karakter domene arginil-tRNA-sintetaze u vezanju tRNA i prijenosu informacija prema udaljenom katalitičkom mjestu || Pregled ||
Matea Galović, Matko Ljulj Numerička aproksimacija kontaktnog modela ljuske i stenta || Pregled ||
Dora Polić Utjecaj fluktuacija broja dineinskih motora na oscilacije jezgre S. pombe || Pregled ||
Marija Došlić Istraživanje dinamike virova u blizini supravodljivog prijelaza mjerenjem nelinearne radiofrekventne vodljivosti || Pregled ||
Doroteja Držaić, Mateja Kavran Određivanje mjesta sezonske dislokacije vatrogasnih postrojbi u Šibensko-kninskoj županiji - Analiza u GIS-u || Pregled ||
Lea Langer, Anita Stojanović i Nikolina Špoljarić REGULACIJA TRANSKRIPCIJE GENA MGAT3 U MALIGNIM TUMORIMA PORIJEKLA EPITELNIH STANICA || Pregled ||
Marko Hanževački Primjena ONIOM metode u modeliranju međumolekulskih interakcija u kristalima || Pregled ||
Hermina Petric Maretić Dinamička analiza mreža - evolucija istraživačkog područja temeljem radova objavljenih u sklopu DESIGN konferencije 2002-2014 || Pregled ||
Tomislav Stolar, Stipe Lukin Mehanokemijska sinteza poroznih metaloorganskih mreža || Pregled ||
Domagoj Fijan Teorijska konformacijska analiza alifatskih spojeva i peptida || Pregled ||
Lucija Megla Osnovna škola Horvati || Pregled ||
Maja Milojević Idejni projekt sportskog centra Pećine u Rijeci || Pregled ||
Anton Grbin v8boinc - Razvoj raspodijeljenog superračunala || Pregled ||
Tin Bariša Metode za identifikaciju parametara asinkronog motora || Pregled ||
Josip Soko Komunikator upravljan pogledom || Pregled ||
Marko Car, Antun Ivanović Prošireno korisničko sučelje za upravljanje robotskim manipulatorom u letu || Pregled ||
Anja Babić, Nikola Jagodin Humanoidni robot NAO u društvenoj interakciji: elementi sustava na primjeru igre skrivača || Pregled ||
Marko Racar Djelotvornost novih gvanidinskih katalizatora i optimiranje procesa dobivanja biodizela metodom odzivnih površina || Pregled ||
Antonio Antunović i Maja Bokulić Modificiranje čestica hitozana kao potencijalnog nosača lijeka || Pregled ||
Antonia Mihaljević Utjecaj SEBS blok kopolimera kao kompatibilizatora na primjenska svojstva TPU/PP mješavina || Pregled ||
Danijel Glavač SINTEZA, KRISTALOGRAFSKA ANALIZA I CITOSTATSKA DJELOVANJA C-5 HETEROARILNIH I ALKINILNIH N-ACIKLIČKIH PIRIMIDINSKIH NUKLEOZIDNIH ANALOGA || Pregled ||
Lidija Kanižaj i Damir Žuljević Ispitivanje utjecaja antiseptika na korozijsku stabilnost ortodontskih žica || Pregled ||
Antonia Giacobi, Andrija Hanžek, Dario Klarić Uvećanje sušionika s fluidiziranim slojem || Pregled ||
Dominik Sremić Električni romobil || Pregled ||
Matija Sakoman Mehanizam erozijskog trošenja kompozitne keramike na bazi Al2O3–ZrO2 oblikovane lijevanjem suspenzije || Pregled ||
Vedrana Markučič HIDRODINAMIČKI OTPOR TRUPA JEDRILICE KLASE OPTMIST || Pregled ||
Joško Frančeski Algoritam za validaciju numeričkog modela metodama fotogrametrije i termografije || Pregled ||
Tomislav Šimunović; Filip Todić Geostatistička analiza prostorne distribucije prometnih nesreća na području Grada Zagreba u razdoblju od 2010. do 2013. godine || Pregled ||
Gordan Horvat, Matjaž Štanfel ANALIZA KONTINUIRANIH MJERENJA NA ODABRANIM TOČKAMA EUROPSKE PERMANENTNE MREŽE || Pregled ||
Zoran Bajsić, Ines Dobrotić UKLANJANJE TEŠKIH METALA IZ TLA FITOREMEDIJACIJOM UZ POMOĆ SAMONIKLIH BILJAKA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA || Pregled ||
Domagoj Baričić Optimalizacija vodoopskrbnog sustava Kutina - Popovača || Pregled ||
Romana Vrančić Iteracijska primjena metode gustoća sila u oblikovanju konstrukcija od užadi || Pregled ||
Josip Mihić, Valentina Radić Seleš, Antonia Vuksanović Analiza kemijske otpornosti otisaka za prehrambenu i duhansku ambalažu || Pregled ||
Sandra Mitić Utjecaj kemijskog sastava i mikrostrukture na korozijsko ponašanje i difuziju vodika u dvofaznim konstrukcijskim čelicima || Pregled ||
Ivana Gudac i Marin Sečanj Geološka istraživanja na području značajnog krajobraza Vražji prolaz i Zeleni vir s ciljem izrade geološke poučne staze || Pregled ||
Jelena Peran Antimikrobna učinkovitost umjetnih celuloznih materijala postignuta modifikacijama površine plazmom i organosilikonskim/Ag spojevima || Pregled ||
Lea Anastazija Fleger Umjetničko- nastavna produkcija- Georges Feydeau: "Gospođina majka je preminula!" || Pregled ||
Mila Pavičević Izvedbeno istraživanje "Keep it real" || Pregled ||
Ivana Pipal Priča o teti Mandi || Pregled ||
Tanja Škrgatić Bez naslova || Pregled ||
Tomislav Damjanović Solistički nastup uz Zagrebačku filharmoniju u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski || Pregled ||
Brigita Vilč Solistički nastup uz Zagrebačku filharmoniju u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski || Pregled ||
Latica Anić koncert uz Zagrebačku filharmoniju || Pregled ||